• SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

    • SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

     Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej
     w Jarosławcu 2022/2023

      

     Podstawa prawna:

     • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. nr 78, poz. 483ze zm.).
     • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991r. nr 120, poz. 526).
     • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).
     • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
     • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
     • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
     • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).
     • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
       i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).
     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 stycznia 2018 r. w sprawie zakresu
      i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2018 r. poz. 214).
     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
     • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolnym 2022/23
     • Statut Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu.

      

     Wstęp

      

     Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu budują z uczniami relacje oparte na zaufaniu, prowadzą rozmowy, ucząc nawiązywania serdecznego kontaktu, sympatii, szacunku i tolerancji. Kształtują jednostki twórcze, kreatywne, zdolne do sterowania własnym rozwojem w szkole i poza nią. Nauczyciele pomagają uczniom lepiej rozumieć otaczający świat i zasadność własnych postaw, rozwijają umiejętności komunikacyjne, które umożliwiają dialog z innymi, wspierają rozwój indywidualny i społeczny ucznia, wskazują, jak i gdzie szukać sposobów radzenia sobie z zagrożeniami związanymi zarówno
     z poszukiwaniem własnej tożsamości, jak i wzorcami do naśladowania.

      

     Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej
     w Jarosławcu opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły
     i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Program dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego. Integruje realizowane dotychczas działania wychowawcze oraz profilaktyczne i opracowany został w oparciu
     o przeprowadzoną diagnozę potrzeb w zakresie zapobiegania zagrożeniom.

      

     Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej
     w Jarosławcu obejmuje wszystkie działania i treści o charakterze wychowawczym
     i profilaktycznym, gdzie wychowanie rozumiane jest jako proces wspomagania ucznia w rozwoju, oparty na indywidualnej osobowej relacji poszanowania godności obu stron (wychowawcy, rodzica, nauczyciela oraz wychowanka), które współdziałają ze sobą, dążąc do osiągnięcia celów wychowania, tj. do osiągnięcia pełnej dojrzałości ucznia w czterech podstawowych sferach: fizycznej, ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie zachowań prozdrowotnych; psychicznej, ukierunkowanej na zbudowanie równowagi
     i harmonii psychicznej, kształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności; społecznej, ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych, wychowawca w tym procesie jest odpowiedzialny za tworzenie warunków do rozwoju każdego ucznia, a wychowanek odpowiedzialny jest za korzystanie
     z nich; aksjologicznej, ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenianie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

      

     Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej
     w Jarosławcu obejmuje wszystkie działania wspomagające wychowanka w radzeniu sobie
     z trudnościami, które jednocześnie ograniczają i likwidują czynniki ryzyka mogące zaburzać jego prawidłowy rozwój i zdrowe życie. Chcemy, by nasza szkoła była bezpieczna, by nie dochodziło do zakłóceń procesów wychowawczych, które prowadzą do dezorganizacji procesu dojrzewania dzieci i młodzieży oraz zaburzeń w zachowaniu. Chcemy dostarczać wszystkim odbiorcom wiarygodnych informacji na temat warunków zdrowego życia
     i występujących zagrożeń, by w konsekwencji nauczyć uczniów odpowiedzialności za własne wybory. Chcemy rozwijać u uczniów więzi z grupą społeczną, aby panowało poczucie przynależności do grupy, kształtować komunikatywność, kreatywność i empatię, umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, uczyć odpowiedzialności, kształtując
     w środowisku szkolnym normy i reguły sprzyjające zdrowemu życiu, które jednocześnie eliminują możliwość wystąpienia dysfunkcji.

      

     Program realizowany będzie przez wychowawców klas, podczas godzin z wychowawcą, nauczycieli wszystkich przedmiotów, specjalistów (psychologa, pedagoga, pielęgniarkę szkolną) oraz pozostałych pracowników szkoły, we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Obowiązkiem nauczycieli wychowawców i nauczycieli przedmiotów oraz specjalistów jest opracowanie planów wychowawczo-profilaktycznych klas na bazie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

      

     Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb
     i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

     • diagnozy wstępnej nowych uczniów,
     • obserwacji,
     • wywiadów środowiskowych,
     •  rozmów  indywidualnych z uczniami,
     • rozmów indywidualnych z nauczycielami,
     • rozmów indywidualnych z rodzicami,
     •  wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
     • ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku szkolnym 2021/2022,
     • wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych itp.),
     • wyników diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych Gminy Sitno,
     • innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja funkcjonowania
      i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).

      

     Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:

     •  powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,
     •  zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
     •  respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),
     •  współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji
       i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),
     • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu.

      

     1. Misja szkoły

     Jesteśmy szkołą, która:

     Zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów.

     Wspomaga rodzinę w procesie wychowania.

     Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę
     z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa.

     Jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli.

      

      WIZJA SZKOŁY 

      

     Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie
     i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie
     i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska
     o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

     Każde dziecko robi COŚ dobrze, w każdym dziecku jest COŚ dobrego.

     Trzeba tylko to COŚ odkryć i rozwijać – Nauczyciel to poszukiwacz talentów.

      

     1. Sylwetka absolwenta

      

     Szkoła Podstawowa im. M. Dąbrowskiej w Jarosławcu to placówka oświatowa znana
     w lokalnym środowisku ze względu na bogatą historię i tradycję.
     Uczniowie podejmujący naukę w szkole pochodzą z różnych środowisk rodzinnych. Zróżnicowanie dotyczy: sytuacji materialnej rodziny, wykształcenia rodziców, udziału rodziców w wychowaniu dzieci (rodziny pełne, niepełne, z dysfunkcjami), wyznawanych wartości.

     Do szkoły uczęszczają uczniowie o różnym potencjale intelektualnym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym, z różną sprawnością fizyczną. Dążeniem szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:

     •  jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji,
     •  potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje,
     •  jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka,
     •  integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole,
     •  jest życzliwy i tolerancyjny, szanuje godność własną i drugiego człowieka,
     •  rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju,
     •  kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,
     •  zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
     •  jest odpowiedzialny,
     •  zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia,
     •  zna i rozumie zasady współżycia społecznego,
     •  korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia
       i technologie informatyczne,
     •  potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach życiowych,
     •  dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych,
     •  posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych,
     •  szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
     •  jest tolerancyjny, ambitny, kreatywny,
     •  jest odważny, samodzielny, odporny na niepowodzenia.

      

     1. Cele ogólne

      

     1. Program określa wydzielone obszary działania:
     1. wychowawcze – promujące zdrowie psychiczne oraz wspomagające uczniów
      w rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej oraz aksjologicznej,
     2. edukacyjne – mające na celu poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów
      i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat kształtowania postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji,
     3. informacyjne – polegające na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni, mających na celu kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych,
     4. profilaktyczne – wspierające uczniów:
     • w rozwoju, poprzez podejmowanie działań ograniczających zachowania ryzykowne,
     • w rozwoju umiejętności podstawowych i przekrojowych.

      

     Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

     1. współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
     2. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność
      za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje
       w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
     3. współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
     4. wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie
     5. wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
     6. wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie,
     7. kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców,
      a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi
      z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
     8. doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,
     9. wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
     10. kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału
      w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów
      w życiu społecznym,
     11. przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej
       i światowej,
     12. wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

      

     Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy
     i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli
     i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

      

     Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

     1. podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia
      z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne
     2. poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków
      w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,
     3. rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
     4. kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
     5. kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków
       w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
     6. prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli
      i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,
     7. doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

     Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli
     i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

      

     Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

     1. dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom
       lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych
      i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
     2. udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów
       i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
     3. przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych
       z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
     4. informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów
       o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz
       o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

      

     Działalność profilaktyczna obejmuje:

     1. wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
     2. wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni
       na ryzyko zachowań ryzykownych,
     3. wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

      

     Działania te obejmują w szczególności:

     1. realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
     2. przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,
     3. kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
     4. doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów
      i wychowanków zachowań ryzykownych,
     5. włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,
      o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

      

     W oparciu o kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023, wnioski
     z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2021/2022, program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, wyniki przeprowadzonych diagnoz, zostały wyłonione następujące obszary problemowe:

     • dbałość o zdrowie psychiczne,
     • kształtowanie umiejętności komunikacyjnych uczniów, które umożliwią dialog
      z innymi i z samym sobą (nauka nawiązywania serdecznego kontaktu, sympatii, szacunku i tolerancji),
     • kształtowanie kompetencji międzykulturowych (nabywanie umiejętności porozumiewania się w języku obcym, ale również kształtowanie postawy otwartości i akceptacji, woli porozumienia oraz ciekawości dotyczącej poznawania różnic),
     • kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji,
     • przeciwstawianie się obojętności wobec wszelkich przejawów zła, kształtowanie gotowości współdziałania i pomocy – dobroczynności, szlachetności, zaangażowania społecznego,
     • dbałość o zdrowie psychiczne, ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego
      i poczucia bezpieczeństwa,
     • kształtowanie umiejętności przeżywania emocji, radzenia sobie ze stresem i agresją – kształcenie samodzielności w rozwiązywaniu problemów i konfliktów uczniowskich (tolerancja, życzliwość, empatia i przyjaźń),
     • wzmacnianie wychowawczej roli rodziny, respektowanie praw i obowiązków uczniów,
     • doskonalenie umiejętności prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych, w szczególności
      w zakresie bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu,
     • kształtowanie właściwych zachowań uczniów w sytuacji zagrożenia,
     • przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji, kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych,
     • podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom potrzebującym pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

      

     1. Struktura oddziaływań wychowawczych

      

     Dyrektor szkoły:

     • uczestniczy w procesie diagnozy zagrożeń szkoły oraz w oddziaływaniach wychowawczo-profilaktycznych,
     • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
     • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, dbając
      o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
     • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań
      w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
     • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń
      i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
     • dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
     • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

      

     Rodzice:

     • współtworzą szkolny programu wychowawczo-profilaktyczny,
     • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
     • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
     • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
     • znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji.

      

     Wychowawcy:

     • prowadzą w różnych formach szkolenia i konsultacje dla rodziców,
     • dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego,
     • sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności tworzą warunki wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia w rodzinie
      i w społeczeństwie,
     • poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków,
     • uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości,
     • realizują w toku pracy wychowawczo-profilaktycznej treści i cele niniejszego programu oraz nadzorują udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w swojej klasie,
     • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie poprzez rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów,
     • opracowują plan pracy wychowawczo-profilaktycznej dla klasy na dany rok szkolny, na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym (uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów),
     • przygotowują sprawozdania z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski
      do dalszej pracy (dwa razy w roku),
     • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym
      i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
     • wykonują zadania jako członkowie zespołów wychowawczych zlecone przez przewodniczącego zespołu,
     • oceniają zachowania uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami i wewnątrzszkolnym systemem oceniania uczniów,
     • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach.

      

     Nauczyciele

     Wszyscy nauczyciele realizują program wychowawczo-profilaktyczny, a w szczególności:

     • uwzględniają go przy realizacji klasowych planów pracy,
     • reagują na przejawy niedostosowania społecznego u uczniów,
     • wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu
      o rozpoznanie potrzeb,
     • odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w szkole
      i poza jej terenem, np. na wycieczkach szkolnych, świadczą pomoc psychologiczno-pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem,
     • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
     • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
     • kształcą i wychowują młodzież w duchu patriotyzmu i demokracji,
     • prowadzą rozmowy z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
     • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy uczniów.

      

     Uczniowie

     Wszyscy uczniowie szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu:

     • otrzymują dość zachęty, aby uczyć się śmiałości,
     • w pełni aprobowani uczą się lubić samych siebie,
     • często słyszą słowa uznania,
     • uczą się stawiać sobie cele,
     • w poczuciu bezpieczeństwa uczą się ufać sobie i innym,
     • otaczani są rzetelnością i uczciwością, uczą się, czym jest prawda i sprawiedliwość.

      

     Rada pedagogiczna szkoły:

     • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
     • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego (w porozumieniu
      z radą rodziców),
     • opracowuje wspólnie z dyrektorem dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
     • dokonuje ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

     Rada Rodziców

     - współpracuje z radą pedagogiczną, dyrektorem, samorządem uczniowskim,

     - opiniuje Szkolny program wychowawczo -profilaktyczny.

      

     Psycholog, logopeda, pedagog szkolny, pedagoga specjalny:

     • udzielają pomocy uczniom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, oraz uczniom, którzy padli ofiarą przestępczości,
     • w sposób zdecydowany reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim podejrzanym zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
     • współpracują z instytucjami w organizowaniu różnych form spędzania czasu przez uczniów, szczególnie z rodzin zaniedbanych środowiskowo,
     • współpracują z policją, z sądem dla nieletnich, z kuratorami (w razie zaistniałej potrzeby), z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
     • kształtują u uczniów i ich rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji wynikających z popełnionych czynów,
     • udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów, prowadzą zajęcia terapeutyczne z dziećmi – indywidualne i grupowe, stosują profilaktykę zachowań ryzykownych wśród uczniów,
     • organizują spotkania i prelekcje dla rodziców na tematy związane z procesem nauczania i wychowania, udzielają wsparcia zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach trudnych wychowawczo i losowo, współpracują z nauczycielami w zakresie procesu nauczania i wychowania uczniów,
     • prowadzą badania i działania diagnostyczne uczniów (indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych),
     • współpracują z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych.

      

     Pracownicy niepedagogiczni

     1. dbają o bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne uczniów,
     2. reagują na przejawy negatywnych zachowań i informują o tym wychowawcę klasy,
     3. wyrażają swoją opinię na temat zachowania uczniów,
     4. wspomagają nauczycieli w realizowaniu działań wychowawczo-profilaktycznych.

      

     V. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2022/2023

     • Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego – 01.IX.2022
     • Wyjazd na pokazy chemiczno – fizyczne – IX.2022
     • Dzień Patrona Szkoły – 06.IX.2022
     • Ślubowanie Klas Pierwszych – X.2022
     • Dzień Edukacji Narodowej – 14.X.2022
     • Narodowe Święto Niepodległości – 10.XI.2022
     • Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia / konkurs matematyczny „Mistrz matematyki”  XI.2022
     • Andrzejki szkolne – 26.XI.2022
     • Mikołajki klasowe – 06.XII.2022
     • Szkolne spotkanie opłatkowe – 22.XII.2022
     • Jasełka – 22.XII.2022
     • Szkolne walentynki – 14.II.2023
     • Dzień Bezpiecznego Internetu - kampania informacyjna, warsztaty – 15.02.2023
     • Pierwszy dzień wiosny – 21.III.2023
     • Gminny Konkurs Ekologiczny – IV.2023
     • Szkolny Dzień Języków – 20.III.2023
     • Szkolne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 28.IV.2023
     • Dzień Profilaktyki  13.VI.2023
     • Zakończenie roku szkolnego – 24.VI.2023

      

     Sfera fizycznego rozwoju ucznia – edukacja zdrowotna realizowana będzie poprzez:

     • kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych,
     • prowadzenie zajęć sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych,
     • kształtowanie świadomości uczniów w zakresie potrzeb znajomości zasad ochrony zdrowia psychicznego, kształtowanie świadomości zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a zdrowiem,
     • wdrażanie uczniów do przestrzegania reguł sanitarnych obowiązujących w czasie ewentualnego powrotu epidemii COVID-19.

      

     Nazwa działań wychowawczych

     Nazwa działań edukacyjnych skierowanych do całej społeczności szkolnej

     Formy działań profilaktycznych

     Sposoby realizacji

     Diagnozowanie potrzeb i nawyków higienicznych uczniów, kształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych, określanie ich wpływu na zdrowie, w tym zdrowie psychiczne.

      

     Zdiagnozowanie występowania czynników ryzyka i czynników chroniących przed sięganiem po substancje psychoaktywne przez uczniów.

      

     Ocena występowania zjawisk zachowań ryzykownych, takich jak agresja, zażywanie środków odurzających, samookaleczenia, oraz zaburzeń odżywiania (bulimia, anoreksja, otyłość) lub snu.

      

     Organizacja wsparcia grupowego i indywidualnego dla ucznia – podejmowanie działań wzmacniania odporności psychicznej uczniów.

      

     Kształtowanie odporności psychicznej uczniów – umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami, problemami i presją dzięki silnej konstrukcji psychicznej.

      

     Współpraca z rodzicami w celu wzmacniania konstruktywnych postaw w zakresie stawiania swoim dzieciom realistycznych wymagań i wspierania dzieci w ich rozwoju.

      

     Kształtowanie odporności emocjonalnej (wyrabianie odporności na przykrości i inne emocje ujemne).

      

     Podejmowanie tematyki ochrony zdrowia w związku z ewentualnym powrotem epidemii koronawirusa.

     Działania informacyjne – dostarczanie wiarygodnych informacji na temat ryzyka i czynników chroniących przed sięganiem po substancje psychoaktywne przez uczniów.

      

     Długofalowa organizacja wspierania ucznia we wzmacnianiu odporności psychicznej poprzez:

     realizację zajęć z zakresu edukacji,

     nastawienie ucznia na własny rozwój (określenie swoich potrzeb – potencjał i deficyty – i sformułowanie celów na podstawie aspiracji, marzeń i pragnień przez ucznia),

     akceptację trudności (tj. zrozumienie, że trudności i problemy to wyzwania, które są częścią życia i służą naszemu rozwojowi, gotowość do wyjścia poza strefę komfortu),

     wyrabianie optymizmu (wiara we własne siły, postrzeganie problemów jako wyzwań i możliwości gromadzenia nowych doświadczeń, poszukiwanie korzyści w każdej sytuacji),

     prowadzenie pogadanek na temat zdrowia psychicznego, odporności psychicznej na godzinach wychowawczych, zgodnie z treściami uwzględnionymi w podstawie programowej.

     Prowadzenie zajęć wychowawczych nt. zdrowia psychicznego i jego ochrony jako jednej z najważniejszych wartości w życiu.

     Lekcje wychowawcze, indywidualne konsultacje z wychowawcą klasy, lekcje przedmiotowe, wydarzenia klasowe i szkolne, aktywna obecność uczniów w społeczności szkolnej i inne.

     Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych, kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania.

     Kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności radzenia sobie z wyzwaniami, problemami i presją, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji.

     Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów – kształtowanie wartości jaką jest odpowiedzialność. Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji.

     Wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania – zajęcia wychowania do życia w rodzinie.

     Wyposażenie w umiejętności skutecznego dbania o własne zdrowie.

      

     Spotkania ze specjalistami.

      

     Gazetki ścienne i ulotki.

      

     Udział w ogólnopolskich akcjach i konkursach prozdrowotnych.

      

     Spotkania z higienistką szkolną i pedagogiem.

     Lekcje wychowawcze, indywidualne konsultacje z wychowawcą klasy, lekcje przedmiotowe, wydarzenia klasowe i szkolne, aktywna obecność uczniów w społeczności szkolnej i inne.

      

     Odpowiedzialni: nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, pielęgniarka, wolontariusz, wychowawcy, specjaliści (pedagog, psycholog, pedagog specjalny).

     Dostarczenie wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego (2 kierunek polityki oświatowej państwa).

     Poszerzanie wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego ochrony.

      

     Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego w zakresie ochrony zdrowia psychicznego pt. „Mów o uczuciach”.

      

     Dbanie o rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie rozpoznawania problemów ze zdrowiem psychicznym u uczniów i jego ochrony.

      

     Zbudowanie szkolnej kultury dbania o zdrowie psychiczne uczniów:

     powołanie zespołu ds. wsparcia uczniów, z udziałem psychologa, pedagoga oraz wychowawców (zespół opracuje zasady działań profilaktycznych i uaktualni reguły postępowania w sytuacjach kryzysowych, omówi sytuację w szkole z członkami rady pedagogicznej i będzie w stałym kontakcie z rodzicami),

     systematyczne monitorowanie dobrostanu uczniów przez wychowawców klas,

     organizowanie systematycznych zajęć edukacyjnych i profilaktycznych odpowiadających na bieżące potrzeby uczniów, nauczycieli, a także rodziców, korzystanie z pomocy podmiotów zewnętrznych, profesjonalnych instytucji i organizacji,

     budowanie na co dzień, na wszystkich zajęciach i poza nimi, autentycznych międzyludzkich relacji i zaufania.

     Współpraca z instytucjami prowadzącymi profilaktykę w zakresie zdrowia psychicznego.

     Organizacja szkolnego Dnia Zdrowia Psychicznego (10 października).

      

     Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie konsultacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli – zorganizowanie warsztatów terapeutycznych dla nauczycieli i uczniów z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

     Lekcje wychowawcze w klasach dotyczące promocji zdrowia psychicznego (scenariusze: „Szkoła od nowa I–III”, „Szkoła od nowa IV–VI”, „Nastoletnia depresja”).

     Godziny wychowawcze – filmy o zdrowiu psychicznym.

     Udostępnianie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów, ich rodziców, w przypadku problemów ze zdrowiem psychicznym – wskazanie miejsc, w których można uzyskać pomoc.

     Spotkania z pielęgniarką szkolną, lekarzem, pedagogiem.

     Podejmowanie działań ograniczających zachowania konfliktowe, stresowe, presję grupy, realizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie.

     Konsultacje ze specjalistami.

     Lekcje wychowawcze, indywidualne konsultacje z wychowawcą klasy, lekcje przedmiotowe, wydarzenia klasowe i szkolne, aktywna obecność uczniów w społeczności szkolnej i inne.

      

     Odpowiedzialni: wychowawcy, pedagodzy, dyrekcja, zespół ds. opracowywania procedur szkolnych.

      

      

     Sfera społecznego rozwoju ucznia – kształtowanie postaw społecznych (relacje):

     • kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji: integracja zespołów klasowych, rozwijanie empatii, wyzwalanie chęci działania na rzecz innych,
     • prawidłowe i skuteczne wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych – rozumienie i respektowanie obowiązujących norm w życiu codziennym i cyberprzestrzeni.

      

     Nazwa działań wychowawczych

     Nazwa działań edukacyjnych skierowanych do całej społeczności szkolnej

     Formy działań profilaktycznych

     Sposoby realizacji

     Kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji – przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym, do podejmowania odpowiedzialnych decyzji (1 kierunek polityki oświatowej państwa).

     Zajęcia rozwijające postawy społeczne: szacunku do drugiego człowieka, odpowiedzialności za siebie i innych, potrzeby pomocy słabszym i potrzebującym – na godzinach z psychologiem i pedagogiem.

     Zwracanie uwagi na kulturę słowa, interweniowanie w sytuacji używania wulgaryzmów.

     Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych – wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów.

     Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów.

     Wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną.

     Realizacja zajęć dla dzieci dwujęzycznych (np. niebędących obywatelami polskimi), wzbogacających poprawne posługiwanie się językiem polskim.

     Kształtowanie u uczniów umiejętności przestrzegania podstawowych reguł i norm obowiązujących w szkole.

     Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne prowadzone na godzinach wychowawczych.

     Systematyczna współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia systemu oddziaływań wychowawczych i budowania atmosfery wzajemnego szacunku.

     Podejmowanie przez pedagogów i wychowawców interwencji w sytuacjach łamania norm i reguł.

     Zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami ucznia przez wychowawców.

      

     Podejmowanie działań:

     realizacja akcji „Kodeks Kumpla”, „Dobre słowo dla każdego”,

     poczta walentynkowa,

     szkolny Tydzień Życzliwości.

      

     Organizacja spotkań prewencyjnych ze strażą miejską.

      

     Organizacja szkolnej uroczystości: „Uczymy się tolerancji”.

     Lekcje wychowawcze, indywidualne konsultacje z wychowawcą klasy, lekcje przedmiotowe, wydarzenia klasowe i szkolne, aktywna obecność uczniów w społeczności szkolnej i inne.

      

     Odpowiedzialni: wychowawcy, pedagodzy.

     Kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych – odróżnianie dobra od zła.

     Przestrzeganie zasad zdrowego współzawodnictwa.

      

     Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców „Bezpieczny Internet – kontrola rodzicielska”.

      

     Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie społecznej, pokojowego rozwiązania problemów, z zachowaniem zasad komunikowania się.

      

     Tworzenie warunków do rozwijania komunikacji i współpracy w grupie (w tym w środowiskach wirtualnych).

      

     Prezentacja informacji o ważnych rocznicach i bohaterach na gazetkach klasowych i szkolnych oraz na stronie szkoły.

      

     Rozmowy i warsztaty na temat sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi.

      

     Kodeks ucznia – znajomość podstawowych praw i obowiązków wynikających z roli ucznia oraz członka społeczności szkolnej, rodziny i kraju.

     Spotkania z policjantem – skutki prawne związane z występowaniem różnych form agresji, w tym cyberprzemocy.

      

     Zajęcia warsztatowe z pedagogiem szkolnym, nauczycielami wychowania fizycznego, zajęcia z informatyki.

      

     Organizowanie wycieczek szkolnych oraz imprez integrujących środowisko szkolne.

      

     Warsztaty z psychologiem – podstawowe umiejętności komunikacyjne.

      

     Rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń – lekcje z wychowawcą.

      

     Kształtowanie umiejętności rozpoznawania potrzeb rówieśników i zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej – zajęcia ze specjalistami, udział w projektach i konkursach.

     Lekcje wychowawcze, indywidualne konsultacje z wychowawcą klasy, lekcje przedmiotowe, wydarzenia klasowe i szkolne, aktywna obecność uczniów w społeczności szkolnej i inne.

      

     Odpowiedzialni: wychowawcy, pedagodzy.

     Rozwijanie wrażliwości i odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

     Realizacja zajęć mających na celu modelowanie postaw empatii, asertywności (postawy związane z zasadami współżycia w grupie).

      

     Organizowanie zajęć rozwijających myślenie, rozumowanie, argumentowanie, rozwiązywanie problemów, wnioskowanie, testowanie hipotez, dochodzenie do konkluzji w ramach zespołów nauczycielskich.

      

     Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych.

      

     Rozwijanie u uczniów umiejętności podstawowych i przekrojowych poprzez udział w projektach zespołowych lub indywidualnych.

     Zajęcia warsztatowe z psychologiem – rozwijanie empatii.

      

     Prowadzenie dziennika elektronicznego.

      

     Prowadzenie zajęć z zakresu prawa – poznanie praw i obowiązków wynikających z roli ucznia, członka społeczności szkolnej, rodziny i kraju.

     Lekcje wychowawcze, indywidualne konsultacje z wychowawcą klasy, lekcje przedmiotowe, wydarzenia klasowe i szkolne, aktywna obecność uczniów w społeczności szkolnej i inne.

      

     Odpowiedzialni: wychowawcy, pedagodzy.

      

     Sfera rozwoju psychicznego – wartości, normy, wzory zachowań (kultura)

      

     Działania wychowawcze

     Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej

     Formy działań profilaktycznych

     Budowanie systemu wartości – prawda, dobro i piękno.

     Realizacja zajęć edukacyjnych – kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania innych kultur i tradycji.

      

     Ocena stopnia wywiązywania się z obowiązków przez uczniów – analiza dokonywana przez wychowawców (oceny, frekwencja, punktualność, uwagi, osiągnięcia, zasługi, cząstkowa ocena z zachowania).

      

     Uwrażliwienie uczniów na prawdę, dobro i piękno podczas realizacji wszystkich obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

      

     Pomoc uczniom przeżywającym kryzys.

      

     Kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu.

     Zajęcia realizowane podczas zajęć wychowania do życia w rodzinie.

      

     Zajęcia z pedagogiem szkolnym – kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałości o język i kulturę wypowiadania się.

      

     Spotkania z autorytetami – dostarczanie wzorców osobowych.

      

     Ankieta diagnozująca „Mój system wartości”.

      

     Realizacja zajęć na zajęciach z wychowawcą.

      

     Programy edukacyjne – telewizyjne, spektakle teatralne.

      

     Filmy edukacyjne i materiały.

      

     Gazetki edukacyjne, szkolne radio.

      

     Organizowanie indywidualnych kontaktów z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz ze specjalistami.

     Realizacja zajęć na lekcjach religii.

     Realizacja treningu asertywności.

     Kształtowanie prawidłowego stosunku do wartości i norm oraz kultury zachowania.

     Realizacja zajęć wychowania do wartości – lekcje z wychowawcą – kształtowanie umiejętności odróżniania dobra od zła.

      

     Nauka dobrych manier.

      

     Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi, z wytworami kultury, z dziełami architektury i sztuk plastycznych, należącymi do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury.

      

     Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów – popularyzacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

      

     Rozwijanie szacunku dla kultury, historii narodu i dorobku narodowego.

      

     Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad humanitaryzmu.

      

     Czym jest dyskryminacja – przeciwdziałanie objawom dyskryminacji, dostosowanie warunków nauki, opieki i wychowania do potencjalnych obszarów dyskryminacji.

      

     Stworzenie warunków wyrównywania różnic językowych i kulturowych dla uczniów pochodzących z innych krajów.

      

     Tworzenie okazji do publicznego wypowiadania się oraz nauka słuchania innych i szanowania poglądów – oglądanie debat parlamentarnych, prowadzenie debat na zajęciach organizowanych przez nauczycieli, np. na języku polskim, wiedzy o społeczeństwie, wychowaniu do życia w rodzinie.

     Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji; określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność.

      

     Organizowanie wyjść na spotkania ze sztuką, np. do teatru, filharmonii, muzeów, na wystawy artystyczne.

      

     Realizacja zajęć na lekcjach języka polskiego, lekcjach z wychowawcą – kształtowanie postaw społecznie akceptowanych.

      

     Konkurs szkolny „Mistrz dobrych manier”.

      

     Organizacja wycieczek – umożliwienie kontaktu z wytworami sztuki oraz miejscami pamięci narodowej.

      

     Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży zgodnie z potrzebami rozwojowymi.

      

     Organizowanie spotkań z pasjonatami i instytucjami kultury prowadzącymi zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

     Przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów.

     Organizacja konkursów, przedstawień uczniowskich.

     Oglądanie spektakli teatralnych na temat zasad, wartości i norm społecznych.

     Dokonanie diagnozy przyczyn i objawów dyskryminacji.

     Realizacja cyklu lekcji wychowawczych.

     Spotkania z przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą.

     Realizacja projektów edukacyjnych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

     Dostosowanie infrastruktury szkoły do nauki niepełnosprawnych uczniów.

      

     Udział w akcji „Szlachetna Paczka”.

      

     Gazetka informacyjna „Zasady postępowania wobec niepełnosprawnych”.

      

     Profilaktyka zachowań ryzykownych – bezpieczeństwo

      

     Działania wychowawcze

     Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej

     Formy działań profilaktycznych

     Poznawanie zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

     Poznanie praw i obowiązków ucznia – budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję.

      

     Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – poznanie podstaw negocjacji i mediacji.

      

     Dostarczenie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.

      

     Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa na temat postępowania w sprawach nieletnich.

     Zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych.

     Kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych.

     Realizacja zajęć wychowawczo-dydaktycznych na zajęciach z wychowania fizycznego (znajomość zasad bezpieczeństwa podczas korzystania ze sprzętu sportowego, podczas pobytu nad wodą, w górach).

      

     Realizacja zajęć na lekcjach wiedzy o społeczeństwie – poznanie instytucji, do których należy się zwrócić w przypadku występowania przemocy psychicznej w cyberprzestrzeni i w życiu realnym.

      

     Organizacja zajęć z psychologiem – rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania.

     Organizacja spotkań z policjantem.

      

     Konsultacje z pedagogiem.

     Realizacja zajęć edukacji dla bezpieczeństwa – poznanie zasad ostrzegania ludności o zagrożeniach.

     Realizacja zajęć na zajęciach z wychowawcą.

     Programy edukacyjne – telewizyjne, spektakle teatralne.

     Filmy edukacyjne i materiały.

     Gazetki edukacyjne, szkolne radio.

     Kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej – kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych (7 kierunek polityki oświatowej państwa).

     Uświadamianie negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństwa wynikającego z anonimowych kontaktów.

      

     Bezpieczne organizowanie zajęć ruchowych (wychowania fizycznego) i poruszania się po drogach.

     Bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji publicznej – przeciwdziałanie i zapobieganie sytuacjom problemowym.

     Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych, oraz dotyczącej ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci.

     Nauka obrony przed naciskiem otoczenia (w tym przed reklamą).

     Organizowanie spotkań dla rodziców – uświadamianie zagrożeń płynących z Internetu, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

     Realizacja zajęć na lekcjach informatyki, języka polskiego.

     Rozmowy, pogadanki, zajęcia warsztatowe na temat uzależnienia od Internetu.

     Zajęcia z wychowawcą, lekcje informatyki, wiedzy o społeczeństwie – lekcje na temat krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

     Prowadzenie treningu asertywności.

     Prowadzenie zajęć profilaktycznych – „Co to jest cyberprzemoc/ stalking…?”.

      

     1. Harmonogram – sposób realizacji zadań (realizacja treści programowych)

     Organizacja zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów

     Zadania wychowawczo-profilaktyczne

     Sposób realizacji

     Odpowiedzialni za realizację zadań, dokumentacja

     1. Zdrowie – edukacja zdrowotna

     Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.

     1. Instruktaże dotyczące prawidłowego odżywiania się i prawidłowej higieny.
     2. Pogadanki w gabinecie pielęgniarki i na spotkaniach z rodzicami.
     3. Spotkania z dietetykiem.
     4. Program profilaktyki próchnicy.
     5. Gazetki na korytarzach szkolnych i w klasach na temat zasad zdrowego stylu życia.
     6. Konkursy plastyczne.
     7. Okresowe kontrole czystości – za zgodą rodziców.
     8. Kształtowanie nawyku mycia rąk przed posiłkami i po pobycie w toalecie.
     9. Realizacja programu promującego zdrowy i bezpieczny styl życia „Trzymaj formę” oraz programu profilaktycznego „Alfred radzi”; inne działania promujące zdrowie i zachowania prozdrowotne.
     10. Realizacja działań promujących zdrowie.
     11. Akcje propagujące spożywanie zdrowej żywności, owoców, warzyw i soków.
     12. Rozeznanie, czy uczniowie zjadają drugie śniadanie.
     13. Realizacja zadania – zapewnienie jednego gorącego posiłku w szkole w ciągu dnia i stworzenie uczniom możliwości jego spożycia w czasie pobytu w szkole.
     14. Akcja „Szklanka mleka”, „Warzywa i owoce w szkole”.
     15. Posiłki dla uczniów z rodzin najuboższych.
     16. Rozmowy, pogadanki na temat kulturalnego spożywania posiłków.

     Dietetyk, pielęgniarka szkolna – organizacja spotkań, pogadanek.

      

     Lekarz stomatolog, pielęgniarka.

      

     Nauczyciele organizatorzy konkursów – scenariusze imprez i konkursów.

      

     Nauczyciele, wychowawcy.

      

     Przeszkoleni nauczyciele (wg odrębnego planu na zajęciach w każdej klasie).

      

     Zajęcia z wychowawcami klas.

      

      

     Profilaktyka zagrożeń.

     1. Środki i substancje psychoaktywne – wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach i możliwościach szukania pomocy (narkomania, dopalacze, alkohol, nikotyna).
     2. Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak np. organizacja i przebieg imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych, sytuacja epidemiologiczna.
     3. Organizacja konkursu na temat używek dla uczniów klas VI–VIII.
     4. Gazetki ścienne, np. na temat zagrożeń zdrowia i życia.
     5. Bieżące informowanie rodziców o widocznej zmianie w zachowaniu dziecka, o podejrzeniach.
     6. Kształtowanie umiejętności prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych (np. wyszukiwania, porządkowania informacji z różnych źródeł); kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństwa wynikającego z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów; kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

     Dzienniki zajęć nauczycieli i wychowawców.

      

     Dziennik zajęć pedagoga, psychologa, pedagoga specjalnego.

     1. Kształtowanie postaw społecznych – relacje

     Zapoznanie z podstawowymi prawami ucznia i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka społeczności szkolnej, rodziny i kraju.

     1. Zapoznanie uczniów z prawami dziecka i ucznia oraz obowiązkami wynikającymi z roli ucznia i członka społeczności szkolnej, rodziny i kraju.
     2. Rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.
     3. Prowadzenie pogadanek na temat tolerancji, akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka – uświadamianie uczniom, do kogo należy zwrócić się po pomoc w razie potrzeby.
     4. Propagowanie informacji dotyczących zasad dobrego wychowania – kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno.
     5. Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom uczniów – pogadanki na temat tolerancji na lekcjach wychowawczych.
     6. Egzekwowanie zasad wynikających ze statutu szkoły i wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz Kodeksu ucznia – uczniowie znają swoje prawa i obowiązki.
     7. Konsekwentna ocena zachowań uczniów, odwoływanie się do regulaminu w sytuacjach wymagających interwencji.
     8. Kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy.
     9. Rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane decyzje i wybory oraz postępowanie.
     10. Uczestnictwo i współodpowiedzialność w tworzeniu uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.
     11. Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze.
     12. Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów.

     Nauczyciele klas – Kodeks praw i obowiązków ucznia.

      

     Wychowawcy – zasady dobrego wychowania, gazetka szkolna.

      

     Wychowawcy – system oceniania, arkusze ocen ucznia.

     Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych i przestrzeganie obowiązujących reguł, dbałość o język i kulturę wypowiadania się oraz o dobry klimat w szkole.

     1. Uczniowie znają i stosują formy dobrego zachowania.
     2. Organizowanie imprez kulturalnych z zachowaniem obowiązujących reguł.
     3. Organizowanie wieczorów poetyckich, konkursu „Mistrz życzliwości, mistrz dobrych manier” – indywidualna praca z uczniem wybitnie uzdolnionym.
     4. Uczenie właściwych zachowań wobec osób agresywnych i obcych (negocjacja, żart, rozładowanie napięcia), treningi interpersonalne.
     5. Integracja zespołów klasowych (w tym z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy): pogadanki, gry i zabawy integracyjne, imprezy klasowe, andrzejki, mikołajki.
     6. Rozwijanie przynależności do grupy, samorządu uczniowskiego – Dzień Samorządności.

     Wychowawcy – scenariusze imprez kulturalnych.

      

     Wychowawcy klas.

      

     Dokumentacja wychowawcy grupy/ klasy, dziennik pedagoga/ pedagoga specjalnego.

      

     Wychowawcy klas, pedagog szkolny.

      

     Opiekun samorządu uczniowskiego.

     Profilaktyka zagrożeń.

     1. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu wyeliminowanie niepożądanych zachowań, takich jak: agresja, przemoc psychiczna, zachowania dyskryminacyjne, cyberprzemoc.
     2. Systematyczna edukacja uczniów w zakresie radzenia sobie z własnymi trudnymi uczuciami.
     3. Respektowanie przez uczniów zbioru zasad obowiązujących w szkole – pogadanki, dyskusje na lekcjach z wychowawcą.
     4. Stała współpraca pracowników szkoły w zakresie zaobserwowanych negatywnych zachowań uczniów – reagowanie na wszystkie niepożądane zachowania.
     5. Organizacja spotkań z policjantami – odpowiedzialność prawna nieletnich.
     6. Kształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych; propagowanie informacji o zagrożeniach cywilizacyjnych (terroryzm, choroby, głód) – jak sobie radzić, gdzie szukać pomocy.

     Pedagog, psycholog, wychowawcy klas.

      

     Dzienniki specjalistów.

     1. Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych

     Kształtowanie umiejętności porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnej, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne.

     1. Nauczanie informatyki od klasy I – uświadamianie konsekwencji korzystania z różnych źródeł informacji – wykorzystanie projektów.
     2. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej w zakresie kształtowania krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych u uczniów:
     • warsztaty dla uczniów klas IV–VIII na temat właściwych relacji rówieśniczych,
     • pogadanki na temat krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych oraz negatywnego wpływu spędzania czasu wolnego przed komputerem.
     1. Prelekcje i pogadanki dla rodziców uczniów klas I–III.
     2. Dzień Bezpiecznego Internetu.
     3. Udział uczniów w różnych konkursach dotyczących profilaktyki uzależnienia od Internetu.
     4. Indywidualna praca z uczniem wybitnie uzdolnionym.
     5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli i uczniów w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.

     Wyznaczeni nauczyciele (zgodnie z odrębnym harmonogramem).

     Profilaktyka zagrożeń.

     1. Kształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych:
     • omawianie zagrożeń związanych z cyberprzemocą, uświadamianie potrzeby ochrony danych osobowych,
     • spotkania z przedstawicielami policji (analiza konsekwencji zachowań przemocy w sieci, możliwość szukania pomocy),
     • „Co to jest stalking – jak sobie z nim radzić?”,
     • „Co to jest cyberprzemoc – jak sobie z nią radzić?”,
     • ustalenie zasad netykiety w szkole,
     • kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
     1. Stworzenie uczniowi możliwości korzystania z różnych źródeł informacji:
     • wykorzystywanie przez uczniów wiedzy pozyskanej z różnych źródeł informacji, technologii informatycznej do zajęć i prac domowych,
     • zajęcia na sali komputerowej,
     • konkursy informatyczne.
     1. Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia – diagnozowanie środowiska.
     2. Ochrona ofiar przemocy:
     • rozmowy z uczniem, konsultacje z rodzicami, procedura Niebieskiej Karty,
     • uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach z psychoterapeutą ds. pomocy rodzinie,
     • realizacja programu „Chronimy dzieci” – Fundacja Dzieci Niczyje,
     • gazetki tematyczne.

     Pedagog, wychowawcy, lekcje informatyki – dzienniki zajęć.

      

     Przedstawiciele policji, przedstawiciele fundacji – materiały informacyjne.

     Wartości, normy, wzory zachowań – kultura

     Kształtowanie poszanowania dla tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur.

      

     Udostępnianie kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięganie do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy.

      

     Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od statusu materialnego, religii, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego, oraz respektowania ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji.

     1. Kultywowanie tradycji i obyczajów regionu, w którym funkcjonuje szkoła.
     2. Uczniowie dokonują analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników, które na nie wpływają.
     3. Uczniowie mają szacunek dla kultury i dorobku narodowego oraz dziedzictwa cywilizacyjnego Europy:
     • biorą udział w uroczystościach o charakterze szkolnym i państwowym
     • uczestniczą w wycieczkach i lekcjach muzealnych,
     • składają hołd pamięci poległym – rozwijają umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.
     1. Uczniowie rozwijają świadomość na temat zasad humanitaryzmu, niesienia pomocy innym.
     2. Uczniowie poznają założenia edukacji klasycznej – wychowywanie do prawdy, dobra, piękna poprzez np.:
     • gazetki w klasach,
     • pogadanki na temat postawy uczniów,
     • poznanie wartości, takich jak: dobro, prawda, piękno, odpowiedzialność, poprzez odpowiednią analizę literacką i życia codziennego,
     • udział w konkursach recytatorskich (klasy młodsze),
     • organizację uroczystości Dnia Edukacji Narodowej, 11 listopada, Święta Konstytucji 3 Maja.

     Dokumentacja szkolna.

      

     Kalendarz.

      

     Przygotowanie uczniów do praktycznego wykorzystania wiedzy.

     Profilaktyka zagrożeń.

     1. Przeciwdziałanie objawom nietolerancji, dyskryminacji – dostosowanie warunków nauki, opieki i wychowania poprzez organizację pogadanek.
     2. Przedstawienia, filmy edukacyjne.

     Uczestnictwo uczniów w działaniach – dziennik zajęć pedagoga, wychowawcy.

      

     Organizacja działań dla rodziców

      

     Zadania

     Formy realizacji

     Informowanie rodziców o podejmowanych przez szkołę działaniach wychowawczo-profilaktycznych.

     Zapoznanie rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym.

      

     Przekazywanie na bieżąco informacji o realizowanych programach wychowawczo-profilaktycznych za pomocą e-dziennika, poczty elektronicznej, strony internetowej szkoły, gazetek ściennych w szkole.

     Informowanie rodziców o funkcjonowaniu dziecka w szkole.

     Przekazywanie na bieżąco informacji o sukcesach, trudnościach i problemach uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, podczas rozmów indywidualnych, zebrań klasowych.

      

     Rozmowy indywidualne z pedagogiem, psychologiem szkolnym, dyrektorem szkoły.

      

     Informacje na temat niskiej frekwencji (pisemnie).

      

     Współpraca z radą rodziców w zakresie pomocy materialnej dla uczniów potrzebujących wsparcia, dożywiania, dofinasowania wycieczek.

     Przekazywanie wiedzy na temat problemów wychowania i profilaktyki.

     Organizacja spotkań i warsztatów dla rodziców ze specjalistami nt. uzależnienia od dopalaczy, Internetu.

      

     Organizacja warsztatów, np. „Bezpieczny Internet”, „Jak sprawować kontrolę rodzicielską”, „Jak kształtować krytyczne podejście do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych”, „Konsekwencje prawne zachowań agresywnych w cyberprzestrzeni”.

      

     Warsztaty „Zaspokojenie potrzeb psychicznych dziecka (miłość, akceptacja, szacunek, troska) jako podstawa wychowania”.

      

     Gazetki i biuletyny dla rodziców – upowszechnianie materiałów edukacyjnych, w tym na temat przeciwdziałania zagrożeniom epidemiologicznym oraz ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

      

     Doskonalenie umiejętności rodziców w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

      

     Organizowanie spotkań z rodzicami – dostarczenie informacji, jak powinni zachować się w sytuacjach wymagających interwencji.

      

     Indywidualne konsultacje z wychowawcą i pedagogiem.

      

     Organizacja działań dla nauczycieli

      

     Zadania

     Formy realizacji

     Organizacja doskonalenia zawodowego – kursy, warsztaty, szkolenia.

     Dostarczanie nauczycielom informacji o dostępnych formach doskonalenia poza szkołą, np. na temat ochrony i wzmacniania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

     Organizacja wewnątrzszkolnego doskonalenia.

      

     Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i substancji.

     Organizacja szkoleniowych rad pedagogicznych, np. z zakresu efektywnych metod pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb.

      

     Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych

      

     Uzyskanie wiedzy na temat norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

      

     Metody pracy w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów.

     Propagowanie literatury na temat profilaktyki w szkole.

     Udostępnianie materiałów szkoleniowych.

      

     Gromadzenie literatury na temat szkolnej profilaktyki.

      

     VI. Analiza diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka 

     Wnioski:

     • wychowawcy i nauczyciele omawiają tematy dotyczące zagrożeń związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych,
     • uczniowie mogą liczyć na pomoc w sytuacji, z którą zwrócą się do nauczycieli/ wychowawców,
     • gdy uczniowie mają jakiś problem to mogą liczyć na pomoc ze strony rówieśników, kolegów/koleżanek z klasy,
     • w większości uczniowie mają pozytywny stosunek do nauki a ponad połowa ankietowanych uczęszcza do szkoły chętnie,
     • dzieci czują się w szkole bezpiecznie,
     • uczniowie angażują się w życie szkoły,
     • uczniowie uczęszczają na zajęcia dodatkowe, nie wszyscy jednak znajdują na to czas,
     • relacje wśród rówieśników są przyjazne i koleżeńskie,
     • rodzice, nauczyciele i uczniowie są zdania, że uczniowie nie mają dostępu do środków psychoaktywnych na terenie szkoły,
     • czynniki, które chronią dziecko przed podejmowaniem zachowań ryzykownych to przede wszystkim: dobre relacje z członkami rodziny, z nauczycielami, posiadanie zainteresowań, przynależność do pozytywnej grupy rówieśniczej.

      

     Rekomendacje:

     - zapewniać uczniom poczucie bezpieczeństwa na terenie szkoły oraz w drodze do niej,

     - zachęcać do większej aktywności na lekcjach oraz w życie szkoły,

     - zwracać uwagę na poprawne relacje wśród rówieśników,

     - utrwalać zachowania  asertywne mające na celu nieuleganie presji  rówieśników,

     -wśród rodziców szerzyć wiedzę dotyczącą stosowanych w szkole form i metod pomocy uczniom,

     - realizować zajęcia mające na celu podniesienie samooceny wśród uczniów,

     - zwiększenie działań dotyczących zdrowego stylu życia, oraz zdrowia psychicznego.

     - zwrócić  uwagę na eliminowanie lęku, poczucia zagrożenia spowodowanego nadmiernym obciążeniem związanym np. z przygotowywaniem się do sprawdzianów czy obawą przed porażką w grupie rówieśniczej,

     - ustalić sposoby  diagnozowania osiągnięć uczniów ukierunkowanych głównie na zaprojektowanie działań wspomagających, bez nadmiernego stosowania klasycznych sposobów sprawdzania wiedzy  i umiejętności.

     - prowadzić działania mające na celu zwiększenie motywacji do nauki

     - przeciwdziałać  agresji słownej oraz niewłaściwym zachowaniom w Internecie.

     - rozwijać relacji interpersonalne na poziomie nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń;  m.in. przez  częste kontakty i rozmowy nauczycieli/pedagogów z uczniami, uczniów z uczniami, objęcie wsparciem osób nieśmiałych i wycofanych,

     -  doceniać  każdą aktywność, angażować do dodatkowych zadań,

      - podejmować działania  integrujące  zespół klasowy, np. obchody urodzin,  aktywne przerwy śródlekcyjne, organizować częste  wyjścia klasowe. 

     - zorganizować  szkolenia dla rodziców dotyczące spraw wychowawczych, stanów emocjonalnych, pokonywania lęku m.in. przed brakiem akceptacji w grupie, stresu, budowania na nowo relacji interpersonalnych.

      

     VII. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

     Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

     1. obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
     2. analizę dokumentacji,
     3. przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
     4. rozmowy z rodzicami,
     5. wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,
     6. ymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i naanalizy przypadków.

     Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników.
     Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców.

      

     Projekt zmian do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego na rok szkolny 2022/2023 został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu w dniu 27.IX.2022 roku.