• Punktowy system oceniania zachowania

    • Szczegółowy wykaz postaw i zachowań w poszczególnych kategoriach oceniania.

      

     1. Ocena wzorowa:

      

     KATEGORIE

     WSKAŹNIKI

      

     KATEGORIA I:

     Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

      

      

     Uczeń ma wszystkie godziny nieobecności usprawiedliwione, nie ma nieusprawiedliwionych  spóźnień.

     Uczeń:

     • zmienia obuwie;
     • respektuje polecenia nauczyciela poprzez noszenie sportowego stroju na zajęciach ruchowych i galowego podczas  uroczystości szkolnych;
     • właściwie korzysta z szatni i stołówki;
     • sumiennie przygotowuje się na poszczególne lekcje;
     • wywiązuje się z obowiązków dyżurnego;
     • systematycznie korzysta z biblioteki szkolnej – wypożyczając, co najmniej 10 książek w semestrze;

     KATEGORIA II:

     Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.

     Dbałość o honor i tradycje szkoły.

      

     Uczeń :

     • aktywnie uczestniczy w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych;
     • wykazuje się pomysłowością w organizowaniu konkursów szklonych;
     • bierze udział w zawodach  sportowych szkolnych i pozaszkolnych;
     • uczestniczy w przedmiotowych i artystycznych konkursach na szczeblu międzyszkolnym;
     • z zaangażowaniem pracuje w agendach szkolnych pełniąc w nich określone funkcje;
     • systematycznie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych;
     • uczestniczy w akcjach charytatywnych, wolontariacie;
     • reprezentuje szkołę na zewnątrz;
     •  pracuje na rzecz środowiska lokalnego;
     • udziela potrzebującym pomocy koleżeńskiej,
     • przestrzega zasad używania w szkole telefonów i innych urządzeń elektronicznych.

     KATEGORIA III:

                      Dbałość o piękno mowy ojczystej.

     Godne, kulturalne zachowywanie się w szkole i poza nią.

                      Okazywanie szacunku innym osobom.

     Uczeń zawsze:

     • jest taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji w różnych sytuacjach w szkole i poza szkołą w stosunku do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły, osób starszych;
     • jest życzliwy i tolerancyjny wobec odmiennych postaw;
     • dba o nienaganny wygląd i estetyczny strój;
     • nie maluje włosów i paznokci, nie robi makijażu, tatuaży, piercingu;
     • wykazuje się uczciwością;
     • szanuje godność osobistą własną i innych osób;
     • szanuje pracę swoją i innych;
     • nie lekceważy poleceń nauczycieli;
     • dba o mienie publiczne i własność prywatną, nie niszczy sprzętu szkolnego, pomocy naukowych i zwraca uwagę w przypadku gdy robi to ktoś inny.

     KATEGORIA IV:

     Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

     Uczeń :

     • zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa;
     • reaguje na przejawy zła, zwraca uwagę w przypadku niewłaściwego zachowania kolegów, stara się zapobiegać i przeciwdziałać zachowaniom negatywnym;
     • nie ulega żadnym nałogom.

      

      

      

     2. Ocena bardzo dobra:

     KATEGORIE

     WSKAŹNIKI

      

     KATEGORIA I:

     Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

      

     Uczeń:

     • ma łącznie do 6 godzin nieobecności lub spóźnień nieusprawiedliwionych;
     • uczeń nie więcej niż tylko 2 razy naruszył zasady dotyczące obuwia szkolnego, stroju galowego;
     • sumiennie przygotowuje się na poszczególne lekcje,
     • sposób korzystania z szatni i stołówki budzi niewielkie zastrzeżenia;
     • obowiązki dyżurnego wykonuje poprawnie;
     • korzysta z biblioteki szkolnej wypożyczając, co najmniej 8 książek w semestrze;
     • był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca

     z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością.

     KATEGORIA II:

     Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.

     Dbałość o honor i tradycje szkoły.

     Uczeń :

     •  pomaga w organizowaniu uroczystości i  imprez szkolnych;
     • bierze udział w zawodach  sportowych szkolnych i pozaszkolnych;
     • uczestniczy w przedmiotowych i artystycznych konkursach na szczeblu szkolnym lub  międzyszkolnym;
     • z zaangażowaniem pracuje na rzecz zespołu klasowego;
     • uczestniczy w akcjach charytatywnych, wolontariacie;
     • uczestniczy w organizowanych przedsięwzięciach szkolnych;
     • uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych,
     • przestrzega zasad używania w szkole telefonów i innych urządzeń elektronicznych.

     KATEGORIA III:

                  Dbałość o piękno mowy ojczystej.

     Godne, kulturalne zachowywanie się w szkole i poza nią.

                  Okazywanie szacunku innym osobom.

     Uczeń :

     • jest taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji w różnych sytuacjach w szkole i poza szkołą w stosunku do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły, osób starszych;
     • jest życzliwy i tolerancyjny wobec odmiennych postaw;
     • dba o nienaganny wygląd i estetyczny strój;
     • nie maluje włosów i paznokci, nie robi makijażu, tatuaży, piercingu;
     • wykazuje się uczciwością;
     • szanuje godność osobistą własną i innych osób;
     • nie lekceważy poleceń nauczycieli;
     • dba o mienie publiczne i własność prywatną, nie niszczy sprzętu szkolnego, pomocy naukowych i zwraca uwagę w przypadku gdy robi to ktoś inny.

      

     KATEGORIA IV:

     Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

     Uczeń :

     •  przestrzega zasad bezpieczeństwa;
     • stara się reagować w przypadku zachowań negatywnych wobec innych, zawiadamia nauczyciela jeśli sam nie zdoła zapobiec sytuacji konfliktowej;
     • nie ulega żadnym nałogom.

     3. Ocena dobra:

     KATEGORIE

     WSKAŹNIKI

      

     KATEGORIA I:

     Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

      

     Uczeń:

     • ma łącznie do 12 godzin nieobecności lub spóźnień nieusprawiedliwionych;
     • nie więcej niż tylko 5 razy naruszył zasady dotyczące obuwia szkolnego, stroju galowego; sposób korzystania z szatni i stołówki budzi niewielkie zastrzeżenia;
     • obowiązki dyżurnego wykonuje poprawnie;
     • korzysta z biblioteki szkolnej wypożyczając, co najmniej 6 książek w semestrze;

     KATEGORIA II:

     Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.

     Dbałość o honor i tradycje szkoły.

     Uczeń :

     -   uczestniczy w organizowanych uroczystościach i imprezach szkolnych;

     • bierze udział w szkolnych zawodach  sportowych;
     • uczestniczy w przedmiotowych i artystycznych konkursach na szczeblu szkolnym;
     •  pracuje na rzecz zespołu klasowego;
     • uczestniczy w akcjach charytatywnych, wolontariacie;
     • stara się przestrzegać zasad używania w szkole telefonów i innych urządzeń elektronicznych.

      

     KATEGORIA III:

                      Dbałość o piękno mowy ojczystej.

     Godne, kulturalne zachowywanie się w szkole i poza nią.

                      Okazywanie szacunku innym osobom.

     Uczeń :

     • kulturalnie zachowuje się wobec kolegów, nauczycieli i  pracowników szkoły;
     • stara się dbać o nienaganny wygląd i estetyczny strój;
     • wykazuje się uczciwością;
     • szanuje godność osobistą własną i innych osób;
     • nie niszczy sprzętu szkolnego, pomocy naukowych i zgłasza nauczycielowi w przypadku gdy robi to ktoś inny;
     • nie lekceważy poleceń nauczycieli.

     KATEGORIA IV:

     Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

      

     Zdarzyło się, że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób, ale zareagował na zwrócona uwagę i sytuacja nie powtórzyła się.

     Uczeń nie ulega żadnym nałogom.

      

      

     4. Ocena poprawna:

     KATEGORIE

     WSKAŹNIKI

      

     KATEGORIA I:

     Wywiązywanie się

     z obowiązków ucznia.

      

     Uczeń:

     • ma łącznie od 13 do 20 godzin nieobecności lub spóźnień nieusprawiedliwionych;
     • często narusza zasady zmiany obuwia,  posiadania wymaganego stroju galowego;
     • sposób korzystania z szatni lub stołówki budzi zastrzeżenia;
     • zaniedbuje obowiązki dyżurnego;
     • korzysta z biblioteki szkolnej wypożyczając co najmniej 4 książki w semestrze;

     KATEGORIA II:

     Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.

     Dbałość o honor i tradycje szkoły.

      

     Uczniowi zwracano uwagę by stosownie do sytuacji zachowywał się podczas uroczystości, imprez szkolnych i pozaszkolnych.

     Uczniowi czasami zdarzają się uchybienia w przestrzeganiu  zasad używania w szkole telefonów i innych urządzeń elektronicznych.

      

      

      

     KATEGORIA III:

     Dbałość o piękno mowy ojczystej.

     Godne, kulturalne zachowywanie się w szkole i poza nią. Okazywanie szacunku innym osobom.

     Uczniowi czasami zdarzają się uchybienia w :

     • kulturalnym zachowaniu wobec kolegów, nauczycieli i  pracowników szkoły;
     • staraniu się o nienaganny wygląd i estetyczny strój;
     • wykazywaniu się uczciwością;
     • szanowaniu godność  innych osób;
     • staraniu o sprzęt szkolny, pomoce naukowe;
     • wypełnianiu poleceń nauczycieli.

      

      

     KATEGORIA IV:

     Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

      

     Czasami uczniowi zwracano uwagę na to, że jego postępowanie może spowodować (lub powoduje) zagrożenie bezpieczeństwa jego lub innych osób, niekiedy lekceważy on takie zagrożenia i nie zawsze reaguje na zwracane uwagi.

      Stwierdzono, że uczeń pali papierosy.

      

      

      

     5. Ocena nieodpowiednia:

     KATEGORIE

     WSKAŹNIKI

      

     KATEGORIA I:

     Wywiązywanie się

     z obowiązków ucznia.

      

     Uczeń:

     • ma łącznie od 21 do 35 godzin nieobecności lub spóźnień nieusprawiedliwionych;
     • bardzo często nie zmienia obuwia;
     • lekceważy polecenia nauczyciela w zakresie przygotowania do lekcji (w tym, nie przynosi stroju sportowego);
     • ignoruje statut szkoły w odniesieniu do stroju galowego;
     • lekceważąco łamie zasady zachowania w szatni lub na stołówce;
     • nie wywiązuje się z obowiązków dyżurnego.

     KATEGORIA II:

     Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.

     Dbałość o honor i tradycje szkoły.

      

     Uczniowi często zwracano uwagę by stosownie do sytuacji zachowywał się podczas uroczystości, imprez szkolnych i pozaszkolnych.

     Uczniowi często zdarzają się uchybienia w przestrzeganiu  zasad używania w szkole telefonów i innych urządzeń elektronicznych.

      

      

     KATEGORIA III:

     Dbałość o piękno mowy ojczystej.

     Godne, kulturalne zachowywanie się w szkole i poza nią. Okazywanie szacunku innym osobom.

     Uczniowi często zdarzają się uchybienia w :

     • kulturalnym zachowaniu wobec kolegów, nauczycieli i  pracowników szkoły;
     • staraniu się o nienaganny wygląd i estetyczny strój;
     • wykazywaniu się uczciwością;
     • szanowaniu godność  innych osób;
     • lekceważy polecenia nauczycieli;
     • staraniu o sprzęt szkolny, pomoce naukowe.

      

      

     KATEGORIA IV:

     Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

      

     Stwierdzono, że uczeń pali papierosy, zdarza się że pije alkohol.

     Często swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych.

     Uczeń  nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag.

      

      

      

     6. Ocena naganna:

     KATEGORIE

     WSKAŹNIKI

      

     KATEGORIA I:

     Wywiązywanie się

     z obowiązków ucznia.

      

     Uczeń:

     • opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia, spóźnia się, wagaruje (łącznie powyżej 36 godzin);
     • nagminnie nie zmienia obuwia;
     • lekceważy polecenia nauczyciela w zakresie przygotowania do lekcji (w tym, nie przynosi stroju sportowego);
     • ignoruje statut szkoły w odniesieniu do stroju galowego;
     • lekceważąco łamie zasady zachowania w szatni lub na stołówce;
     • nie wywiązuje się z obowiązków dyżurnego.

     Nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna.

     KATEGORIA II:

     Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.

     Dbałość o honor i tradycje szkoły.

      

     Uczeń nie uczestniczy w organizowanych uroczystościach, imprezach szkolnych i pozaszkolnych, nie bierze udziału w konkursach.

     Zdarzyło się że uczeń  zakłócił  przebieg uroczystości,  konkursu lub wycieczki szkolnej.

     Uczeń nie przestrzega zasad używania w szkole telefonów i innych urządzeń elektronicznych.

      

      

     KATEGORIA III:

     Dbałość o piękno mowy ojczystej.

     Godne, kulturalne zachowywanie się w szkole i poza nią. Okazywanie szacunku innym osobom.

     Uczeń:

     • nie szanuje godności osobistej nauczycieli, pracowników administracji, kolegów;

     -   uchyla się od wszelkich działań na rzecz szkoły i społeczności szkolnej;

     • nie szanując pracy własnej lub innych;
     • świadomie niszczy mienie szkoły;
     • narusza własność prywatną (kradzież);
     • lekceważy polecenia nauczycieli;
     • ignoruje  nauczyciela lub pracownika  szkoły na ulicy.

     Mimo wielokrotnych upomnień uczeń nie wykazuje chęci poprawy.

      

      

     KATEGORIA IV:

     Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

      

     Stwierdzono, że uczeń pali papierosy, pije alkohol, przyjmuje środki odurzające, substancje psychotropowe, lub inne nowe substancje psychoaktywne.

     Stwierdzono, że uczeń rozprowadza na terenie szkoły ww. używki.

     Bardzo często swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych (bójki, zaczepki słowne lub fizyczne, ubliżanie, cyberprzemoc).

     Uczeń  nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag.

      

      

      

     12. Uczeń niezależnie od uzyskanej liczby punktów nie może otrzymać w semestrze zachowania:

     wzorowego, posiadając  punkty  minusowe, nieusprawiedliwione godziny nieobecności;

     bardzo dobrego, posiadając 20 punktów minusowych i 7 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych;

     dobrego, posiadając 30 punktów minusowych i 13 godzin nieobecności                  nieusprawiedliwionych;

     poprawnego, posiadając 40 punktów minusowych i 21 godzin nieobecności                  nieusprawiedliwionych.

     13. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może obniżyć lub podwyższyć ocenę z zachowania niezależnie od ilości uzyskanych punktów.

     14. Uczeń, który w II semestrze systematycznie uczęszcza do szkoły po posiedzeniu klasyfikacyjnym otrzymuje premię 10 punktów w nowym roku szkolny.

     Szczegółowe zasady przyznawania punktów z zachowania.

      

     15. W Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej przyjęto system punktowy, który ocenia stopień spełniania przez uczniów wymagań na poszczególne oceny z zachowania. Pełni funkcję pomocniczego narzędzia dla wychowawcy klasy.

     16. Uczeń rozpoczyna rok szkolny oraz II semestr od punktu „0”.

     17. Progi punktowe:

     Ocena z zachowania

     Liczba punktów

     Wzorowe

     powyżej 150 punktów

     Bardzo dobre

     od 91 do 150 punktów

     Dobre

     od 31 do 90 punktów

     Poprawne

     od 30 do – 30 punktów

     Nieodpowiednie

     od –31 do – 90

     Naganne

     poniżej – 91 punktów

      

     18. Osoby, które na pierwszy semestr roku szkolnego otrzymały zachowanie wzorowe, bardzo dobre lub dobre, otrzymują w formie dodatkowej premii na drugi semestr następującą ilość punktów:

     - ocena wzorowa 15 pkt.

     - ocena bardzo dobra 10 pkt.

     - ocena dobra 5 pkt.

      

     Tabela z punktami za zachowania pozytywne.

     Kategoria

     Forma

     Lp.

     Aktywność ucznia

     Liczba punktów

     Częstotliwość przyznawania

     od

     do

     Kategoria I: Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

     Frekwencja szkolna.

     1

     100-procentowa  frekwencja za dany miesiąc.

     10

     raz w miesiącu

     2

     Brak nieusprawiedliwionych godzin.

     10

     raz w semestrze

     3

     Brak spóźnień.

     10

     raz w semestrze

     Strój galowy.

     4

     Przestrzeganie regulaminu ubioru (strój galowy) podczas uroczystości szkolnych i państwowych.

     5

     za każdą uroczystość

     Praca na rzecz klasy.

     5

      Wywiązywanie sie z obowiązków dyżurnego (zmazana tablica, podniesienie krzeseł po ostatniej lekcji, porządek przed salą i w sali, pielęgnacja kwiatów, itp.).

     5

     ocena po zakończeniu tygodniowego dyżuru

     Rozwój osobisty.

     6

     Systematyczne korzystanie z biblioteki szkolnej.

     1

     10

     raz w semestrze

      

     Premia.

      

      

     8

     Ocena wzorowa z zachowania za I semestr.

     15

     raz w II semestrze roku szkolnego

     9

     Ocena bardzo dobra z zachowania za I semestr.

     10

     raz w II semestrze

     roku szkolnego

     10

     Ocena dobra z zachowania

     za I semestr.

     5

     raz w II semestrze

     roku szkolnego

     11

     Dodatkowe punkty do dyspozycji dyrektora.

     0

     10

     raz w semestrze

     12

     Dodatkowe punkty za systematyczne uczęszczanie do szkoły w II semestrze po posiedzeniu klasyfikacyjnym.

     10

     raz w roku szkolnym

      

      

     Kategoria

     Forma

     Lp.

     Aktywność ucznia

     Liczba punktów

     Częstotliwość przyznawania

     od

     do

     Kategoria II: Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.

     Dbałość o honor i tradycje szkoły.

     Udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych.

     13

     Etap szkolny - przejście do kolejnego etapu.

     5

     za każdy konkurs

     14

     Etap międzyszkolny (powiatowy).

     10

     za każdy konkurs

     15

     Etap rejonowy .

     20

     za każdy konkurs

     16

     Etap wojewódzki:

     - uczestnictwo,

     40

     za każdy konkurs

     - laureat.

     50

     17

     Etap krajowy:

     - uczestnictwo,

     50

     za każdy konkurs

     - laureat.

     60

     18

     Konkursy ogólnopolskie

     - uczestnictwo

     10

     za każdy konkurs

     - laureat.

     50

     Praca na rzecz szkoły.

      

      

     19

     Aktywny udział  w akcjach charytatywnych, prozdrowotnych, ekologicznych, kampaniach społecznych, wolontariat, itp.

     5

     za każdą akcję

     20

     Występ w uroczystości szkolnej:

     - udział w części artystycznej (prowadzenie, recytowanie wierszy, itp.),

     - wykonanie dekoracji.

     10

     za każdą uroczystość

     5

     21

     Pomoc w organizacji imprez szkolnych (obsługa sprzętu nagłaśniającego).

     5

     za każdą uroczystość

     22

     Praca na rzecz szkoły.

      

     1

     10

     raz w semestrze

     Kategoria II: Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.

     Dbałość o honor i tradycje szkoły.

      

     Reprezentowanie szkoły.

     23

     Reprezentowanie szkoły na zewnątrz  w dni wolne.

     10

     za każdą uroczystość

     24

     Reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym.

     10

     20

     raz w semestrze

     25

     Aktywne pełnienie funkcji w Radzie Samorządu Szkolnego.

     5

     20

     raz w semestrze

     Praca na rzecz klasy.

     26

     Efektywne pełnienie funkcji w klasie (Samorząd Klasowy).

     5

     10

     raz w semestrze

     27

     Praca na rzecz klasy (gazetka szkolna, klasowa, dekoracja klasy, dbanie o wystrój klasy, prace organizacyjno - porządkowe w salach lekcyjnych, pomoc w organizacji imprez klasowych, itp.).

     1

     5

     za każdą wykonaną pracę

     28

     Aktywny udział w imprezach (Festyn Trzymaj Formę, Dni Europejskie, itp.).

     10

     za każdą imprezę

     29

     Własne inicjatywy na rzecz klasy.

     5

     raz w semestrze

     30

     Pomoc koleżeńska w nauce.

     5

     10

     raz w semestrze

     Rozwój osobisty.

     31

     Systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych.

     1

     5

     raz w semestrze

     32

     Potwierdzona aktywność w pozaszkolnych organizacjach, stowarzyszeniach, klubach sportowych, itp.

     10

     raz w semestrze

      

      

     Kategoria

     Forma

     Lp.

     Aktywność ucznia

     Liczba punktów

     Częstotliwość przyznawania

     od

     do

     Kategoria III: Dbałość o piękno mowy ojczystej. Godne, kulturalne zachowywanie się w szkole i poza nią . Okazywanie szacunku innym osobom.

     Kultura 

     osobista.

     33

     Szacunek i kultura wysławiania się i zachowania w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi, nienaganny strój. 

     5

     10

     raz w semestrze

     34

     Brak uwag negatywnych w dzienniku i punktów ujemnych.

     10

     raz w semestrze

     35

     Godne reprezentowanie szkoły poza jej terenem (wycieczki szkolne).

     5

     za każdy wyjazd

     36

     Zwrot znalezionych rzeczy.

     10

     raz w semestrze

     37

     Inne nie wymienione pozytywne zachowania.

     5

     raz w semestrze

     Kategoria IV: Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

      

     Bezpieczeństwo.

     38

     Przeciwstawianie się przejawom agresji i wulgarności.

     2

     za każdym razem

      

      

      

      

     Tabela z punktami za zachowania negatywne.

     Kategoria

     Forma

     Lp.

     Aktywność ucznia

     Liczba punktów

     Częstotliwość przyznawania

     od

     do

     Kategoria I: Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

     Frekwencja szkolna.

     1

     Nieusprawiedliwione godziny lekcyjne.

     -1

     za każde 2 godziny

     2

     Spóźnienia.

     -1

     za każde 2 spóźnienia

     3

     Wagary, ucieczki.

     -10

     za każdym razem

     Strój galowy.

     4

     Brak stroju galowego podczas uroczystości szkolnych i państwowych.

     -5

     za każdą uroczystość

     Praca na rzecz klasy.

     5

     Nie wypełnianie obowiązków dyżurnego klasowego.

     -5

     na zakończenie dyżuru

     6

     Brak obuwia na zmianę.

     -5

     za każdym razem

     Rozwój osobisty.

     7

     Niewywiązywanie się z powierzonych zadań i obowiązków.

     -1

     -5

     za każdym razem

     Projekt edukacyjny.

     8

     Nie wywiązanie się ucznia z udziału w projekcje edukacyjnym.

      

      

     -100

     raz w cyklu

     Kategoria II: Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.

     Dbałość o honor i tradycje szkoły.

     Niewłaściwe zachowania i postawy.

     9

     Nieodpowiednie zachowanie podczas uroczystości szkolnych (rozmawianie, wyśmiewanie osób występujących, itp.).

     -10

     za każdym razem

     10

     Używanie urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, odtwarzaczy audio, tabletów, itp.) podczas zajęć, przerw i uroczystości szkolnych bez zgody nauczyciela.

     -5

     za każdym razem

      

     Kategoria

     Forma

     Lp.

     Aktywność ucznia

     Liczba punktów

     Częstotliwość przyznawania

      

     od

     do

      

     Kategoria III: Dbałość o piękno mowy ojczystej. Godne, kulturalne zachowywanie się w szkole i poza nią . Okazywanie szacunku innym osobom.

      

     Niewłaściwe zachowania i postawy w relacjach z rówieśnikami, nauczycielami i pracowni prac szkoły.

     11

     Przeszkadzanie nauczycielowi w prowadzeniu lekcji, niestosowne zachowanie podczas lekcji.

     -5

     za każdym razem (po zakończonej lekcji)

      

     12

     Wielokrotne lekceważenie uwag nauczyciela (bieganie po korytarzu, popychanie, zaśmiecanie rzucanie np. plecakiem).

     -5

     za każdym razem

      

     13

     Używanie wulgaryzmów, ubliżanie, niekulturalne wysławianie się, w relacjach z rówieśnikami, nauczycielami i pracownikami szkoły.

     -10

     za każdym razem

      

     14

     Niegrzeczne, aroganckie zachowanie w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły oraz gości (lekceważenie, odmowa wykonania poleceń, używanie niewłaściwego słownictwa, nieodpowiednia postawa ciała, gesty i czyny naruszające godność osobistą …).

     -10

     za każdym razem

      

     15

     Zniesławienie, pomówienie nauczyciela - funkcjonariusza publicznego(art. 115 §13 KK).

     -50

     za każdym razem

      

      

     Niewłaściwy wygląd i ubiór szkolny.

      

     16

     Zmiana koloru włosów.

     -20

     raz w semestrze

      

     17

     Nieskromny, wyzywający wygląd, niezgodny ze statutem:

     - ubrania z wulgarnymi nadrukami, hasłami przedstawiającymi nietolerancję, przemoc, środki odurzające, potępiające ideologię i różne wartości

     - ubrania odsłaniające plecy, brzuch, biodra, dekolt, pośladki,

     - makijaż,

     - tipsy/pomalowane paznokcie,

     - mocno stylizowane fryzury,

     - piercing, 

     - tatuaże.

     -5

     za każdym razem

      

     Kategoria

     Forma

     Lp.

     Aktywność ucznia

     Liczba punktów

     Częstotliwość przyznawania

      

     od

     do

      

     Kategoria III: Dbałość o piękno mowy ojczystej. Godne, kulturalne zachowywanie się w szkole i poza nią . Okazywanie szacunku innym osobom.

      

     Niewłaściwe zachowania i postawy ( brak uczciwości i poszanowania godności innych).

     18

     Kłamstwo.

     -5

     za każdym razem

      

     19

     Brak podpisu pod uwagą/informacją, nieprzekazanie informacji rodzicom/opiekunom prawnym o zebraniach, wycieczkach, spotkaniach, przewidywanych ocenach itp.

     -5

     za każdym razem

      

     20

     Zniszczenie lub nieoddanie sprawdzianu, testu, kartkówki.

     -20

     za każdym razem

      

     21

     Fałszowanie podpisu, zwolnienia, usprawiedliwienia lub dokumentacji szkolnej.

     -50

     za każdym razem

      

     22

     Kradzież.

     -50

     za każdym razem

      

     23

     Wyłudzanie pieniędzy i innych przedmiotów.

     -50

     za każdym razem

      

     24

     Używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (aparatów, kamer, dyktafonów, tabletów, itp.) do celów uwłaczających godności innych.

     -40

     za każdym razem

      

     25

     Nieodpowiednie zachowanie poza szkołą w trakcie wyjść i wycieczek.

     -5

     za każdym razem

      

     Niewłaściwe zachowania i postawy

     (niszczenie mienia szkoły).

     26

     Zapisywanie obraźliwych tekstów i rysunków w miejscach ogólnodostępnych (krzesła, ławki, zeszyty, prace pisemne, sprawdziany, testy, kartkówki, egzaminy, itp.).

     -10

     za każdym razem

      

     27

     Brak szacunku dla terenów zielonych, zaśmiecanie otoczenia.

     -5

     za każdym razem

      

     28

     Niszczenie mienia szkolnego lub prywatnego, wandalizm (siadanie na stołach do tenisa stołowego, niszczenie szafek, ławek, krzeseł, ścian, drzwi, toalet, pomocy naukowych, dekoracji…).

      

     -5

     -20

     za każdym razem

      

     Kategoria

     Forma

     Lp.

     Aktywność ucznia

     Liczba punktów

     Częstotliwość przyznawania

     od

     do

     Kategoria IV: Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

     Niewłaściwe zachowania i postawy.

     29

     Brak reakcji w przeciwdziałaniu aktom przemocy i wandalizmu.

     -5

     za każdym razem

     30

     Bójki i prześladowania innych uczniów (przemoc fizyczna i psychiczna); izolowanie kogoś poprzez manipulowanie uczuciami i ośmieszanie go – zjawisko „kozła ofiarnego”.

     -5

     -40

     za każdym razem

     31

     Wnoszenie na teren szkoły przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu (gazy, zapalniczki, zapałki, kastety, noże, śrubokręty, itp.).

     -20

     - 50

     za każdym razem

     32

     Picie alkoholu, zażywanie narkotyków, dopalaczy, palenie papierosów

     i e – papierosów na terenie szkoły i w jej pobliżu.

     -40

     za każdym razem

     33

     Towarzyszenie osobom wymienionym w punkcie 32.

     -15

     za każdym razem

     34

     Wnoszenie na teren szkoły alkoholu, narkotyków, dopalaczy, papierosów,

     e-papierosów i innych używek.

     -40

     za każdym razem

     35

     Rozprowadzanie na terenie szkoły używek wymienionych w punkcie 34.

     -100

     za każdym razem

     36

     Dopuszczenie się czynów karalnych podlegających dochodzeniu policji lub innym specjalnym działaniom; konflikt  z prawem (potwierdzony notatką KMP lub Sądu Rodzinnego i Nieletnich).

     -100

     za każdym razem

     37

     Stosowanie cyberprzemocy (podszywanie się, obrażanie na portalach internetowych, rozpowszechnianie prywatnych treści audio i foto bez wiedzy osoby zainteresowanej, nagrywanie filmów, publikowanie zdjęć i filmów bez zgody osoby zainteresowanej, szkalowanie, nękanie, oczernianie w mailach, SMS-ach, podburzanie do negatywnych zachowań, itp.).

     od -20      do -100 

     za każdym razem