• Regulamin dowożenia uczniów

    • REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW

     DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY SITNO

      

     Rozdział I

     Przepisy ogólne

     1. Organizatorem dowozu dzieci i uczniów do szkół jest Gmina Sitno.
     2. Organizator dowozu współdziała z dyrektorami szkół  w sytuacjach ewentualnego odwołania dowozu z powodu trudnych warunków drogowych lub atmosferycznych.
     3. Listę uczniów dowożonych w podziale na klasy, odległość i adres zamieszkania ustala dyrektor szkoły w terminie do dnia  31 maja każdego roku  i przekazuje organizatorowi dowozu.
     4. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zasadami swojego statutu na zgłoszenia opiekunów dowozu dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.
     5. Dyrektorzy szkół zobowiązani są do bieżącej aktualizacji list nie później niż w terminie 3 dni od zaistniałej zmiany.
     6. Dyrektorzy szkół mają obowiązek zapoznania z Regulaminem wszystkich uczniów korzystających z dowozu szkolnego, oraz ich rodziców w terminie do 31 maja każdego roku szkolnego. Przekazują uczniom załącznik nr 1 do regulamin dowożenia uczniów i zbierają pisemne oświadczenia rodziców o zapoznaniu się z jego treścią. Dokumentacja przechowywana jest w szkołach.
     7. Dyrektorzy szkół przekazują pracownikom sprawującym opiekę podczas dowożenia listę imienną uczniów dowożonych autobusami szkolnymi w podziale na poszczególne trasy, przystanki wsiadania i wysiadania (zał. nr 3) i godziny odjazdów uczniów do dnia
      1 września.
     8. Autobus/bus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w rozkładzie jazdy, zgodnie
      z opracowanym harmonogramem.
     9. W przypadku opóźnienia w dowozie do szkoły, uczniowie oczekują na autobus 15 minut
      od planowanej godziny odjazdu, po czym wracają do domu.
     10. W przypadku wyjątkowo trudnych warunków drogowych zagrażających bezpieczeństwu uczestników dowozu, dyrektor szkoły, organizator dowozu może odwołać kurs zawiadamiając rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
     11. Rodzice dziecka/ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  mogą sprawować opiekę nad swoim dzieckiem podczas przejazdu dziecka do szkoły i z powrotem.
     12. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły.

     Rozdział II

     Dzieci/uczniowie

     1. Z dowozu autobusem szkolnym może korzystać każde dziecko/uczeń, który znajduje się na liście uczniów dowożonych.
     2. Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w regulaminie oraz do poleceń opiekunów i kierowców.
     3. Podczas jazdy autobusem szkolnym uczniowie mają obowiązek siedzieć w miejscach wyznaczonych przez opiekunów i nie mogą ich zmieniać w czasie jazdy.
     4. Uczniom podczas jazdy nie wolno:
     1. wsiadać i wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna dowozu, wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,
     2. spożywać posiłków, pic napoi,
     3. zachowywać się w sposób hałaśliwy, wulgarny, bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,
     4. dokonywać zniszczeń w autobusie.
     1. Uczniowie wsiadają/wysiadają do/z autobusu szkolnego ze szczególną ostrożnością tylko na ustalonym przez organizatora przystanku.
     2. Uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się do szatni a następnie na świetlicę szkolną lub bezpośrednio na lekcje lub w inne wyznaczone miejsce.
     3. Uczniowie powracający do domu oczekują na autobus w świetlicy szkolnej lub innym miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
     4. Uczeń korzysta z przewozu zgodnie z harmonogramem dowożenia i na trasie ustalonej przez organizatora dowozu.

     Rozdział III

     Rodzice/opiekunowie prawni

     1. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci dochodzących z miejsca zamieszkania do przystanku autobusu szkolnego, aż do momentu wejścia ucznia do autobusu oraz powracających po zajęciach z przystanku do domu.
     2. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia dokonane przez ich dzieci w autobusach szkolnych  (w postaci przywrócenia do pierwotnego wyglądu i użyteczności lub rekompensaty pieniężnej w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc czasu od zaistniałej sytuacji).
     3. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani zapewnić dzieciom powrót ze szkoły 
      w przypadku uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych, odbywających się poza godzinami planowanych odjazdów busów szkolnych na poszczególnych trasach.
     4. W przypadku, gdy dziecko siedmioletnie i młodsze nie jest odebrane z przystanku przez rodzica, wówczas:
     1. dziecko wraca autobusem do szkoły, jest odprowadzane przez opiekuna do świetlicy szkolnej i oczekuje na decyzję podjętą przez wychowawcę i rodzica, może wrócić kolejnym kursem autobusu do domu lub zostać odbierane przez rodziców,
     2. w szczególnych przypadkach opiekun zawiadamia policję o nieodebraniu dziecka
      ze szkoły.

     Rozdział IV

     Opiekun przewozu/kierowca

     1. Opiekun przewozu/kierowca są odpowiedzialni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie (zał. Nr 2).
     2. Opiekun przewozu ponosi odpowiedzialność za uczniów przewożonych od chwili wejścia do autobusu szkolnego, do chwili wyjścia z autobusu i przekazania dzieci pod opiekę szkoły. Natomiast w drodze powrotnej, od chwili wejścia ucznia do autobusu, bądź odebrania ich ze świetlicy szkolnej, do chwili opuszczenia autobusu szkolnego przez dziecko/ odebrania przez rodzica z przystanku w swojej miejscowości.
     3. Opiekun przewozu/kierowca autobusu szkolnego współpracuje z dyrektorem oraz wychowawcami zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi do szkoły w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.
     4. Opiekun w trakcie wykonywania czynności związanych z opieką ściśle współpracuje
      z kierowcą pojazdu w zakresie bezpieczeństwa przewozu a mianowicie:
     1. prowadzi i sprawdza listy obecności uczniów dowożonych,
     2.  pilnuje ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczniów miejsc
      w autobusie,
     3. w trakcie wysiadania/wsiadania uczniów, opiekun otwiera drzwi pojazdu
      i wychodząc na zewnątrz sprawdza, czy zachowane są warunki bezpiecznego wysiadania/wsiadania,
     4. informuje wychowawcę klasy o nieodpowiednim zachowaniu uczniów.
     5. w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów opiekun nie dopuszcza do ich przewozu,
     6. podejmuje decyzje, co do dalszego postępowania w przypadku trudnych warunków atmosferycznych, awarii lub wypadku,
     7. po opuszczenia autobusu przez uczniów opiekun dokonuje przeglądu pojazdu
      i w przypadku znalezienia przedmiotów pozostawionych przez uczniów (np. torba, odzież, telefon) powiadamia o tym kierowcę i dyrektora szkoły.
     1. Kierowca autobusu zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, poinformowania organizatora dowozu i dyrektora szkoły o zaistniałych niebezpiecznych sytuacjach.
     2. W przypadku awarii autobusu szkolnego przewożącego uczniów kierowca niezwłocznie zgłasza sytuację awarii do dyrektora szkoły i organizatora dowozu, natomiast opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego.
     3. Kierowca autobusu zobowiązany jest do zatrzymywania się w miejscach wyznaczonych/przystankach ustalonych przez organizatora przewozu i stanowiących załącznik nr 3 do regulaminu.

     Rozdział VI

     Przepisy końcowe

     1. Dodatkowe wyjazdy poza teren Gminy Sitno (wycieczki dydaktyczne, krajoznawcze, konkursy, zawody sportowe, kino, basen) są możliwe za dodatkową opłatą, uregulowane Zarządzeniem Wójta Gminy Sitno.
     2. We współpracy z Referatem Oświaty i Sportu oraz Dyrektorami Szkół z terenu gminy, ustala się opiekuna na danej trasie przejazdu.
     3. Traci moc Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Sitno z dnia 18 lipca 2016 r.  w sprawie regulaminu dowożenia uczniów z terenu Gminy Sitno oraz ustalenia zakresu obowiązków opiekuna uczniów w trakcie realizacji dowozu.
     4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku – Zarządzeniem Wójta Gminy Sitno.

      

      

      

      

      

      

                                       

     Wzór                                                                                                   Załącznik nr 1

                                                                                                                                          Do Regulaminu dowożenia uczniów                                                                                                                                       do szkół na terenie Gminy Sitno

     Dane rodziców/opiekunów prawnych:

     ………………………………………

                         imię i nazwisko

      

     ………………………………………

                         adres zamieszkania

      

     KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA

      

     Zgłaszam mojego syna/moją córkę..........................................................................................,ucznia/uczennicę Szkoły Podstawowa w ……………………….................. klasa …… adres zamieszkania: ………………………………………………………………………… nr telefonu…………...……
     do korzystania w roku szkolnym ............................ z dowozów busem/autobusem szkolnym, na trasie przystanek w miejscu zamieszkania do szkoły i ze szkoły do przystanku w miejscu zamieszkania, organizowanych przez Gminę Sitno. Odległość od miejsca zamieszkania do szkoły obwodowej wynosi
      ………. km, przystanek z którego będzie zabierane moje dziecko to …………………………

      

                                                                                                    ……………………………………..

                                                                                                   podpis rodzica/ opiekuna prawnego

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                                           

      

      

                                                                                                                           Załącznik nr 2                                                                                                                                                                           do Regulamin dowożenia uczniów

                                                                                                                                                         do szkół na terenie Gminy Sitno

      

      

      

      

      

      

      

     OŚWIADCZENIE

      

      

      

                 Ja, niżej podpisany/na (imię i nazwisko) ……………………………………………………………… oświadczam, że w dniu …………………………… zapoznałam(em) się z treścią REGULAMINU dowożenia uczniów szkół z terenu Gminy Sitno oraz ustalonego zakresu obowiązków opiekuna/kierowcy
     w trakcie realizacji dowozu i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

      

      

     Zalacznik_nr_1_KARTA_ZGLOSZENIA_UCZNIA.pdf

     Zalacznik_nr_2_OSWIADCZENIE.pdf

      

                                                                                                                                                                                                                          …………...……………………………………………

                                                                                                               Podpis opiekuna/ kierowcy