• Sala Integracji Sensorycznej

     •             Sala Integracji Sensorycznej (SI) jest przeznaczona do prowadzenia zajęć pro­filak­tycz­nych i terapeutycznych dla dzieci Są to zajęcia, których celem jest poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców zmysłowych.

      Terapia integracji sensorycznej ma postać „naukowej zabawy” w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że „kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą”. Podczas terapii nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności lecz poprzez oddziaływanie na zmysły wpływa się na procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności. Z kolei pożądane reakcje adaptacyjne pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Terapia integracji sensorycznej nie jest wyuczonym, stale powtarzanym schematem ćwiczeń, ale ciągłą analizą zachowania dziecka i odpowiedniego doboru oraz modyfikacji stosowanych zadań. Terapeuta nie tyle kieruje zachowaniem dziecka, ile stwarza takie wymagania, by dziecko było w stanie odpowiadać na te wymagania coraz bardziej złożonymi reakcjami adaptacyjnymi.

      Dokładamy wszelkich starań, aby przestrzeń Sali Integracji Sensorycznej wyposażona była w odpowiednie sprzęty i pomoce. Dbamy również, aby była przyjazna dla dziecka i budziła w nim pozytywne emocje i poczucie bezpieczeństwa.

       Dzięki terapii dziecko może poprawić:

      – funkcjonowanie emocjonalne
      – uwagę i koncentrację
      – zdolności wzrokowe i słuchowe
      – sprawność w zakresie dużej i małej motoryki
      – samoświadomość i samoocenę.

       

       

     • Deklaracja dostępności serwisu spjaroslawiec.edupage.org

     • Treść deklaracji

      Szkoła Podstawowa im Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej spjaroslawiec.edupageorg zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego ugsitno.sitno.gmina.pl.

      Data publikacji strony internetowej:  30.10.2009 r.
      Data ostatniej dużej aktualizacji: 04.03.2021 r.

      Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

      1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
      2. pochodzą z różnych źródeł,
      3. są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
      4. opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
      5. posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
      6. opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
      7. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
      8. z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang.

      Oświadczenie sporządzono dnia 01.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

      Informacje zwrotne i dane kontaktowe

      W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marcin Margol, adres poczty elektronicznej jaroslawiecszkola@wp.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

      Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

      Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

      W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

       

      Dostępność architektoniczna

      Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej

      Do budynku prowadzą 3 wejścia na parterze. Jedno wejście od strony boiska Orlik, Drugie wejście od parkingu, z podjazdem dla wózków inwalidzkich, trzecie wejście od strony placu zabaw, do Oddziału Przedszkolnego. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

      W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak toalety dla niepełnosprawnych w budynku.

      W budynku brak windy i pętli indukcyjnych. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.


      Zarzadzenie_koordynator_ds._dostepnosci.pdf

     • Konkurs - „Kocham swoją miejscowość- zachęć do odwiedzenia Sitna”

     • Wójt Gminy Sitno

      i Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu

      zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na spot reklamowy

      pt. „Kocham swoją miejscowość- zachęć do odwiedzenia Sitna”.

       

      Regulamin Konkursu

       

      I Postanowienia ogólne:

      1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie na spot reklamowy pt. „Kocham swoją miejscowość - zachęć do odwiedzenia Sitna” realizowany w ramach obchodów 600-lecia Sitna.
      2. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Sitno i Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu.
      3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Sitno oraz stronie internetowej Szkoły.

       

      II Cele konkursu:

      1. Rozbudzanie zainteresowania historią, tradycjami i kulturą miejscowości Sitno.
      2. Promocja miejscowości.
      3. Rozwijanie kreatywności młodych uczestników konkursu oraz umiejętności wykorzystywania przez nich nowoczesnych technologii.
      4. Wdrażanie do korzystania z różnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.

       

      III Przedmiot i czas trwania konkursu:

      1. Przedmiotem konkursu jest krótki film,(spot reklamowy) ujęty w formie multimedialnej, trwający do 4 minut.
      2. Tematyka spotu powinna być związana z miejscowością: ukazywać Sitno
       i okolice np. przyrodę, ciekawe miejsca związane z historią, sylwetki interesujących ludzi. Powinna zachęcać do odwiedzenia tej pięknej miejscowości.
      3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII ze wszystkich szkół gminy Sitno.
      4. Konkurs rozpoczyna się 1 marca 2021r.

      IV Zasady konkursu:

      1. Pracę konkursową umieszczoną na płycie CD lub pendrivenależy przesłać pocztą na adres: Jarosławiec 190, 22-424 Sitno lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły do dnia 15 czerwca 2021r.
      2. Do pracy należy dołączyć Kartę zgłoszenia do Konkursu (załącznik 1). Dane umieszczone na Karcie służą wyłącznie do kontaktu Organizatora
       z uczestnikiem Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
      3. Filmy (spoty reklamowe) można wykonywać indywidualnie lub zespołowo.
      4. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być zgodna z normami obyczajowymi. Nie może być kopią innych spotów prezentowanych w Internecie.

       

      V Ocena i nagrody:

      1. Oceny prac konkursowych dokona powołane przez organizatora Jury, którego zadaniem będzie wybór laureatów konkursu. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
      2. Podczas oceny prac jury będzie kierowało się następującymi kryteriami:
       1. treść prezentowanego spotu, zgodność z tematem,
       2. wymiar artystyczny (pomysłowość i estetyka filmu),
       3. technika wykonania.
      3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 15 czerwca 2021r, a wyniki będą umieszczone na stronie gminy Sitno oraz na stronie internetowej i Facebooku Szkoły.
      4. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia uczniom ze szkół biorących udział w konkursie.
      5. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach Konkursu.

       

      Postanowienia końcowe:

      1. Akceptując treść regulaminu i biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi.
      2. Uczestnicy konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w nadesłanych filmach/spotach, w szczególności wynikających
       z prawa autorskiego.
      3. Złożone prace przechodzą na własność organizatora Konkursu i nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania filmów bez wypłacania honorariów autorskich. Autor filmu bezpłatnie przenosi wszystkie prawa związane z uczestnictwem w Konkursie na organizatora konkursu
       i wyraża zgodę  użytku i wykorzystania spotu w innych publikacjach,
       w dowolnym czasie i ilości w działaniach promujących 600-lecie Sitna.
      4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 84 611 20 28.

       

      Komisja Konkursowa w składzie:

       

      1.Magdalena Majer- MDK Zamość

      2.Stanisław Fiutek – Telewizja kablowa

      3. Kamila Szmidt – Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie

       

       

       

       

      Opracowanie :

       

      Alina Szewczuk

      Anna Samulak

      Tomasz Smoląg

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Załącznik 1

       

      KARTA ZGŁOSZENIA

      (należy dołączyć do spotu reklamowego.)

       

      imię: …………….…………………………………………………….……………………

      nazwisko: ..………….............................................................................………….

      szkoła: ….............................................................................................................

      imię i nazwisko nauczyciela, telefon: ……………………………………………………

       

      Potwierdzam znajomość regulaminu Konkursu na spot reklamowy pt. „Kocham swoją miejscowość- zachęć do odwiedzenia Sitna”.

       

       

      ------------------------------------------------

      Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego

       

      KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego dziecka, w tym imienia
      i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Szkołę Podstawową im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu, jego osiągnięć i prac na stronie internetowej placówki, w mediach, a także w gablotach i tablicach ściennych zgodnie
      zRozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

       

      ------------------------------------------------

      podpis rodzica/opiekuna prawnego

       

       

      KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

      Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka zrejestrowanego podczas organizacji konkursu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu w mediach, jak również w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl związany z organizacją konkursu. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.

       

      ------------------------------------------------

      podpis rodzica/opiekuna prawnego

     • „Miejscowość Sitno na pocztówce” - konkurs

     • Wójt Gminy Sitno

      i Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu

       

       

      zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym:

       

      pt. „Miejscowość Sitno na pocztówce”

       

       

      Regulamin Konkursu

       

      1.Postanowienia ogólne

       

      §1

       

       

      Niniejszy Regulamin , określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym „Miejscowość Sitno na pocztówce”

      zwanym dalej „Konkursem  realizowanym  w ramach obchodów 600 –lecia Sitna

       

      §2

      Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Sitno i Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu

       

      §3

      Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Sitno oraz  Stronie internetowej szkoły

       

      II. Konkurs

       

       

      1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży - uczniów szkół podstawowych

      z terenu Gminy Sitno 

       

      Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:

      1. Uczniowie klas I-III,
      2. Uczniowie klas IV-VI,
      3. Uczniowie klas VII-VIII

       

      1. Konkurs będzie przeprowadzony w terminie od 1 marca do 31 maja
      2. Konkurs będzie polegał na wykonaniu przez uczestników następującego zadania konkursowego :

       

      ZADANIE KONKURSOWE  –  PRACA PLASTYCZNA

       

      Tematem głównym prac konkursowych będzie Sitno, a dokładnie pocztówka przedstawiająca /charakteryzująca elementy związane z tą miejscowością ,krajobraz, zabytki, obiekty, znane osoby itp.

      Praca konkursowa dotycząca zadania może być pracą  wykonaną w dowolnej technice plastycznej.

      Format pracy A3

      4. Autor pracy bezpłatnie przenosi wszystkie prawa związane z uczestnictwem

      w konkursie na organizatora konkursu do dalszego użytku i  wykorzystania  w innych publikacjach na dowolnym nośniku, w dowolnym czasie i ilości w działaniach promujących 600- lecie  Sitna.

      5. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie , że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich , w tym w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich .

      6. Każdy uczestnik , który zgłasza swoją pracę jest również zobowiązany do

      umieszczenia na odwrocie pracy konkursowej swoich danych tj.: imię i nazwisko, wiek , szkoła Dane te będą służyć wyłącznie do kontaktu Organizatora

      z uczestnikiem konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

      7.Prace należy złożyć do Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu do dnia 31 maja 2021 roku.

      8.Uczestnicy biorący udział w konkursie powinni się wykazać znajomością tematu oraz kreatywnością w tworzeniu prac konkursowych.

      9. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace , które nie brały udziału w innych konkursach.

       

       

      Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom:

      Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach konkursu.

      Postanowienia końcowe:

      Od postanowień komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.

      Złożone prace przechodzą na własność organizatora konkursu i nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac bez wypłacania honorariów autorskich. 

      Każdy biorący udział w konkursie, nadsyłając pracę konkursową, wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w celach publikacji listy laureatów, podania autorstwa pracy konkursowej oraz prezentacji pracy.

      Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.84  611 20 28

       

      Powołana Komisja Konkursowa

       

      Henryk Szkutnik – artysta malarz

      Małgorzata Czuj -- Konsultant ds. przedmiotów humanistycznych

      i artystycznych, pracownik LSCDN  w Zamościu.

       1. Szmidt– Dyrektor Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie

       dokona oceny prac przyznając nagrody i wyróżnienia.

       

      Kryteriami oceny będą:

      • Oryginalność i pomysłowość interpretacji tematu konkursu,
      • Zgodność doboru tematu pracy z celami konkursu,
      • Dobór środków i techniki plastycznej,
      • Walory artystyczne: technika wykonania, kompozycja, gama kolorystyczna

       

       

       

      Karta zgłoszenia (należy przesłać wraz z pracą do 31 maja 2021 roku)

       

      1.              Imię i nazwisko autora:…………………

      3.              Kategoria wiekowa    …………………………….   

      4.              Imię i nazwisko nauczyciela, telefon:……………………….

       Potwierdzam znajomość regulaminu Konkursu Plastycznego

       „Miejscowość Sitno na pocztówce¨

      ………………………………………………

       Data, podpis /,nauczyciela, opiekuna/

       

      KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego dziecka, w tym imienia i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez szkołę Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu   jego osiągnięć i prac na stronie internetowej placówki, w mediach, a także w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

      …………………………………………...

      (data, podpis)

      KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

      Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas organizacji konkursu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu w mediach, jak również w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl związany 
      z organizacją konkursu. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.  

      …………………………………………...

      (data, podpis)

       

       

       

      OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

       

      Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
      27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
      i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
      o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

      1.  Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu Jarosławiec  190, 22-424 Sitno, email: jaroslawiecszkola@wp.pl tel. 846112028

       

      2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za    pośrednictwem adresu e – mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.

      3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć uczestników konkursu, a także organizowanych przez szkołę wydarzeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.  

      4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia. 

      5. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej, w mediach oraz podczas wystawy  podsumowującej konkurs (nieograniczony krąg odbiorców).

      6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

      - cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

      - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

      - wniesienia skargi do organu nadzorczego.

      Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć uczestników konkursu znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne.

     • KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO SITNO W OBIEKTYWIE

     • ZESPÓŁ SZKÓŁ W SITNIE

       

         REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

       

      SITNO W OBIEKTYWIE

       

       

      §1

      Organizatorzy konkursu

       

      1. Organizatorem konkursu jest  Zespół Szkół w Sitnie

      2. Konkurs ogłoszony jest w ramach Jubileuszu 600 - lecia Sitna i objęty jest honorowym    patronatem Wójta Gminy Sitno.

       

      §2

      Cele konkursu

       

      1. Celem konkursu jest ukazanie miejscowości Sitno w obiektywie oraz uwrażliwienie dzieci      i młodzieży na piękno najbliższej okolicy, dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, architektury, które powstały w sposób naturalny lub są wynikiem pracy człowieka.

      2. Ponadto celem konkursu jest:

      • zachęcanie do poznawania historii i obiektów historycznych miejscowości Sitno:
      • odkrywanie miejsc cennych przyrodniczo w Sitnie;
      • ukazywanie atrakcyjnych turystycznie miejsc w Sitnie;
      • wyłonienie zdjęć najlepiej odzwierciedlających piękno miejscowości.

       

      §3

      Uczestnicy konkursu

      1. Konkurs adresowany jest do amatorów.

      2. Uczestnikami konkursu są uczniowie uczęszczający do  szkół podstawowych z terenu Gminy Sitno oraz mieszkańcy Gminy Sitno.

      3. Prace będą ocenione w czterech kategoriach wiekowych tj.:

       1. Uczniowie z klas -I-III

      2. Uczniowie z klas -IV-VI

      3. Uczniowie z klas-VII-VIII

      4.  Mieszkańcy Gminy Sitno.

      §4

      Zasady ogólne konkursu

      1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.

      2. Zakazuje się prac tworzonych wspólnie zbiorowo/ grupowo.

      3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęć ukazujących miejscowość Sitno.

      4. Nadesłane prace należy opisać na odwrocie drukowanymi literami według szablonu: (tytuł pracy, miejsce, gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, kategoria wiekowa, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).

      5. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 3 fotografie.

      6. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zgadzają się na piśmie lub poprzez e-mail (załącznik nr 1 do regulaminu) na opublikowanie imienia, nazwiska, wieku dziecka oraz zwycięskich prac na stronie internetowej Organizatora.

      7. Pełnoletni uczestnicy konkursu zgadzają się na piśmie lub poprzez e-mail (załącznik nr 2             do regulaminu) na opublikowanie imienia, nazwiska oraz zwycięskich prac na stronie internetowej Organizatora.

       

      §4

      Zasady szczegółowe konkursu

      1. Technika wykonania fotografii jest dowolna.

      2. Format fotografii: min A4 (21x30)  o rozdzielczości nie mniejszej niż 2000x3000 pixeli.

      3. Do konkursu nie można zgłaszać zdjęć biorących udział w innych konkursach.

      4. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii na wyrażenie zgody na nieodpłatną publikacje tego wizerunku.

      5 Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.

      6. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.

       

      § 6

      Termin i miejsce składania prac

       

      1. Prace należy złożyć/przesłać najpóźniej do dnia 14.05.2021r. w Sekretariacie Zespołu Szkół w Sitnie lub przesłać na adres Zespół Szkół w Sitnie, 22-424 Sitno 53A-                             z dopiskiem „Sitno w obiektywie – konkurs fotograficzny”.

       

      §7

      Ocena i rozstrzygnięcie konkursu

      1.Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora.

      2. Decyzje jury są ostateczne.

      3. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za zdobycie I, II i III miejsca w każdej                       z kategorii wiekowej.

       

      §8

      Postanowienia końcowe

      1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

      2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j). 

      3. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatorów z nadesłanych zdjęć.

      4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

      5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

      6. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres mailowy Organizatora: zespol.sitno@wp.pl  lub telefonicznie: 846112410 .

       

       

      Załącznik nr 1

      OŚWIADCZENIE

      Rodzica/ Opiekuna prawnego dziecka uczestniczącego w konkursie

       

      Niniejszym oświadczam, że

      • zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego warunki;
      • moja córka/syn jestem autorem nadesłanych fotografii;
      • nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach;
      • uzyskaliśmy zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz w innych celach promocyjno – reklamowych
      • wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych mojej córki/syna……………………………………………………………..                        na potrzeby konkursu zgodnie z Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j). 

       

       

       

      …………………….                                         ………………………………………………….

      Miejscowość, data                                                        Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

       

       

      Załącznik 2

       

      OŚWIADCZENIE

      Uczestnika konkursu

       

      Niniejszym oświadczam, że

      • zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego warunki;
      •  jestem autorem nadesłanych fotografii;
      • nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach;
      • uzyskałem/am zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz w innych celach promocyjno – reklamowych
      • wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j). 

       

       

       

      …………………….                                         ………………………………………………….

      Miejscowość, data                                                        Czytelny podpis uczestnika konkursu

       

       

     • Wymagania na egzaminach ósmoklasisty

     • Wymagania na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym – rozporządzenie podpisane

       

      Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminach: ósmoklasisty i maturalnym w 2021 r., zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także umożliwienie zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego – to główne kwestie, które zawiera rozporządzenie podpisane dziś, 16 grudnia br., przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

       

      Wymagania egzaminacyjne

       

      W 2021 r. egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

       

       

      Po analizie przesłanych do nas opinii, zespoły merytoryczne wprowadziły kolejne zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych. Wśród przykładowych zmian można wymienić: 

      • w przypadku egzaminu ósmoklasisty:
      1. z języka polskiego – z listy lektur obowiązkowych wykreślono Tędy i owędy Melchiora Wańkowicza,
      2. z matematyki – ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych),
      3. z języka angielskiego – z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną;

       

      Arkusze egzaminacyjne

       

      Do 31 grudnia br. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi na swojej stronie internetowej (www.cke.gov.pl) aneksy do informatorów. Jednak już dziś CKE przekazała informacje dotyczące najważniejszych zmian w formule arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów na egzaminach w 2021 r.

       

      Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.Język polski

      • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
      • Czas trwania: 120 minut.
      • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
      • część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
      • część 2: wypracowanie – 20 pkt.
      • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
      • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

       

      Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.Matematyka

      • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
      • Czas trwania: 100 minut.
      • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
      • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

       

      Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.Język obcy nowożytny

      • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
      • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
      • Czas trwania: 90 minut.
      • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
      • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

      .

       

      Więcej informacji o egzaminach na stronie: www.cke.gov.pl

       

      Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

       

      • załącznik nr 1 zawierający wymagania egzaminacyjne na egzamin ósmoklasisty obowiązujące w 2021 r.,

       

      Departament Informacji i Promocji

      Ministerstwo Edukacji Narodowej

       

       

      Aneksy do Informatora o egzaminie ósmoklasisty

       

      http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/aneks/Aneks_2021_j%C4%99zyk%20polski_E8_standardowy.pdf

      http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/aneks/Aneks_2021_matematyka_E8_standardowy.pdf

      http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/aneks/Aneks_P1_angielski.pdf

       

      Przykładowe arkusze egzaminacyjne :

       

      http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2020/jezyk_polski/OPOP-100-2004.pdf

       

      http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2020/matematyka/OMAP-100-2004.pdf

       

       

      http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2020/jezyki/OJAP-100-2004.pdf

       

     • Zmiana stawki żywieniowej na rok 2021

     • Informujemy, że nowym dostawcą posiłków w roku 2021 jest

      Gościniec pod Akacjami”- B. Auguściński S.K.A

       

      Wpłaty za dożywianie za miesiąc styczeń rodzice zobowiązani są wpłacić do dnia 05.02.2021 r. na podane konto bankowe:  Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu Numer rachunku bankowego(NRB) 27 9644 1046 2004 4600 4581 0003

       szkole podstawowej stawka dzienna –  6,40 zł

      w oddziale przedszkolnym stawka dzienna –  7,20 zł

      śniadanie – 2,00 zł

      podwieczorek – 1,20 zł

      obiad dwudaniowy – 4,00 zł

      Równocześnie informujemy że zgodnie z ustaleniami, dzieci korzystające z bezpłatnych obiadów (GOPS) w przedszkolu, rodzice zobowiązani są wpłacić za śniadanie i podwieczorek w kwocie 3,20 zł na wyżej podane konto.

       

       

       

     • Informacja

     • Od poniedziałku 18 stycznia uczniowie klas 1-3 wracają do szkoły i podejmują naukę w systemie stacjonarnym.

      Organizacja zajęć przebiegać będzie zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS.

      Prosimy o przestrzeganie wszystkich procedur dotyczących bezpieczeństwa.

      Zajęcia odbywają się według  obowiązującego od października  planu zajęć. Wszystkie  zaczynają się od godziny 8:00.

      W celu ograniczenia liczby wchodzących głównym wejściem do szkoły klasy 3 zapraszamy do wejścia od strony sali gimnastycznej , tam również będą mogły się przebrać i pozostawić obuwie.

      Od poniedziałku rusza również stołówka szkolna i świetlica.

      Uczniów klas 8 zapraszamy do korzystania z konsultacji.

      Obiady dostarcza "Gościniec pod Akacjami" - B. Auguściński.

      Cena obiadów w szkole podstawowej 6 zł 40 gr

      oddziały przedszkolne - 7 zł 20 gr

      Agnieszka Herc - dyrektor szkoły

     • Zawiadomienie o wyborze oferty

     • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

       

      Informujemy, że w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Dożywianie dzieci i młodzieży
      w Szkole Podstawowej w Jarosławcu i Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Jarosławcu
      w okresie od 04.01.2021r. do 31.12.2021 r.” wpłynęły 4 oferty, wybrano do realizacji:

      „Gościniec pod Akacjami”- Bogdan Auguściński S.K.A Adamów 8F,

      22-442 Adamów

     • Zapytanie ofertowe

     • ZAPYTANIE OFERTOWE

         
      Jarosławiec, 2020-12-08

      I. Zamawiający:


      Szkoła Podstawowa im. M. Dąbrowskiej w Jarosławcu

      Jarosławiec190

      22-424 Sitno

      Tel. (84) 6112028
      NIP 922-248-73-84,  REGON 000 631 143
      e-mail:jarosławiecszkola@wp.pl
       

       

       Zaprasza do złożenia ofert na:

      DOŻYWIANIE DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAROSŁAWCU I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAROSŁAWCU

      W OKRESIE OD 04.01.2021R. DO 31.12.2021R.

       

       

      II. Opis przedmiotu zamówienia:
      1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostarczenie  posiłków dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Jarosławcu  i Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Jarosławcu

       

       

      2. Zamówienie obejmuje przygotowanie jednego dwudaniowego gorącego posiłku dziennie w postaci zupy i drugiego dania dla każdego dziecka w Szkole Podstawowej i śniadania, obiadu dwudaniowego i podwieczorku w Oddziałach Przedszkolnych  wraz z dostawą.

      Raz w tygodniu może być podane danie garmażeryjne (jako drugie danie), np. pierogi, naleśniki, placki itp. 

      3. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa  zgodnie z normami HACCP


      4.Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania posiłków ze świeżych, pełnowartościowych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia, dowóz ciepłych posiłków do szkół samochodem spełniającym warunki sanitarne zatwierdzone przez Państwową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, transport obiadów w atestowanych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury 800 C,
      oraz jakości przewożonych potraw.

      5. Menu powinno zawierać 5 rodzajów zup oraz 5 posiłków drugo daniowych dla dzieci ze szkoły oraz przedszkola i 5 rodzajów podwieczorków. Do złożonej oferty Wykonawca załącza proponowany jadłospis uwzględniający wytyczne Zamawiającego wynikające z zapytania ofertowego wraz z podaniem ich wagi i kaloryczności.

      6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową wynikającą z realizacji dożywiania dzieci i młodzieży w sposób niezgodny z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi oraz przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

      7. Posiłki będą dostarczane i wydawane przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku wyłącznie w dni w których odbywa się nauka w szkołach w pomieszczeniach do tego wyznaczonych przez dyrektora placówki.

      8. Zamawiający zastrzega, że podana liczba osób 150 korzystających z posiłków jest ilością szacowaną i może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy, w zależności od ilości uczniów uprawnionych do otrzymania posiłków. Liczba dzieci będzie weryfikowana do godz 8.30.

      9. Zmiana ilości posiłków jest możliwa po uzgodnieniu i zatwierdzeniu tej zmiany przez Zamawiającego.

      10. Godzina wydawania posiłków w szkołach jest ustalana przez Wykonawcę indywidualnie z dyrekcją szkoły.

      11. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów żywieniowych (resztek pokonsumpcyjnych) niezwłocznie po zakończeniu wydawania posiłków


      12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na realizację zamówienia.

      III. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
      Termin: od 04.01.2021r. do 31.12.2021r.
      Miejsce: Szkoła Podstawowa w Jarosławcu ,w formach i ilościach wskazanych w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.


       

       

      IV. Dokumenty jakie wykonawca powinien załączyć do oferty:
      1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy wg załączonego wzoru - załącznik nr 1
      2. Oświadczenie Wykonawcy wg. załączonego wzoru – załącznik nr 2
      3. Dokument potwierdzający posiadanie zezwolenia Sanepidu na prowadzenie usługi cateringowej
      4. Dokument potwierdzający dopuszczenie przez Sanepid środka transportu wykorzystywanego do przewozu posiłków
      5. Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert potwierdzający prowadzenie prowadzenia działalności o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia
      6. Kalkulacja miesięczna jednego posiłku brutto – wraz z transportem

      7.Przedstawienie 2 przykładowych miesięcznych jadłospisów uwzględniających sezonowe warzywa i owoce

      1 – sezon wiosenno- letni

      2 – sezon jesienno – zimowy

      Jadłospisy powinny uwzględniać alergeny.      V. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
      1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, drogą elektroniczną.
      2. Korespondencję związana z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:

       

      Szkoła Podstawowa im. M. Dąbrowskiej w Jarosławcu

      Jarosławiec 190

      22- 424 Sitno       

       

      VI. Miejsce i termin składania oferty:
      Ofertę z dopiskiem:
      „ Oferta cenowa  na  dożywianie dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Jarosławcu i dzieci w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Jarosławcu

      w okresie od 04.01.2021r. do 31.12.2021r.

      należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego – decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Jarosławcu osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 15.12.2020 r. do godz. 10.00

       

       

       


      VII. Opis sposobu obliczania ceny:
      Na załączonym formularzu cenowo – ofertowym należy przedstawić cenę brutto i netto za wykonane zamówienie. Cena musi zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

       

       

      VIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający kierował się będzie przy wyborze oferty:

       

      - cena oferty - 80%

      - doświadczenie w zakresie usług cateringowych (ilość zrealizowanych zamówień
      w ostatnim pół roku działalności)  - referencje  - 20%

             Załączniki:
          1. Formularz cenowo- ofertowy - Zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.pdf
          2. Oświadczenie wnioskodawcy - Zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.pdf
          3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zalacznik_nr_3_do_zapytania_ofertowego.pdf
          4. Wzór umowy - Zalacznik_nr_4_do_zapytania_ofertowego.pdf

      Zamawiający:
       

       

       

     • Ogłoszenie - konkursy kuratoryjne

     •  

      Z ogromną przyjemnością informujemy, że następujący Uczniowie zakwalifikowali się do II etapu konkursu kuratoryjnego:

      1.Daria Dziura - kuratoryjny konkurs z języka angielskiego

      2.Aleksandra Filipiuk - kuratoryjny konkurs z matematyki oraz kuratoryjny konkurs  z języka polskiego

      3.Aleksandra Padyasek - kuratoryjny konkurs z języka angielskiego

       

      Bardzo gratulujemy  naszym Uczniom i trzymamy kciuki na kolejnym etapie tych konkursów. Powodzenia!