• Dzień Bezpiecznego Internetu

     • 8 lutego 2022 r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. W ramach tego międzynarodowego święta uczniowie klasy V b uczestniczyli w zajęciach z wychowawcą na temat: "Internet - okno na świat czy zagrożenie?". Ponadto piątoklasiści przygotowali ciekawe plakaty dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z sieci. Ósmoklasiści na lekcjach informatyki przygotowali plakaty z wykorzystaniem programu Canva. 

      Dzięki temu z pewnością staną się bardziej świadomymi użytkownikami Internetu.

     • Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023

     • Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych na terenie województwa lubelskiego.

      Szczegóły tutaj.

     • Pasowanie na Czytelnika

     • Pasowanie na Czytelnika Biblioteki Szkolnej, odbyło się dnia 9 lutego 2022. W tym dniu nastąpiło oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do grona czytelników biblioteki. Głównym celem uroczystości było zachęcenie dzieci do korzystania z biblioteki szkolnej i rozwijania umiejętności czytania.

      Uczniowie klasy pierwszej zapoznali się z regulaminem biblioteki szkolnej i z jej księgozbiorem. Dzieci dowiedziały się,  jak należy dbać o książki i czego nie wolno robić czytając książkę. Na zakończenie uroczystości najmłodsi czytelnicy z naszej szkoły otrzymali książkę „Pierwsze abecadło” przekazanej przez Instytut Książki w ramach kampanii społecznej „Mała książka - wielki człowiek”.

     • „Zawodowego strzału w 10”

     • Informujemy, że Lubelski Kurator Oświaty w ramach „Zawodowego strzału w 10” podejmuje kolejne działanie służące wsparciu rodziców uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pt. „Wspierająca rola rodziców w wyborze drogi kształcenia”. Spotkanie on-line ze specjalistami w tej dziedzinie odbędzie się dnia 9 lutego 2022 r. (środa) o godz. 17.00. Link do spotkania zostanie rodzicom uczniów klas ósmych przekazany przez dziennik elektroniczny.

     • Zebrania z rodzicami 

     • Klasa I 

      03.02.2022r. godz.16.30 - Spotkanie online – MS Teams 

      Klasa II a 

      01.02.2022 r. godz.16.00  - Spotkanie w szkole

      Klasa II b 

      03.02.2022r. godz.16.30 - Spotkanie online – MS Teams 

      Klasa III a 

      03.02.2022r. godz. 17.00 - Spotkanie online – MS Teams 

       Klasa III b 

      03.02.2022r. godz. 17.00 - Spotkanie online – MS Teams 

      Klasa IV a 

      31.01.2022 godz.17:00 - Spotkanie online – MS Teams 

      Klasa IV b 

      02.02.2022r. godz. 18.15 - Spotkanie online – MS Teams 

      Klasa V a 

      02.02.2022 godz. 18.30  - Spotkanie online – MS Teams 

      Klasa V b 

      02.02.2022 r. godz. 18.15 -  Spotkanie online MS Teams 

      Klasa VI 

      02.02.2022 godz.17:00 - Spotkanie online – MS Teams 

      Klasa VII a 

      04.02.2022 godz. 16.00 - Spotkanie online - MS Teams 

      Klasa VII b 

      02.02.2022 godz.17:30 - Spotkanie online – MS Teams 

      Klasa VIII a 

      02.02.2022   godz.16.00 - Spotkanie online – MS Teams 

      Klasa VIII b 

      02.02. 2022 godz. 16.00 - Spotkanie w szkole

       

      Zapraszamy

       

       

       

     • Rozkład jazdy autobusów obowiązuje od 01.02.2022

     • p. Kulas Mirosław

       

      6:45 Sitno, 7:05 Cześniki Górne, 7:25 Cześniki Dolne, 7:20 Niewirków,
      7:30 Cześniki Szkoła, opiekun E. Gontarz

      7.25 – Cześniki,7:30 Boży Dar,7:40 Jarosławiec, opiekun E. Gontarz 

       

      Z Jarosławca

      Poniedziałek, Czwartek – 13:30
      Wtorek, Piątek – 12:30
      Środa – 12:40 i 14:20

       

      p. Zbigniew Wójtowicz

      7:10 Horyszów Pol., 7:15 Karp, 7:20 Jarosławiec,  7:25 Jarosławiec Szkoła, opiekun K. Zimek

      7:30 Szopinek, Jarosławiec Reforma, 7:35 Jarosławiec  osiedle,
      7:40 Sachalin,  opiekun K.  Zimek

       

      Z Jarosławca

      Poniedziałek, Czwartek – 13:30
      Wtorek,Piątek – 12:30
      Środa – 12:40 i 14:20

       

     • Informacja

     • Dzień 07 styczeń 2022 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych wg. 11-go rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. 

      W ww. dniu szkoła, przedszkole i sekretariat będą nieczynne. 

     • Zmiana stawki żywieniowej

     • Zmiana stawki żywieniowej na rok 2022

      Informujemy, że nowym dostawcą posiłków w roku 2022 jest
       „CULINARIA”- Adam Kot

      Wpłaty za dożywianie za miesiąc styczeń rodzice zobowiązani są wpłacić do dnia 05.02.2022 r. na podane konto bankowe

      Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu Numer rachunku bankowego(NRB) 27 9644 1046 2004 4600 4581 0003

       w szkole podstawowej stawka dzienna –  10 zł

      w oddziale przedszkolnym stawka dzienna –  11,50 zł

       

      Równocześnie informujemy że zgodnie z ustaleniami, dzieci korzystające z bezpłatnych obiadów (GOPS) w przedszkolu, rodzice zobowiązani są wpłacić za śniadanie i podwieczorek w kwocie 4,50 zł na wyżej podane konto.

     • 24 grudnia szkoła zamknięta.

     • Informujemy, 24 grudnia 2020r. (czwartek) jest dniem wolnym dla pracowników za święto przypadające w sobotę (26.12.2020).

      W związku z powyższym szkoła oraz oddziały przedszkolne będą nieczynne.

     • ZAPYTANIE OFERTOWE

     •  
      Jarosławiec, 2021-12-01

      I. Zamawiający:


      Szkoła Podstawowa im. M. Dąbrowskiej w Jarosławcu

      Jarosławiec190

      22-424 Sitno

      Tel. (84) 6112028
      NIP 922-248-73-84,   REGON 000 631 143
      e-mail: jarosławiecszkola@wp.pl
       


       Zaprasza do złożenia ofert na:

      DOŻYWIANIE DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAROSŁAWCU I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAROSŁAWCU

      W OKRESIE OD 03.01.2022R. DO 31.12.2022R.


      II. Opis przedmiotu zamówienia:


      1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostarczenie posiłków dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Jarosławcu i Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Jarosławcu

      2. Zamówienie obejmuje przygotowanie jednego dwudaniowego gorącego posiłku dziennie w postaci zupy i drugiego dania dla każdego dziecka w Szkole Podstawowej i śniadania, obiadu dwudaniowego i podwieczorku w Oddziałach Przedszkolnych wraz z dostawą.

      Raz w tygodniu może być podane danie garmażeryjne (jako drugie danie), np. pierogi, naleśniki, placki itp. 

      3. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP


      4.Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania posiłków ze świeżych, pełnowartościowych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia, dowóz ciepłych posiłków do szkół samochodem spełniającym warunki sanitarne zatwierdzone przez Państwową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, transport obiadów w atestowanych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury 800 C, oraz jakości przewożonych potraw.

      5. Menu powinno zawierać 5 rodzajów zup oraz 5 posiłków drugo daniowych dla dzieci ze szkoły oraz przedszkola i 5 rodzajów podwieczorków. Do złożonej oferty Wykonawca załącza proponowany jadłospis uwzględniający wytyczne Zamawiającego wynikające z zapytania ofertowego wraz z podaniem ich wagi i kaloryczności.

      6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową wynikającą z realizacji dożywiania dzieci i młodzieży w sposób niezgodny z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi oraz przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

      7. Posiłki będą dostarczane i wydawane przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku wyłącznie w dni w których odbywa się nauka w szkołach w pomieszczeniach do tego wyznaczonych przez dyrektora placówki.

      8. Zamawiający zastrzega, że podana liczba osób 150 korzystających z posiłków jest ilością szacowaną i może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy, w zależności od ilości uczniów uprawnionych do otrzymania posiłków. Liczba dzieci będzie weryfikowana do godz. 8.30.

      9. Zmiana ilości posiłków jest możliwa po uzgodnieniu i zatwierdzeniu tej zmiany przez Zamawiającego.

      10. Godzina wydawania posiłków w szkołach jest ustalana przez Wykonawcę indywidualnie z dyrekcją szkoły.

      11. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów żywieniowych (resztek pokonsumpcyjnych) niezwłocznie po zakończeniu wydawania posiłków


      12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na realizację zamówienia.


      III. Termin i miejsce realizacji zamówienia:


      Termin: od 03.01.2022r. do 31.12.2022r.
      Miejsce: Szkoła Podstawowa w Jarosławcu ,w formach i ilościach wskazanych w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.


      IV. Dokumenty jakie wykonawca powinien załączyć do oferty:


      1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy wg załączonego wzoru - załącznik nr 1
      2. Oświadczenie Wykonawcy wg. załączonego wzoru – załącznik nr 2
      3. Dokument potwierdzający posiadanie zezwolenia Sanepidu na prowadzenie usługi cateringowej
      4. Dokument potwierdzający dopuszczenie przez Sanepid środka transportu wykorzystywanego do przewozu posiłków
      5. Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert potwierdzający prowadzenie prowadzenia działalności o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia
      6. Kalkulacja miesięczna jednego posiłku brutto – wraz z transportem

      7.Przedstawienie 2 przykładowych miesięcznych jadłospisów uwzględniających sezonowe warzywa i owoce

      1 – sezon wiosenno- letni

      2 – sezon jesienno – zimowy

      Jadłospisy powinny uwzględniać alergeny.      V. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.


      1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, drogą elektroniczną.


      2. Korespondencję związana z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:

      Szkoła Podstawowa im. M. Dąbrowskiej w Jarosławcu

      Jarosławiec 190

      22- 424 Sitno


      VI. Miejsce i termin składania oferty:


      Ofertę z dopiskiem:


      „Oferta cenowa na dożywianie dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Jarosławcu i dzieci w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Jarosławcu w okresie od 03.01.2022r. do 31.12.2022r."

      należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego – decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Jarosławcu osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 10.12.2021 r. do godz. 10.00


      VII. Opis sposobu obliczania ceny:


      Na załączonym formularzu cenowo – ofertowym należy przedstawić cenę brutto i netto za wykonane zamówienie. Cena musi zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.


      VIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający kierował się będzie przy wyborze oferty:


      - cena oferty - 80%

      - doświadczenie w zakresie usług cateringowych (ilość zrealizowanych zamówień
      w ostatnim pół roku działalności) - referencje  - 20%


      Załączniki:

      1. Formularz cenowo- ofertowy

      2. Oświadczenie wnioskodawcy

      3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

      4. Wzór umowy


     • Zebranie z wychowawcami.

     • Zebrania z wychowawcami klas:

      Klasa I - 24.11.2021, godz.17:00 

      Klasa II a - 23.11.2021 r. godz. 19.00 

      Klasa II b - 24.11.2021r. godz. 17:00 

      Klasa III a - 30.11.2021r. godz. 18.00 

      Klasa III b  - 23.11. 2021 godz. 18.00 

      Klasa IV a - 25.11.2021 godz.17:00 

      Klasa IV b - 23.11.2021r. godz. 18:30 

      Klasa V a - 24.11.2021r. godz. 18:00 

      Klasa V b - 25.11.2021r. godz. 17:00 

      Klasa VI - 25.11.2021r. godz. 17:30 

      Klasa VII a - 29.11.2021r. godz. 18:00 

      Klasa VII b - 22.11.2021r. godz. 17:00   

      Klasa VIII a - 25.11.2021r. Godz. 18.00 

      Klasa VIII b - 26.11.2021 r. godz. 17.00 

      Spotkania odbędą się w formie zdalnej, przy wykorzystaniu oprogramowania MS Teams.

      Serdecznie zapraszamy.

     • Ślubowanie Klasy Pierwszej

     • Tradycją naszej szkoły stało się, że najmłodsi uczniowie w październiku przeżywają swoją pierwszą ważną uroczystość, jaką jest włączenie do braci uczniowskiej szkoły. Takie święto dla pierwszaków odbyło się 19.10.2021 r. W tak ważnym dniu nie mogło zabraknąć również ważnych gości jakimi są, Dyrektor Szkoły- pani Katarzyna Skrzypek, Rodzice uczniów, nauczyciele oraz koleżanki i koledzy z klas młodszych. Przed złożeniem przyrzeczenia mali artyści zaprezentowali krótką część artystyczną, którą wykonali wzorowo. Po czym nastąpiła oficjalna część uroczystości. Odśpiewawszy wspólnie hymn państwowy, uczniowie klasy pierwszej złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Słowa przyrzeczenia odczytała pani Dyrektor, a następnie dokonała aktu pasowania na ucznia. Od tej chwili pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Pod koniec uroczystości wychowawczyni wręczyła dyplomy i legitymacje szkolne, a rodzice nagrodzili dzieci upominkami. Tak ważny dzień zakończyliśmy pamiątkową sesją zdjęciową.

      Nowa galeria Ślubowanie Klasy Pierwszej została dodana do albumu fotograficznego.

     • Wycieczka - Dolny Śląsk

     • DOLNY ŚLĄSK – wycieczka szkolna klas V-VIII, 11-13 października 2021r.

      Wrocław to jedno z najpiękniejszych i najbogatszych w atrakcje miast Polski. Coraz częściej wymieniany jest jako jedno z najciekawszych turystycznie miast Europy. Uczniowie naszej szkoły zwiedzali to piękne miasto, poznając jego najpopularniejsze zabytki i atrakcje.

      Góry Stołowe to pasmo w Sudetach na Dolnym Śląsku na granicy z Czechami. Są to nieliczne w Europie góry płytowe wypiętrzone ponad 30 milionów lat temu. Nasi uczniowie

      przemierzali te skalne labirynty, wąskie szczeliny, podziwiając jednocześnie tajemnicze i fantazyjne formacje skalne, których nigdzie indziej w Polsce nie zobaczymy.

      Nowa galeria Wycieczka - Dolny Śląsk została dodana do albumu fotograficznego.