• Sala Integracji Sensorycznej

     •             Sala Integracji Sensorycznej (SI) jest przeznaczona do prowadzenia zajęć pro­filak­tycz­nych i terapeutycznych dla dzieci Są to zajęcia, których celem jest poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców zmysłowych.

      Terapia integracji sensorycznej ma postać „naukowej zabawy” w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że „kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą”. Podczas terapii nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności lecz poprzez oddziaływanie na zmysły wpływa się na procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności. Z kolei pożądane reakcje adaptacyjne pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Terapia integracji sensorycznej nie jest wyuczonym, stale powtarzanym schematem ćwiczeń, ale ciągłą analizą zachowania dziecka i odpowiedniego doboru oraz modyfikacji stosowanych zadań. Terapeuta nie tyle kieruje zachowaniem dziecka, ile stwarza takie wymagania, by dziecko było w stanie odpowiadać na te wymagania coraz bardziej złożonymi reakcjami adaptacyjnymi.

      Dokładamy wszelkich starań, aby przestrzeń Sali Integracji Sensorycznej wyposażona była w odpowiednie sprzęty i pomoce. Dbamy również, aby była przyjazna dla dziecka i budziła w nim pozytywne emocje i poczucie bezpieczeństwa.

       Dzięki terapii dziecko może poprawić:

      – funkcjonowanie emocjonalne
      – uwagę i koncentrację
      – zdolności wzrokowe i słuchowe
      – sprawność w zakresie dużej i małej motoryki
      – samoświadomość i samoocenę.

       

       

     • Deklaracja dostępności serwisu spjaroslawiec.edupage.org

     • Treść deklaracji

      Szkoła Podstawowa im Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej spjaroslawiec.edupageorg zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego ugsitno.sitno.gmina.pl.

      Data publikacji strony internetowej:  30.10.2009 r.
      Data ostatniej dużej aktualizacji: 04.03.2021 r.

      Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

      1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
      2. pochodzą z różnych źródeł,
      3. są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
      4. opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
      5. posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
      6. opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
      7. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
      8. z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang.

      Oświadczenie sporządzono dnia 01.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

      Informacje zwrotne i dane kontaktowe

      W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marcin Margol, adres poczty elektronicznej jaroslawiecszkola@wp.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

      Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

      Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

      W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

       

      Dostępność architektoniczna

      Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej

      Do budynku prowadzą 3 wejścia na parterze. Jedno wejście od strony boiska Orlik, Drugie wejście od parkingu, z podjazdem dla wózków inwalidzkich, trzecie wejście od strony placu zabaw, do Oddziału Przedszkolnego. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

      W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak toalety dla niepełnosprawnych w budynku.

      W budynku brak windy i pętli indukcyjnych. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.


      Zarzadzenie_koordynator_ds._dostepnosci.pdf

     • Konkurs - „Kocham swoją miejscowość- zachęć do odwiedzenia Sitna”

     • Wójt Gminy Sitno

      i Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu

      zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na spot reklamowy

      pt. „Kocham swoją miejscowość- zachęć do odwiedzenia Sitna”.

       

      Regulamin Konkursu

       

      I Postanowienia ogólne:

      1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie na spot reklamowy pt. „Kocham swoją miejscowość - zachęć do odwiedzenia Sitna” realizowany w ramach obchodów 600-lecia Sitna.
      2. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Sitno i Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu.
      3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Sitno oraz stronie internetowej Szkoły.

       

      II Cele konkursu:

      1. Rozbudzanie zainteresowania historią, tradycjami i kulturą miejscowości Sitno.
      2. Promocja miejscowości.
      3. Rozwijanie kreatywności młodych uczestników konkursu oraz umiejętności wykorzystywania przez nich nowoczesnych technologii.
      4. Wdrażanie do korzystania z różnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.

       

      III Przedmiot i czas trwania konkursu:

      1. Przedmiotem konkursu jest krótki film,(spot reklamowy) ujęty w formie multimedialnej, trwający do 4 minut.
      2. Tematyka spotu powinna być związana z miejscowością: ukazywać Sitno
       i okolice np. przyrodę, ciekawe miejsca związane z historią, sylwetki interesujących ludzi. Powinna zachęcać do odwiedzenia tej pięknej miejscowości.
      3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII ze wszystkich szkół gminy Sitno.
      4. Konkurs rozpoczyna się 1 marca 2021r.

      IV Zasady konkursu:

      1. Pracę konkursową umieszczoną na płycie CD lub pendrivenależy przesłać pocztą na adres: Jarosławiec 190, 22-424 Sitno lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły do dnia 15 czerwca 2021r.
      2. Do pracy należy dołączyć Kartę zgłoszenia do Konkursu (załącznik 1). Dane umieszczone na Karcie służą wyłącznie do kontaktu Organizatora
       z uczestnikiem Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
      3. Filmy (spoty reklamowe) można wykonywać indywidualnie lub zespołowo.
      4. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być zgodna z normami obyczajowymi. Nie może być kopią innych spotów prezentowanych w Internecie.

       

      V Ocena i nagrody:

      1. Oceny prac konkursowych dokona powołane przez organizatora Jury, którego zadaniem będzie wybór laureatów konkursu. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
      2. Podczas oceny prac jury będzie kierowało się następującymi kryteriami:
       1. treść prezentowanego spotu, zgodność z tematem,
       2. wymiar artystyczny (pomysłowość i estetyka filmu),
       3. technika wykonania.
      3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 15 czerwca 2021r, a wyniki będą umieszczone na stronie gminy Sitno oraz na stronie internetowej i Facebooku Szkoły.
      4. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia uczniom ze szkół biorących udział w konkursie.
      5. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach Konkursu.

       

      Postanowienia końcowe:

      1. Akceptując treść regulaminu i biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi.
      2. Uczestnicy konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w nadesłanych filmach/spotach, w szczególności wynikających
       z prawa autorskiego.
      3. Złożone prace przechodzą na własność organizatora Konkursu i nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania filmów bez wypłacania honorariów autorskich. Autor filmu bezpłatnie przenosi wszystkie prawa związane z uczestnictwem w Konkursie na organizatora konkursu
       i wyraża zgodę  użytku i wykorzystania spotu w innych publikacjach,
       w dowolnym czasie i ilości w działaniach promujących 600-lecie Sitna.
      4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 84 611 20 28.

       

      Komisja Konkursowa w składzie:

       

      1.Magdalena Majer- MDK Zamość

      2.Stanisław Fiutek – Telewizja kablowa

      3. Kamila Szmidt – Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie

       

       

       

       

      Opracowanie :

       

      Alina Szewczuk

      Anna Samulak

      Tomasz Smoląg

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Załącznik 1

       

      KARTA ZGŁOSZENIA

      (należy dołączyć do spotu reklamowego.)

       

      imię: …………….…………………………………………………….……………………

      nazwisko: ..………….............................................................................………….

      szkoła: ….............................................................................................................

      imię i nazwisko nauczyciela, telefon: ……………………………………………………

       

      Potwierdzam znajomość regulaminu Konkursu na spot reklamowy pt. „Kocham swoją miejscowość- zachęć do odwiedzenia Sitna”.

       

       

      ------------------------------------------------

      Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego

       

      KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego dziecka, w tym imienia
      i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Szkołę Podstawową im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu, jego osiągnięć i prac na stronie internetowej placówki, w mediach, a także w gablotach i tablicach ściennych zgodnie
      zRozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

       

      ------------------------------------------------

      podpis rodzica/opiekuna prawnego

       

       

      KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

      Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka zrejestrowanego podczas organizacji konkursu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu w mediach, jak również w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl związany z organizacją konkursu. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.

       

      ------------------------------------------------

      podpis rodzica/opiekuna prawnego

     • „Miejscowość Sitno na pocztówce” - konkurs

     • Wójt Gminy Sitno

      i Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu

       

       

      zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym:

       

      pt. „Miejscowość Sitno na pocztówce”

       

       

      Regulamin Konkursu

       

      1.Postanowienia ogólne

       

      §1

       

       

      Niniejszy Regulamin , określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym „Miejscowość Sitno na pocztówce”

      zwanym dalej „Konkursem  realizowanym  w ramach obchodów 600 –lecia Sitna

       

      §2

      Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Sitno i Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu

       

      §3

      Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Sitno oraz  Stronie internetowej szkoły

       

      II. Konkurs

       

       

      1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży - uczniów szkół podstawowych

      z terenu Gminy Sitno 

       

      Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:

      1. Uczniowie klas I-III,
      2. Uczniowie klas IV-VI,
      3. Uczniowie klas VII-VIII

       

      1. Konkurs będzie przeprowadzony w terminie od 1 marca do 31 maja
      2. Konkurs będzie polegał na wykonaniu przez uczestników następującego zadania konkursowego :

       

      ZADANIE KONKURSOWE  –  PRACA PLASTYCZNA

       

      Tematem głównym prac konkursowych będzie Sitno, a dokładnie pocztówka przedstawiająca /charakteryzująca elementy związane z tą miejscowością ,krajobraz, zabytki, obiekty, znane osoby itp.

      Praca konkursowa dotycząca zadania może być pracą  wykonaną w dowolnej technice plastycznej.

      Format pracy A3

      4. Autor pracy bezpłatnie przenosi wszystkie prawa związane z uczestnictwem

      w konkursie na organizatora konkursu do dalszego użytku i  wykorzystania  w innych publikacjach na dowolnym nośniku, w dowolnym czasie i ilości w działaniach promujących 600- lecie  Sitna.

      5. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie , że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich , w tym w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich .

      6. Każdy uczestnik , który zgłasza swoją pracę jest również zobowiązany do

      umieszczenia na odwrocie pracy konkursowej swoich danych tj.: imię i nazwisko, wiek , szkoła Dane te będą służyć wyłącznie do kontaktu Organizatora

      z uczestnikiem konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

      7.Prace należy złożyć do Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu do dnia 31 maja 2021 roku.

      8.Uczestnicy biorący udział w konkursie powinni się wykazać znajomością tematu oraz kreatywnością w tworzeniu prac konkursowych.

      9. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace , które nie brały udziału w innych konkursach.

       

       

      Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom:

      Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach konkursu.

      Postanowienia końcowe:

      Od postanowień komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.

      Złożone prace przechodzą na własność organizatora konkursu i nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac bez wypłacania honorariów autorskich. 

      Każdy biorący udział w konkursie, nadsyłając pracę konkursową, wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w celach publikacji listy laureatów, podania autorstwa pracy konkursowej oraz prezentacji pracy.

      Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.84  611 20 28

       

      Powołana Komisja Konkursowa

       

      Henryk Szkutnik – artysta malarz

      Małgorzata Czuj -- Konsultant ds. przedmiotów humanistycznych

      i artystycznych, pracownik LSCDN  w Zamościu.

       1. Szmidt– Dyrektor Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie

       dokona oceny prac przyznając nagrody i wyróżnienia.

       

      Kryteriami oceny będą:

      • Oryginalność i pomysłowość interpretacji tematu konkursu,
      • Zgodność doboru tematu pracy z celami konkursu,
      • Dobór środków i techniki plastycznej,
      • Walory artystyczne: technika wykonania, kompozycja, gama kolorystyczna

       

       

       

      Karta zgłoszenia (należy przesłać wraz z pracą do 31 maja 2021 roku)

       

      1.              Imię i nazwisko autora:…………………

      3.              Kategoria wiekowa    …………………………….   

      4.              Imię i nazwisko nauczyciela, telefon:……………………….

       Potwierdzam znajomość regulaminu Konkursu Plastycznego

       „Miejscowość Sitno na pocztówce¨

      ………………………………………………

       Data, podpis /,nauczyciela, opiekuna/

       

      KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego dziecka, w tym imienia i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez szkołę Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu   jego osiągnięć i prac na stronie internetowej placówki, w mediach, a także w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

      …………………………………………...

      (data, podpis)

      KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

      Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas organizacji konkursu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu w mediach, jak również w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl związany 
      z organizacją konkursu. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.  

      …………………………………………...

      (data, podpis)

       

       

       

      OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

       

      Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
      27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
      i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
      o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

      1.  Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu Jarosławiec  190, 22-424 Sitno, email: jaroslawiecszkola@wp.pl tel. 846112028

       

      2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za    pośrednictwem adresu e – mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.

      3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć uczestników konkursu, a także organizowanych przez szkołę wydarzeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.  

      4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia. 

      5. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej, w mediach oraz podczas wystawy  podsumowującej konkurs (nieograniczony krąg odbiorców).

      6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

      - cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

      - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

      - wniesienia skargi do organu nadzorczego.

      Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć uczestników konkursu znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne.

     • KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO SITNO W OBIEKTYWIE

     • ZESPÓŁ SZKÓŁ W SITNIE

       

         REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

       

      SITNO W OBIEKTYWIE

       

       

      §1

      Organizatorzy konkursu

       

      1. Organizatorem konkursu jest  Zespół Szkół w Sitnie

      2. Konkurs ogłoszony jest w ramach Jubileuszu 600 - lecia Sitna i objęty jest honorowym    patronatem Wójta Gminy Sitno.

       

      §2

      Cele konkursu

       

      1. Celem konkursu jest ukazanie miejscowości Sitno w obiektywie oraz uwrażliwienie dzieci      i młodzieży na piękno najbliższej okolicy, dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, architektury, które powstały w sposób naturalny lub są wynikiem pracy człowieka.

      2. Ponadto celem konkursu jest:

      • zachęcanie do poznawania historii i obiektów historycznych miejscowości Sitno:
      • odkrywanie miejsc cennych przyrodniczo w Sitnie;
      • ukazywanie atrakcyjnych turystycznie miejsc w Sitnie;
      • wyłonienie zdjęć najlepiej odzwierciedlających piękno miejscowości.

       

      §3

      Uczestnicy konkursu

      1. Konkurs adresowany jest do amatorów.

      2. Uczestnikami konkursu są uczniowie uczęszczający do  szkół podstawowych z terenu Gminy Sitno oraz mieszkańcy Gminy Sitno.

      3. Prace będą ocenione w czterech kategoriach wiekowych tj.:

       1. Uczniowie z klas -I-III

      2. Uczniowie z klas -IV-VI

      3. Uczniowie z klas-VII-VIII

      4.  Mieszkańcy Gminy Sitno.

      §4

      Zasady ogólne konkursu

      1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.

      2. Zakazuje się prac tworzonych wspólnie zbiorowo/ grupowo.

      3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęć ukazujących miejscowość Sitno.

      4. Nadesłane prace należy opisać na odwrocie drukowanymi literami według szablonu: (tytuł pracy, miejsce, gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, kategoria wiekowa, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).

      5. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 3 fotografie.

      6. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zgadzają się na piśmie lub poprzez e-mail (załącznik nr 1 do regulaminu) na opublikowanie imienia, nazwiska, wieku dziecka oraz zwycięskich prac na stronie internetowej Organizatora.

      7. Pełnoletni uczestnicy konkursu zgadzają się na piśmie lub poprzez e-mail (załącznik nr 2             do regulaminu) na opublikowanie imienia, nazwiska oraz zwycięskich prac na stronie internetowej Organizatora.

       

      §4

      Zasady szczegółowe konkursu

      1. Technika wykonania fotografii jest dowolna.

      2. Format fotografii: min A4 (21x30)  o rozdzielczości nie mniejszej niż 2000x3000 pixeli.

      3. Do konkursu nie można zgłaszać zdjęć biorących udział w innych konkursach.

      4. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii na wyrażenie zgody na nieodpłatną publikacje tego wizerunku.

      5 Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.

      6. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.

       

      § 6

      Termin i miejsce składania prac

       

      1. Prace należy złożyć/przesłać najpóźniej do dnia 14.05.2021r. w Sekretariacie Zespołu Szkół w Sitnie lub przesłać na adres Zespół Szkół w Sitnie, 22-424 Sitno 53A-                             z dopiskiem „Sitno w obiektywie – konkurs fotograficzny”.

       

      §7

      Ocena i rozstrzygnięcie konkursu

      1.Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora.

      2. Decyzje jury są ostateczne.

      3. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za zdobycie I, II i III miejsca w każdej                       z kategorii wiekowej.

       

      §8

      Postanowienia końcowe

      1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

      2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j). 

      3. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatorów z nadesłanych zdjęć.

      4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

      5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

      6. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres mailowy Organizatora: zespol.sitno@wp.pl  lub telefonicznie: 846112410 .

       

       

      Załącznik nr 1

      OŚWIADCZENIE

      Rodzica/ Opiekuna prawnego dziecka uczestniczącego w konkursie

       

      Niniejszym oświadczam, że

      • zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego warunki;
      • moja córka/syn jestem autorem nadesłanych fotografii;
      • nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach;
      • uzyskaliśmy zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz w innych celach promocyjno – reklamowych
      • wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych mojej córki/syna……………………………………………………………..                        na potrzeby konkursu zgodnie z Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j). 

       

       

       

      …………………….                                         ………………………………………………….

      Miejscowość, data                                                        Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

       

       

      Załącznik 2

       

      OŚWIADCZENIE

      Uczestnika konkursu

       

      Niniejszym oświadczam, że

      • zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego warunki;
      •  jestem autorem nadesłanych fotografii;
      • nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach;
      • uzyskałem/am zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz w innych celach promocyjno – reklamowych
      • wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j). 

       

       

       

      …………………….                                         ………………………………………………….

      Miejscowość, data                                                        Czytelny podpis uczestnika konkursu