• Wymagania na egzaminach ósmoklasisty

     • Wymagania na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym – rozporządzenie podpisane

       

      Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminach: ósmoklasisty i maturalnym w 2021 r., zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także umożliwienie zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego – to główne kwestie, które zawiera rozporządzenie podpisane dziś, 16 grudnia br., przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

       

      Wymagania egzaminacyjne

       

      W 2021 r. egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

       

       

      Po analizie przesłanych do nas opinii, zespoły merytoryczne wprowadziły kolejne zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych. Wśród przykładowych zmian można wymienić: 

      • w przypadku egzaminu ósmoklasisty:
      1. z języka polskiego – z listy lektur obowiązkowych wykreślono Tędy i owędy Melchiora Wańkowicza,
      2. z matematyki – ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych),
      3. z języka angielskiego – z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną;

       

      Arkusze egzaminacyjne

       

      Do 31 grudnia br. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi na swojej stronie internetowej (www.cke.gov.pl) aneksy do informatorów. Jednak już dziś CKE przekazała informacje dotyczące najważniejszych zmian w formule arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów na egzaminach w 2021 r.

       

      Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.Język polski

      • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
      • Czas trwania: 120 minut.
      • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
      • część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
      • część 2: wypracowanie – 20 pkt.
      • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
      • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

       

      Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.Matematyka

      • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
      • Czas trwania: 100 minut.
      • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
      • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

       

      Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.Język obcy nowożytny

      • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
      • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
      • Czas trwania: 90 minut.
      • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
      • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

      .

       

      Więcej informacji o egzaminach na stronie: www.cke.gov.pl

       

      Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

       

      • załącznik nr 1 zawierający wymagania egzaminacyjne na egzamin ósmoklasisty obowiązujące w 2021 r.,

       

      Departament Informacji i Promocji

      Ministerstwo Edukacji Narodowej

       

       

      Aneksy do Informatora o egzaminie ósmoklasisty

       

      http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/aneks/Aneks_2021_j%C4%99zyk%20polski_E8_standardowy.pdf

      http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/aneks/Aneks_2021_matematyka_E8_standardowy.pdf

      http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/aneks/Aneks_P1_angielski.pdf

       

      Przykładowe arkusze egzaminacyjne :

       

      http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2020/jezyk_polski/OPOP-100-2004.pdf

       

      http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2020/matematyka/OMAP-100-2004.pdf

       

       

      http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2020/jezyki/OJAP-100-2004.pdf