• Zawiadomienie o wyborze oferty

     • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

       

      Informujemy, że w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Dożywianie dzieci i młodzieży
      w Szkole Podstawowej w Jarosławcu i Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Jarosławcu
      w okresie od 04.01.2021r. do 31.12.2021 r.” wpłynęły 4 oferty, wybrano do realizacji:

      „Gościniec pod Akacjami”- Bogdan Auguściński S.K.A Adamów 8F,

      22-442 Adamów

     • Zapytanie ofertowe

     • ZAPYTANIE OFERTOWE

         
      Jarosławiec, 2020-12-08

      I. Zamawiający:


      Szkoła Podstawowa im. M. Dąbrowskiej w Jarosławcu

      Jarosławiec190

      22-424 Sitno

      Tel. (84) 6112028
      NIP 922-248-73-84,  REGON 000 631 143
      e-mail:jarosławiecszkola@wp.pl
       

       

       Zaprasza do złożenia ofert na:

      DOŻYWIANIE DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAROSŁAWCU I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAROSŁAWCU

      W OKRESIE OD 04.01.2021R. DO 31.12.2021R.

       

       

      II. Opis przedmiotu zamówienia:
      1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostarczenie  posiłków dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Jarosławcu  i Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Jarosławcu

       

       

      2. Zamówienie obejmuje przygotowanie jednego dwudaniowego gorącego posiłku dziennie w postaci zupy i drugiego dania dla każdego dziecka w Szkole Podstawowej i śniadania, obiadu dwudaniowego i podwieczorku w Oddziałach Przedszkolnych  wraz z dostawą.

      Raz w tygodniu może być podane danie garmażeryjne (jako drugie danie), np. pierogi, naleśniki, placki itp. 

      3. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa  zgodnie z normami HACCP


      4.Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania posiłków ze świeżych, pełnowartościowych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia, dowóz ciepłych posiłków do szkół samochodem spełniającym warunki sanitarne zatwierdzone przez Państwową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, transport obiadów w atestowanych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury 800 C,
      oraz jakości przewożonych potraw.

      5. Menu powinno zawierać 5 rodzajów zup oraz 5 posiłków drugo daniowych dla dzieci ze szkoły oraz przedszkola i 5 rodzajów podwieczorków. Do złożonej oferty Wykonawca załącza proponowany jadłospis uwzględniający wytyczne Zamawiającego wynikające z zapytania ofertowego wraz z podaniem ich wagi i kaloryczności.

      6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową wynikającą z realizacji dożywiania dzieci i młodzieży w sposób niezgodny z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi oraz przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

      7. Posiłki będą dostarczane i wydawane przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku wyłącznie w dni w których odbywa się nauka w szkołach w pomieszczeniach do tego wyznaczonych przez dyrektora placówki.

      8. Zamawiający zastrzega, że podana liczba osób 150 korzystających z posiłków jest ilością szacowaną i może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy, w zależności od ilości uczniów uprawnionych do otrzymania posiłków. Liczba dzieci będzie weryfikowana do godz 8.30.

      9. Zmiana ilości posiłków jest możliwa po uzgodnieniu i zatwierdzeniu tej zmiany przez Zamawiającego.

      10. Godzina wydawania posiłków w szkołach jest ustalana przez Wykonawcę indywidualnie z dyrekcją szkoły.

      11. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów żywieniowych (resztek pokonsumpcyjnych) niezwłocznie po zakończeniu wydawania posiłków


      12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na realizację zamówienia.

      III. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
      Termin: od 04.01.2021r. do 31.12.2021r.
      Miejsce: Szkoła Podstawowa w Jarosławcu ,w formach i ilościach wskazanych w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.


       

       

      IV. Dokumenty jakie wykonawca powinien załączyć do oferty:
      1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy wg załączonego wzoru - załącznik nr 1
      2. Oświadczenie Wykonawcy wg. załączonego wzoru – załącznik nr 2
      3. Dokument potwierdzający posiadanie zezwolenia Sanepidu na prowadzenie usługi cateringowej
      4. Dokument potwierdzający dopuszczenie przez Sanepid środka transportu wykorzystywanego do przewozu posiłków
      5. Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert potwierdzający prowadzenie prowadzenia działalności o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia
      6. Kalkulacja miesięczna jednego posiłku brutto – wraz z transportem

      7.Przedstawienie 2 przykładowych miesięcznych jadłospisów uwzględniających sezonowe warzywa i owoce

      1 – sezon wiosenno- letni

      2 – sezon jesienno – zimowy

      Jadłospisy powinny uwzględniać alergeny.      V. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
      1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, drogą elektroniczną.
      2. Korespondencję związana z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:

       

      Szkoła Podstawowa im. M. Dąbrowskiej w Jarosławcu

      Jarosławiec 190

      22- 424 Sitno       

       

      VI. Miejsce i termin składania oferty:
      Ofertę z dopiskiem:
      „ Oferta cenowa  na  dożywianie dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Jarosławcu i dzieci w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Jarosławcu

      w okresie od 04.01.2021r. do 31.12.2021r.

      należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego – decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Jarosławcu osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 15.12.2020 r. do godz. 10.00

       

       

       


      VII. Opis sposobu obliczania ceny:
      Na załączonym formularzu cenowo – ofertowym należy przedstawić cenę brutto i netto za wykonane zamówienie. Cena musi zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

       

       

      VIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający kierował się będzie przy wyborze oferty:

       

      - cena oferty - 80%

      - doświadczenie w zakresie usług cateringowych (ilość zrealizowanych zamówień
      w ostatnim pół roku działalności)  - referencje  - 20%

             Załączniki:
          1. Formularz cenowo- ofertowy - Zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.pdf
          2. Oświadczenie wnioskodawcy - Zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.pdf
          3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zalacznik_nr_3_do_zapytania_ofertowego.pdf
          4. Wzór umowy - Zalacznik_nr_4_do_zapytania_ofertowego.pdf

      Zamawiający: