• PSO IV - VI


    • Kryteria ocen z Wychowania Fizycznego w klasie IV – VI 


      

     Kryteria ocen z w – f zostały opracowane zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, które obowiązują w naszej szkole. Przedstawiają one wymogi na poszczególne stopnie, jakie musi spełnić uczeń, aby otrzymać np. ocenę dobrą. Kryteria mają pomóc uczniom i rodzicom zrozumieć, na co nauczyciele zwracają uwagę przy ocenianiu z wychowania Fizycznego.

      

     Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń który:

      

     1. Jest zawsze przygotowany do lekcji i bierze aktywny udział we wszystkich zajęciach wychowania fizycznego. Wykazuje dużą samodzielność i pomysłowość na lekcji.

      

     2. Systematycznie poprawia swoją sprawność motoryczną lub utrzymuje ją na stałym, wysokim poziomie.

      

     3. Systematycznie rozwija umiejętności z zakresu gier zespołowych, rekreacyjnych i utylitarnych.

      

     4. Posiada 100 %znajomość zasad i przepisów gier zespołowych, konkurencji LA. Gimnastyki, pływania itp.

      

     5.Przejawia dbałość o własne ciało i zdrowie, a także dba o higienę osobistą.

      

     6. Osiąga sukcesy i godnie reprezentuję szkołę w zawodach sportowych/ za co otrzymuję cząstkowo 6/.

      

     7. Jego postawa społeczna nie budzi zastrzeżeń.

      

     Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń który:

      

     1. Jest przygotowany do lekcji i bierze aktywny udział we wszystkich zajęciach wychowania fizycznego. Wykazuje dużą samodzielność i pomysłowość na lekcji ( 1 raz zapomniał stroju )

      

     2. Systematycznie poprawia swoją sprawność motoryczną lub utrzymuje ją na stałym, wysokim poziomie.

      

     3. Podejmuje duży wysiłek i osiąga cel w opanowywaniu umiejętności z zakresu gier zespołowych, rekreacyjnych i utylitarnych.

      

     1. Wykazuje znajomość zasad i przepisów gier zespołowych, konkurencji LA. Gimnastyki, pływania itp.

      

     5.Przejawia dbałość o własne ciało i zdrowie, a także dba o higienę osobistą. 6. Jego postawa społeczna nie budzi zastrzeżeń.

      

     Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń który:

      

     1. Jest przygotowany do lekcji ( może przytrafić się mu 3 razy brak stroju, czwarty raz skutkuje cząstkową 1/

      

     1. Sprawność motoryczną utrzymuje na poziomie zbliżonym do wyniku diagnozy wstępnej, ale istnieją tendencje do jej poprawy.

      

     1. Podejmuje wysiłek i stara się opanować umiejętności z zakresu gier zespołowych, rekreacyjnych i utylitarnych.

      

     1. Orientuje się zasadach i przepisach gier sportowych. Gimnastyki, pływania itp.

      

     5.Przejawia dbałość o własne ciało i zdrowie, a także dba o higienę osobistą.

      

     6. Nie wykazuje rażących braków w zakresie wychowania społecznego, jest zdyscyplinowany i koleżeński.

      

     Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń który:

      

     1. Uczeń ćwiczy niesystematycznie na lekcjach w – f .

      

     1. Sprawność motoryczną utrzymuje na poziomie diagnozy wstępnej.

      

     1. Mało stara się w opanowywaniu umiejętności z zakresu gier sportowych, rekreacyjnych.

      

     1. Wykazuje braki w znajomości zasad i przepisów gier sportowych, gimnastyki, pływania.

      

     1. Nie posiada wystarczających nawyków higieniczno – zdrowotnych.

      

     1. Postawa społeczna budzi zastrzeżenia, nie zawsze przestrzega zasad BHP, jest niezdyscyplinowany i niekoleżeński.

      

     Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który pomimo dużej pomocy nauczyciela wymaga poprawy:

      

     1. Często opuszcza zajęcia w – f, często jest nieprzygotowany do lekcji.

      

     2. Sprawność motoryczna jest słabsza od wyników diagnozy wstępnej.

      

     3. Nie podejmuje wysiłku w opanowaniu umiejętności z zakresu gier sportowych, rekreacyjnych.

      

     4. Wykazuje znaczące braki w znajomości zasad i przepisów gier sportowych, gimnastyki, pływania, itd.

      

     5. Prowadzi niehigieniczny tryb życia.

      

     6. Postawa społeczna budzi duże zastrzeżenia. Narusza przepisy BHP. Jest niezdyscyplinowany, wulgarny i agresywny.

      

     Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń który:

      

     1. Nagminnie opuszcza lekcje w – f, bardzo często jest nie przygotowany ( brak stroju { 51 % lekcji w semestrze }) 2.Nie pracuje nad podniesieniem swojej sprawności motorycznej.

      

     3. Nie podejmuje wysiłku i z tego powodu nie opanował wymaganych umiejętności.

      

     4. Nie zna podstawowych zasad i przepisów gier sortowych, konkurencji LA, gimnastyki, pływania.

      

     5. Prowadzi niehigieniczny tryb życia, posiada nałogi.

      

     6. Postawa społeczna budzi duże zastrzeżenia, narusza przepisy BHP.

      

     DODATKOWE CZYNNIKI WPŁYWAJACE NA OCENĘ

      

      

      

     1.. Uczeń może otrzymać roczną ocenę klasyfikacyjną wyższą niż przewidywana jeżeli w okresie poprzedzającym wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych będzie otrzymywał oceny cząstkowe wyższe od oceny przewidywanej.

      

     2. Uczeń może otrzymać roczną ocenę klasyfikacyjną niższą niż przewidywana jeżeli w okresie poprzedzającym wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych będzie otrzymywał oceny cząstkowe niższe od oceny przewidywanej.

      

     3.Uczeń może raz w semestrze poprawić dowolną ocenę z wf.


     Przedmiotowy system oceniania zajęcia komputerowe 


      

     I. Ogólne zasady oceniania uczniów

     1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. Nauczyciel powinien analizować i oceniać poziom wiedzy i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania (opracowanych zgodnie z podstawą programową danego przedmiotu).
     2. Nauczyciel ma za zadanie:
     3. informować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie,
     4. udzielać uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,
     5. motywować ucznia do dalszych postępów w nauce,
      • dostarczać rodzicom/opiekunom prawnym informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

     3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.

     4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

     5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom/opiekunom prawnym.

     6. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.

      

     II. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności

     Ocenie podlegają: prace klasowe (sprawdziany), testy online, kartkówki, ćwiczenia praktyczne, odpowiedzi ustne, prace domowe, praca ucznia na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia.

      

     1. Prace klasowe (sprawdziany) są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia.

     •  Pracę klasową planuje się na zakończenie działu, który obejmuje treści teoretyczne.

     • Uczeń jest informowany o planowanej pracy klasowej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (jeśli WSO nie reguluje          tego inaczej).

     •  Przed pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres programowy.

     •  Pracę klasową może poprzedzać lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.

     •  Zasady uzasadniania oceny z pracy klasowej, jej poprawy oraz sposób przechowywania prac klasowych są zgodne z WSO.

     •  Praca klasowa umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań edukacyjnych,

         od koniecznego do wykraczającego.

     •  Zasady przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny są zgodne z WSO.

     •  Zadania z pracy klasowej są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac.

     2. Testy online mogą być przeprowadzane na lekcji lub wykonywane przez uczniów w domu. Ich celem jest sprawdzenie

     wiadomości i umiejętności uczniów z danego działu.

     • Uczeń jest informowany o planowanym teście online z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (jeśli WSO nie reguluje

         tego inaczej).

     •  Przed testem online nauczyciel podaje jego zakres programowy.

     •  Test online poprzedza lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.

     •  Zasady uzasadniania oceny z testu online, jej poprawy oraz sposób przechowywania wyników testów są zgodne z WSO.

     •  Zasady przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny są zgodne z WSO.

     •  Zadania z testów online są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po zakończeniu testu.

     3. Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu programowego ostatnich jednostek lekcyjnych (maksymalnie trzech).

     •  Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki.

     •  Kartkówka powinna być tak skonstruowana, aby uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż
     15 minut.

     •  Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadami WSO.

     •  Zasady przechowywania kartkówek reguluje WSO.

     4. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod

          uwagę:

     •  wartość merytoryczną,

     • stopień zaangażowanie w wykonanie ćwiczenia,
     • dokładność wykonania polecenia,

     •  staranność i estetykę.

     5. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę:

     •  zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,

     •  prawidłowe posługiwanie się pojęciami,

     •  zawartość merytoryczną wypowiedzi,

     •  sposób formułowania wypowiedzi.

     6. Praca domowa jest pisemną (praktyczną) formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.

     •  Pracę domową uczeń wykonuje na komputerze (i zapisuje ją w odpowiednim miejscu wskazanym przez nauczyciela,    np. w Teczce ucznia), w zeszycie, w zbiorze zadań lub w formie zleconej przez nauczyciela.

     •  Brak pracy domowej jest oceniany zgodnie z umową między nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem zapisów WSO.

     •  Błędnie wykonana praca domowa jest sygnałem dla nauczyciela, mówiącym o konieczności wprowadzenia dodatkowych

         ćwiczeń utrwalających umiejętności i nie może być oceniona negatywnie.

     •  Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność, poprawność i estetykę wykonania.

     7. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane (jeśli WSO nie stanowi inaczej), zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów

     i minusów.

     •  Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji.

     •  Minus uczeń może uzyskać m.in. za brak przygotowania do lekcji (np. brak podręcznika multimedialnego, zbioru zadań, plików potrzebnych do wykonania zadania), brak zaangażowania na lekcji.

     •  Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem zapisów WSO.

     8. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, przygotowanie gazetki szkolnej, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji (np. multimedialnej). Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:

     •  wartość merytoryczną pracy,

     • stopień zaangażowania w wykonanie pracy,

     •  estetykę wykonania,

     •  wkład pracy ucznia,

     •  sposób prezentacji,

     •  oryginalność i pomysłowość pracy.

     9. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych i międzyszkolnych, są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WSO.

      

     III. Kryteria wystawiania oceny po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego

     1. Klasyfikacja semestralna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.

     2. Zgodnie z zapisami WSO nauczyciele i wychowawcy na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych o:

     •  wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć komputerowych,

     •  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

     •  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej,

     •  trybie odwoływania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej.

     3. Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania poszczególnych działów

     tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych w punkcie II różnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności. Szczegółowe kryteria wystawienia oceny klasyfikacyjnej określa WSO.

      

     IV. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen

     1. Sprawdziany teoretyczne lub sprawdziany praktycznych umiejętności pracy na komputerze są obowiązkowe. Oceny z tych sprawdzianów uczniowie mogą poprawiać raz w semestrze, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem.

     2. Oceny ze sprawdzianów praktycznych i teoretycznych wyższe niż ocena dopuszczająca nie podlegają poprawie.

     3. Ocen z kartkówek, odpowiedzi ustnych i ćwiczeń praktycznych nie można poprawić.

     4. Nauczyciel informuje ucznia o otrzymanej ocenie z bieżącej pracy bezpośrednio po jej wystawieniu.

     5. Rodzice/opiekunowie prawni mogą uzyskać szczegółowe informacje o wynikach i postępach w pracy ucznia podczas indywidualnych kontaktów z nauczycielem (według harmonogramu spotkań przyjętego przez szkołę).

     6. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach, wynikające np. z nieobecności, biorąc udział w zajęciach wyrównawczych lub drogą indywidualnych konsultacji z nauczycielem (także online).

     7. W przypadku ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, które uniemożliwiły uzyskanie przez ucznia oceny semestralnej lub końcowej należy stosować przepisy WSO.

     8. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny semestralnej lub rocznej regulują przepisy WSO i rozporządzenia MEN.

      

     V. Zasady badania wyników nauczania

     1. Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia.

     2. Badanie to odbywa się w trzech etapach:

     •  diagnozy wstępnej,

     •  diagnozy na zakończenie I semestru nauki,

     •  diagnozy na koniec roku szkolnego.

     3. Oceny uzyskane przez uczniów podczas tych diagnoz nie mają wpływu na ocenę semestralną i roczną.

      

     VI. Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 szkoły podstawowej

      

     1. W zakresie opracowywania arkuszy w programie Excel uczeń:

     ·    wyjaśnia pojęcia: arkusz kalkulacyjny, komórka, arkusz,

     ·    potrafi wskazać komórkę w skoroszycie według jej adresu,

     ·    formatuje komórki w arkuszu kalkulacyjnym,

     ·    sortuje dane w tabeli,

     ·    odróżnia funkcję od formuły,

     ·    wpisuje i prawidłowo używa funkcji SUMA,

     ·    tworzy arkusz, w którym można obliczyć przykładowy budżet ucznia,

     ·    przedstawia dane liczbowe za pomocą dobranego wykresu,

     ·    formatuje wykres.

      

     2. W zakresie opracowywania prezentacji i programów w programie Baltie uczeń:

     ·   zna interfejs programu Baltie,

     ·   korzysta z banku przedmiotów,

     ·   zapisuje scenę, program, bank przedmiotów

     ·   rysuje scenę, korzystając z banku przedmiotów,

     ·   tworzy program w Trybie Programowanie: Nowicjusz,

     ·   zna pojęcie pętli i stosuje pętlę w programie,

     ·   stosuje elementy poprawiające czytelność kodu (nowe linie, komentarze),

     ·   pisze program zmieniający postać Baltiego,

     ·   wstawia scenę do programu,

     ·   zmienia tempo poruszania się postaci,

     ·   rozumie pojęcie instrukcji warunkowych i potrafi ją zastosować w praktyce,

     ·   tworzy własną grę z wykorzystaniem sterowaniem z klawiatury.

     3. W zakresie opracowywania nagrań za pomocą komputera (w programie Audacity) uczeń:

     ·   zna interfejs programu Audacity,

     ·   obsługuje podstawowe narzędzia Audacity,

     ·   importuje dźwięk, usuwa niepotrzebne fragmenty nagrania,

     ·   używając komputera, nagrywa swój głos, odsłuchuje nagranie i „czyści” je z niepotrzebnych fragmentów,

     ·   łączy nagranie, np. lektora z plikiem muzycznym,

     ·   eksperymentuje z efektami specjalnymi w nagraniu,

     ·   współtworzy magazyn radiowy.

      

     4. W zakresie opracowywania rysunków za pomocą komputera (w programie GIMP) uczeń:

     ·   zna podstawowe narzędzia programu GIMP,

     ·   wyjaśnia pojęcie warstwy w programie graficznym,

     ·   korzystając z kilku warstw, rysuje proste rysunki,

     ·   zmienia kolejność warstw,

     ·   korzysta z warstwy tekstowej i zmienia ją na warstwę graficzną,

     ·   korzysta z różnych opcji zaznaczania obiektów,

     ·   skaluje zaimportowane obrazy,

     ·   reguluje jasność i kontrast zaimportowanego zdjęcia,

     ·   dokonuje fotomontażu,

     ·   współtworzy plakat do filmu, korzystając ze wszystkich poznanych technik.

      

     VII. Wymagania na poszczególne oceny

     Uwaga ! W wymaganiach na poszczególne oceny wzięto pod uwagę tematy zawarte w materiale „Zagadnienia dodatkowe” (działy: Z mikrofonem i ze słuchawkami – czyli zabawy z dźwiękiem i małe studio radiowe w programie Audacity
     i Malowanie na warstwach – czyli poznajemy program GIMP). Wymagania z tego działu zostały wyróżnione niebieską czcionką.

     1. Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych na lekcjach i wykonywać prostych zadań nawiązujących do życia codziennego.

     Uczeń:

     • uruchamia program Excel
     • zna i stosuje pojęcia: arkusz kalkulacyjny, komórka, wiersz, kolumna, nagłówek, sortowanie,
     • zna pojęcie formułyfunkcji
     • z pomocą nauczyciela wprowadza podstawową formułę dodawania w programie Excel,
     • z pomocą nauczyciela wstawia wykres do arkusza programu Excel,
     • uruchamia program Baltie,
     • wstawia w programie Baltie przedmiot z banku przedmiotów,
     • tworzy prostą sceną w programie Baltie,
     • uruchamia Tryb: Czarowanie w programie Baltie i kieruje postacią czarodzieja,
     • zna i stosuje podstawowe polecenia w programie Baltie: idź, skręć,
     • zna i stosuje w programie Baltie polecenia: wstaw scenę, tempo,
     • przepisuje i uruchamia program pokazany w podręczniku,
     • uruchamia program Audacity,
     • z pomocą nauczyciela importuje materiał dźwiękowy do programu Audacity,
     • potrafi odtworzyć dźwięk w programie Audacity,
     • wie, do którego gniazda w komputerze podłączyć mikrofon i go podłącza,
     • z pomocą nauczyciela nagrywa swój głos,
     • z pomocą nauczyciela uczeń importuje nagranie lektora,
     • z pomocą nauczyciela uczeń uruchamia program GIMP,
     • wie, jak włączyć okno warstw w programie GIMP,
     • z pomocą nauczyciela tworzy napis w programie GIMP,
     • otwiera zdjęcie w programie GIMP,
     • zaznacza obiekt w programie GIMP.

     2. Wymagania podstawowe (na ocenę dostateczną) obejmują wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest możliwe kontynuowanie dalszej nauki.

     Uczeń (oprócz spełnienia wymagań koniecznych):

     • przełącza się między arkuszami programu Excel,
     • zna zasadę adresowania komórki w programie Excel,
     • formatuje nagłówek tabeli w programie Excel,
     • sortuje tabelę w programie Excel,
     • rozróżnia funkcję od formuły w programie Excel,
     • dobiera w programie Excel odpowiedni wykres dla określonych danych,
     • wstawia w programie Baltie przedmioty co najmniej z trzech ekranów banku przedmiotów,
     • tworzy prostą scenę w programie Baltie,
     • zapisuje scenę w programie Baltie,
     • tworzy w programie Baltie prosty program z zastosowaniem rozkazów (idź, skręć, liczba powtórzeń),
     • korzysta z pomocy w programie Baltie,
     • wstawia scenę do programu w aplikacji Baltie,
     • korzysta w programie Baltie z polecenia czarowanie bez chmurki,
     • analizuje kod programu z podręcznika
     • zna podstawowe narzędzia Audacity
     • zna różnicę między projektem programu Audacity a wyeksportowanym plikiem
     • nagrywa dźwięki za pomocą programu Audacity i odsłuchuje nagrany materiał
     • przeprowadza prosty montaż dźwięku w programie Audacity (usuwa z nagrania niepotrzebne dźwięki),
     • rozumie pojęcie warstwy w programie GIMP,
     • tworzy nową warstwę w programie GIMP,
     • zna niektóre narzędzia programu GIMP,
     • korzysta z Pędzla i Wypełniania kolorem w programie GIMP,
     • rozróżnia warstwę tekstową od graficznej w programie GIMP,
     • używa opcji Tekst na zaznaczenie w programie GIMP,
     • z pomocą nauczyciela uczeń skaluje obraz w programie GIMP,
     • reguluje jasność i kontrast obrazu w programie GIMP,
     • zaznacza obiekt w programie GIMP.

      

     3. Wymagania rozszerzające (na ocenę dobrą) obejmują wiadomości i umiejętności o średnim stopniu trudności, które są przydatne na kolejnych poziomach kształcenia.

     Uczeń (oprócz spełnienia wymagań koniecznych i podstawowych):

     • nadaje arkuszowi programu Excel nazwę i kolor
     • formatuje komórki o podanym adresie w programie Excel,
     • zna różnicę w znaczeniu i zapisie zakresu komórek, i pojedynczej komórki w programie Excel,
     • sortuje tabelę z wykorzystaniem opcji sortowania programu Excel,
     • stosuje formuły oraz funkcję Suma do obliczeń w programie Excel,
     • tworzy niepełny arkusz programu Excel do obliczenia budżetu domowego,
     • formatuje wykres wstawiony w programie Excel,
     • tworzy własne przedmioty w programie Baltie,
     • tworzy i zapisuje rozbudowaną scenę w programie Baltie,
     • rysuje scenę w programie Baltie, korzystając m.in. z powtórnego wstawiania przedmiotów,
     • wykorzystuje pętlę dla bloku poleceń programu Baltie,
     • dzieli linie kodu zapisane w programie Baltie,
     • zmienia postać czarodzieja w programie Baltie,
     • na podstawie programu w podręczniku programuje sterowanie Baltiem za pomocą klawiatury,
     • rozumie pojęcie instrukcji warunkowych w programie Baltie,
     • rozpoznaje ciszę i dźwięk na wykresie w programie Audacity,
     • zaznacza fragmenty nagrania w programie Audacity,
     • w programie Audacity montuje materiały na dwóch ścieżkach i dzieli materiał na części,
     • korzysta z narzędzia Obwiedni dźwięku w programie Audacity,
     • w programie GIMP rysuje na różnych warstwach,
     • zmienia kolejność warstw w programie GIMP,
     • zmienia tryb warstwy z tekstowej na graficzną w programie GIMP,
     • zmienia parametry wpisanego tekstu na obrazie utworzonym w programie GIMP,
     • wypełnia zaznaczenie na obrazie utworzonym w programie GIMP,
     • używa opcji Dodaj do zaznaczenia w programie GIMP,
     • kopiuje i wkleja zaznaczone elementy w programie GIMP.

      

     1. Wymagania dopełniające (na ocenę bardzo dobrą) obejmują wiadomości i umiejętności złożone, o wyższym stopniu trudności, wykorzystywane do rozwiązywania zadań problemowych.

      

     Uczeń (oprócz spełnienia wymagań koniecznych, podstawowych i rozszerzających):

     • używa różne opcje kopiowania i wklejania w programie Excel,
     • stosuje formatowanie warunkowe w programie Excel,
     • tworzy arkusz obliczający budżet kieszonkowy w programie Excel,
     • stosuje w programie Excel funkcje inne niż Suma, np. Średnia, Iloczyn,
     • formatuje tło i inne elementy wykresu w programie Excel,
     • tworzy w programie Baltie szczegółową scenę z wykorzystaniem samodzielnie przygotowanych przedmiotów,
     • tworzy w programie Baltie scenę zawierającą samodzielnie wykonane przedmioty (praca jest wykonana starannie i szczegółowo),
     • tworzy w programie Baltie prosty program z wykorzystaniem Pętli, używa Komentarzy,
     • wykorzystuje w programie Baltie „znikanie” (zasłonięcie elementu czarnym obiektem) w swoim programie,
     • w programie Baltie tworzy program przedstawiający wyjście czarodzieja i Baltycjusza z labiryntu (na podstawie opisu
      w podręczniku),
     • w programie Baltie tworzy podprogram (pomocnika) i korzysta z niego,
     • w programie Baltie potrafi zaprogramować zdarzenie spotkania czarodzieja z przedmiotem (z wykorzystaniem instrukcji If),
     •  
     • sprawnie stosuje popularne skróty klawiszowe programu Word,
     • przemieszcza się między otwartymi oknami programu Word za pomocą skrótu Alt + Tab,
     • tworzy poprawnie sformatowane teksty w programie Word,
     • używa wcięć do oddzielenia akapitów w dokumencie programu Word,
     • w programie Audacity wycina niepotrzebne fragmenty nagrania i eksportuje zmontowany materiał,
     • w programie Audacity łączy zmontowane materiały i eksportuje gotowy montaż,
     • w programie Audacity łączy nagranie lektora z plikiem muzycznym i stosuje efekty specjalne,
     • korzysta z różnych ustawień pędzli w programie GIMP,
     • zmienia wartość krycia warstw oraz tryby nałożenia warstw w programie GIMP,
     • w programie GIMP wylewa gradient do zaznaczenia,
     • w programie GIMP używa filtrów: Światło i cień oraz Rzucanie cienia
     • twórczo eksperymentuje z różnymi filtrami w programie GIMP,
     • stosuje filtry i efekty do wklejonych elementów, tworzy z nich kompozycję.

      

     5. Wymagania wykraczające (na ocenę celującą) obejmują stosowanie znanych wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, złożonych i nietypowych

     Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń który:

      

     1. Jest zawsze przygotowany do lekcji i bierze aktywny udział we wszystkich zajęciach wychowania fizycznego. Wykazuje dużą samodzielność i pomysłowość na lekcji.

      

     2. Systematycznie poprawia swoją sprawność motoryczną lub utrzymuje ją na stałym, wysokim poziomie.

      

     3. Systematycznie rozwija umiejętności z zakresu gier zespołowych, rekreacyjnych i utylitarnych.

      

     4. Posiada 100 %znajomość zasad i przepisów gier zespołowych, konkurencji LA. Gimnastyki, pływania itp.

      

     5.Przejawia dbałość o własne ciało i zdrowie, a także dba o higienę osobistą.

      

     6. Osiąga sukcesy i godnie reprezentuję szkołę w zawodach sportowych/ za co otrzymuję cząstkowo 6/.

      

     7. Jego postawa społeczna nie budzi zastrzeżeń.

      

     Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń który:

      

     1. Jest przygotowany do lekcji i bierze aktywny udział we wszystkich zajęciach wychowania fizycznego. Wykazuje dużą samodzielność i pomysłowość na lekcji ( 1 raz zapomniał stroju )

      

     2. Systematycznie poprawia swoją sprawność motoryczną lub utrzymuje ją na stałym, wysokim poziomie.

      

     3. Podejmuje duży wysiłek i osiąga cel w opanowywaniu umiejętności z zakresu gier zespołowych, rekreacyjnych i utylitarnych.

      

     1. Wykazuje znajomość zasad i przepisów gier zespołowych, konkurencji LA. Gimnastyki, pływania itp.

      

     5.Przejawia dbałość o własne ciało i zdrowie, a także dba o higienę osobistą. 6. Jego postawa społeczna nie budzi zastrzeżeń.

      

     Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń który:

      

     1. Jest przygotowany do lekcji ( może przytrafić się mu 3 razy brak stroju, czwarty raz skutkuje cząstkową 1/

      

     1. Sprawność motoryczną utrzymuje na poziomie zbliżonym do wyniku diagnozy wstępnej, ale istnieją tendencje do jej poprawy.

      

     1. Podejmuje wysiłek i stara się opanować umiejętności z zakresu gier zespołowych, rekreacyjnych i utylitarnych.

      

     1. Orientuje się zasadach i przepisach gier sportowych. Gimnastyki, pływania itp.

      

     5.Przejawia dbałość o własne ciało i zdrowie, a także dba o higienę osobistą.

      

     6. Nie wykazuje rażących braków w zakresie wychowania społecznego, jest zdyscyplinowany i koleżeński.

      

     Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń który:

      

     1. Uczeń ćwiczy niesystematycznie na lekcjach w – f .

      

     1. Sprawność motoryczną utrzymuje na poziomie diagnozy wstępnej.

      

     1. Mało stara się w opanowywaniu umiejętności z zakresu gier sportowych, rekreacyjnych.

      

     1. Wykazuje braki w znajomości zasad i przepisów gier sportowych, gimnastyki, pływania.

      

     1. Nie posiada wystarczających nawyków higieniczno – zdrowotnych.

      

     1. Postawa społeczna budzi zastrzeżenia, nie zawsze przestrzega zasad BHP, jest niezdyscyplinowany i niekoleżeński.

      

     Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który pomimo dużej pomocy nauczyciela wymaga poprawy:

      

     1. Często opuszcza zajęcia w – f, często jest nieprzygotowany do lekcji.

      

     2. Sprawność motoryczna jest słabsza od wyników diagnozy wstępnej.

      

     3. Nie podejmuje wysiłku w opanowaniu umiejętności z zakresu gier sportowych, rekreacyjnych.

      

     4. Wykazuje znaczące braki w znajomości zasad i przepisów gier sportowych, gimnastyki, pływania, itd.

      

     5. Prowadzi niehigieniczny tryb życia.

      

     6. Postawa społeczna budzi duże zastrzeżenia. Narusza przepisy BHP. Jest niezdyscyplinowany, wulgarny i agresywny.

      

     Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń który:

      

     1. Nagminnie opuszcza lekcje w – f, bardzo często jest nie przygotowany ( brak stroju { 51 % lekcji w semestrze }) 2.Nie pracuje nad podniesieniem swojej sprawności motorycznej.

      

     3. Nie podejmuje wysiłku i z tego powodu nie opanował wymaganych umiejętności.

      

     4. Nie zna podstawowych zasad i przepisów gier sortowych, konkurencji LA, gimnastyki, pływania.

      

     5. Prowadzi niehigieniczny tryb życia, posiada nałogi.

      

     6. Postawa społeczna budzi duże zastrzeżenia, narusza przepisy BHP.

      

     DODATKOWE CZYNNIKI WPŁYWAJACE NA OCENĘ

      

      

      

     1.. Uczeń może otrzymać roczną ocenę klasyfikacyjną wyższą niż przewidywana jeżeli w okresie poprzedzającym wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych będzie otrzymywał oceny cząstkowe wyższe od oceny przewidywanej.

      

     2. Uczeń może otrzymać roczną ocenę klasyfikacyjną niższą niż przewidywana jeżeli w okresie poprzedzającym wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych będzie otrzymywał oceny cząstkowe niższe od oceny przewidywanej.

      

     3.Uczeń może raz w semestrze poprawić dowolną ocenę z wf.