• Regulamin przyznawania stypendium

    • Regulamin przyznawania stypendium
     za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w Szkole Podstawowej
     w Jarosławcu im. Marii Dąbrowskiej
     w Jarosławcu.

     Regulamin opracowano w oparciu o Ustawę z dnia 7 IX 1991 r. o Systemie Oświaty
     ( tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, nr 273, poz. 2703 i nr 281, poz. 2781):

     Rozdział I.

     Cele przyznawania stypendium.

     1.      Celem stypendium jest promowanie w środowisku postaw uczniów, którzy
     za swoje najważniejsze zadanie uznają uzyskiwanie jak najwyższych wyników w nauce lub sporcie.

     2.      Stypendium jest formą nagrody za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności.

     3.      Stypendium, będąc finansowym wsparciem, umożliwia stypendyście korzystanie z pozaszkolnych form edukacji.

     4.      Stypendium jest formą motywacji uczniów do osiągania jak najwyższych wyników w nauce lub rywalizacji sportowej.

      

      

     Rozdział II.

     Zasady przyznawania stypendium

      

     § 1

     Szkoła może uczniowi udzielić stypendium za:

     1.      Wyniki w nauce

     2.      Osiągnięcia sportowe

      

     § 2

     1.      Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi kl. IV-VI,  nie wcześniej, niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki.

                  § 3

     1.      Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe kieruje wychowawca klasy do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.

     2.      Wniosek powinien być złożony do komisji w przeciągu jednego tygodnia od posiedzenia Rady Pedagogicznej zatwierdzającej semestralnie lub końcoworoczne wyniki nauczania. Wzory wniosków stanowią załącznik
     do niniejszych zasad.

     § 4

     1.      Wręczenie stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe odbywa się
     na apelu  podsumowującym I semestr lub na uroczystości zakończenia roku szkolnego.

     2.      Wraz ze stypendium uczeń otrzymuje dyplom za najwyższe wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.

     § 5

     Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń, który w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się stypendium spełnił następujące wymagania:

      

     a.      uzyskał średnią ocen 5,0 i wyższą

     b.      otrzymał ocenę wzorowa z zachowania.

      

     § 6

     1.      Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który otrzymał ocenę celującą lub bardzo dobrą z wychowania fizycznego oraz wzorową z zachowania, a z przedmiotów ogólnokształcących nie posiada ocen niższych niż dostateczne i spełnił jeden z warunków:

     a.      uzyskał najwyższe wyniki we współzawodnictwie sportowym za szczeblu co najmniej powiatowym,

     b.      brał udział w finałach mistrzostw województwa współzawodnictwa organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy,

     c.      osiągnął indywidualne wartościowe sukcesy w różnych dyscyplinach sportu.

     § 7

     Uczeń traci prawo do przyznania stypendium, jeżeli:

     1.      pali papierosy,

     2.      spożywa alkohol i inne środki odurzające,

     3.      otrzymał naganę wychowawcy lub dyrektora szkoły.

      

      

      

     § 8

     Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć dwukrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

      

     § 9

     Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wypłaca się jednorazowo
     w semestrze następującym po semestrze, w którym uczeń spełnił warunki określone
     w §4 lub w § 5.

     § 10

     Stypendium za wyniki w szkole lub osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii  rady pedagogicznej.

      

     § 11

     Wysokość stypendium w każdym semestrze ustala dyrektor szkoły w drodze odrębnych zarządzeń, w ramach środków  przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w planie finansowym szkoły, z uwzględnieniem liczby  uczniów zakwalifikowanych do otrzymania stypendium. W przypadku dużej liczby uczniów spełniających kryteria i z taką samą średnią wyników w nauce, dyrektor zastrzega sobie możliwość przyznania stypendium w pierwszej kolejności uczniom z klas programowo wyższych.

     § 12

     Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły,
     po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

      

      

     §13

     Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 lutego 2010 roku.