• PSO I-III

    •  

      

     KRYTERIA OCENIANIA  - KLASY I - III

      

      

      

     Klasa I

      

      

     Symbole cyfrowe

     Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

     Celujący

     (cel) 6

     Precyzyjnie i celowo wykorzystuje swoją sprawność ruchową- bierze udział w zawodach szkolnych i pozaszkolnych, wykonuje ćwiczenia poza programowe, wykazuje sportową postawę wzajemnej pomocy i zdrowej rywalizacji, rozpoznaje potrzeby uczniów niepełnosprawnych  i   chętnie pomaga, cieszy się z sukcesów sportowych innych, dba
     o higienę osobistą, zna i stosuje podstawowe działania profilaktyczne.

     Bardzo dobry (bdb) 5

     Precyzyjnie i celowo wykorzystuje swoją sprawność ruchową- bierze udział
     w zawodach wewnątrzszkolnych, wykonuje ćwiczenia programowe, wykazuje sportową postawę wzajemnej pomocy, zdrowej rywalizacji, cieszy się z sukcesów sportowych innych, rozpoznaje potrzeby uczniów niepełnosprawnych i pomaga im. Zawsze jest przygotowany do zajęć sportowych. Dba o higienę osobistą, zna jakie są podstawowe działania profilaktyczne

     Dobry

     (db) 4

     Potrafi wykonać podstawowe ćwiczenia fizyczne, stosuje zdobyte umiejętności i wiadomości w zabawach i grach sportowych,  dobrze współdziała w grupie, służy pomocą innym i dostrzega potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Najczęściej jest przygotowany do zajęć sportowych  Przestrzega zasad higieny osobistej i orientuje się w podstawowych działaniach profilaktycznych.

     Dostateczny (dst) 3

     Odróżnia prawidłową postawę stojącą i siedzącą od nieprawidłowej, nie zawsze precyzyjnie wykonuje ćwiczenia i jest przygotowany do zajęć, nie zawsze chętnie współdziała w grupie, czasami dostrzega potrzeby uczniów niepełnosprawnych i pomaga im. Stara się dbać  o higienę osobistą

     Dopuszczający (dop) 2

     Ma trudności z wykonywaniem poszczególnych ćwiczeń, niechętnie współdziała w grupie podczas ćwiczeń, gier itp. Rzadko dostrzega potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Często jest nieprzygotowany do zajęć sportowych. Ma problemy z przestrzeganiem zasad higieny osobistej

     Niedostateczny (ndst) 1

      Ma trudności z wykonywaniem ćwiczeń programowych, nie chce podejmować aktywności fizycznej, niechętnie współdziała w grupie, zagraża bezpieczeństwu współćwiczących.  Nie dostrzega potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Nie przestrzega zasad higieny osobistej

      

      

      

      

     Klasa II

      

      

     Symbole cyfrowe

     Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

     Celujący

     (cel) 6

     Zwinnie i sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, z wielkim zaangażowaniem bierze udział w grach zespołowych, bez zastrzeżeń stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, reprezentuje szkołę w zawodach sportowych na szczeblu miejskim. 

     Bardzo dobry (bdb) 5

     Starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia, respektuje zasady poznanych gier i zabaw, przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń oraz zasad sportowej rywalizacji.

     Dobry

     (db) 4

     Potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne, przestrzega zasad poznanych gier zabaw, zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i zasad fair –play.

     Dostateczny (dst) 3

      

      

     Większość ćwiczeń wykonuje poprawnie, nie zawsze stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, czasami narusza zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń.

     Dopuszczający (dop) 2

     Niechętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, nie stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, uchyla się od udziału w grach zespołowych.

     Niedostateczny (ndst) 1

     Uchyla się od wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie gier zabaw

      

      

      

      

     Klasa III

      

      

     Symbole cyfrowe

     Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

     Celujący

     (cel) 6

      

     Zwinnie, sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, z wielkim zaangażowaniem bierze udział w grach zespołowych, bez zastrzeżeń stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, reprezentuje klasę, szkołę w zawodach sportowych

     Bardzo dobry (bdb) 5

     Starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia, zna i respektuje zasady poznanych gier i zabaw, przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń oraz zasad sportowej rywalizacji.

     Dobry

     (db) 4

     Potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne, przestrzega zasad poznanych gier i  zabaw, zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i zasad fair-play.

     Dostateczny (dst) 3

     Większość ćwiczeń wykonuje poprawnie, nie zawsze stosuje się do zasad poznanych gier  i zabaw, czasami narusza zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń.

     Dopuszczający (dop) 2

     Niechętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, ma trudności z ich wykonaniem mimo pomocy nauczyciela, nie stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, uchyla się od udziału w grach zespołowych.

     Niedostateczny (ndst) 1

     Uchyla się od wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie gier zabaw, nie bierze udziału w grach i zabawach

      

       Tomasz Szwajkowski

     KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE 2

      

     EDUKACJA POLONISTYCZNA

      

     CELUJĄCY

      

     Uczeń samodzielnie i chętnie czyta literaturę dziecięcą,

     -nowe i opracowane teksty czyta biegle, płynnie, poprawnie, wyraziście ze zrozumieniem treści,

      

     -stosuje pauzy gramatyczne i logiczne, -ogarnia treści istotne oraz szczegółowe,

      

     -prawidłowo i wyraziście czyta z podziałem na role,

      

     -samodzielnie opowiada wysłuchane teksty, stosując zdania rozwinięte, wyodrębnia wydarzenia

      

     w porządku chronologicznym,

     -wypowiada się ustnie oraz pisemnie na tematy bliskie dziecku, -wykazuje się bogatym słownictwem,

      

     -potrafi ułożyć wielozdaniowe, spójne wypowiedzi na temat obrazków, -uzasadnia wypowiadane sądy i opinie,

      

     -samodzielnie układa krótkie opowiadanie "twórcze" oraz zdania opisujące dany przedmiot,

      

     -biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w zakresie gramatyki, ortografii, interpunkcji,

      

     -bezbłędnie pisze,

     -rozpoznaje w zdaniach rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, -zawsze pisze płynnie, kształtnie, proporcjonalnie, prawidłowo łączy i pochyla litery,

      

     BARDZO DOBRY

     Uczeń czyta płynnie, poprawnie i wyraziście ze zrozumieniem treści, nie zawsze stosuje akcenty logiczne i gramatyczne,

      

     -opowiada treści po jednorazowym, cichym przeczytaniu tekstu stosując poprawne formy gramatyczne i stylistyczne,

      

     -czyta poprawnie z podziałem na role,

     -wyodrębnia postaci i zdarzeń w tekście literackim, ocenia postępowanie bohaterów,

      

     -swobodnie wypowiada się na podstawie wydarzeń z życia , ilustracji, filmu, przedstawienia,

      

     -układa zdania na temat obrazków, -nadaje historyjkom obrazkowym tytuły,

      

     -po uprzedniej pracy zbiorowej samodzielnie układa i pisze krótkie opowiadanie "twórcze",

      

     kilka zdań opisujących dany przedmiot,

     -prawidłowi pisze często spotykane wyrazy z "h", "ó", "rz" niewymiennym opracowane na zajęciach,

      

     -prawidłowo pisze wyrazy z "ó", "rz" wymiennym opracowane na zajęciach, -prawidłowo stosuje znaki interpunkcyjne na końcu zdania oraz przy wyliczaniu,

      

     -rozpoznaje czasowniki, rzeczowniki i przymiotniki, -rozpoznaje rodzaje zdań,

      

      

      

     1

      

     -zna i stosuje alfabet,

      

     -prawidłowo rozmieszcza tekst na stronie, -prawidłowo pisze i stosuje najczęściej używane skróty, -stosuje wielką literę w tytułach i nazwach własnych,

      

     -pisze płynnie, kształtnie, proporcjonalnie, prawidłowo łączy i pochyla litery,

      

      

     DOBRY

      

     Uczeń czyta płynnie, poprawnie ze zrozumieniem treści,

      

     -ma dobrą orientację w tekście po jednorazowym przeczytaniu, -wyodrębnia postaci i wydarzenia w tekście literackim,

      

     -omawia treści obrazków, dostrzega powiązania przyczynowo- skutkowe między wydarzeniami,

      

     -wypowiedzi ucznia są przemyślane, poprawne lecz wolno budowane, -przyporządkowuje tytuły obrazkom z historyjki obrazkowej, -układa proste zdania dotyczące obrazków,

      

     -poprawnie układa wypowiedzi pisemne po odpowiednim przygotowaniu na zajęciach, jednak słownictwo i cechy wypowiedzi są ograniczone, -prawidłowo pisze częściej spotykane wyrazy z "h", "ó", "rz" wymiennym i nie wymiennym opracowane na zajęciach,

      

     -stosuje wielką literę w imionach, nazwiskach, nazwach miast, tytułach książek,

      

     -stosuje znaki interpunkcyjne na końcu zdania, -zna i stosuje alfabet,

      

     -rozpoznaje w zdaniach rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki, -nie zawsze pisze płynnie, kształtnie, proporcjonalnie, -tempo pisania jest powolne,

      

      

     DOSTATECZNY

      

     Uczeń czyta w miarę poprawnie krótkie teksty, rozumie tylko niektóre fragmenty czytanego tekstu,

      

     -wypowiadając się na dany temat, najczęściej odpowiada na pytania nauczyciela, mówi wolno, z nadmiernymi pauzami,

      

     -na temat obrazków wypowiada się pojedynczymi wyrazami, -wskazuje głównych bohaterów w tekście literackim,

      

     -z pomocą nauczyciela ustala kolejność wydarzeń, -z pomocą nauczyciela układa wypowiedzi pisemne,

      

     -prawidłowo pisze niektóre wyrazy z "h", "ó", "rz" wymiennym i niewymiennym opracowane na zajęciach,

      

     -zna niektóre zasady ortograficzne,

     -zna opracowane na zajęciach skróty, ale nie zawsze je stosuje,

      

     -z pomocą nauczyciela rozpoznaje rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki, -próbuje pisać kształtnie i czytelnie,

      

     -stara się zachować proporcje liter, -ma wolne tempo pisania,

      

      

      

     2

      

      

      

     DOPUSZCZAJĄCY

      

     Uczeń czyta poprawnie tylko łatwe i krótkie teksty, często literuje gubiąc się w tekście, popełnia liczne błędy w czytaniu,

      

     -posiada ubogi zasób słów, ma problemy w operowaniu pojęciami w zakresie stosunków czasowych,

      

     -z pomocą nauczyciela wskazuje głównych bohaterów,

     -posługuje się rozsypanką zdaniową układając wypowiedzi pisemne, -popełnia liczne błędy ortograficzne,

      

     -zna niektóre zasady pisowni,

     -z dużą pomocą wskazuje rzeczowniki i czasowniki, -dzieli zdanie na wyrazy, sylaby, głoski, litery,

      

     -przy pomocy nauczyciela wymienia litery w kolejności alfabetycznej, -pisze wolno, mało proporcjonalnie, nieprawidłowo łączy litery lub nie

      

     łączy liter,

      

     NIEDOSTATECZNY

      

     Uczeń nie osiąga płynności czytania, odczytuje niedokładnie, przekręca końcówki wyrazów, nie rozumie czytanego tekstu,

      

     -posiada bardzo ubogi zasób słów, wypowiada się bardzo krótko, nie łączy zdań w całość mimo pomocy nauczyciela i po uprzednim przygotowaniu w pracy zbiorowej, nie umie zarysować i rozbudować akcji, niewłaściwie stosuje różne pojęcia z powodu braku ich właściwego rozumienia,

      

     -nie potrafi ułożyć wypowiedzi pisemnej z rozsypanki zdaniowej,

      

     -nie rozróżnia podstawowych części mowy opracowanych na zajęciach, -popełnia liczne błędy ortograficzne,

      

     -nie zna zasad pisowni,

     -nie potrafi wszystkiego przepisać, pisze bardzo wolno, nieproporcjonalnie, nie łączy liter, pismo jest nieczytelne, -nieprawidłowo rozmieszcza tekst na stronie.

      

      

      

      

     EDUKACJA MATEMATYCZNA

      

      

     CELUJĄCY

      

     Uczeń rozwija swoje uzdolnienia,

      

     -       prawidłowo określa kierunki względem siebie i innych osób,

      

     -       biegle porównuje i porządkuje liczby w zakr. 50,

      

     • biegle liczy w zakresie 50 według podanego warunku,

      

     • biegle dodaje i odejmuje w zakresie 50 bez przekraczania i z przekraczaniem progu dziesiątkowego,

      

     • sprawnie dokonuje przemienności dodawania i mnożenia,

      

      

     3

      

     • sprawnie wykonuje porównywanie różnicowe: o tyle więcej, o tyle mniej, o ile więcej, o ile mniej,
     • biegle dodaje lub odejmuje liczby jednocyfrowe z liczbami dwucyfrowymi w zakr. 50 (bez przekraczania i z przekroczeniem progu dziesiątkowego, różnymi sposobami).

      

     • biegle dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe w zakr. 50 (bez przekroczenia i z przekroczeniem progu dziesiątkowego, różnymi sposobami)

      

     • sprawnie wykonuje równania z dodawaniem, odejmowaniem,

      

     • samodzielnie rozwiązuje i układa jednodziałaniowe zadania tekstowe na dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie,

      

     -       samodzielnie rozwiązuje i układa proste zadania na porównywanie różnicowe,

      

     • samodzielnie przekształca zadania proste w złożone przez dołączanie danych lub połączenie dwóch zadań prostych,

      

     • samodzielnie rozkłada zadania złożone na dwa zadania proste,

      

     • samodzielnie rozwiązuje i układa proste zadania algebraiczne,

      

     -       wspaniale zna figury geometryczne (koło, prostokąt, kwadrat, trójkąt) i ich własności,

      

     • samodzielnie i prawidłowo mierzy oraz oblicza sumy długości boków figur geometrycznych,

      

     • zna jednostki: masy, pieniędzy, pojemności, długości, czasu zegarowego i czasu kalendarzowego, i potrafi wykonać proste obliczenia z nimi związane.

      

      

     BARDZO DOBRY

      

     Uczeń:

      

     -       prawidłowo określa kierunki względem siebie i innych osób,

      

     • bardzo dobrze porównuje i porządkuje liczby w zakr. 50,

      

     -       sprawnie liczy w zakresie 50 według podanego warunku,

      

     dodaje i odejmuje w zakresie 50 bez przekraczania i z przekraczaniem progu dziesiątkowego,

      

     • wykonuje porównywanie różnicowe: o tyle więcej, o tyle mniej, o ile więcej, o ile mniej,
     • dodaje lub odejmuje liczby jednocyfrowe z liczbami dwucyfrowymi w zakr. 50 (bez przekraczania i z przekroczeniem progu dziesiątkowego, różnymi sposobami).

      

     -        dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe w zakr. 50 (bez przekroczenia i z

      

     przekroczeniem progu dziesiątkowego, różnymi sposobami) wykonuje równania z dodawaniem, odejmowaniem,

      

     • samodzielnie rozwiązuje i układa jednodziałaniowe zadania tekstowe na dodawanie, odejmowanie,

      

     • samodzielnie rozwiązuje i układa proste zadania na porównywanie różnicowe,

      

     • potrafi przekształcić zadania proste w złożone przez dołączanie danych lub połączenie dwóch zadań prostych,

      

     • potrafi rozkładać zadania złożone na dwa zadania proste,

      

     • rozwiązuje i układa proste zadania algebraiczne,

      

     • zna figury geometryczne (koło, prostokąt, kwadrat, trójkąt) i ich własności,

      

      

     4

      

     -       prawidłowo mierzy oraz oblicza sumy długości boków figur geometrycznych,

      

     • rysuje figury w pomniejszeniu, w powiększeniu i dostrzega symetrię figur.

      

     • zna jednostki: masy, pieniędzy, pojemności, długości, czasu zegarowego i czasu kalendarzowego, i potrafi wykonać proste obliczenia z nimi związane.

      

      

     DOBRY

      

     Uczeń:

      

     -       próbuje prawidłowo określać kierunki względem siebie i innych osób,

      

     • stara się samodzielnie porównywać i porządkować liczby w zakr. 50,

      

     • liczy w zakresie 50 według podanego warunku (proste działania na mniejszych liczbach)

      

     • próbuje samodzielnie dodawać i odejmować w zakresie 50, raczej bez przekraczania, niż z przekraczaniem progu dziesiątkowego,

      

     • próbuje porównywanie różnicowe: o tyle więcej, o tyle mniej, o ile więcej, o ile mniej,

      

     • dodaje lub odejmuje liczby jednocyfrowe z liczbami dwucyfrowymi w zakr. 50 (raczej bez przekraczania, niż z przekroczeniem progu dziesiątkowego).

      

     • dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe w zakr. 50 (raczej bez przekroczenia, niż z przekroczeniem progu dziesiątkowego)

      

     • stara się liczyć równania z dodawaniem, odejmowaniem liczb,

      

     • rozwiązuje i układa jednodziałaniowe zadania tekstowe na dodawanie, odejmowanie,

      

     • rozwiązuje i układa proste zadania na porównywanie różnicowe,

      

     • radzi sobie z przekształcaniem zadania prostego w złożone przez dołączanie danych lub połączenie dwóch zadań prostych,

      

     -       przy pomocy nauczyciela potrafi rozkładać zadania złożone na dwa zadania proste,

      

     • zna figury geometryczne (koło, prostokąt, kwadrat, trójkąt)

      

     • prawidłowo mierzy oraz oblicza sumy długości boków figur geometrycznych,

      

     • zna jednostki: masy, pieniędzy, pojemności, długości, czasu zegarowego i czasu kalendarzowego, i próbuje wykonywać proste obliczenia z nimi związane.

      

      

     DOSTATECZNY

      

     Przy pomocy nauczyciela uczeń:

      

     -       rozpoznaje i nazywa liczby w zakresie 50,

      

     • próbuje prawidłowo określać kierunki względem siebie i innych osób,

      

     • próbuje porównywać i porządkować liczby w zakr. 50,

      

     • liczy w zakresie 50 tylko proste działania na mniejszych liczbach,

      

     • próbuje samodzielnie dodawać i odejmować w zakresie 50, raczej bez przekraczania progu dziesiątkowego,

      

     • słabo rozumie porównywanie różnicowe: o tyle więcej, o tyle mniej, o ile więcej, o ile mniej,

      

      

      

      

      

      

     5

      

     • popełnia nieliczne błędy, gdy dodaje lub odejmuje liczby jednocyfrowe z liczbami dwucyfrowymi w zakr. 50 (raczej bez przekraczania progu)

      

     przekraczania, niż z przekroczeniem progu dziesiątkowego).

      

     słabo dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe w zakr. 50 (raczej bez przekroczenia, niż z przekroczeniem progu dziesiątkowego)

      

     -       próbuje liczyć równania z dodawaniem, odejmowaniem,

      

     • rozwiązuje i układa jednodziałaniowe zadania tekstowe na dodawanie, odejmowanie,

      

     • zna figury geometryczne (koło, prostokąt, kwadrat, trójkąt)

      

     • próbuje prawidłowo mierzyć oraz obliczać sumy długości boków figur geometrycznych,

      

     • zna podstawowe jednostki: masy, pieniędzy, pojemności, długości, czasu zegarowego i czasu kalendarzowego, i próbuje wykonywać proste obliczenia z nimi związane.

      

      

     DOPUSZCZAJĄCY

      

     Przy pomocy nauczyciela uczeń:

      

     -       rozpoznaje i nazywa liczby w zakresie 50,

      

     • słabo orientuje się w dziesiątkowym układzie pozycyjnym,

      

     • w prostych obliczeniach pamięciowych popełnia liczne błędy rachunkowe w zakresie 50 różnymi sposobami,

      

     • rozwiązuje tylko proste zadania tekstowe pod kierunkiem nauczyciela,

      

     • porównuje liczby dwucyfrowe,

      

     • próbuje rozpoznawać figury geometryczne,

      

     • ma trudności w posługiwaniu się linijką i prawidłowym mierzeniu,

      

     • niezbyt dobrze zna podstawowe jednostki masy, pieniędzy, pojemności, długości, czasu zegarowego i czasu kalendarzowego,

      

     • myli się określając kierunki względem siebie i innych osób,

      

      

     NIEDOSTATECZNY

      

     Uczeń:

      

     -       myli się odczytując liczebniki w zakresie 50,

      

     • myli się porównując liczby w zakr. 50,

      

     • nie orientuje się w dziesiątkowym układzie pozycyjnym,

      

     • nie opanował nawet dodawania i odejmowania w zakr. 50,

      

     • nie potrafi rozwiązywać prostych zadań tekstowych,

      

     • nie zna podstawowych jednostek masy, pieniędzy, pojemności, długości, czasu zegarowego i czasu kalendarzowego,

      

      

      

      

      

      

      

     6

      

     EDUKACJA PRZYRODNICZA

      

     CELUJĄCY

      

     Uczeń:

      

     - posiada pełną wiedzę i umiejętności w zakresie treści przyrodniczych, geograficznych z zakresu klasy II,

      

     -biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, wykonuje doświadczenia oraz sporządza notatki,

      

     -bierze udział w konkursach,

      

     -interesuje się przyrodą i ochroną środowiska,

      

      

      

     BARDZO DOBRY

      

     Uczeń:

      

     -zna zasady poruszania się w mieście i poza miastem, -rozpoznaje i klasyfikuje znaki drogowe,

      

     -dostrzega i opisuje zmiany w przyrodzie w zależności od pory roku, -opisuje budowę kwiatu i potrafi wyjaśnić proces powstawania owoców, -wymienia zwierzęta żyjące na polach(2-3),

     -rozróżnia i nazywa drzewa i krzewy iglaste oraz liściaste, -zna gatunki zwierząt żyjących w lasach,

      

     -określa cechy charakterystyczne ptaków i ssaków,

      

     -wskazuje na mapie kierunki, stolicę, swoją miejscowość, główne rzeki, duże miasta, -potrafi opowiedzieć w kilku zdaniach na temat swojej miejscowości,

      

     -zna najważniejsze zadania w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego

      

     DOBRY

      

     Uczeń:

      

     -zna zasady poruszania się pieszych w mieście i poza miastem, -rozpoznaje i nazywa znaki drogowe,

      

      

     7

      

     -wymienia zjawiska towarzyszące zmianom pór roku, -wymienia zwierzęta żyjące na polach(1-2), -nazywa najpospolitsze drzewa liściaste,

      

     -zna podstawową budowę ssaków i ptaków,

      

     -zna gatunki zwierząt najczęściej spotykane w lasach,

      

     -rozróżnia kierunki świata, wskazuje na mapie stolicę i swoją miejscowość, -potrafi opowiedzieć 3-4 zdania na temat swojej miejscowości,

      

     -zna najważniejsze zadania w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego,

      

      

      

     DOSTATECZNY

      

     Uczeń przy pomocy nauczyciela:

      

     -wymienia najważniejsze zasady przechodzenia przez jezdnię, -rozpoznaje podstawowe znaki drogowe,

     -potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące zmian w przyrodzie, -wymienia zwierzęta żyjące na polach(1),

     -wskazuje, co to drzewa liściaste i iglaste, -podaje 2 gatunki zwierząt żyjących w lasach,

     -rozróżnia charakterystyczne cechy budowy ssaków i ptaków, -wskazuje na mapie kierunki, stolicę, swoją miejscowość, -potrafi opowiedzieć 2 zdania na temat swojej miejscowości, -potrafi powiedzieć 2 zdania na temat ochrony środowiska,

      

      

     DOPUSZCZAJĄCY

      

     Uczeń z pomocą nauczyciela:

      

     -  wymienia najważniejsze zasady przechodzenia przez jezdnię,

      

     -  rozpoznaje podstawowe znaki drogowe,

      

     -  wymienia zwierzęta żyjące na polach(1),

      

      

      

     8

      

     -wymienia charakterystyczne cechy ssaków i ptaków,

      

     -wskazuje podstawowe różnice między drzewem liściasty a iglastym, -potrafi odpowiedzieć na pytanie dotyczące zmian w przyrodzie, -nazywa główne kierunki świata,

      

      

     NIEDOSTATECZNY

      

     Uczeń nie potrafi:

      

     -nazwać 1 drzewa liściastego i iglastego, -podać przykładów zwierząt żyjących w lasach,

      

     -stosować zasad bezpiecznego zachowania się na drodze, -nazywać kierunków świata,

      

     -opowiedzieć w 2-3 zdaniach na temat swojej miejscowości.

      

      

      

     EDUKACJA SPOŁECZNA

      

      

      

     CELUJĄCY

      

     Uczeń:

      

     -posiada pełną wiedzę i umiejętności w zakresie treści społecznych klasy II, - biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami,

      

     -bierze udział w konkursach,

      

     BARDZO DOBRY

      

     Uczeń:

      

     -zna zasady zachowania się w stosunku do dorosłych i rówieśników-stosuje formy grzecznościowe,

     -respektuje prawa ucznia i jego obowiązki ( w tym zasady bycia dobrym kolegą), uczestniczy w klasowych i szkolnych imprezach,

      

      

      

     9

      

     -odróżnia dobro od zła,

      

     -określa cechy różniące ludzi i potrafi być tolerancyjny dla różnic między nimi, -rozpoznaje i nazywa emocje własne oraz osób z najbliższego otoczenia, -potrafi ocenić postępowanie innych ludzi i swoje,

      

     -szanuje cudzą własność,

      

     -zna szkodliwość oraz przejawia negatywny stosunek do alkoholu, tytoniu i narkotyków,

      

     -potrafi opowiedzieć w kilku zdaniach o swojej rodzinie,

      

     -wie jak zachować się w sytuacjach kryzysowych i zna numery alarmowe (straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja, europejski nr alarmowy 112), -zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy),

      

      

     DOBRY

      

     Uczeń:

      

     - zna zasady zachowania się w stosunku do dorosłych i rówieśników- najczęściej stosuje formy grzecznościowe,

      

     -  respektuje prawa ucznia i jego obowiązki ( w tym zasady bycia dobrym kolegą),

      

     -  odróżnia dobro od zła,

      

     -stara się być tolerancyjny dla różnic między ludzmi,

      

     -  rozpoznaje i nazywa emocje osób z najbliższego otoczenia, rzadziej swoje własne,

      

     -  potrafi ocenić postępowanie innych ludzi,

      

     -zna pojęcie cudzej własności,

      

     -potrafi wymienić kilka negatywnych skutków stosowania alkoholu, tytoniu i narko-

      

     tyków,

      

     -  potrafi opowiedzieć w 3-4 zdaniach o swojej rodzinie,

      

     -  najczęściej wie, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych i zna numery alarmowe,

      

     -  zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy),

      

      

      

      

      

     10

      

     DOSTATECZNY

      

     Uczeń przy pomocy nauczyciela:

      

     • wymienia zasady zachowania się w stosunku do dorosłych i rówieśników oraz zwroty grzecznościowe,

     -  potrafi wymienić prawa ucznia i jego obowiązki ( w tym zasady bycia dobrym kolegą),

      

     -  odróżnia dobro od zła,

      

     -dostrzega różnice między ludźmi,

      

     -  rozpoznaje i nazywa emocje osób z najbliższego otoczenia oraz swoje własne,

      

     -  potrafi ocenić postępowanie innych ludzi,

      

     -wymienia negatywne skutki stosowania używek,

      

     - potrafi opowiedzieć w 2 zdaniach o swojej rodzinie, -wymienia numery telefonów alarmowych,

      

     -rozpoznaje symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy),

      

      

      

     DOPUSZCZAJĄCY

      

     Uczeń z pomocą nauczyciela:

      

     • wymienia najważniejsze zasady zachowania się w stosunku do dorosłych i rówieśników, -wylicza prawa i obowiązki ucznia,

     -  nazywa podstawowe emocje osób z najbliższego otoczenia oraz swoje własne,

      

     -  wymienia negatywne skutki stosowania używek,

      

     -potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące jego rodziny,

      

      

      

     NIEDOSTATECZNY

      

     Uczeń nie potrafi:

      

     -wymienić 1 zasady właściwego zachowania się, -podać przykładów praw i obowiązków ucznia,

      

      

     11

      

     -nazwać podstawowych emocji,

      

     -wymienić 2-3 negatywnych skutków stosowania używek,

      

     -opowiedzieć w 2-3 zdaniach o swojej rodzinie.

      

     EDUKACJA MUZYCZNA

      

     CELUJĄCY

      

     Uczeń rozumie i biegle posługuje się terminami stosowanymi w muzyce

      

     -  posiada szczególne walory głosowe,

      

     -  układa akompaniament do rymowanek i wierszy,

      

     -  chętnie śpiewa poznane piosenki,

      

     -  rozpoznaje i omawia utwory muzyczne,

      

     -  osiąga sukcesy w konkursach,

      

     -  rozpoznaje barwę głosów ludzkich oraz instrumentów poznanych na lekcjach,

      

     -  rozpoznaje metrum poznanych piosenek,

      

     -  określa nastrój poznanych piosenek,

      

     -  umie zapisać na pięciolinii poznane dźwięki, zna nazwy solmizacyjne, literowe

      

     -  zna wartości rytmiczne

      

      

      

     BARDZO DOBRY

      

     Uczeń chętnie śpiewa piosenki,

      

     -  akompaniuje do piosenek, zabaw ruchowych, tworzy improwizację do danego tematu,

      

     -  rozróżnia wysokość, barwę, dynamikę, czas trwania dźwięku,

      

     -  zna i stosuje terminy muzyczne,

      

     -  umie zapisać na pięciolinii poznane dźwięki,

      

     -  określa nastrój utworów muzycznych, ich budowę,

      

     -  rozróżnia tańce: oberek, kujawiak, walc,

      

     -  rozpoznaje barwę głosów ludzkich,

      

     -  zna wartości rytmiczne,

      

     -  zna nazwy solmizacyjne i literowe,

      

      

      

      

      

      

     12

      

     DOBRY

      

     Uczeń chętnie śpiewa poznane piosenki,

      

     -  akompaniuje do piosenek, zabaw ruchowych,

      

     -  wyraża muzykę ruchem,

      

     -  zna wartości rytmiczne,

      

     -  zna nazwy solmizacyjne dźwięków,

      

     -  umie określić nastrój utworów,

      

     -  rozróżnia tańce: oberek, kujawiak, walc,

      

      

      

     DOSTATECZNY

      

     Uczeń aktywizowany śpiewa piosenki,

      

     -  gra na instrumentach perkusyjnych,

      

     -  wyraża muzykę ruchem,

      

     -  rozróżnia dynamikę dźwięków,

      

     -  określa nastrój w wysłuchanych utworach,

      

      

      

     DOPUSZCZAJĄCY

      

     Uczeń aktywizowany śpiewa piosenki,

      

     -  wyraża muzykę ruchem,

      

     -  przy pomocy nauczyciela określa nastrój w wysłuchanych utworach

      

     -  przy pomocy nauczyciela rozróżnia dynamikę dźwięków

      

     NIEDOSTATECZNY

      

     Uczeń nie wykazuje zainteresowania tematem zajęć,

      

     -  często nie podejmuje próby nauczenia się słów piosenki,

      

     -  odmawia udziału w zabawach muzyczno-ruchowych,

      

     -  nie potrafi zaśpiewać żadnej piosenki,

      

     -  nie potrafi określić nastroju utworu

      

      

      

     EDUKACJA PLASTYCZNA

      

      

      

     13

      

     CELUJĄCY

      

     Uczeń samodzielnie i twórczo rozwija własne zdolności plastyczne:

      

     wykorzystuje własne pomysły w tworzeniu prac plastycznych,

      

     potrafi przedstawić zjawiska realne i fantastyczne z uwzględnieniem scen złożonych z liczniejszych grup,

      

     przedstawia nastroje, stany uczuciowe,

      

     rozumie i akceptuje inne wypowiedzi artystyczne,

      

     rozróżnia dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura, sztuki plastyczne, fotografika, film, telewizja, internet,

     opracowuje projekty płaskich i przestrzennych form użytkowych, zna działy sztuki użytkowej,

      

     wyróżnia i nazywa cechy przedmiotów, zjawisk, przestrzega zasad BHP,

      

     wyróżnia układy zamknięte, otwarte,

      

     rozpoznaje wybrane dzieła w tworzeniu prac plastycznych polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury.

      

      

     BARDZO DOBRY

      

      

      

     Uczeń chętnie podejmuje działania plastyczne:

      

     przedstawia zjawiska i wydarzenia realne oraz fantastyczne z uwzględnieniem ruchu ludzi i zwierząt,

      

     uwzględnia proporcję, cechy charakteru i indywidualne postaci, wykonuje płaskie i przestrzenne formy użytkowe,

      

     potrafi samodzielnie określić układy przedmiotów i zjawisk występujących w jego otoczeniu w symetrii jedno- i wieloosiowej,

      

     prawidłowo stosuje narzędzia i materiały,

      

     rozróżnia dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura, sztuki plastyczne, fotografika, film, telewizja, internet,

      

     potrafi samodzielnie wyróżnić i nazwać cechy przedmiotów: barwę, kształt, wielkość, proporcję.

      

     DOBRY

      

      

      

     Uczeń chętnie podejmuje działania plastyczne:

      

      

      

     przedstawia zjawiska i wydarzenia z uwzględnieniem scen zbiorowych, określonych kształtów, barw,

      

     wykonuje płaskie i przestrzenne formy użytkowe,

      

     zna funkcje dzieł plastycznych na przykładzie architektury, malarstwa, rzeźby i scenografii,

      

      

      

     14

      

     wyróżnia cechy przedmiotów i zjawisk – barwę, kształt, wielkość, proporcje, stara się przestrzegać zasad BHP

      

     z pomocą nauczyciela określa, czym zajmuje się malarz, rzeźbiarz, architekt.

      

     DOSTATECZNY

      

      

      

     Uczeń podejmuje działania plastyczne:

      

     nie uwzględnia ruchu postaci na miarę swoich możliwości, ma kłopoty z uwzględnieniem kształtu, barw, faktury,

      

     wykonuje płaskie formy użytkowe,

      

     prace nie zawsze wykonane są starannie i estetycznie, stara się przestrzegać zasad BHP,

      

     z pomocą nauczyciela określa, czym zajmuje się malarz, rzeźbiarz, architekt.

      

      

     DOPUSZCZAJĄCY

      

      

      

     Uczeń:

      

     wykonuje prace nie na temat,

      

     najczęściej nie kończy swoich rozpoczętych prac, sporadycznie angażuje się na zajęciach,

      

     nie jest gospodarny

      

     często nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, często ma nieład w miejscu pracy.

      

      

     NIEDOSTATECZNY

      

      

      

     Uczeń nie wykazuje zainteresowania tematem zajęć:

      

     często nie podejmuje zadań prace wykonuje niestarannie, ma nieład w miejscu pracy,

      

     nie potrafi oszczędnie gospodarować materiałami, nie przestrzega zasad BHP,

      

     nie kończy rozpoczętych zadań

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     15

      

      

      

     EDUKACJA TECHNICZNA

      

      

      

     CELUJĄCY

      

     Uczeń wykonuje zawsze estetyczne i pomysłowe prace, -potrafi prawidłowo zaplanować prace,

      

     -rozróżnia materiały papiernicze, włókiennicze i produkty spożywcze, -sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami,

      

     -czyta proste schematy montażowe, -zna i stosuje zasady BHP,

      

      

     BARDZO DOBRY

      

     Uczeń najczęściej wykonuje estetyczne prace,

      

     -rozróżnia materiały: papier, karton, drewno i produkty spożywcze, -czyta proste schematy montażowe,

      

     -zna i na ogół stosuje zasady BHP,

      

      

      

     DOBRY

      

     Uczeń wykonuje prace odbiegające czasami od projektu lub szablonu, -gromadzone materiały nie zawsze wykorzystuje ekonomicznie, -rozróżnia niektóre materiały,

     -zna zasady BHP,

      

      

      

     DOSTATECZNY

      

     Uczeń wykonuje prace zawsze z pomocą nauczyciela, -próbuje ekonomicznie wykorzystywać materiał,

      

     16

      

     -z pomocą nauczyciela rozróżnia niektóre materiały,

      

      

      

     DOPUSZCZAJĄCY

      

     Uczeń niechętnie podejmuje pracę, -często nie kończy prac,

      

     -nie dba o ekonomiczne wykorzystanie materiału, -nie umie rozróżnić i nazwać materiału,

      

      

     NIEDOSTATECZNY

      

     Uczeń nie wykazuje zainteresowania tematem zajęć, -często nie podejmuje zadań,

      

     -ma nieład w miejscu pracy,

      

     -nie potrafi oszczędnie gospodarować materiałami, -nie przestrzega zasad BHP,

      

     -nie kończy zadań