• Pierwszaki

    • Od 1 kwietnia 2009r. nasza szkoła bierze udział w Projekcie „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Adresatami podjętych działań są uczniowie klas pierwszych oraz ich nauczyciele, którzy wykazują się aktywnością twórczą. Gwarancją powodzenia jest przeszkolenie wszystkich osób realizujących projekt. Istotą projektu jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów nakierowane na rozwój kompetencji kluczowych, poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela. Nauczyciel wykorzystując w praktyce teorię H. Gardnera zapewnia uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwia również działania we wszystkich dziedzinach aktywności, a szczególnie:

     językowej (język ojczysty i obcy),

     matematyczno - przyrodniczej,

     artystycznej i ruchowej,

     komunikacyjno - informacyjnej,

     społecznej (intra i interpersonalnej).

     Warunkiem zdobywania doświadczeń i przekształcania ich w kompetencje jest aktywność własna ucznia. Na etapie nauczania początkowego każdy uczeń potrzebuje wsparcia dla efektywnej realizacji własnego potencjału. Wprowadzenie nowych treści i metod odbywa się na bazie opracowanych na potrzeby projektu materiałów metodycznych. Praca z dziećmi jest prowadzona podczas zajęć obowiązkowych oraz na zajęciach dodatkowych. Nasi nauczyciele uczestnicząc w projekcie, realizują własne pomysły, które nie są ograniczone sztywnymi ramami realizowanego programu nauczania. Dobierają najwłaściwsze sposoby oddziaływania na dziecko, które wynikają ze znajomości profilu inteligencji każdego ucznia, jego zainteresowań i potrzeb. Integralną częścią działań nauczyciela jest nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami wychowanków oraz uświadomienie rodzicom doniosłości podjętych działań zwiększających sukces edukacyjny i życiowy dziecka. Do projektu celowo dobrane zostały takie środki, które stymulują rozwój wieloaspektowo i wielowymiarowo. Uwrażliwiają na odbiór sensoryczny, zaspokajają potrzebę samodzielnego odkrywania świata, kształtują umiejętność uczenia się i samokontroli oraz motywują do samodzielnych działań, dając możliwość odczucia sukcesu. Środki dydaktyczne wykorzystywane w Ośrodkach Zainteresowań sprzyjają humanizacji procesu kształcenia i odczuwaniu radości ze zdobywania wiedzy, wyzwalają zainteresowania, rozwijają zdolności i umiejętności uczenia się zgodnie z indywidualnym rytmem rozwoju oraz indywidualnym profilem inteligencji dziecka.