• Programowanie w programie Baltie

    • Sprawozdanie z realizacji innowacja pedagogiczna

     w ramach pilotażowego wdrożenie nauczania programowania do edukacji formalnej

      

     1. Tytuł innowacji: "Programowanie w programie Baltie"
     2. Rodzaj innowacji: metodyczno-programowa:
     3. Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu
     4. Autor innowacji: Marcin Margol -  wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, studia z edukacji techniczno -  informatycznej, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel zajęć komputerowych
     5. Adresaci innowacji: uczniowie klasy IVa oraz IVb
     6. Czas trwania innowacji: październik 2016 r. - czerwiec 2017 r.
     7. Wprowadzenie

      

     Komputer towarzyszy człowiekowi już od najmłodszych lat jego życia, a poszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji stało się głównym nurtem globalnej cywilizacji. W związku z powyższym współczesna szkoła stanęła przed nowym wyzwaniem – przygotowaniem absolwenta do życia w społeczeństwie informacyjnym, co znalazło odzwierciedlenie w ogólnych zadaniach szkoły zapisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Jednym z głównych celów nauczania nie tylko informatyki, lecz wszystkich przedmiotów jest nabywanie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz kształtowanie algorytmicznego myślenia w rozwiązywaniu problemów. W tym ostatnim niezmiernie przydatna okazuje się nauka programowania. Języki programistyczne nie są już domeną informatyków, lecz narzędziem, które pozwala uczniom rozwijać myślenie kreatywne, doskonalić umiejętności analityczne, nadążać za postępem techniki i z owoców tego postępu świadomie korzystać. Programowanie stało się – obok języka ojczystego i jednego języka obcego – trzecim językiem, który każdy człowiek powinien znać choć na podstawowym poziomie, by rozumieć otaczający go świat i zachodzące w nim zmiany. Ponadto zgodnie z tym, co powiedział Bill Gates: „Nauka pisania programów to gimnastyka dla mózgu. Pozwala wypracować umiejętność efektywnego myślenia o rzeczach niezwiązanych z informatyką.”

     1. Charakterystyka innowacji.

      

     Pomysł realizowania innowacji pedagogicznej na zajęciach komputerowych, informatyki i koła informatycznego dla uczniów szkoły podstawowej narodził się w związku z pilotażowym wprowadzeniem nauki programowania w polskich szkołach. Podczas zajęć podopieczni nauczyli się programowania w języku Baltie. Program SGP Baltie to narzędzia do nauki programowania. Baltie to pierwszy, całkowicie graficzny język programowania, w którym program tworzy się, przeciągając ikony. Baltie zawiera polecenia dla animacji, multimediów, pętle, podejmowania decyzji, operatory logiczne, polecenia dla myszy, polecenia z klawiatury, polecenia do pracy z katalogami i plikami, funkcji, matematyczne. Przyjazne środowisko sprawia, że z Baltim mogą pracować nawet zupełnie małe dzieci, a możliwości funkcjonalne tworzą z niego narzędzie nawet dla całkiem zaawansowanych programistów. Baltie umożliwia łatwe tworzenie interaktywnych historyjek, animacji, gier. Programowanie odbywa się w sposób wizualny – elementy języka mają kształt ikon, a poprzez przeciąganie mogą być układane w określonym porządku. W ten sposób tworzy się kod przypisany określonemu obiektowi. Obiekty mogą reagować na zdarzenia zewnętrzne.

     1. Cel innowacji

      

     Głównym celem innowacji „Programowanie w programie Baltie” było rozwijanie umiejętności programistycznych uczniów. Kładziony był nacisk na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni, rozumowania i wnioskowania. Uczniowie nabywali umiejętności pracy w grupie. Realizacja tego celu pozwoliła również skierować uwagę uczniów na pożyteczne zastosowanie komputera oraz zagospodarowania ich czasu wolnego.

      

     1. Efekty i korzyści płynące z realizacji innowacji

      

     Uczniowie w czasie zajęć nabyli podstawowe umiejętności tworzenia prostych skryptów, potrafią samodzielnie zaprojektować i zrealizować grę czy prostą animację w programie Balite oraz zaprogramować postać, tak aby zachowywała się zgodnie z oczekiwaniami. Ponadto uczniowie rozwinęli  swoje umiejętności w zakresie optymalnego planowania i realizowania określonych działań, pracy w grupie, podejmowania decyzji, oceniania i komunikowania się z innymi. Lista korzyści, jakie daje nauka programowania jest długa. Przede wszystkim pozwala lepiej zrozumieć i wykorzystać nowoczesne rozwiązania techniczne, dzięki czemu uczeń nie jest biernym odbiorcą szeroko rozumianej technologii informacyjno-komunikacyjnej, ale potrafi ze zrozumieniem realizować z jej użyciem własne projekty i wykorzystywać dla własnych potrzeb. W nowoczesnym społeczeństwie brak podstawowego zrozumienia zasad działania komputerów jest odpowiednikiem analfabetyzmu i utrudnia odnalezienie się w dzisiejszych realiach. Programowanie sprzyja rozwojowi intelektualnemu i kreatywności dzieci, a także w dalszej perspektywie może ułatwić im znalezienie dobrej pracy, w różnych, niekoniecznie związanych z informatyką dziedzinach. Należy w tym miejscu dodać, iż tworzenie oprogramowania jest jednym z filarów innowacyjnej gospodarki, przez co niesie korzyści nie tylko dla jednostek, lecz całego społeczeństwa. Zajęcia zwiększyły wiedzę uczniów dotyczącą programowania, w różnych środowiskach np. Scratch. Poza samodzielnym tworzeniem własnych projektów uczniowie analizowali powstałe już programy, sposoby ich tworzenia oraz funkcjonalności.

     Opracował

     Mgr Marcin Margol