• Regulamin Oddziałów Przedszkolnych

    • REGULAMIN ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
     W SZKOLE PODSTAWOWEJ  W JAROSŁAWCU


     § 1

     Niniejszy regulamin ustala organizację i zasady działań Oddziałów Przedszkolnych  w Szkole Podstawowej w Jarosławcu.

     § 2
     Postanowienia ogólne

     Praca dydaktyczno-wychowawcza oraz opiekuńcza Oddziałów Przedszkolnych przebiega w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, wybrany przez nauczycieli program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez dyrektora szkoły i miesięczne plany pracy.

     § 3
     Cele wychowania przedszkolnego (zgodnie z podstawą programową):

     wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
     budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
     kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów                           i porażek;
     rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
     stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
     troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
     budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
     wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
     kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
     zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

      

     § 4
     Zadania oddziałów przedszkolnych

     Stworzenie optymalnych warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej zgodnie z wymaganiami podstawy programowej i możliwościami dzieci.
     Zapewnienie opieki dzieciom odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
     Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka i rozwijanie zainteresowań.
     Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez:
     prowadzenie przez nauczycieli obserwacji pedagogicznych i diagnozowanie rozwoju wychowanków oraz wdrażanie wniosków do pracy z dziećmi,
     informowanie rodziców o zauważonych potrzebach, deficytach rozwojowych bądź uzdolnieniach dziecka oraz współpraca z rodzicami w celu wsparcia indywidualnych potrzeb dziecka,
     wspieranie dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi poprzez organizowanie dodatkowych zajęć,
     współpracę ze specjalistami  (pedagog, logopeda i dietetyk) i poradnią psychologiczno – pedagogiczną,
     5.Wspomaganie rodziców w wychowaniu i przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.


     § 5
     Organizacja pracy oddziałów przedszkolnych

     Organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły.
     Oddział przedszkolny pracuje od poniedziałku do piątku 10 godzin dziennie (od 6.30 do 16.30 )
     Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci od lat 3 ( w wyjątkowych  przypadkach dzieci 2,5 letnie) do 6lat. Za szczególnie uzasadnione przypadki uznaje się: 

     - obowiązkowo ukończone 2,5 roku;

     - dysponowanie przez przedszkole wolnymi miejscami;

     - odpowiedni rozwój psychofizyczny dziecka umożliwiający uczęszczanie do przedszkola.

     Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.

     Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia, który jest podany do wiadomości rodziców i określa m.in.:
     czas pobytu dzieci w oddziale,
     godziny zajęć dydaktycznych, posiłków, spacerów i zabaw.
     Przyprowadzanie i odbieranie dzieci odbywa się na określonych niżej zasadach:
     dzieci są przyprowadzane do sali i oddawane pod opiekę nauczyciela osobiście przez rodziców lub opiekunów;
     dzieci są odbierane osobiście przez rodziców lub opiekunów upoważnionych poprzez stosowny zapis w karcie przedszkolnej lub pisemne upoważnienie; ustna informacja nie będzie honorowana,
     rodzice/prawni opiekunowie przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z oddziału przedszkolnego przez upoważnioną przez nich osobę,
     do oddziału nie wolno przyprowadzać dzieci chorych; w przypadku stwierdzenia choroby u dziecka rodzice są obowiązani do niezwłocznego zabrania dziecka  z oddziału,
     w przypadku stwierdzenia u dziecka choroby zakaźnej, rodzice zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie,
     nauczycielowi nie wolno podawać żadnych leków
       rodzice zobowiązani są do informowania nauczycieli o chorobach i alergiach dzieci ;  (np. podanie pisemnej listy alergenów itp.).
      rodzice są zobowiązani do niezwłocznego aktualizowania numerów telefonów kontaktowych i danych adresowych,
     dzieci nie mogą przynosić do oddziału przedszkolnego własnych zabawek lub innych rzeczy wartościowych.
     rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać ustalonych przez dyrektora godzin przyprowadzania i odbierania dzieci,
     o godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci (planie zajęć) rodzice/prawni opiekunowie informowani będą na pierwszym spotkaniu rodziców                                     z nauczycielem w nowym roku szkolnym,
     dzieci uczęszczające do oddziału mogą być zwolnione z zajęć tylko osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów.
     Główne zasady organizowania czasu dziecka w oddziale są zgodne z podstawą programową:
     zajęcia dydaktyczne w wymiarze do 1 godziny dziennie,
     swobodna zabawa dzieci w ciągu dnia w wymiarze nie mniejszym niż 1 godzina dziennie,
     zabawy ruchowe na powietrzu lub spacer (nie mniej niż 1 godzina dziennie) w pozostałym czasie nauczyciele organizują czynności opiekuńczo-wychowawcze, (w tym spożywanie posiłków, czynności higieniczne i samoobsługowe),
     Dzieci mają możliwość korzystania z odpłatnych posiłków.
      Należności za nieobecne dni są odliczane.
     Dzieci nie przynoszą do oddziałów przedszkolnych swojego jedzenia ( kanapek, ciastek….) ani picia poza wodą niegazowaną.
     Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola i spożywać w sali słodyczy, gum do żucia i chipsów. Dopuszczalne są słodycze pod warunkiem, że są zorganizowane dla całej grupy(urodziny, imieniny)
     W oddziale przedszkolnym sprawuje się opiekę dostosowując metody do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem możliwości lokalowych szkoły:
     przez cały czas pobytu w szkole dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela, który jest za nie odpowiedzialny,
     W ramach Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej dzieci mogą korzystać                                                                   z dodatkowych zajęć wspomagających ich rozwój, np. logopedycznych, muzycznych, i innych zgodnie z projektem organizacji szkoły na dany rok szkolny.
     Dzieci podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia ponoszą rodzice do 30 września danego roku szkolnego. Ubezpieczenie to nie jest obowiązkowe

      

     § 6
     Prawa Dzieci

     Dzieci mają prawo do:
     Zaspokajania podstawowych potrzeb psychofizycznych (w szczególności bezpieczeństwa, akceptacji i przynależności społecznej).
     Zabawy jako podstawowej formy aktywności.
     Poszanowania godności osobistej.
     Życzliwego, podmiotowego traktowania.
     Swobody wyrażania myśli i przekonań.
     Rozwijania własnych zainteresowań i zdolności.
     Wychowania do akceptacji samego siebie i postawy szacunku do innych ludzi.

      

     § 7
     Obowiązki Dzieci

     Dzieci zobowiązane są do:
     Współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i opieki.
     Podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego.
     Szanowania wytworów innych dzieci.
     Szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności.
     Uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych.
     Przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.
     Kulturalnego zwracania się do innych; używania form grzecznościowych.
     Respektowania prawa innych osób do nietykalności cielesnej.


     § 8
     Prawa Rodziców

     Rodzice mają prawo do:


     Kontaktu z wychowawcą, pedagogiem, logopedą i dyrektorem w celu uzyskania informacji, przekazania swoich opinii lub rozwiązywania problemów.
     Uczestniczenia w zajęciach, zebraniach, uroczystościach, warsztatach, imprezach organizowanych przez  szkołę.
     Przekazywania uwag, pomysłów, opinii wychowawcy, dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców.
     Współuczestniczenia w życiu szkolnym.


     § 9
     Obowiązki Rodziców

     Rodzice zobowiązani są do:
     Przestrzegania regulaminu oddziału przedszkolnego, rozkładu dnia w oddziale oraz zarządzeń dyrektora.
     Systematycznego i punktualnego przyprowadzania dziecka do oddziału i  przekazywania go pod opiekę wychowawcy.
     Zaopatrzenie dziecka w niezbędne rzeczy i przybory do zajęć wg aktualnych potrzeb związanych z realizacją programu nauczania i wychowania, tj.:
     strój dostosowany do aktualnej pogody oraz do okoliczności (uroczystość, wycieczka itp.),
     wygodne buty zmienne,
     wyprawkę przedszkolaka zgodną z ustaleniami z pierwszego w nowym roku szkolnym zebrania z rodzicami.
     Przestrzegania ustalonych terminów zebrań i konsultacji z nauczycielami.
     Respektowania czasu pracy nauczyciela (rodzice nie powinni zakłócać pracy nauczyciela wchodząc do sali w czasie zajęć i prosząc o udzielenie informacji).
     Dbałości o porządek w szatni (zabieranie niepotrzebnych rzeczy)