• KONCEPCJA PRACY

    • KONCEPCJA PRACY

      

      

      

     Szkoły Podstawowej 
     z Oddziałami Przedszkolnymi
     w Jarosławcu

      

      

      

     w latach 2015 – 2020

      

      

      

      

      

     Podstawa prawna:

      

     Rozporządzenie MEN z 25.01.2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

      

      

     Dokument ten powstał w oparciu o wnioski i uwagi zespołów przedmiotowych i zadaniowych nauczycieli, uczniów, rodziców oraz dyrektora szkoły.

      

     Wprowadzenie

      

     Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu jest zlokalizowana przy trasie Zamość – Hrubieszów na terenie gminy Sitno. Szkoła posiada blisko 90 letnią tradycję. Pierwszy dzwonek zabrzmiał w 1928roku.
     Szkoła dąży do utrzymania wysokiej pozycji placówki w środowisku gminnym, powiatowym i regionalnym w sferach: dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

      

     Wszyscy pracownicy szkoły czynią starania, aby nasza placówka była postrzegana jako instytucja przyjazna i życzliwa uczniom, zapewniająca im wszechstronny rozwój. Każdy stara się rozwijać partnerstwo, wzajemny szacunek, twórcze działanie, pozytywne myślenie, poszukiwanie wartości moralnych, zaangażowanie w nauce
     i rozwijanie własnych zdolności.

      

     Budynek szkoły jest 1-piętrowy.

     W szkole znajdują się 4 sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne i 4 sale przystosowane na potrzeby oddziałów przedszkolnych również z tablicami interaktywnymi oraz :

      

     • pracownia informatyczna z 14 stanowiskami komputerowymi w każdej z nich
     • sala do zajęć korekcyjno- kompensacyjnych
     •  gabinet logopedyczny
     • sala gimnastyczna
     • siłownia zewnętrzna
     • multimedialna biblioteka szkolna z czytelnią
     • świetlica szkolna
     • stołówka szkolna
     • gabinet i magazyn nauczycieli w-f
     • przebieralnie na lekcje w-f , kabiny prysznicowe
     • kompleks boisk „ORLIK”
     • boisko trawiaste
     • nowoczesny plac zabaw dla najmłodszych dzieci
     • szatnie
     • toalety  dla dziewcząt i chłopców a także toalety  przy sali gimnastycznej
     • sklepik szkolny

      

      

     W szkole działa monitoring, 4 kamery na zewnątrz budynku i wewnątrz budynku.

     Teren wokół placówki jest ogrodzony i zamykany po zakończeniu pracy szkoły.

      

     Wizja i misja szkoły

     MISJA SZKOŁY

     Jesteśmy szkołą, która:

     • Zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów.
     • Wspomaga rodzinę w procesie wychowania.
     • Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa.
     • Jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli.

      

     WIZJA SZKOŁY 

     Każde dziecko robi COŚ dobrze, w każdym dziecku jest COŚ dobrego.
     Trzeba tylko to COŚ odkryć i rozwijać – Nauczyciel to poszukiwacz talentów.

      

     Uczymy demokracji:

     – uczniowie respektują prawa szkolne

     – nauczyciele, rodzice i uczniowie czują się współgospodarzami szkoły

      

     Stale podwyższamy jakość pracy szkoły:

     – analizujemy potrzeby i oczekiwania uczniów i rodziców

     – ustalamy kierunki zmian jakościowych i je realizujemy

      

     Promujemy szkołę:

     – prezentujemy swoje osiągnięcia w środowisku

     – rozwijamy naszą ofertę edukacyjną

     – pozyskujemy sojuszników naszych działań

     – działamy na rzecz środowiska lokalnego

      

     Kształtujemy potencjał kadrowy:

     – nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje

     – gwarantujemy wysoki poziom kształcenia 

      

     Podnosimy poziom warunków działalności szkoły:

     – modernizujemy pomieszczenia i wyposażenie

     – wzbogacamy zasoby środków dydaktycznych

     – zapewniamy nowoczesne warunki nauki

      

     Zapewniamy bezpieczne i przyjazne środowisko:

     – spełniamy wymogi bezpieczeństwa i higieny

     – posiadamy dobrze i estetycznie zagospodarowany obiekt

      

     Posiadamy sprawny system komunikowania się i zarządzania:

     – jesteśmy dobrze zorganizowani

     – przepływ informacji w szkole jest efektywny

     – zapewniamy łatwość dostępu do informacji

      

     Zapewniamy nowoczesną ofertę edukacyjną:

     – oferujemy wszechstronne kształcenie z wykorzystaniem technologii informatycznych

     – każdemu uczniowi umożliwiamy osiąganie sukcesów edukacyjnych

     – uczymy korzystania z różnych źródeł informacji

      

     Zaspokajamy indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów:

     – rozpoznajemy potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów

     – umożliwiamy rozwój zainteresowań i uzdolnień

     -  organizujemy pomoc psychologiczno - pedagogiczną

     – indywidualizujemy proces kształcenia

      

     Tworzymy środowisko przyjazne uczeniu się:

     – jasno określamy wymagania edukacyjne

     – posiadamy motywujący system oceniania

     – rozwijamy kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy

     – zapewniamy różnorodność form i środków

     – stosujemy aktywizujące metody pracy
     - pracujemy stosując elementy oceniania kształtującego

      

     Gwarantujemy osiąganie standardów edukacyjnych:

     – mobilizujemy do ciągłego rozwoju

     – zapewniamy podstawy do realizacji dalszych celów i aspiracji

     – zdobywamy znaczące miejsca w konkursach, turniejach

      

     Zapewniamy równość szans:

     – wspieramy rozwój osobowy każdego ucznia

     – uczymy tolerancji i empatii

     -  wychowujemy i zapobiegamy zagrożeniom

     – kształtujemy postawy patriotyczne i obywatelskie

     – promujemy zdrowy styl życia

     – przeciwdziałamy agresji

     – jesteśmy otwarci i życzliwi

      

     Zapewniamy opiekę i pomoc:

     – rozpoznajemy potrzeby i problemy uczniów

     – organizujemy skuteczne działania w zakresie opieki
     -  organizujemy pomoc charytatywną

      

     Wprowadzamy w świat wartości:

     – promujemy i egzekwujemy:

     • szacunek dla ludzi,
     • samokrytycyzm i samodzielność,
     • sprawiedliwość i tolerancję,
     • otwartość na drugiego człowieka,
     • szacunek dla dóbr kultury i przyrody,
     • umiejętność dialogu,
     • odpowiedzialność za własne czyny,
     • poczucie obowiązku.

      

      

     CELE GŁÓWNE

     • Dobra współpraca z rodzicami.
     • Wychowanie człowieka kulturalnego, umiejącego zachować się w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
     • Bezpieczna szkoła.
     • Doskonalenie zawodowe nauczycieli.
     • Demokracja w szkole.
     • Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
     • Unowocześnienie bazy szkoły.
     • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.
     • Opieka socjalno – materialna.
     • Propagowanie wiedzy o Świecie, Polsce i Unii Europejskiej.

      

      

     MODEL ABSOLWENTA

      

     Absolwent Szkoły Podstawowej w Jarosławcu:

      

     ·         zna i stosuje zasady życia społecznego

     • potrafi się uczyć
     • dostrzega w nauce swoje szanse życiowe
     • posiada wiedzę i umiejętnie ją wykorzystuje do rozwiązywania problemów
     • jest otwarty, komunikatywny i kreatywny
     • rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania
     • szanuje tradycję i kulturę własnego narodu, a także innych kultur
     • jest aktywny społecznie, tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby innego człowieka
     • cechuje go wysoka kultura osobista

      

     ·         pamięta o przeszłości

     • dba o swój rozwój fizyczny, promuje zdrowy tryb życia
     • jest przygotowany do nauki na dalszym etapie

      

      

      

      

     PLAN DZIAŁAŃ

      

     I Baza lokalowa

      

     Cel strategiczny:

      

     Obiekt, pomieszczenia i wyposażenie szkoły zapewnia bezpieczne warunki realizacji  zadań statutowych i umożliwia osiąganie wysokiej jakości pracy.

      

     Lp.

     Zadania do realizacji

     Termin

     Odpowiedzialni

      

      

      

      

      

      

      

     Poprawa bazy lokalowej poprzez

      

      

      

     1.

     starania o pozyskanie środków na

     w miarę możliwości

     dyrektor

      

      

     remont sal lekcyjnych

      

      

      

      

     Troska o utrzymanie szkoły w

      

      

      

     2.

     odpowiednim stanie technicznym.

     praca ciągła

     dyrektor

      

     Zapewnienie bezpiecznych

      

      

      

      

      

      

     warunków kształcenia i wychowania.

      

      

      

      

     Pozyskiwanie środków w celu

      

     dyrektor oraz

      

      

     zakupu pomocy dydaktycznych,

      

      

     4.

     praca ciągła

     koordynatorzy

      

     książek do biblioteki, wyposażenia

      

      

      

     projektów EFS

      

      

     bazy sportowej.

      

      

      

      

      

      

      

     Bieżące prace remontowo-

      

      

      

     5.

     naprawcze oraz troska o estetyczne otoczenie szkoły

     praca ciągła

     dyrektor,

      

      

     pracownicy obsługi

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Dbałość nauczycieli i uczniów o stan

      

     nauczyciele,

      

     6.

     klasopracowni, sali gimnastycznej i

     praca ciągła

     uczniowie, dyrekcja

      

      

     korytarzy szkoły.

      

     szkoły

      

      

     Kryteria sukcesu:

      

      Szkoła dysponuje obiektami, pomieszczeniami i wyposażeniem, odpowiednimi do właściwego przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki.

      

     II Organizacja i zarządzanie

      

     Cel strategiczny:

      

     Usprawnienie funkcjonowania szkoły. Cała społeczność szkolna jest zaangażowana w tworzenie strategii rozwoju placówki oraz zna, rozumie i akceptuje jej treści.

      

     Lp.

     Zadania do realizacji

     Termin

     Odpowiedzialni

      

      

      

      

      

     Aktualizowanie prawa

      

      

      

     wewnątrzszkolnego pod kątem

      

      

     1.

     zgodności z obowiązującym stanem

     2015

     dyrektor

      

     prawnym. Nowelizowanie statutów i

      

      

      

     innych dokumentów szkolnych.

      

      

      

      

      

     5

      

      

      

     Zapewnienie dostępu do

      

      

      

      

     dokumentów wewnątrzszkolnych i

      

      

      

     2.

     prawa oświatowego. Opublikowanie

     na bieżąco

     dyrektor

      

      

     dokumentów prawa szkolnego na

      

      

      

      

     stronie internetowej.

      

      

      

      

     Delegowanie uprawnień i

      

      

      

      

     odpowiedzialności za wykonanie

      

      

      

     3.

     powierzonych zadań członkom Rady

     na bieżąco

     dyrektor

      

     Pedagogicznej, stosownie do

     w/g potrzeb

      

      

      

      

      

     posiadanych przez nich

      

      

      

      

     predyspozycji i kompetencji.

      

      

      

      

     Tworzenie zespołów zadaniowych

     organizacyjne

      

      

      

     realizujących zadania z zakresu

      

      

     4.

     posiedzenie rady

     dyrektor

      

     zapewnienia jakości pracy zespołu i

      

      

     pedagogicznej

      

      

      

     jej ewaluacji.

      

      

      

      

      

      

      

     Angażowanie nauczycieli, uczniów i

      

      

      

     5.

     rodziców do tworzenia i

     w miarę potrzeb

     dyrektor, opiekun

      

     modyfikowania koncepcji pracy

     SU

      

      

      

      

      

     szkoły.

      

      

      

      

     Prowadzenie efektywnej polityki

      

      

      

      

     kadrowej - zwłaszcza w sytuacji

      

      

      

     6.

     uzupełniania etatów nauczycieli

     w/g potrzeb

     dyrektor

      

     szkoły - pozwalającej dobrze

      

      

      

      

      

      

     wykorzystać kwalifikacje i

      

      

      

      

     predyspozycje nauczycieli

      

      

      

      

     Dyrektor współpracuje z

      

     dyrektor,

      

      

     nauczycielami, uczniami i rodzicami

      

     nauczyciele,

      

     7.

     w zakresie zarządzania i organizacji

     na bieżąco

     opiekun SU,

      

      

     pracy szkoły.

      

     Przewodniczący

      

      

      

      

     Rady Rodziców

      

     8.

     Organy szkoły w pełni realizują

     na bieżąco

     dyrektor

      

     swoje zadania i kompetencje.

      

      

      

      

      

      

     Dyrektor troszczy się o właściwy

      

      

      

     9.

     przepływ informacji.

     na bieżąco

     dyrektor

      

      

      

      

      

      

      

      

     Kryteria sukcesu:

      

     Szkoła ma wyraźnie określone i akceptowane przez nauczycieli, uczniów i rodziców cele i kierunki działania. Nauczyciele uczestniczą w procesie planowania, rozumieją i akceptują strategię działania szkoły. Nauczyciele, uczniowie i rodzice wiedzą, co szkoła chce osiągnąć i jak będzie realizować swoje cele. Nauczyciele zapewniają wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykonywanych zadań organizacyjnych.

      

      

      

     III Dydaktyka

      

     Cel strategiczny:

      

     Podnoszenie jakości i efektów kształcenia. Celem nauczania w szkole  jest powiązanie kształcenia z wychowaniem i nabywaniem umiejętności kluczowych, umożliwiających systematyczne postępy oraz rozwój osiągnięć edukacyjnych
      i osiąganie sukcesów przez uczniów.

      

     Lp.

     Zadania do realizacji

     Termin

     Odpowiedzialni

      

      

      

      

      

      

      

     Przygotowanie arkusza organizacji

      

      

      

      

     szkoły zgodnie z przepisami prawa.

      

      

      

      

     Tygodniowy rozkład zajęć jest

     kwiecień, sierpień

     dyrektor, zespół d/s

      

     1.

     zgodny z zatwierdzonym arkuszem

     oraz w miarę

     układania planu

      

      

     organizacji i uwzględnia wymogi

     potrzeb

     lekcji

      

      

     higieny pracy umysłowej ucznia i

      

      

      

      

     nauczyciela.

      

      

      

      

     Realizacja programów nauczania

      

      

      

      

     obowiązkowych zajęć edukacyjnych

      

      

      

      

     oraz zajęć pozalekcyjnych z

      

      

      

     2.

     uwzględnieniem potrzeb i

     na bieżąco

     nauczyciele

      

     zainteresowań uczniów.

     przedmiotów

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Zapoznanie z wewnątrzszkolnymi i

      

      

      

      

     przedmiotowymi systemami

      

     nauczyciele

      

     3.

     oceniania oraz formami i sposobami

     wrzesień

      

     przedmiotów

      

      

     oceniania ustalonymi przez

      

      

      

      

      

      

      

     nauczycieli.

      

      

      

      

     Stosowanie indywidualizacji

      

      

      

      

     nauczania, uwzględnienie potrzeb

      

      

      

      

     edukacyjnych uczniów.

      

      

      

      

     Organizacja zajęć pozalekcyjnych

      

     nauczyciele

      

     4.

     przygotowujących do sprawdzianu.

     praca ciągła

      

     przedmiotów

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Motywujące metody oceniania. Stałe

      

      

      

      

     i konsekwentne przestrzeganie

      

      

      

      

     ustalonych kryteriów ocen.

      

      

      

      

     Diagnoza wstępna uczniów.

       cały rok

     nauczyciele

     przedmiotów

      

      

     Wewnątrzszkolne sprawdziany wiedzy i umiejętności z wybranych przedmiotów.

      

      

      

      

      

      

     5.

      

     listopad, styczeń

      

     zespoły

      

      

     Próbne sprawdziany.

      

      

      

      

     przedmiotowe

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Analiza ilościowa i jakościowa

      

      

      

      

     Sprawdzianów.

      

     dyrektor,

      

      

      Wykorzystanie wyników

      

      

     6.

     czerwiec, wrzesień

     zespoły

      

     do podnoszenia efektywności

      

      

      

     przedmiotowe

      

      

      kształcenia.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Przygotowanie uczniów do udziału w

      

     nauczyciele

      

     7.

     konkursach, olimpiadach i zawodach

     praca ciągła

      

     przedmiotów

      

      

     sportowych.

      

      

      

      

      

      

      

     Stworzenie przejrzystego systemu

      

      

      

     8.

     przepływu informacji o postępach

     w miarę możliwości

     nauczyciele

      

     uczniów w celu podniesienia

      

      

      

      

      

      

     efektów kształcenia.

      

      

      

      

     Organizowanie pomocy

      

     dyrektor, zespoły d/s

      

     9.

     psychologiczno-pedagogicznej

     w razie potrzeb

     pomocy

      

      

     psychologiczno-

      

      

      

      

      

      

      

      

     pedagogicznej

      

      

     Kryteria sukcesu:

      

     Programy nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych są tak wybrane, aby zapewnić każdemu uczniowi osiąganie optymalnych postępów. Organizacja procesu kształcenia umożliwia pełną realizację zadań szkoły oraz zmierza do osiągnięcia celów edukacyjnych i realizacji treści programowych. Proces kształcenia w szkole ma na celu konsekwentne wspieranie uczniów w ich rozwoju. Sposób oceniania jest przemyślanym procesem zmierzającym do poprawy efektów kształcenia. Szkoła osiąga sukcesy, których miarą są wyniki sprawdzianów.

      

     IV Doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz kadry niepedagogicznej.

      

     Cel strategiczny:

      

     Rozwój zawodowy nauczycieli wynika z potrzeb szkoły, zmian w prawie oświatowym i indywidualnych potrzeb nauczycieli. Prowadzi to do systematycznego podnoszenia jakości edukacyjnej placówki.

      

     Lp.

     Zadania do realizacji

     Termin

     Odpowiedzialni

      

      

      

      

      

      

      

     Rozpoznanie potrzeb rady

      

      

      

      

     pedagogicznej i poszczególnych

      

      

      

     1.

     nauczycieli w zakresie

     wrzesień

     wicedyrektor

      

     doskonalenia zawodowego.

      

      

      

      

      

      

     Przygotowanie planu doskonalenia

      

      

      

      

     zawodowego nauczycieli.

      

      

      

     2.

     Organizacja szkoleniowych

     w/g potrzeb

     wicedyrektor

      

     posiedzeń rad pedagogicznych.

      

      

      

      

      

      

     Wymiana doświadczeń i

     w/g potrzeb,

     poszczególni

      

      

     doskonalenie w ramach pracy

     nauczyciele oraz

      

      

     zgodnie z planem

      

      

     zespołów klasowych,

     przewodniczący

      

     3.

     zespołów

      

      i samokształcenia.

     zespołów klasowych

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Wspieranie rozwoju zawodowego

      

      

      

      

     nauczycieli, ze szczególnym

      

      

      

     4.

     uwzględnieniem możliwości

     praca ciągła

     dyrektor

      

      

     uzyskania kolejnych stopni awansu

      

      

      

      

     zawodowego.

      

      

      

      

      

      

      

     Ocena pracy nauczycieli.

      

      

      

      

     Wykorzystanie oceny pracy

     zgodnie z planem

      

      

      

     nauczycieli do kształtowania ich

      

      

     5.

     nadzoru

     dyrektor

      

     rozwoju zawodowego i

      

      

     pedagogicznego

      

      

      

     konsekwentnego wspierania jakości

      

      

      

      

      

      

      

     ich pracy.

      

      

      

      

     Dofinansowanie doskonalenia

     w/g potrzeb i

      

      

     6.

     zawodowego nauczycieli oraz

     dyrektor

      

     zgłoszeń

      

      

     pracowników niepedagogicznych.

      

      

      

      

      

      

      

     Kryteria sukcesu:

      

     W szkole  działa system wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli, związany z jakościowym rozwojem placówki. Organizacja wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego jest przemyślana, zaplanowana oraz systematycznie i właściwie realizowana. Ogląd, analiza i ocena pracy nauczycieli ma na celu konsekwentne wspieranie ich rozwoju i systematyczne podnoszenie jakości pracy szkoły.

      

      

     V Działalność opiekuńczo – wychowawcza

      

     Cel strategiczny:

      

     Szkoła realizuje  program wychowawczy i program profilaktyki, uwzględniający podstawowe potrzeby wychowawcze uczniów i sprzyjające podejmowaniu przez nich wysiłku i pracy nad sobą. Szkoła zapewnia dostępne formy pomocy uczniom, którzy jej potrzebują, a także podejmuje systematyczne i skuteczne działania opiekuńcze.

      

     Lp.

     Zadania do realizacji

     Termin

     Odpowiedzialni

      

      

      

      

      

      

      

     Zapewnienie uczniom poczucia

      

      

      

      

     bezpieczeństwa. Przeglądy sprzętu i

      

      

      

     1.

     pomocy dydaktycznych pod

     praca ciągła

     dyrektor

      

     względem bezpieczeństwa.

      

      

      

      

      

      

     Wymiana sprzętu szkolnego (ławki,

      

      

      

      

     krzesła).

      

      

      

      

     Zapewnienie uczniom pierwszej

      

      

      

     2.

     pomocy przedmedycznej w nagłych

     praca ciągła

     dyrektor

      

      

     wypadkach.

      

      

      

      

     Realizacja programu

      

      

      

      

     wychowawczego i szkolnego

      

      

      

      

     programu profilaktyki

      

      

      

      

     uwzględniających m. in.:

      

      

      

     3.

     uniwersalne wartości, wychowanie

     praca ciągła

     dyrektor, pedagog,

      

     patriotyczne i obywatelskie,

     nauczyciele

      

      

      

      

      

     kształtowanie  szacunku dla

      

      

      

      

     innych i samego siebie,

      

      

      

      

     samorządność uczniowską, postawy

      

      

      

      

     proekologiczne i prozdrowotne.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     W szkole przestrzega się

      

     dyrektor,

      

      

     postanowień statutu w zakresie

      

      

     4.

     praca ciągła

     opiekunowie SU,

      

     przyznawania uczniom nagród i

      

      

      

     wychowawcy klas

      

      

      kar.

      

      

      

      

      

      

      

      

     W zespole rozpoznawane są

      

     wychowach klas ,

      

     5.

     potrzeby w zakresie opieki nad

     praca ciągła

      

     pedagog

      

      

     uczniami.

      

      

      

      

      

      

      

      

     Zapewnienie dostępnych form

      

      

      

      

      

     pomocy uczniom, którzy jej

      

      

      

      

      

     potrzebują, systematyczne i

      

     dyrektor,

      

     6.

     skuteczne działania opiekuńcze w

     praca ciągła

     nauczyciele,

      

      

     czasie zajęć lekcyjnych,

      

     wychowawcy klas

      

      

     pozalekcyjnych oraz wycieczek

      

      

      

      

      

     szkolnych.

      

      

      

      

     7.

     Pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu

     praca ciągła

     dyrektor, pedagog,

      

     problemów uczniów.

     wychowawcy klas

      

      

      

      

      

     Gromadzenie i upowszechnianie

      

      

      

      

     8.

     materiałów i informatorów nt agresji,

     praca ciągła

     wychowawcy klas,

      

      

     przemocy w rodzinie, środków uzależniających, chorób.

     pedagog

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Współpraca z instytucjami i

      

      

      

      

      

     organizacjami wspomagającymi

      

      

      

      

      

     placówkę  w działaniach

      

      

      

      

      

     wychowawczo-profilaktycznych:

      

     dyrektor

      

      

     9.

     Poradnią Psychologiczno-

     praca ciągła

     wychowawcy klas,

      

      

      

     Pedagogiczną, Policją, Kuratorem

     Sądowym i Społecznym, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sitnie, Zespołem Interdyscyplinarnym, CPR w Zamościu.

      

     pedagog

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Współpraca z rodzicami.

      

      

      

      

      

     Organizowanie zebrań z rodzicami,

      

     dyrektor,

      

      

     10.

     pogadanek i szkoleń w zakresie

     praca ciągła

     wychowawcy klas,

      

      

      

     problematyki wychowawczo-

      

     pedagog

      

      

      

     opiekuńczej.

      

      

      

      

      

     Integracja działań dydaktyczno-

      

     dyrektor, pedagog,

      

      

     11.

     wychowawczych z uwzględnieniem

     praca ciągła

      

      

     wychowawcy klas

      

      

      

     specyfiki  szkoły.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Organizowanie i aktywny udział w

     zgodnie z

     dyrektor,

      

      

      

     środowiskowych uroczystościach oraz o charakterze rocznicowym i patriotycznym.

     harmonogramem

      

      

     12.

     nauczyciele,

      

      

      

     imprez

      

      

      

     wychowawcy klas

      

      

      

      

     i uroczystości

      

      

      

      

      

      

      

     Wdrażanie do samorządności,

      

     SU, wychowawcy,

      

      

     13.

     działań prospołecznych i

     praca ciągła

      

      

     Świetlica, pedagog

      

      

      

     Wolontariatu i akcji charytatywnych.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Kryteria sukcesu:

      

     Integracja działań z zakresu dydaktyki, wychowania, opieki i profilaktyki. Partnerska współpraca z rodzicami i społecznością lokalną. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na terenie placówki. Właściwe zagospodarowanie czasu wolnego uczniów jako forma zapobiegania agresji i przestępczości.

      

      

     VI Klimat

      

     Cel strategiczny:

      

     Budowanie właściwego klimatu/atmosfery panującej w szkole. Placówka dba o kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku, podejmuje działania służące lokalnej społeczności i potrafi pozyskać sojuszników wspierających jej działalność.

      

      

     Lp.

     Zadania do realizacji

     Termin

     Odpowiedzialni

      

      

      

      

      

      

      

     Budowanie prawidłowych relacji

      

     dyrektor,

      

     1.

     pomiędzy uczniami, nauczycielami i

     systematycznie

     nauczyciele,

      

      

     dyrekcją.

      

     wychowawcy

      

      

     Dbałość o przestrzeganie ustaleń

      

      

      

     2.

     statutu i innych dokumentów

     stale

     wszyscy

      

      

     regulujących pracę zespołu.

      

      

      

      

     Podejmowanie działań służących

      

      

      

      

     poprawie komunikacji

      

      

      

     3.

     interpersonalnej. Dbałość o płynny

     na bieżąco

     dyrektor

      

      

     przepływ informacji.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Promowanie osiągnięć uczniów i

      

      

      

      

     nauczycieli. Umieszczanie

      

      

      

     4.

     materiałów informacyjnych na

     na bieżąco

     nauczyciele

      

      

     stronie internetowej szkoły, w Wieściach Gminnych i prasie

      

      

      

      

     lokalnej.

      

      

      

      

     Kreowanie pozytywnego obrazu

      

      

      

      

     szkoły w środowisku lokalnym.

      

      

      

     5.

     Uczestnictwo w życiu społeczności

     w/g harmonogramu

     nauczyciele,

      

     lokalnej poprzez udział i

     dyrekcja, SU

      

      

      

      

      

     przygotowanie uroczystości

      

      

      

      

     lokalnych -Festyn Rodzinny.

      

      

      

      

     Zapewnienie równości szans

      

     dyrektor,

      

     6.

     edukacyjnych wszystkim uczniom.

     w/g potrzeb

     nauczyciele,

      

      

      

      

     wychowawcy

      

      

     Podejmowanie działań służących

      

      

      

      

     integracji uczniów, nauczycieli,

      

      

      

     7.

     rodziców i pracowników zespołu.

     w/g możliwości i

     dyrekcja, wszyscy

      

     Organizacja i udział w imprezach,

       potrzeb

     pracownicy, rodzice

      

      

      

      

     tradycjach świątecznych,

      

      

      

      

     wycieczkach.

      

      

      

      

      

      

      

     Kryteria sukcesu:

      

          Szkoła jest postrzegana jako placówka edukacyjna przyjazna uczniom, o dobrych stosunkach interpersonalnych. Zmniejszanie się liczby negatywnych zachowań uczniów z perspektywy oczekiwań szkoły. Rodzice współtworzą imprezy szkolne.  Szkoła dba o kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku, potrafi pozyskać sojuszników wspierających jej działalność.