• SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

    • SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

     Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu

     2021/2022

      

     Podstawa prawna:

     • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. nr 78, poz. 483ze zm.).
     • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991r. nr 120, poz. 526).
     • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).
     • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
     • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
     • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
     • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).
     • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
       i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).
     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 stycznia 2018 r. w sprawie zakresu
      i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2018 r. poz. 214).
     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
     • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolnym 2021/22
     • Statut Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu.

      

      

     Wstęp

      

     Praca nauczycieli jest zgodna z procedurami i wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Sanepidu na czas pandemii COVID – 19:

     - Przeanalizowano i zastosowano procedury oraz wytyczne Ministerstwa Zdrowia w pracy z uczniami na czas pandemii,

     - Opracowano szkolny regulamin dotyczący stosowania procedur na czas pandemii.

      

      

     Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej w Jarosławcu opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Uczeń w szkole nie tylko zdobywa wiedzę i nabywa umiejętności, ale przede wszystkim kształtuje całą swoją osobowość. Istotną rolę w wychowaniu w szkole pełnią nauczyciele i wychowawcy, a także wszyscy pracownicy. Bardzo ważna jest też współpraca z rodzicami, którzy są partnerami szkoły. Szkoła – wspierając rodziców w wychowaniu ich dzieci – pomaga uczniom przejmować odpowiedzialność za własne życie i dalszy rozwój osobowy, w tym kształcenie; wspomaga w rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów potrzebujących większej pomocy. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

      

     Praca nauczycieli jest zgodna z procedurami i wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Sanepidu na czas pandemii COVID – 19. Przeanalizowano i zastosowano procedury oraz wytyczne Ministerstwa Zdrowia w pracy z uczniami na czas pandemii. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

     Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

      

     Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb
      i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

     • wyników badania ankietowego dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
     • diagnozy wstępnej nowych uczniów,
     • obserwacji,
     • wywiadów środowiskowych,
     •  rozmów  indywidualnych z uczniami,
     • rozmów indywidualnych z nauczycielami,
     • rozmów indywidualnych z rodzicami,
     •  wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
     • ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku szkolnym 2020/21,
     • wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych itp.),
     • wyników diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych Gminy Sitno,
     • innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja funkcjonowania
      i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).

      

     Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

     Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:

     •  powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,
     •  zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
     •  respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),
     •  współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji
       i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),
     • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu.

      

     1. Misja szkoły

     Jesteśmy szkołą, która:

     Zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów.

     Wspomaga rodzinę w procesie wychowania.

     Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę
     z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa.

     Jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli.

      

      WIZJA SZKOŁY 

      

     Każde dziecko robi COŚ dobrze, w każdym dziecku jest COŚ dobrego.

     Trzeba tylko to COŚ odkryć i rozwijać – Nauczyciel to poszukiwacz talentów.

     Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie
     i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie
     i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska
     o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

      

     1. Sylwetka absolwenta

      

     Szkoła Podstawowa im. M. Dąbrowskiej w Jarosławcu to placówka oświatowa znana w lokalnym środowisku ze względu na bogatą historię i tradycję. Uczniowie podejmujący naukę w szkole pochodzą z różnych środowisk rodzinnych. Zróżnicowanie dotyczy: sytuacji materialnej rodziny, wykształcenia rodziców, udziału rodziców w wychowaniu dzieci (rodziny pełne, niepełne, z dysfunkcjami), wyznawanych wartości.

     Do szkoły uczęszczają uczniowie o różnym potencjale intelektualnym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym, z różną sprawnością fizyczną. Dążeniem szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:

      

     •  jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji,
     •  potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje,
     •  jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka,
     •  integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole,
     •  jest życzliwy i tolerancyjny, szanuje godność własną i drugiego człowieka,
     •  rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju,
     •  kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,
     •  zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
     •  jest odpowiedzialny,
     •  zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia,
     •  zna i rozumie zasady współżycia społecznego,
     •  korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia
       i technologie informatyczne,
     •  potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach życiowych,
     •  dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych,
     •  posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych,
     •  szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
     •  jest tolerancyjny, ambitny, kreatywny,
     •  jest odważny, samodzielny, odporny na niepowodzenia.

      

     1. Cele ogólne

      

     Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

     1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy
      i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych, dbałość o zdrowie własne i innych,
     •  uczestnictwo w zajęciach sportowych i rekreacyjnych,
     •  dbałość o równowagę miedzy pracą a odpoczynkiem,
     •  racjonalne korzystanie z mediów elektronicznych,
     •  znajomość szkodliwości nikotyny, alkoholu, substancji psychoaktywnych na organizm człowieka,
     •  dbałość o czystość w otoczeniu, uczestnictwo w akcjach proekologicznych,
     •  uczestnictwo w konkursach o tematyce zdrowotnej i ekologicznej,
     •  znajomość zasad bezpiecznego zachowania się w szkole, podczas wycieczek
       i wyjazdów, w ruchu drogowym.
     1. emocjonalno-społecznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej,
     •  osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, 
     •  ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
     • kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
     • aktywne uczestnictwo w życiu klasy, szkoły i środowiska lokalnego,
     • działalność charytatywna, wolontariat, współpraca w grupie,
     • aktywne uczestnictwo w uroczystościach o charakterze patriotycznym,
     • poszanowanie tradycji i symboli narodowych,
     • przestrzeganie przyjętych zasad i norm społecznych,
     • tolerancja wobec odmienności innych, zapobieganie dyskryminacji,
     • zaangażowanie w działalność Samorządu Uczniowskiego oraz innych grup szkolnych,
     • godne traktowanie siebie i innych, stosowanie zasad bezpiecznego korzystania
       z Internetu i portali społecznościowych,
     • rozwijanie empatii, współczucia, wrażliwości.
     1. poznawczej - aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
     • udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
     • samodzielne rozwijanie zainteresowań i pasji,
     • umiejętne i krytyczne korzystanie z różnych źródeł informacji,
     • dzielenie się wiedzą i umiejętnościami,
     • dbałość o poprawność językową i kulturę słowa.
     1. aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

      

     Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

     1. współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
     2. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność
      za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje
       w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
     3. współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
     4. wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie
     5. wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
     6. wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie,
     7. kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców,
      a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi
      z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
     8. doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,
     9. wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
     10. kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału
      w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów
      w życiu społecznym,
     11. przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej
       i światowej,
     12. wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

      

     Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy
     i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli
     i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

      

     Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

     1. podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia
      z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne
     2. poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,
     3. rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
     4. kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
     5. kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków
       w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
     6. prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli
      i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,
     7. doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

     Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

      

     Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

     1. dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom
       lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
     2. udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów
       i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
     3. przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych
       z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
     4. informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów
       o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz
       o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

      

     Działalność profilaktyczna obejmuje:

      

     1. wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
     2. wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni
       na ryzyko zachowań ryzykownych,
     3. wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

      

     Działania te obejmują w szczególności:

     1. realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
     2. przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,
     3. kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
     4. doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów
      i wychowanków zachowań ryzykownych,
     5. włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,
      o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

      

     Najważniejsze działania wynikające z realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 zostały ujęte  w pracy wychowawczej.

      

     Pozostałe działania ukierunkowane są na:

     •  wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
     •  przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie, rodzinie),
     •  wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
     •  rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
     •  budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
     •  przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
     •  przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
     •  troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

      

     Zadania profilaktyczne programu to:

     • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
     • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
     • promowanie zdrowego stylu życia,
     • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
     • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu
       i narkotyków),
     • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
     • niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych, telewizji i innych urządzeń,
     • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,
     • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

      

     IV. Struktura oddziaływań wychowawczych

     1. Dyrektor szkoły:
     • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
     • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
     • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań
      w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
     • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń
      i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza
      lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
     • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
     • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
     • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
     • współpracuje z podmiotami szkoły oraz instytucjami wspomagającymi działania
      z zakresu wychowania i profilaktyki,
     • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

      

     1. Rada pedagogiczna:
     • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
     • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala
      go w porozumieniu z Radą rodziców,
     • zapoznaje rodziców z dokumentami i procedurami postępowania nauczycieli
      w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością
     • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
     • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

      

     1. Nauczyciele:
     • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
     • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
     • udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach w zakresie profilaktyki uzależnień, w szczególności uczniom i wychowankom zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie;
     • monitorują rozpowszechnienie i używanie substancji psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków, w tym środków zastępczych i leków wydawanych bez wskazań lekarza używanych w celach pozamedycznych;
     • realizują edukację zdrowotną w szkołach i placówkach w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom;
     • podnoszą swoje kompetencje w zakresie profilaktyki uzależnień;
     • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
     • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
     • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
     • dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia,
     • współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia,
     • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
     • inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności,
     • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach
      w nauce na swoich zajęciach,
     • proponują uczniom bezpieczne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią,
     • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia.

      

     1. Wychowawcy klas:
     •  podczas zajęć z wychowawcą nauczyciel w szczególności uwzględnia tematykę dotyczącą istotnych problemów społecznych: zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych i ochrony środowiska;
     • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
     •  dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie,
     •  wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i informują o proponowanych formach rodziców,
     •  integrują i kierują zespołem klasowym,
     •  na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
     • przygotowują sprawozdanie realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski
       do dalszej pracy,
     • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym
       i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
     • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
     • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
     • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
     • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
     • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
     • dbają o dobre relacje uczniów w szkole,
     • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
     • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
     • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.

      

     1. Zespół wychowawców:
     • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
     • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
     • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli,
      w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
     • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej
       i profilaktycznej szkoły,

      

     1. Pedagog szkolny :
     • prowadzi badania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów,
     • udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich
      do rozpoznanych potrzeb,
     • podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,
     • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
     • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
     • zabiega o różne formy pomocy materialnej dla uczniów,
     • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym
       z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

      

     1. Rodzice:
     • współtworzą szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny,
     • znają i akceptują program wychowawczo-profilaktyczny proponowany przez szkołę,
     • wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa,
     • wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą,
     • aktywnie uczestniczą w życiu szkoły,
     • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
     • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
     • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
     • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
     • minimalizują skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiegają zaburzeniom zachowania oraz inicjują różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
     • inicjują i uczestniczą w działaniach mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
     • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów.

      

                 8. Rada Rodziców

     • współpracuje z radą pedagogiczną, dyrektorem, samorządem uczniowskim,
     • opiniuje Szkolny program wychowawczo -profilaktyczny.

      

      

     9.  Samorząd uczniowski:

     • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami
      i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
     • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
     • współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,
     • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
     • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
     • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
     • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
     • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

     10. Uczniowie

     1. przejawiają szacunek do religii, kultury, języka i tradycji narodowych,
     2. przestrzegają regulaminu zachowania,
     3. biorą udział w uroczystościach, imprezach i akcjach szkolnych,
     4. znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności         szkolnej,
     5. akceptują innych uczniów i szanują ich prawa,
     6. współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swoje prawo do                  samorządności,
     7. kierują swoim rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni i odpowiedzialni,                    prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko.

     11. Pracownicy niepedagogiczni

     1. dbają o bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne uczniów,
     2. reagują na przejawy negatywnych zachowań i informują o tym wychowawcę klasy,
     3. wyrażają swoją opinię na temat zachowania uczniów,
     4. wspomagają nauczycieli w realizowaniu działań wychowawczo-profilaktycznych.

      

     V. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2021/2022

     • Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego – 01.IX.2021
     • Wyjazd na pokazy chemiczno – fizyczne – IX.2021
     • Dzień Patrona Szkoły – 06.IX.2021
     • Ślubowanie Klas Pierwszych – X.2020
     • Dzień Edukacji Narodowej – 14.X.2021
     • Narodowe Święto Niepodległości – 10.XI.2021
     • Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia / konkurs matematyczny „Mistrz matematyki”  XI.2021
     • Andrzejki szkolne – 26.XI.2021
     • Mikołajki klasowe – 06.XII.2021
     • Szkolne spotkanie opłatkowe – 22.XII.2021
     • Jasełka – 22.XII.2021
     • Szkolne walentynki – 14.II.2022
     • Dzień Bezpiecznego Internetu - kampania informacyjna, warsztaty – 15.02.2022
     • Pierwszy dzień wiosny – 21.III.2022
     • Gminny Konkurs Ekologiczny – IV.2022
     • Szkolny Dzień Języków – 20.III.2022
     • Szkolne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 29.IV lub 04.V.2022
     • Dzień Profilaktyki  13.VI.2022
     • Zakończenie roku szkolnego – 24.VI.2022

      

     Planując działania należy położyć nacisk na kształtowanie wspierającego środowiska szkolnego, rozwijanie kompetencji wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, przebudowę relacji interpersonalnych w szkole, przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom, kształtowanie postaw akceptujących różnorodność, tworzenie warunków do otwartego dialogu i skutecznej współpracy kadry pedagogicznej z rodzicami i uczniami, działań rozwijających profilaktykę rówieśniczą i profilaktykę zintegrowaną.

     Realizacja tych celów wymaga prowadzenia stałych, konsekwentnych, kompleksowych działań w środowisku lokalnym i szkolnym, budowania koalicji, współpracy między różnymi instytucjami.

      

     Działania na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa w szkole i placówce powinny:

     1. Być oparte na aktualnej i rzetelnej wiedzy z zakresu wychowania i profilaktyki, w tym skutecznych strategiach profilaktycznych;
     2. Być oparte na rzetelnej diagnozie problemów, potrzeb i zasobów występujących
      w konkretnej szkole i placówce, a więc odnosić się do danego środowiska szkolnego
      i jego aktualnej sytuacji;
     3. Stanowić integralną część programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
     4. Być realizowane przez całą społeczność szkoły i placówki, przy współpracy
      z instytucjami i podmiotami, które mogą wspierać działania szkoły lub placówki
      w środowisku lokalnym.

      

     Środowisko lokalne:

     1. Tworzenie warunków do uspołeczniania szkoły i placówki i poszerzania współpracy z instytucjami i podmiotami, które mogą wspierać działania szkoły i placówki w środowisku lokalnym;
     2. Przypomnienie zasad współpracy szkoły z policją w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i placówce oraz na terenie szkoły i placówki;
     3. Zintensyfikowanie współpracy szkół i placówek z gminą w sprawie realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień;
     4. Współpraca szkół i placówek z instytucjami i podmiotami, które mogą wspierać działania szkoły lub placówki na rzecz przeciwdziałania uzależnień w środowisku lokalnym.

     Zakładane rezultaty realizacji Programu

     Zakłada się, że opracowanie oraz realizacja szczegółowych wytycznych odnośnie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej oraz profilaktycznej ma zwiększyć skuteczność działań na rzecz bezpieczeństwa w naszej placówce przez osiągnięcie następujących rezultatów:

     W ramach działalności stymulującej wzrost czynników chroniących:

     1. Zwiększenie poczucia akceptacji uczniów i wychowanków w społeczności szkolnej;
     2. Wzrost umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów;
     3. Zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego;
     4. Zwiększenie kompetencji w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli i wychowawców;
     5. Wzrost kompetencji wychowawczych rodziców;
     6. Wzrost aktywności rodziców w procesach podejmowania decyzji w szkole i placówce oraz w ważnych wydarzeniach i działaniach na rzecz tworzenia bezpiecznej
      i przyjaznej szkoły i placówki,
     7. Uspołecznianie szkoły i placówki przez większą aktywność nauczycieli, wychowawców, rodziców, uczniów i wychowanków na rzecz szkoły i placówki;
     8. Zwiększenie otwartości szkoły i placówki na współpracę z instytucjami i podmiotami, które mogą wspierać działania szkoły i placówki w środowisku lokalnym.

      

     W celu ustabilizowania trendów lub zmniejszenia zakresu i nasilenia problemów
     i zachowań problemowych uczniów i wychowanków w zakresie używania substancji psychoaktywnych:

     1. Prawidłowa ocena sytuacji w zakresie problemów i zachowań problemowych uczniów i wychowanków dotyczących uzależnień;
     2. Podniesienie wiedzy uczniów i wychowanków na temat negatywnego wpływu substancji psychoaktywnych na zdrowie człowieka;
     3. Doskonalenie umiejętności uczniów i wychowanków dotyczących podejmowania asertywnych zachowań w sytuacji presji rówieśniczej związanej z używaniem substancji psychoaktywnych;
     4. Zwiększenie jakości programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w oparciu
      o przeprowadzoną diagnozę problemów i potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli;
     5. Podniesienie jakości i skuteczności działań z zakresu profilaktyki uzależnień
      w szkole  przez realizację rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programów profilaktycznych opartych na naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności;
     6. Zwiększenie ilości działań w zakresie edukacji rówieśniczej, które będą realizować działania na rzecz profilaktyki uzależnień i promowania życia bez uzależnień;
     7. Prowadzenie działań mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań, uzdolnień, w tym rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży;
     8. Rozwijanie kompetencji profilaktycznych nauczycieli i wychowawców w zakresie przeciwdziałania narkomanii i innym uzależnieniom, w tym nabycie umiejętności realizacji programów o potwierdzonej skuteczności;
     9. Rozwijanie umiejętności nauczycieli w zakresie prawidłowego reagowania
      w sytuacjach szczególnych zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi;
     10. Przekazywanie wiedzy rodzicom w zakresie profilaktyki uzależnień;
     11. Współpraca szkoły z instytucjami i podmiotami, które mogą wspierać działania szkoły lub placówki na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku lokalnym.

      

     VI. Analiza diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka 

     Wnioski:

     • wychowawcy i nauczyciele omawiają tematy dotyczące zagrożeń związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych,
     • uczniowie mogą liczyć na pomoc w sytuacji, z którą zwrócą się do nauczycieli/ wychowawców,
     • gdy uczniowie mają jakiś problem to mogą liczyć na pomoc ze strony rówieśników, kolegów/koleżanek z klasy,
     • w większości uczniowie mają pozytywny stosunek do nauki a ponad połowa ankietowanych uczęszcza do szkoły chętnie,
     • dzieci czują się w szkole bezpiecznie,
     • uczniowie angażują się w życie szkoły,
     • uczniowie uczęszczają na zajęcia dodatkowe, nie wszyscy jednak znajdują na to czas,
     • relacje wśród rówieśników są przyjazne i koleżeńskie,
     • rodzice, nauczyciele i uczniowie są zdania, że uczniowie nie mają dostępu do środków psychoaktywnych na terenie szkoły,
     • ankietowani reagują w sytuacjach, gdy wiedzą, że ich dziecko lub jego rówieśnicy sięgają po środki psychoaktywne,
     • ankietowani w większości odpowiedzieli, że nie dostrzegają zagrożenia w szkole lub w jej najbliższym otoczeniu,
     • według ankietowanych czynniki, które chronią dziecko przed podejmowaniem zachowań ryzykownych to przede wszystkim: dobre relacje z członkami rodziny, z nauczycielami, posiadanie zainteresowań, przynależność do pozytywnej grupy rówieśniczej.

      

     Rekomendacje:

     - niwelować obawy uczniów przed kartkówkami, sprawdzianami, motywując ich do systematycznej pracy na lekcji i w domu,

     - zapewniać uczniom poczucie bezpieczeństwa na terenie szkoły oraz w drodze do niej

     - zachęcać do większej aktywności na lekcjach oraz w życie szkoły,

     - zwracać uwagę na poprawne relacje wśród rówieśników

     ­ - utrwalać zachowania  asertywne mające na celu nieuleganie presji  rówieśników

     -wśród rodziców szerzyć wiedzę dotyczącą stosowanych w szkole form i metod pomocy uczniom,

     - realizować zajęcia mające na celu podniesienie samooceny wśród uczniów,

     - zwiększenie działań dotyczących zdrowego stylu życia, oraz zdrowia psychicznego.

     - zwrócić  uwagę na eliminowanie lęku, poczucia zagrożenia spowodowanego nadmiernym obciążeniem związanym np. z przygotowywaniem się do sprawdzianów czy obawą przed porażką w grupie rówieśniczej,

     - ustalić sposoby  diagnozowania osiągnięć uczniów ukierunkowanych głównie na zaprojektowanie działań wspomagających, bez nadmiernego stosowania klasycznych sposobów sprawdzania wiedzy  i umiejętności.

     - prowadzić działania mające na celu zwiększenie motywacji do nauki

     - przeciwdziałać  agresji słownej oraz niewłaściwym zachowaniom w Internecie.

     - rozwijać relacji interpersonalne na poziomie nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń;  m.in. przez  częste kontakty i rozmowy nauczycieli/pedagogów z uczniami, uczniów z uczniami, objęcie wsparciem osób nieśmiałych i wycofanych,

     -  doceniać  każdą aktywność, angażować do dodatkowych zadań,

      - podejmować działania  integrujące  zespół klasowy, np. obchody urodzin,  aktywne przerwy śródlekcyjne, organizować częste  wyjścia klasowe. 

     - zorganizować  szkolenia dla rodziców dotyczące spraw wychowawczych, stanów emocjonalnych, pokonywania lęku m.in. przed brakiem akceptacji w grupie, stresu, budowania na nowo relacji interpersonalnych.

      

     VII. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

     Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

     1. obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
     2. analizę dokumentacji,
     3. przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
     4. rozmowy z rodzicami,
     5. wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,
     6. ymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i naanalizy przypadków.

     Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców.

      

      

      

     Program Wychowawczo-Profilaktyczny na rok szkolny 2021/2022 został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu Radą pedagogiczną Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu w dniu 28.IX.2021 roku.