• PROCEDURA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

    •  

     PROCEDURA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII DĄBROWSKIEJ W JAROSŁAWCU  OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

      

     ROZDZIAŁ 1

     INFORMACJE OGÓLNE

     § 1.

     Cel procedury

      

     Celem niniejszej procedury jest usystematyzowanie działań pracowników, rodziców oraz Dyrekcji w celu zachowania bezpieczeństwa i higienicznych warunków w czasie zajęć organizowanych od 1 września 2020 r.

      

     § 2.

      

     Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:

     1. Jednostce, Szkole– należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu
     2. Dyrektorze– należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu
     3.  Rodzicach– należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
     4. Organie prowadzącym– należy przez to rozumieć Gminę Sitno

     § 3.

      

     1. W szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty
      i wychowania.
     2. Niniejsza procedura określa funkcjonowanie szkoły od 1 września 2020 r., w szczególności działania, które zminimalizują możliwość zakażenia.
     3. Należy mieć na uwadze to, że zastosowanie wszystkich ustalonych środków bezpieczeństwa w Szkole nie pozwoli w 100% wyeliminować ryzyka związanego
      z zakażeniem.
     4. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lubwww.gov.pl/web/koronawirus/.
     5. Organizacja i funkcjonowanie szkoły zależy od sytuacji epidemiologicznej występującej na obszarze Powiatu Zamojskiego – w przypadku, gdy rejon ten zostanie zakwalifikowany do „obszaru czerwonego” lub „obszaru żółtego” Dyrektor Szkoły wprowadza dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem[1].

      

      

     ROZDZIAŁ 2

     ZADANIA I OBOWIĄZKI DYRKETORA

     § 4.

      

     1. Dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
      i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez jednostkę.
     2. Dyrektor:
      1. organizuje pracę szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz stosuje się do nowych zaleceń;
      2. współdziała z pracownikami w zapewnieniu bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć w szkole;
      3. nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników zgodnie
       z powierzonymi im obowiązkami ;
      4. dba o to, by w salach, w których uczniowie spędzają czas nie było przedmiotów, których nie można skutecznie zdezynfekować;
      5. prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w jednostce;
      6. kontaktuje się z rodzicem– telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby sugerujących infekcję dróg oddechowych u ich dziecka;
      7. informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;
      8. współpracuje ze służbami sanitarnymi;
      9. instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
      10. informuje rodziców o obowiązujących w szkole procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia (za pomocą poczty elektronicznej, strony internetowej oraz plakatów wywieszonych w jednostce).
     3. Przy każdym wejściu do budynku szkoły zamieszczono:
     1. informację o obowiązku dezynfekcji rąk;
     2. instrukcji o sposobie użycia środka dezynfekującego;
     3. dozownika z płynem do dezynfekcji rąk, umożliwiając wszystkim wchodzącym do szkoły skorzystania z niego(zobowiązuje się pracowników sprzątających
      o zgłaszanie niskiego poziomu płynu oraz bieżące uzupełnienie dozowników);
     4. numery telefonów do organu prowadzącego, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych u osoby znajdującej się na terenie jednostki.

      

     §5.

      

     1. Na podstawie § 18 ust. 2a Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dyrektor za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.
     2. Zgoda i opinia, o których mowa odpowiednio w ust. 1 mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii utrwalona jest przez Dyrektora w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
     3. W przypadku zawieszenia zajęć na czas oznaczony Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu stosuje się wytyczne zawarte w Strategii Bezpieczeństwa
     4. W związku z zawieszeniem zajęć Dyrektor Szkoły wdraża jeden z wariantów kształcenia:
     1. organizuje jednocześnie zajęcia w formie tradycyjnej na terenie jednostki oraz
      w formie kształcenia na odległość (WARIANT MIESZANY- HYBRYDOWY);
     2. organizuje zajęcia w formie kształcenia na odległość, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora o zawieszeniu funkcjonowania szkoły i prowadzenia kształcenia na odległość (WARIANT ZDALNY).
     3. W przypadku prowadzenia kształcenia w wariancie hybrydowym lub zdalnym Dyrektor Szkoły dokonuje weryfikacji i aktualizacji procedur określających zasady kształcenia na odległość.
     4. Dyrektor Szkoły bierze pod uwagę dotychczasowe doświadczenie oraz zgłaszane do tej pory problemy, pomysły i nowe rozwiązania przez nauczycieli, rodziców i uczniów, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia na odległość, m.in.:
     1. ustalenia skutecznych sposobów komunikacji z rodzicami uczniów;
     2. zaplanowania równomiernego obciążenia ucznia zajęciami w danym dniu;
     3. uwzględnienia możliwości psychofizyczne ucznia;
     4. ograniczenia wynikające z sytuacji ucznia w środowisku domowym (np. warunki techniczne, dostęp do Internetu);
     5. uwzględnienia indywidualnych potrzeb uczniów, a w szczególności mając na uwadze odrębną specyfikę kształcenia:
       1. uczniów klas I- III;
       2. uczniów klasy IV;
       3. uczniów klas V- VII;
       4. uczniów klasy VIII.
     6. Dyrektor Szkoły może wprowadzać zmiany w organizacji funkcjonowania Szkoły oraz zasad przebywania zgodnie z wprowadzanymi zaleceniami dotyczącymi reżimu sanitarnego, w szczególności w przypadku objęcia danego powiatu strefą, w której wprowadza się obostrzenia (np. obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej).

      

     § 6.

      

     1. Dyrektor na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID-19 nadawane przez Główny Inspektorat Sanitarny i stosuje się do jego zaleceń.
     2. Dyrektor wymaga od pracowników bezwzględnego przestrzegania niniejszej procedury, komunikatów Dyrektora oraz zaleceń GIS oraz wytycznych MEN.
     3. W szkole zapewniono pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia).
     4. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażenia/zarażenia wirusem COVID-19 Dyrektor postępuje zgodnie z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19

     § 7.

      

     1. Dyrektor przypomina pracownikom zasady mycia rąk oraz obowiązku informowania o złym stanie zdrowia. Dyrektor przeprowadził spotkanie z pracownikami w celu zwrócenia uwagi na profilaktykę zdrowotną.
     2. Dyrektor zapewnia pracownikom jednostki niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne lub przyłbice, fartuch z długim rękawem lub środki do dezynfekcji rąk.
     3. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych Dyrektor wywiesił plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk– instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk.

      

     § 8.

      

     1. Dyrektor przeanalizował i zaktualizował wewnętrzne procedury czyszczenia i dezynfekcji sal, korytarzy oraz pomieszczeń biurowych.
     2. Dyrektor udostępnia na bieżąco komunikaty dla rodziców, nauczycieli oraz pracowników pomocniczych i obsługi dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny w miejscach publicznych w formie komunikatów na stronie internetowej szkoły, tablicy ogłoszeń oraz za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.
     3. Dyrektor w porozumieniu z nauczycielami oraz radą rodziców ustalił sposoby szybkiej
      i skutecznej komunikacji z rodzicami uczniów, w szczególności z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (Librus)

      

     ROZDZIAŁ 3

     ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

     § 9.

      

     1. Szkoła pracuje w godzinach od 7:00  do  16:00
     2. W Szkole wprowadza się w miarę możliwości, ustalone godziny i wskazuje się wejścia do budynku szkoły dla klas, celem zapewnienia niekolizyjnych dróg poruszania się uczniów po szkole.
     3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

      

     § 10.

      

     1. Dzieci klas I- III są przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
     2. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
     3. W Szkole wyznacza się określoną strefę przy wejściu głównym, w której mogą przebywać rodzice przyprowadzający/ odbierający dzieci ze szkoły lub inne osoby z zewnątrz zachowując następujące zasady:
      1. 1 rodzic z dzieckiem;
      2. zachowanie dystansu od kolejnego rodzica z dzieckiem min. 1, 5 m;
      3. zachowanie dystansu od pracownika szkoły min. 1,5 m;
      4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwa zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
      5. rodzice przyprowadzając dzieci mogą wejść jedynie za pierwsze drzwi, nie mogą wchodzić na teren szkoły. / Za wyjątkiem rodziców z oddziału przedszkolnego i klasy I  w pierwszych tygodniach nauki/Do szafek dziecko przechodzi samodzielnie, gdzie zostawia odzież wierzchnią i udaje się do sali .
      6. rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
       z wyjątkiem sytuacji uzgodnionych z dyrektorem lub wychowawcą klasy.
      7. dzieci przebywające na świetlicy szkolnej odbierane są po zgłoszeniu tego faktu osobie dyżurnej, przy drzwiach szkoły lub w przestrzeni zadaszonej głównego wejścia.

      

     1. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z ustalonym dla każdego oddziału klasy planem zajęć.
     2. Do budynku szkoły należy wchodzić ustalonym wejściem, zachowując przy tym obowiązek dezynfekcji rąk, przy użyciu płynu znajdującego się przed wejściem do szkoły. Obowiązkowo należy założyć maseczkę/ przyłbicę do momentu wejścia do sali lekcyjnej.
     3. Uczniowie i pracownicy poruszając się po przestrzeniach wspólnych zobowiązani są do noszenia maseczek/ przyłbic, zwłaszcza w czasie przerwy międzylekcyjnych.
     4. Uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do przestrzegania ustalonych zasad zachowania na terenie szkoły, w szczególności miejscach wspólnych, tj.  korytarze, stołówka szkolna.
     5. Zakazuje się gromadzenia przed wejściem do budynku szkoły bez zachowania bezpiecznego dystansu.
     6. Opuszczając jednostkę dziecko odprowadzane jest przez wyznaczonego pracownika do rodzica/ osoby upoważnionej, który oczekuje w wyznaczonej strefie przy wejściu do budynku szkoły.

      

     §11.

      

     1.  Zajęcia dla danego oddziału klasy odbywają się w wyznaczonych i stałych salach lekcyjnych.
     2. Sale, w których prowadzone są zajęcia oraz przestrzenie wspólne (korytarze) należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

      

     § 12.

      

     1. Zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej dla każdego oddziału odbywają się w wyznaczonej i stałej sali lekcyjnej ( wyjątek informatyka i lekcje wf)
     2. Nauczyciel w klasach I – III organizuje przerwy dla swojej klasy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min.

      

     § 13.

      

     1. Na czas pracy szkoły, drzwi wejściowe do budynku są zamykane.
     2. Każda osoba z zewnątrz (w tym rodzic dziecka po otrzymaniu zgody dyrektora szkoły lub wychowawcy) wchodząc do szkoły jest zobowiązana:
      1. do dezynfekcji rąk za pomocą płynu do dezynfekcji znajdującego się przy wejściu do szkoły lub założenia rękawiczek ochronnych;
      2. do zakrywania ust i nosa (maseczka, przyłbica);
      3. do nieprzekraczania obowiązujących stref, w których mogą przebywać oraz przestrzegania zasad przebywania w nich.
     3. Do szkoły nie będą wpuszczani uczniowie, rodzice oraz pracownicy z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączka, kaszel.Za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę przekraczającą zwykła temperaturę ciała  37,0 ° C, ale nie wyższą niż 37,5 °C.
     4. W przypadku zauważenia  u ucznia lub pracownika niepokojących objawów, dokonywany jest pomiar temperatury termometrem bezdotykowym
     5. Pomiar temperatury dokonywany jest za zgodą rodziców oraz pracowników. Zgoda wyrażana jest na piśmie, na cały rok szkolny 2020/2021.
     6. W przypadku braku zgody na pomiar temperatury od większej liczby rodziców uczniów oraz pracowników Dyrektor ma możliwość wystąpienia do GIS w celu uzyskania indywidualnej decyzji dotyczącej pomiaru temperatury.
     7. Szkoła nie gromadzi danych dotyczących temperatury pracowników oraz uczniów.
     8. W celu ograniczenia bezpodstawnego przebywania w szkole osób niebędących uczniami lub pracownikami jednostki, osoby z zewnątrz wpuszczane są do szkoły wyłącznie, gdy mają ku temu uzasadniony powód i  za zgodą kierownictwa szkoły w celu załatwienia spraw w sekretariacie szkoły

      

     § 14.

     Sala gimnastyczna

      

     1. W sali gimnastycznej należy zachować dystans między uczniami.
     2. W ramach realizacji zajęć wychowania fizycznego, nie przeprowadza się ćwiczeń, gier
      i zadań kontaktowych, które uniemożliwiają zachowanie dystansu.
     3. Przedmioty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować usuwa się z Sali gimnastycznej lub zabezpiecza przed dostępem do nich.
     4. Sprzęt sportowy (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywany podczas zajęć, a także podłoga są myte detergentem lub dezynfekowane przez pracowników obsługi, po każdym dniu zajęć.
     5. Nauczyciele wychowania fizycznego na początku roku szkolnego informują uczniów o zasadach korzystania z sali gimnastycznej.

      

     § 15.

     Szatnia

      

     1. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów o zasadach korzystania
      z szafek szkolnych.

      

     § 16.

     Zajęcia świetlicowe

      

     1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Szkoła apeluje do rodziców, aby do minimum ograniczyli czas przebywania dziecka w świetlicy szkolnej oraz nie korzystali z jej opieki, gdy tego bezwzględnie nie potrzebują. Szkoła nie jest w stanie w świetlicy szkolnej ograniczyć kontaktów z dziećmi z innych klas.
     2. Świetlica jest otwarta w godzinach 7:00-16:00
     3. W świetlicy szkolnej umieszcza się środki do dezynfekcji rąk.
     4. Dzieci przebywające w świetlicy są zobowiązane każdorazowo po wejściu do świetlicy do dezynfekcji rąk , oraz noszenia maseczek .
     5. Podczas przebywania w świetlicy szkolnej zobowiązuje się dzieci  oraz opiekunów/ wychowawców do zachowania dystansu.
     6. Świetlicę należy wietrzyć .

     7. Uczniowie na początku roku szkolnego są informowani, przez wychowawcę świetlicy o zasadach   przebywania w świetlicy szkolnej.

      

     § 17.

     Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

      

     1. Przy wejściu do biblioteki znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk oraz instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk.
     2. Każda osoba wchodząc do biblioteki jest zobowiązana zdezynfekować ręce oraz założyć maseczkę bądź przyłbicę.
     3. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy dopilnowanie, aby osoby wchodzące na teren biblioteki dezynfekowały dłonie.
     4. Biblioteka dostępna jest w godzinach podanych na stronie internetowej szkoły.
     5. Przyjęte od ucznia książki, biblioteka odkłada na 2 dni na wydzielone półki w odrębnym pomieszczeniu/regale do tego przeznaczonym. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia „kwarantanny”. Po tym okresie książka wraca do użytkowania.
     6. Uczniowie są informowani na początku roku szkolnego, przez wychowawcę o zasadach korzystania z biblioteki szkolnej.
     7. Uczniowie w czasie przebywania w świetlicy szkolnej nie korzystają z czytelni.

      

     §19.

     Boisko szkolne

      

     1. Zaleca się korzystanie przez uczniów (także w trakcie przerwy międzylekcyjnej) z boisk szkolnych oraz pobytu na świeżym powietrzu , przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
     2. Boiska sportowe są przeznaczone do sportowych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
      o charakterze rekreacyjnym.
     3. Z boisk nie można korzystać w niekorzystnych warunkach atmosferycznych zagrażających zdrowiu i życiu użytkowników, tzn. opadów, silnego wiatru
     4. Z boisk i urządzeń znajdujących się na nich należy korzystać tak, aby zachować pełne bezpieczeństwo własne i innych uczestników zajęć .
     5. Na boiskach mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
     6. Sprzęt na boisku szkolnym wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony (w godzinach porannych) z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości sprzęt zostanie zabezpieczony taśmą przed używaniem. W takim przypadku obowiązuje zakaz korzystania ze sprzętu.
     7. Korzystanie z boisk jest dozwolone tylko przez uczniów uczęszczających do jednostki.
     8. Za bezpieczeństwo na obiekcie w czasie trwania planowanych zajęć odpowiadają nauczyciele opiekujący się grupą uczniów.

     §20.

      

     1. Uczniowie zaraz po powrocie z boiska zobowiązani są do mycia rąk, o czym przypomina nauczyciel opiekujący się grupą.
     2. Uczniowie klas I- III po każdym powrocie z boiska myją ręce pod nadzorem nauczyciela.
     3. Na terenie boiska obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich, niezwiązanych
      z działalnością Szkoły.

     § 21.

     Organizacja spotkań oraz narad

      

     1. Dyrektor ograniczył spotkania i narady z Radą Pedagogiczną oraz rodzicami.
     2. Zebrania przeprowadzane są przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (min. 1,5m).
     3. Możliwe jest zdalne zebranie rady pedagogicznej.

      

      

      

     ROZDZIAŁ 4

     ZADANIA I OBOWIĄZKI UCZNIA

     § 22.

      

     1. Uczeń zobowiązany jest przychodzić do szkoły w godzinach zgodnych z ustalonym planem zajęć. Zabronione jest przedwczesne przychodzenie uczniów klas starszych do szkoły.
     2. Każdy uczeń przy wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji.
     3. Podczas pobytu w szkole należy przestrzegać ogólnych zasad higieny:
     1. częste mycie rąk wodą z mydłem (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety);
     2. ochrona podczas kichania i kaszlu;
     3. unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
     1. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
      Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.
     2. Uczniom zabrania się wymieniania przyborami szkolnymi.
     3. Uczeń przybory szkolne oraz podręczniki , w miarę możliwości zostawia w szkole – nie zabiera ich do domu.
     4. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

      

     ROZDZIAŁ 5

     ZADANIA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

     § 23.

      

     1. Rodzice dzieci klas I- III:
      1. zobowiązani są do przyprowadzania wyłącznie dzieci zdrowych– bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
      2. powinni przestrzegać zasad związanych z przebywaniem w wyznaczonej części (  przedsionek przed wejściowymi drzwiami)  na terenie szkoły w trakcie przyprowadzania lub odbierania dzieci;
      3. wejście na teren szkoły, poza wyznaczoną strefę, możliwy jest za zgodą wychowawcy klasy lub zespołu kierowniczego szkoły;
      4. zaleca się rodzicom, aby przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły zmierzyły dziecku temperaturę;
      5. zakazuje się przyprowadzania do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji (w takiej sytuacji wszyscy powinni zostać
       w domu);
      6. w drodze do i ze szkoły rodzice powinni przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej i dawać przykład dzieciom.
     2. Rodzice powinni przypominać dzieciom zasady higieny (unikanie dotykania oczu, nosa
      i ust, częste mycie rąk woda z mydłem oraz niepodawanie ręki na powitanie) oraz zwracać uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania   (zaleca się noszenie przez uczniów chusteczek higienicznych).
     3. Rodzice powinni kontrolować stan zdrowia swoich dzieci, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek symptomów choroby (w szczególności: podniesiona temperatura, kaszel, osłabienie, bóle kostnostawowe) pozostawić dziecko w domu i skontaktować się
      z lekarzem.
     4. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.
     5. Rodzice mają obowiązek, w miarę możliwości, niezwłocznego odbioru dziecka ze szkoły, które przejawia oznaki chorobowe.
     6. Rodzice są zobowiązani do utrzymywania regularnego kontaktu z wychowawcą klasy, za pomocą ustalonych środków komunikacji elektronicznej (Librus, ), w celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji dotyczącej ucznia oraz obecnej sytuacji w szkole.

      

     § 24.

     Przyprowadzanie i odbiór dzieci

      

     1. Rodzice dzieci zobowiązani są do zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny obowiązujących na terenie jednostki, w szczególności dotyczących wyznaczonych stref,
      w których mogą przebywać rodzice przyprowadzający lub odbierający dziecko ze szkoły, a także nakazu zakrywania ust i nosa .
     2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły zobowiązani są zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
     3. Jeśli w trakcie oczekiwania na przyjęcie dziecka do jednostki wytworzy się kolejka, należy zachować odstęp 1,5m od innych dzieci i rodziców.
     4. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych
      u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.
     5. Zakazuje się gromadzenia przed wejściem do budynku szkoły bez zachowania bezpiecznego dystansu.
     6. Opuszczając jednostkę dziecko odprowadzane jest przez wyznaczonego pracownika do rodzica/ osoby upoważnionej, który oczekuje w wyznaczonej strefie przy wejściu do budynku szkoły.

      

      

     ROZDZIAŁ 6

     ZADANIA I OBOWĄZKI PRACOWNIKÓW

     § 25.

      

     Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

      

      

     § 26.

      

     1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury.
     2. Każdy pracownik przy wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji i myć ręce zgodnie z instrukcjami prawidłowej dezynfekcji i mycia rąk wywieszonymi w szkole.
     3. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi są zobowiązani do ograniczania kontaktów z uczniami oraz nauczycielami.
     4. Zabronione jest przebywanie pracowników wskazujących objawy chorobowe sugerujących infekcję dróg oddechowych na terenie jednostki.
     5. Każdy pracownik zobowiązany jest do stosowania się do „dekalogu” GIS
      (w pracy oraz po zakończeniu obowiązków służbowych):
     1. Często myj ręce - Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia;
     2. Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni - W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymaj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie;
     3. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust- Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie;
     4. Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe - Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody z detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają ludzie powinny być starannie dezynfekowane;
     5. Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków - Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie przecieraj lub dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków;
     6. Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy - Należy zachować co najmniej 1,5 metry odległości z osobą, z która rozmawiamy, twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę;
     7. Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu - Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów;
     8. Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu - Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie wypijaj ok. 2 litrów płynów (najlepiej wody). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa;
     9. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie.

      

     § 27.

      

     1. Pracownicy zobowiązani są do używania płynu do dezynfekcji rąk, znajdującego się przy wejściu do budynku, zgodnie z instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk wywieszoną
      w szkole.
     2. Każdy pracownik zobowiązany jest informować Dyrektora lub osobę go zastępującą
      o wszelkich
      symptomach chorobowych dzieci (w szczególności: podniesiona temperatura, kaszel, osłabienie, bóle kostnostawowe).

      

      

      

      

      

     § 28.

     Pracownicy pedagogiczni

      

     1. Pracownicy pedagogiczni– nauczyciele pracują wg harmonogramu ustalonego przez Dyrektora.
     2. Nauczyciel zobowiązany jest do:
      1. wyjaśnienia uczniom, jakie obowiązują w szkole zasady i dlaczego zostały wprowadzone. Nauczyciel, w szczególności klas I- III zobowiązany jest przekazać informacje w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, a nie lęku;
      2. wietrzenia sali co najmniej raz na godzinę;
      3. zwracania uwagi na częste i regularne mycie rąk wodą z mydłem. W przypadku trudności w klasach I- III nauczyciel pomaga w tych czynnościach;
      4. sprawdzania warunków do prowadzenia zajęć–dostępność środków czystości
       i inne zgodnie z przepisami dotyczącymi. Bhp;
      5. dbania o to, by dzieci i uczniowie zachowywały dystans społeczny;
      6. ustalenia z rodzicami skutecznych sposobów komunikacji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;
      7. przekazywania rodzicom informacji o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w szkole.
      8. pełnienia dyżuru w klasie po zakończonej lekcji , na korytarzu zgodnie z planem od 7.45

      

     § 29.

      

     Pracownicy pomocniczy i obsługi zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z indywidualnym zakresem czynności, uwzględniają wzmożone środki bezpieczeństwa (rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja dłoni, maseczki, przyłbice).

      

     § 30.

     Pracownicy niepedagogiczni

      

     1. Stanowiska pracy pracowników administracyjnych zorganizowane są z uwzględnieniem wymaganego dystansu społecznego pomiędzy pracownikami.
     2. Pracownicy administracji zobowiązani są do przyjmowania petentów z zachowaniem odpowiedniej odległości.
     3. Zabrania się pracownikom nadmiernego poruszania się po jednostce. Przemieszanie się jest dozwolone tylko w uzasadnionym przypadku.
     4. Każdy pracownik po zakończonej pracy zobowiązany jest do uporządkowania
      i zdezynfekowania swojego stanowiska pracy.

      

     ROZDZIAŁ 7

     ŻYWIENIE

     § 30.

      

     1. Na terenie Szkoły funkcjonuje catering, który  zapewnia  wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie jednostki.
     2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
     3. Dzieci spożywają posiłki używając naczyń mytych w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temp. min. 60oC  i wyparzanych).
     4. Po zakończeniu spożywania posiłków wyznaczony pracownik/pracownicy dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.
     5. Dzieci z klas I – III spożywają posiłki w  w stołówce szkolnej, w trakcie zajęć, pod opieką nauczyciela.

      

     § 31.

     Zadania i obowiązki pracowników mających kontakt z żywnością

      

     1. Pracownicy mający kontakt w żywnością zobowiązani są do stosowania standardowych praktyk zalecanych przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) w celu zredukowania ekspozycji i transmisji chorób, do których należą:
     1. Właściwa higiena rąk;
     2. Higiena kasłania/kichania;
     3. Zasady bezpieczeństwa żywności;
     4. Ograniczenie przez pracowników bliskiego kontaktu z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego (kichanie, kaszel)
     1. Pracownicy, mający kontakt z żywnością zobowiązani są myć ręce:
     1. Przed rozpoczęciem pracy;
     2. Przed kontaktem z żywnością;
     3. Po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;
     4. Po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;
     5. Po skorzystaniu z toalety;
     6. Po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;
     7. Po jedzeniu lub piciu.

      

     § 32.

     Kontrola temperatury żywności

      

     1. Żywność musi być przechowywana we właściwej temperaturze, aby zapobiec namnażaniu się drobnoustrojów.
     2. Żywność, która wymaga warunków chłodniczych, musi być przechowywana
      w temperaturze poniżej 5°C.
     3. Żywność gorąca powinna być przechowywana powyżej temp. 60°C.
     4. Żywność mrożona powinna być przechowywana w temp. -18°C.
     5. Pracownik Szkoły zobowiązany jest upewnić się, że pojemniki/środki transportu używane do dostarczania żywności utrzymują temperaturę właściwą dla danych produktów.

      

     § 33.

     Zasady organizacji stołówki szkolnej

      

     1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość skorzystania ze stołówki szkolnej.
     2. Żywienie prowadzi się w wyznaczonych godzinach, w których odbywają się zajęcia w szkole.
     3. Stołówka zapewnia warunki higieniczne wymagane przepisami prawa odnoszące się do funkcjonowania żywienia zbiorowego.
     4. Do korzystania z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej uprawnieni są:
     1. uczniowie szkoły;
     2. pracownicy szkoły.
     1. Pracownicy wydający posiłki zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, a przede wszystkim przestrzegania następujących zasad:
     1. zapewnienie odpowiedniej odległości stanowisk pracy;
     2. stosowanie środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki) oraz mycie rąk/ używania płynu dezynfekującego;
     3. regularne czyszczenie powierzchni (blatów, stołów) i sprzętów;
     4.  utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
     1. Posiłki wydawane są w stołówce zmianowo zgodnie z harmonogramem opracowanym
      w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, na podstawie zgłoszonej liczby dzieci, korzystających z żywienia w Szkole.
     2. Uczniowie klas I , II i III spożywają posiłek z nauczycielem w trakcie zajęć.
     3. Uczniowie klas starszych, korzystający z pomieszczenia stołówki szkolnej, zobowiązani są pojedynczo odbierać wydawane posiłki. W trakcie oczekiwania na wydanie posiłku uczniowie zachowują bezpieczny dystans, ustawiając się w jednej kolejce.
     4. Zakazuje się nadmiernego poruszania się dzieci w stołówce.
     5. Po wyjściu każdej grupy ze stołówki pracownicy personelu sprzątającego przeprowadzają czyszczenie blatów stołów, poręczy krzeseł, klamek itp. oraz wietrzą stołówkę.
     6. Po wyjściu ze stołówki uczniowie zobowiązani są do podejścia bezpośrednio do sali w której mają zajęcia.
     7. Jeśli dzieci przechodząc do sali dotykały np. poręczy schodów należy dopilnować, by dokładnie umyły ręce wodą z mydłem (lub zdezynfekowały ręce).
     8. Nauczyciel przebywający na stołówce jest zobowiązany:
     1. pełnić nadzór nad uczniami;
     2. pilnować, aby uczniowie zachowywali od siebie dystans oraz nie przemieszali się w nieuzasadniony sposób po korytarzu Szkoły;
     3. przypilnować, aby uczniowie przed wejściem i po wyjściu ze stołówki dokładnie umyli ręce woda z mydłem, zgodnie z instrukcją poprawnego mycia rąk ( lub zdezynfekowali ręce);
     4. upewnić się przed wejściem z grupą uczniów na stołówkę, że wszystkie dzieci
      z poprzedniej grupy opuściły teren stołówki oraz że stołówka jest przygotowana do wpuszczenia kolejnej grupy uczniów (tzn. że pracownik obsługi wykonał zabiegi higieniczno- sanitarne po opuszczeniu jadalni przez poprzednią grupę);
     5. wprowadzić dzieci jedno za drugim do stołówki- nie należy ustawiać dzieci parami i pozwalać, by trzymały się za ręce;
     6. po spożyciu posiłku, poinformować pracownika obsługi o wyjściu z dziećmi ze stołówki.

      

     ROZDZIAŁ 8

     ZALECENIA DLA PERSONELU SPRZĄTAJĄCEGO

     § 34.

      

     1. Personelowi sprzątającemu teren szkoły zaleca się zachować dodatkowe środki ostrożności:
     1. założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta;
     2. umycie i dezynfekcja rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek
      i maseczki,
     3. wyrzucenie odpadów do odpowiedniego pojemnika.
     1. Organizacja trybu pracy pracowników utrzymujących czystość w szkole zorganizowana jest z uwzględnieniem systemu rotacyjnego/zmianowanego
     2. Praca pracowników utrzymujących czystość w jednostce przebiega rotacyjnie.  Szkoła minimalizuje ilość osób przebywających na terenie jednostki.

      

     §35.

      

     1. Za utrzymanie czystości w jednostce odpowiedzialni są wszyscy pracownicy, którym w zakresie obowiązków przydzielone zostały do sprzątania określone pomieszczenia szkolne.
     2. Dyrektor zapewnia sprzęt do prac porządkowych oraz środki czyszczące i myjące niezbędne do wykonywania prac porządkowych.
     3. Podstawową zasadą stosowaną przez pracowników podczas wykonywania prac porządkowych powinno być utrzymanie czystości pomieszczeń i sterylności powierzchni, z których korzystają dzieci i pracownicy, co pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.
     4. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno- higienicznych, w tym dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
     5. Pomieszczenia, ciągi komunikacyjne (schody i korytarze) oraz powierzchnie dotykowe należy regularnie, co najmniej 2 razy dziennie, oczyszczać, używając wody z detergentem lub środka dezynfekcyjnego. Należy myć i dokładnie odkażać każdego dnia:
     1. Biurka;
     2. Drzwi;
     3. poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków (po każdej grupie);
     4. klamki;
     5. włączniki światła;
     6. poręcze i uchwyty;
     7. używane przez dzieci przedmioty.
     1. Środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji powinny być stosowane zgodnie
      z wytycznymi i zaleceniami podanymi przez producenta znajdującymi się na opakowaniu środka do dezynfekcji. W szczególności należy przestrzegać zasad związanych z czasem niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażenia na wdychanie oparów służących do dezynfekcji.
     2. Podczas prac porządkowych pracownik zobowiązany jest stosować zalecane środki ochrony indywidualnej, przestrzegać zasad higieny oraz zachowywać reguły ostrożności: do procesu dezynfekcji stosować rękawice ochronne z długim mankietem, używać maski i okulary ochronne w przypadku stosowania preparatów w spryskiwaczach ze względu na ryzyko podrażnienia oczu i dróg oddechowych, nie dotykać twarzy rękami w rękawiczkach, nie zakładać ponownie uprzednio zdjętych rękawic jednorazowych, podczas dezynfekcji stosować ręczniki papierowe, które po przetarciu trzeba od razu wyrzucić, nie używać tych samych ściereczek w różnych pomieszczeniach (kuchnia, łazienka, WC).
     3. Dezynfekowanie powierzchni za pomocą środków dezynfekcyjnych powinno być skuteczne i wymaga prawidłowego ich stosowania:
     1. usunięcia wodą zanieczyszczeń przed dezynfekcją;
     2. sprawdzenia daty przydatności do użycia (jeśli data jest przekroczona, całkowita dezynfekcja nie jest już gwarantowana);
     3. użycia środka w odpowiednim stężeniu (preparat nie zadziała, jeśli będzie źle dozowany);
     4. naniesienia na powierzchnię odpowiedniej ilości preparatu niczego nie pomijając;
     5. przestrzegania zalecanego czasu zastosowania, pozostawienia preparatu przez wskazany przez producenta okres (dezynfekowana powierzchnia powinna pozostawać wilgotna przez zalecany czas niezbędny do zabicia wirusów).
     1. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością np. blatów stołów kuchennych, należy przepłukać je czystą wodą, po odczekaniu zalecanego czasu pomiędzy procesem dezynfekcji a płukaniem.
     2. Podczas sprzątania wszystkie pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone, ponieważ czas ulotnienia się warstwy cieczy zależy od temperatury otoczenia i cyrkulacji powietrza.
     3. Sprzęt i środki służące do utrzymania czystości powinny być przechowywane
      w zamkniętych szafkach. Po zakończonej pracy pracownik powinien:
     1. umieścić sprzęt i środki chemiczne w wyznaczonym do ich przechowywania miejscu,
     2. zabezpieczyć miejsce przed dostępem do niego innych osób i dzieci,
     3. oznaczyć w prowadzonym rejestrze miejsce i czas przeprowadzanej dezynfekcji. Pracownicy odpowiedzialni za sprzątanie zobowiązani są usunąć z sal, przedmioty
      i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.

      

     ROZDZIAŁ 9

     WYTYCZNE – ŚROKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

      

     § 36.

     Instrukcje dotyczące prawidłowego założenia i ściągania rękawiczek jednorazowych, maseczek i mycia rąk

      

      1. Przy każdym wejściu do szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk wraz z instrukcją użycia środka dezynfekującego, a także dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, umożliwiając wszystkim wchodzącym do budynku skorzystania z niego.
      2. Instrukcje dotyczące prawidłowego założenia i ściągania rękawiczek jednorazowych, maseczek i mycia rąk dostępne są także w formie elektronicznej:
     1. techniki mycia rąk: https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
     2. techniki dezynfekcji rąk https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
     3. zdejmowania i zakładania rękawiczek i maseczek

     https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

     https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

      

      

     ROZDZIAŁ 10

     POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE POZOSTAŁYCH ROZWIĄZAŃ FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

      

     § 37.

      

     1. W sytuacji zagrożenia zdrowia uczniów lub pracowników szkoły, zgodnie z zaleceniami
      i wydaną opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz zgodą organu prowadzącego Szkoła może:
     1. organizować jednocześnie zajęcia w formie tradycyjnej na terenie jednostki oraz
      w formie kształcenia na odległość (WARIANT MIESZANY- HYBRYDOWY);
     2. organizować zajęcia w formie kształcenia na odległość, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora o zawieszeniu funkcjonowania szkoły i prowadzenia kształcenia na odległość (WARIANT ZDALNY).
     1. W przypadku prowadzenia kształcenia w wariancie hybrydowym lub zdalnym Dyrektor Szkoły zobowiązany jest dokonać weryfikacji i aktualizacji procedur określających zasady kształcenia na odległość.
     2. Dyrektor Szkoły bierze pod uwagę dotychczasowe doświadczenie oraz zgłaszane do tej pory problemy, pomysły i nowe rozwiązania przez nauczycieli, rodziców i uczniów, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia na odległość, m.in.:
     1. ustalenia skutecznych sposobów komunikacji z rodzicami uczniów;
     2. zaplanowania równomiernego obciążenia ucznia zajęciami w danym dniu;
     3. uwzględnienia możliwości psychofizyczne ucznia;
     4. ograniczenia wynikające z sytuacji ucznia w środowisku domowym (np. warunki techniczne, dostęp do Internetu);

     10)uwzględnienia indywidualnych potrzeb uczniów, a w szczególności mając na uwadze odrębną specyfikę kształcenia:

       1. uczniów klas I- III;
       2. uczniów klasy IV;
       3. uczniów klas V- VII;
       4. uczniów klasy VIII.
      1. Dyrektor Szkoły może wprowadzać zmiany w organizacji funkcjonowania Szkoły oraz zasad przebywania zgodnie z wprowadzanymi zaleceniami dotyczącymi reżimu sanitarnego, w szczególności w przypadku objęcia danego powiatu strefą, w której wprowadza się obostrzenia (np. obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej – rekomendowane są maseczki chirurgiczne).

      

      

     ROZDZIAŁ 11

     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     § 39.

      

     1. Procedura obowiązuje w szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu ich odwołania.
     2. Wszyscy pracownicy oraz rodzice i uczniowie zobowiązani się do ich stosowania             i przestrzegania.
     3. W razie pojawienia się nowych zasad i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa,
      w jednostce na bieżąco będą podejmowane odpowiednie działania.

      

      

     [1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 1356)