• PROCEDURA EWAKUACJI

    • PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW

     I PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY

      

      

     Szkoła Podstawowa im Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu

      

      

      

      

     1. CEL PROCEDURY

      

     Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników Szkoła Podstawowa im Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu w sytuacji wystąpienia zagrożenia.

      

     1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY

      

     Określa tryb postępowania oraz uprawnienia i odpowiedzialności osób realizujących poszczególne etapy ewakuacji. Począwszy od stwierdzenia (możliwości wystąpienia) zdarzeń mających znamiona sytuacji zagrożenia, wskazujących na konieczność podjęcia czynności związanych z ewakuacją z budynku.

      

     1. PODSTAWY URUCHAMIANIA PROCEDURY

      

      1. Pożar (gdy nieskuteczna jest likwidacja pożaru podręcznymi środkami gaśniczymi);
      2. Incydent bombowy (otrzymanie informacji o podłożeniu lub znalezienie ładunku wybuchowego lub innego niebezpiecznego środka);
      3. Niebezpieczeństwo skażenia powietrza (toksycznym środkami przemysłowymi i innymi chemicznymi substancjami niebezpiecznymi, rozprowadzonymi na terenie i/lub na terenie szkoły), jeżeli czas dojścia skażonego obłoku powietrza przekracza 15 min.
      4. Zagrożenie katastrofą budowlaną;
      5. Zagrożenie wybuchem gazu spowodowane awarią instalacji;
      6. Inne.

      

      

      

      

      

     1. SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMU

      

      1. Alarmowanie o zagrożeniach odbywa się w ramach:

      

       1. wewnętrznego systemu alarmowania poprzez:
        • użycie dzwonka elektrycznego(względnie ręcznego):

      

      Przerywany dźwięk dzwonka powtarzający się  przez 2 min

      

      

      1. Sygnał alarmowy w razie pożaru może włączyć każdy, kto zauważył ogień, nie dający się ugasić podręcznymi środkami gaśniczymi lub inne niebezpieczeństwo bezpośrednio zagrażające zdrowiu i życiu uczniów i pracowników. W innych przypadkach decyzję podejmuje dyrektor szkoły lub jego zastępca.

      

     3. Dzwonek elektryczny wykorzystywany jako sygnał alarmowy w szkole znajduje się na parterze budynku obok sekretariatu w ściennej skrzynce po lewej stronie. Należy ręcznie używać zielonego przełącznika z napisem  „Dzw.” w sposób zgodny z brzmieniem dźwięku alarmowego obowiązującego w szkole

      

     1. DROGI I PUNKTY EWAKUACYJNE SZKOŁY

      

     1. Ewakuacją kieruje dyrektor, z-ca dyrektora lub osoba do tego upoważniona.
     2. Opuszczając budynek należy stosować się do znaków informacyjnych stanowiących o kierunku dróg ewakuacji i wyjściach ewakuacyjnych ze szkoły (strzałki na ścianach).

     1. W trakcie opuszczania budynku należy zadbać, o sprawne i szybkie przemieszczanie się uczniów w kierunku wyjść ewakuacyjnych, w miarę możliwości prawą stroną klatki schodowej – umożliwi to swobodne poruszanie się po kondygnacjach służbom ratunkowym np. straż pożarna z wężami gaśniczymi.
     2. W razie ewakuacji jest bezwzględny zakaz schodzenia do szatni np. celem zabrania odzieży!

      

     1. Ewakuacja odbywa się w następujący sposób i kolejności:

      

     PIWNICA – ewakuuje się wyjściem głównym, a następnie na teren zbiórki przy ogrodzeniu szkoły, wzdłuż drogi nr 74 Zamość – Hrubieszów.

      

      

      

      

     PARTER

     Klasy obok pokoju nauczycielskiego I - III, ewakuują się wyjściem głównym oraz wyjściem ewakuacyjnym znajdującym się obok Sali klas pierwszych , a następnie na teren zbiórki przy ogrodzeniu szkoły, wzdłuż drogi nr 74 Zamość – Hrubieszów.

      

     Sale „historyczna”, geograficzna” sala gimnastyczna. - ewakuują się wyjściem głównym oraz wyjęciem obok sali gimnastycznej, a następnie na teren zbiórki przy ogrodzeniu szkoły, wzdłuż drogi nr 74 Zamość – Hrubieszów.

      

     Świetlica szkolna, biblioteka ewakuują się wyjściem znajdującym się obok sklepiku szkolnego, a następnie na teren zbiórki przy ogrodzeniu szkoły, wzdłuż drogo nr 74 Zamość – Hrubieszów.

      

     I PIĘTRO

      

     Przedszkole - ewakuują się klatkami schodowymi następnie wyjściem głównym z budynku szkoły, a następnie na teren zbiórki przy ogrodzeniu szkoły, wzdłuż drogi nr 74 Zamość – Hrubieszów.

      

     Sale „polonistyczna”, „biologiczna” - ewakuują się w lewo, klatką schodową następnie wyjściem obok sklepiku szkolnego z budynku szkoły, a następnie na teren zbiórki przy ogrodzeniu szkoły, wzdłuż drogi nr 74 Zamość – Hrubieszów.

      

     Sale „fizyczna”’ „matematyczna”, „językowa”i Informatyczne - ewakuują się w lewo, klatką schodową następnie wyjściem głównym z budynku szkoły, a następnie na teren zbiórki przy ogrodzeniu szkoły, wzdłuż drogi nr 74 Zamość – Hrubieszów.

      

      

     W miarę możliwości ewakuacja odbywa się w następującej kolejności:

      

     • osoby znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie zdarzenia;
     • osoby znajdujące się na kondygnacji powyżej niebezpiecznego zdarzenia;
     • pozostałe osoby.

      

      

     1. OGÓLNE ZASADY EWAKUACJI

      

      1. Ściśle stosować się do poleceń przełożonych lub prowadzących akcję ratowniczą;
      2. Wyłączyć i zabezpieczyć urządzenia elektryczne i gazowe;
      3. Zakończyć pracę sprzętu komputerowego oraz zabezpieczyć dane informatyczne przed dostępem osób niepowołanych;
      4. Sprawdzić pomieszczenia czy nie pozostały w nich jakieś osoby;
      5. Wytypowane osoby do działań zabezpieczających ewakuację winny przystąpić do wykonywania przypisanych im zadań;
      6. Wszystkie osoby opuszczające szkołę powinny zabrać rzeczy osobiste i przystąpić do ewakuacji postępując zgodnie z zaleceniami i udać się na wyznaczone miejsce zbiórki (zob. plan sytuacyjny);
      7. W trakcie opuszczania budynku swoim zachowaniem wpływać na sprawny i spokojny przebieg akcji, w sposób nie wywołujący paniki;
      8. Na miejscu ewakuacji nauczyciel z uczniami i pozostali pracownicy przebywają do czasu otrzymania stosownej informacji, co do powrotu do budynku i dalszej pracy i nauki.
      9. W przypadku pożaru drzwi i okna powinne zostać zamknięte, a klucze pozostawione w drzwiach.
      10. W przypadku skażenia chemicznego drzwi i okna powinne być otwarte.

      

     1. PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ORGANIZACJA DZIAŁANIA

      

     1. DYREKTOR SZKOŁY

        • podejmuje decyzję o zakresie ewakuacji (pełnej czy częściowej);
        • nadzoruje przestrzeganie ustaleń zawartych w niniejszej procedurze;
        • nakazuje powiadomienie specjalistycznych służb ratowniczych;
        • nakazuje uruchomienie elementów zabezpieczenia procesu ewakuacji w szczególności: ochrona dokumentacji szkoły, zabezpieczenie instalacji gazowej, wodnej i elektrycznej, otwarcie wyjść ewakuacyjnych;
        • wprowadza zakaz wejścia i wjazdu na teren szkoły osób postronnych;
        • zarządza ewakuację samochodów z parkingu;
        • współdziała ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi.

      

      

      

      1. PRACOWNICY TECHNICZNI I ADMINISTRACJI

      

        • informację o zagrożeniu natychmiast przekazują do sekretariatu szkoły osobiście lub za pośrednictwem innego pracownika szkoły;
        • wstrzymują wejście na teren szkoły;
        • otwierają wyjście ewakuacyjne.
        • w dalszej kolejności otwierają bramę prowadzącą na podwórze szkolne, celem umożliwienia ewakuacji samochodów;
        • uruchamiają sygnał alarmowy dzwonkiem elektrycznym lub ręcznym;
        • sprawdzają pomieszczenia szatni, nie udostępniając ich uczniom;
        • pomagają wyprowadzić uczniów na zewnątrz budynku
        • wyłączają, na polecenie dyrektora szkoły (w razie potrzeby bez polecenia), zawór wodny, gazowy i główne bezpieczniki.

      

      1. NAUCZYCIEL – sprawujący opiekę
        • sprawuje opiekę tylko nad klasą (grupą), z którą prowadzi zajęcia lub z klasą ,z którą rozpoczyna zajęcia – jeśli ewakuacji odbywa się w trakcie przerwy;
        • ogłasza alarm dla uczniów danej klasy;
        • nakazuje zabranie tylko osobistych rzeczy;
        • zabiera dziennik(i) lekcyjne ze sobą;
        • nakazuje i nadzoruje przebieg ewakuacji podopiecznych;
        • przelicza stan osobowy klasy(grupy) w chwili opuszczania sali lekcyjnej;
        • wychodząc z sali jako ostatni, pozostawiają drzwi domknięte z kluczem w zamku !
        • na miejscu zbiórki obowiązkowo sprawdza obecność wśród uczniów, a następnie sprawdza ich stan zdrowia;
        • w przypadku braku ucznia, należy natychmiast ten fakt zgłosić najbliższemu przedstawicielowi służb ratowniczych;
        • w przypadku stwierdzenia lub zgłoszenia urazów lub problemów zdrowotnych, należy: doprowadzić ucznia do punktu pomocy, poinformować dyrektora szkoły, udzielić pierwszej pomocy i w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe;
        • niedopuszczalne jest zezwolenie na rozejście się uczniów (podopiecznych) do domów, bez wcześniejszego powiadomienia o zdarzeniu rodziców;

      

      1. NAUCZYCIEL – nie sprawujący opieki
        • wspomaga nauczycieli w kierowaniu uczniów do wyjść;
        • kontroluje pomieszczenia inne, niż sale lekcyjne, w których mogą przebywać ludzie np. toalety, stołówkę.
        • w miarę potrzeb i możliwości  zabierają ze sobą dokumentację szkolną np. dzienniki z pokoju nauczycielskiego;
        • kieruje ruchem osób opuszczających budynek, ze szczególnym uwzględnieniem, aby przebiegał bezpośrednio w kierunku wyjść ewakuacyjnych.

      

      

      1. SEKRETARIAT SZKOŁY

      

        • zgodnie z decyzją dyrektora powiadamia odpowiednie służby ratownicze:

     Policja                                                                       997

     Straż Pożarna                                                           998

     Pogotowie Ratunkowe                                            999

     Tel. alarmowy kom.                                                 112

     Pogotowie Energetyczne                                         991

     Pogotowie Gazowe                                                  992

     Pogotowie Ciepłownicze                                         993

     Pogotowie Wod-Kan                                                994

     Wojew. Centrum Zarządzania Kryzysowego          987

      

        • zabezpiecza dokumentację szkoły przed osobami trzecimi i przygotowuje ją na wypadek konieczności ewakuacji;
        • zabezpiecza sprzęt komputerowy przed możliwością utraty danych.

      

      

     1. PODSTAWA PRAWNA
     1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 września 1993 r. w sprawie obrony cywilnej. (Dz. U. z dnia 8 października 1993 r.)
     2. USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516),
     3. USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229,  z 2003 r. Nr 52, poz. 452).

      

     Opracowano: 16.10.2018