• PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO

    •  

      

     PROGRAM REALIZACJI WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU

     DORADZTWA ZAWODOWEGO

     W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

     IM. MARII DĄBROWSKIEJ W JAROSŁAWCU

      

      

      

     1. Podstawy prawne dotyczące realizacji doradztwa zawodowego w Szkole podstawowej:
      • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, poz. 59.
      • Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ramowych planów nauczania.
      • Rozporządzenie MEN z 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
      • Rozporządzenie MEN z 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego.
      • Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach.

      

     1. Cel główny.

     Celem doradztwa zawodowego jest wspieranie dzieci, uczniów i słuchaczy w procesie podejmowania samodzielnych i odpowiedzialnych wyborów edukacyjnych i zawodowych opartych na znajomości i rozumieniu siebie, systemu edukacji oraz rynku pracy.

      

     1. Realizatorzy działań związanych z doradztwem zawodowym

     Osoby realizujące WSDZ

     Opis ról i zadań osób realizujących WSDZ

      

      

     Dyrekcja szkoły

      

     Organizowanie i kontrolowanie działań z zakresu poradnictwa i kariery w szkole,

     Badanie losów edukacyjnych/zawodowych absolwentów szkoły.

     Ubieganie się o środki unijne z programów pomocowych.

     Wspieranie lokalnych inicjatyw związanych z doradztwem kariery.

      

     Koordynator/

     Doradca zawodowy

     - Bierze udział w planowaniu działań szkoły w zakresie doradztwa zawodowego, aktualizuje informacje związane z doradztwem zawodowym, dokonuje bieżącego monitorowania realizacji WSDZ, przeprowadza ankietę ewaluacyjną i sporządza sprawozdanie z realizacji WSDZ.

     - Realizuje program  doradztwa zawodowego według opracowanego programu w kl. VII – VIII.

      - Współpracuje z doradcami zawodowymi z innych szkół w celu wymiany doświadczeń

     Logopeda

      Wspomaga uczniów w przezwyciężaniu trudności komunikacyjnych wynikających z dysfunkcji artykulacyjnych.

      

     Wychowawcy

     Na lekcjach wychowawczych wprowadzają podstawy treningu interpersonalnego, kierują uczniów potrzebujących pomocy do doradcy zawodowego w PPP na konsultacje, prowadzą zajęcia na temat poznawania siebie i o tematyce zawodowej, uczą sposobów organizacji pracy własnej, wyznaczania celów. Organizują zgodnie z potrzebami zespołu uczniowskiego wycieczki zawodoznawcze np. do zakładów pracy  w miejscu zamieszkania lub regionie itp.

     Nauczyciel bibliotekarz

     Prenumerują czasopisma związane z edukacją oraz literaturę z zakresu doradztwa zawodowego, udostępniają ulotki o szkołach.

      

      

     Rodzice

     Wspieranie uczniów i pomaganie im podczas podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych.

     Rozbudzanie u dzieci zainteresowania tematyką kariery szkolnej i zawodowej. Przekazywanie informacji o zawodach. Włączanie się w organizowanie i prowadzenie spotkań zawodoznawczych dla młodzieży jako przedstawiciele różnych zawodów. Uczęszczanie                         z dziećmi na dni otwarte szkół. Uczestniczenie w spotkaniach i warsztatach dotyczących doradztwa zawodowego.

     *Na każdym przedmiocie nauczyciele realizują podstawę programowa odnosząc się do doradztwa zawodowego.

      

     Przykłady zadań nauczycieli poszczególnych przedmiotów w odniesieniu do doradztwa zawodowego:

      

      

     Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

     Wdrażają do podejmowania obowiązków i rzetelnego ich wypełniania. Zapoznają z pojęciem pracy i wynagrodzenia pieniężnego oraz sytuacji ekonomicznej rodziny. Przedstawiają znaczenie pracy w życiu człowieka, omawiają z dziećmi zawody ich najbliższych, prezentują charakterystykę pracy w różnych zawodach. Rozwijają zainteresowania, zapoznają ze sposobami powstawania różnych przedmiotów, uczą podstawowych umiejętności technicznych.

      

     Nauczyciele zajęć komputerowych

      

      

      

     Uczą wyszukiwania informacji na temat edukacji i zawodów za pomocą komputera. prowadzi naukę poszukiwania, selekcjonowania, porządkowania, gromadzenia i wykorzystywania informacji np. dotyczących oferty edukacyjnej szkół, pomaga uczniom klas ósmych w logowaniu się do elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji szkół ponadpodstawowych, wyjaśnia organizację pracy i przepisy bhp w pracy z komputerem, uczy komunikowania się z pomocą komputera i technologii informacyjnych. Prezentuje sposoby opracowywania tekstów, prezentacji multimedialnych oraz danych liczbowych w arkuszu kalkulacyjnym. Wdraża do pracy zespołowej w ramach projektu, pokazuje sposoby wykorzystania technologii informacyjnych w różnych zawodach.

      

     Nauczyciele języka polskiego

      

     Omawiają charakter pracy w różnych zawodach, uczą tworzenia wypowiedzi: pisania CV, podania, ogłoszenia, listu oficjalnego (dostosowywanie wypowiedzi do sytuacji). Kształtują umiejętność operowania słownictwem z kręgu: szkoła i nauka, środowisko społeczne. Wdrażają do samokształcenia i docierania do informacji za pomocą słowników, encyklopedii. Pokazują znaczenie komunikacji niewerbalnej w autoprezentacji.

      

     Nauczyciele matematyki

     Uczą gromadzenia i porządkowania danych o edukacji i zawodach, odczytywania i interpretacji danych w tekstach, tablicach i wykresach. Kształtują umiejętność posługiwania się procentami, zapoznają z zawodami z dziedziny księgowości i rachunkowości. Uczą planowania czynności z wykorzystaniem kalendarza (wykonywanie obliczeń) oraz dzielenia zadań na etapy.

      

     Nauczyciele języków obcych

      

     Zapoznają z zasobem języka dotyczącym szkoły i pracy oraz cech charakteru i umiejętności. Prezentują uczniom filmy o zawodach w języku obcym. Uczą tworzenia kilkuzdaniowych wypowiedzi na temat swoich umiejętności (prezentacja siebie). Zachęcają do pracy zespołowej metodą projektu.

      

     Nauczyciele przyrody

      

     Omawiają stan zdrowia i choroby człowieka nawiązując do przeciwwskazań zdrowotnych w wybranych zawodach. Wykazują znaczenie odpoczynku w życiu człowieka, prawidłowych warunków nauki i pracy, zasad uczenia się. Wdrażają do planowania dnia i organizowania pracy własnej. Zapoznają z zawodami z dziedziny meteorologii, rolnictwa, biologii, leśnictwa, ochrony środowiska, fizyki, chemii, geografii, ochrony zdrowia, astronomii.

      

     Nauczyciele historii i WOS

      

      

     Informują o siedzibie władz lokalnych uczniów oraz ich zakresie działań i sposobie powoływania. Wyjaśniają demokratyczny charakter państwa. Charakteryzują pojecie samorządności, opisują zawody związane z polityką, dyplomacją, przedstawiają zawód historyka. Zapoznają                              ze znaczeniem społecznego podziału pracy, opisują grupy społeczne i ich role w społeczeństwie. Omawiają  z uczniami problemy współczesnej Polski (m.in. bezrobocie). Zapoznają                              ze zjawiskiem emigracji politycznej i zarobkowej. Uczą tworzenia drzewa genealogicznego. Omawiają z uczniami funkcjonowanie przemysłu, warunki pracy w fabryce dawniej i dziś. Prezentują podstawowe cechy obecnego systemu gospodarczego.

     Nauczyciele wychowania fizycznego

     Omawiając trening zdrowotny, pomagają opracować rozkład dnia ucznia, uwzględniając proporcje między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym i fizycznym.

     Nauczyciele wychowania do życia                 w rodzinie

     Prowadzą lekcje na temat ról społecznych i modeli życia. Zapoznają ze sposobem pracy instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny. Kształtują u uczniów poczucie odpowiedzialności                     za własny rozwój.

     Nauczyciel muzyki

     Zapoznaje uczniów z zawodami związanymi z muzyką, przekazuje wiedzę o tworzeniu instrumentów, uczy gry na instrumentach.

     Nauczyciel plastyki

     Zapoznaje z zawodami z dziedziny kultury i sztuki. Uczy korzystania z przekazów medialnych oraz wykorzystywania ich wytworów.

      

     Nauczyciel techniki

      

     Opisuje funkcje urządzeń  technicznych, omawia kolejność działań  technologicznych, organizacje miejsca pracy i szacowanie czasu jej trwania. Uczy posługiwania się narzędziami np. do obróbki ręcznej omawia charakterystykę wybranych zawodów, związanych z realizowanym zadaniem.

      

     Nauczyciel chemii

     Zapoznaje z zawodami w których wykorzystuje się wiadomości z chemii. Omawia i uczy zasad bezpiecznego posługiwania się sprzętem i odczynnikami chemicznymi. Kształtuje odpowiedzialne  i zgodne z regułami BHP  postawy. Uczy  odczytywania piktogramów.

     Nauczyciel fizyki

     Zapoznaje z zawodami powiązanymi z fizyką, Uczy precyzyjności i dokładności w wykonywaniu pomiarów. Zwraca uwagę na występowanie fizyki w życiu codziennym.

     Nauczyciele-wychowawcy w świetlicy szkolnej

     Włączają w zajęcia realizowane w świetlicy szkolnej treści z zakresu orientacji zawodowej , organizują w sali kąciki zawodoznawcze.

          

     Ponadto nauczyciele prowadzą zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań umożliwiające uczniom rozwijanie swoich zdolności i umiejętności.

      

     1. Odbiorcy działań związanych z doradztwem zawodowym:

     Przedszkole .

     Cel preorientacji

     Celem preorientacji zawodowej jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu, kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich pro-zawodowych marzeń.

      

     Treści programowe – cele szczegółowe.

     1.Poznanie siebie.

     Dziecko:

     1.1 określa, co lubi robić;

     1.2 podaje przykłady różnych zainteresowań;

     1.3 określa, co robi dobrze;

     1.4 podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.

      

      2.Świat zawodów i rynek pracy.

     Dziecko:

     2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie;

     2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby;

     2.3 wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzenia, w których dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę;

      1. podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób  twórczy  i niekonwencjonalny;

     2.5 opowiada o sobie w grupie rówieśniczej.

      

      

     3.Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie.

     Dziecko:

     3.1 nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej);

     3.2 nazywa czynności, których lubi się uczyć.

      

     4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.

     Dziecko:

     4.1 opowiada, kim chciałoby zostać;

     4.2 na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej przez wskazanie  pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu;

     4.3 podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie i w ramach działań grupy rówieśniczej.

      

     Warunki i sposoby realizacji.

     Cele szczegółowe przewidziane są do realizacji:

     a. podczas zajęć wychowania przedszkolnego (w ramach realizacji podstawy programowej);

     b. podczas działań, które wynikają z rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

     c. podczas innych działań związanych z preorientacją zawodową realizowanych w oddziałach przedszkolnych w szkole i poza nią.

      

     Oddziały nauczania wczesnoszkolnego, klasy I - III .

     Cel orientacji zawodowej.

     Celem orientacji zawodowej w klasach I–III   jest wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji.

      

       Treści programowe – cele szczegółowe.

     1. Poznanie siebie.

     Uczeń:

     1.1 opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać;

     1.2 prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób;

     1.3 podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi;

     1.4 podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach;

     1.5 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.

      

     2. Świat zawodów i rynek pracy.

     Uczeń:

     2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie;

     2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach;

     2.3 opisuje, czym jest praca, i omawia jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych przykładach;

     2.4 omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym funkcjonuje;

     2.5 opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu;

     2.6 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny.

      

     3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie.

     Uczeń:

     3.1 uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności;

     3.2 wskazuje treści, których lubi się uczyć;

     3.3 wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich.

      

     4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.

     Uczeń:

     4.1 opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić;

     4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na podstawowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;

     4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z jego osobą.

      

     Warunki i sposób realizacji.

     Orientacja zawodowa w oddziałach klas I-III jest realizowana:

     • podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego;
     • w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
     • bieżącą pracę z uczniami przez wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu prowadzoną przez nauczycieli, nauczycieli wychowawców i specjalistów;
     • zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów tj. pozostałe działania związane z doradztwem zawodowym realizowane w szkole                i poza nią;
     • zajęcia  związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

      

     Oddziały klas IV - VI

     Cel orientacji zawodowej.

     Celem orientacji zawodowej w klasach IV–VI jest poznawanie własnych zasobów, zapozna­nie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktyw­nej postawy uczniów wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wy­chowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań oraz pasji.

      

     Treści programowe.

     1. Poznawanie własnych zasobów.

     Uczeń:

     1.1 określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje;

     1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia;

     1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość;

     1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.

      

     2. Świat zawodów i rynek pracy.

     Uczeń:

     2.1wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach;

     2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka;

     2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe;

     2.4 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;

     2.5wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą.

      

     3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie.

     Uczeń:

     3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój   indywidualny sposób nauki;

     3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć;

     3.3 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy.

      

      

     4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.

     Uczeń:

     4.1 opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych;

     4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;

     4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego osobą.

      

     Warunki i sposób realizacji.

     Orientacja zawodowa w oddziałach klas IV-VI jest realizowana:

     • podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego;
     • w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
     • bieżącą pracę z uczniami przez wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu prowadzoną przez nauczycieli, nauczycieli wychowawców i specjalistów;
     • zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów tj. pozostałe działania związane z doradztwem zawodowym realizowane w szkole                  i poza nią;
     • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

      

     Oddziały klas VII - VIII

      Cel doradztwa zawodowego.

     Celem doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery                i podejmowania przy wsparciu dorad­czym decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniających znajomość własnych zaso­bów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.

      

       Treści programowe.

     1. Poznawanie własnych zasobów.

     Uczeń:

     1.1 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;

     1.2 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);

     1.3 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;

     1.4 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych;

     1.5 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;

     1.6 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji;

     1.7 określa własną hierarchię wartości i potrzeb.

      

     2. Świat zawodów i rynek pracy.

     Uczeń:

     2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając   kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania;

     2.2 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;

     2.3 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy;

     2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;

     2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy;

     2.6 wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodów, dokonuje autoprezentacji.

      

     3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie.

     Uczeń:

     3.1 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;

     3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznania własnych zasobów;

     3.3 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji poza formalnej i nieformalnej;

     3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

      

     4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.

     Uczeń:

     4.1 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym;

     4.2 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;

     4.3 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej i wyjaśnia, w jakich  sytuacjach korzystać z ich pomocy;

     4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów.

      

     Warunki i sposób realizacji.

     Doradztwo zawodowe w oddziałach klas VII i VIII jest realizowane:

     • Podczas  zajęć z zakresu doradztwa zawodowego wynikających z ramowych planów nauczania, które są prowadzone przez doradcę zawodowego gdzie doradca zawodowy prowadzący te zajęcia opracowuje rozkład zajęć dla oddziałów klas VII i VIII na zajęcia dydaktyczne w wyznaczonej liczbie godzin wynikającej z ramowych planów nauczania zgodnie z przewidzianymi treściami programowymi;
     • podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego;
     • w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
     • bieżącą pracę z uczniami przez wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu prowadzoną przez nauczycieli, nauczycieli wychowawców i specjalistów;
     • zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów tj. pozostałe działania związane z doradztwem zawodowym realizowane w szkole                     i poza nią;
     • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

      

      

     5.  Formy i metody pracy doradczej.

     Formy adresowane do uczniów:

     • Diagnoza i analiza potrzeb na podstawie obserwacji, wywiadów, ankiet,
     • Indywidualne konsultacje i porady związane z dalszą edukacją (również dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
     • Warsztaty grupowe - pozwalające na odkrywanie swoich zainteresowań, umiejętności i predyspozycji zawodowych, ukazujące potrzebę planowania własnej przyszłości zawodowej,
     • Zajęcia grupowe - nakierowane na rozwój umiejętności społecznych i interpersonalnych: komunikacji , współpracy, przezwyciężania stresu,
     • Koła zainteresowań.
     • Zajęcia grupowe umożliwiające poznanie różnych zawodów i związanych z nimi wymagań,  filmy zawodoznawcze,
     • Realizowanie treści zawodoznawczych na lekcjach poszczególnych przedmiotów,
     • Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,
     • Wyjścia i wycieczki szkolne do zakładów pracy,
     • Tablica z informacjami na temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i o ofercie edukacyjnej na terenie i powiatu,
     • Udział w dniach otwartych w szkołach ponadpodstawowych,
     • Udział w konkursach z zakresu doradztwa zawodowego,
     • Działalność Samorządu Szkolnego.

      

     Formy adresowane do rodziców uczniów:

     • Indywidualne konsultacje i porady udzielane przez nauczycieli/specjalistów na terenie szkoły,
     • Kierowanie do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na konsultacje z doradcą zawodowym,
     • Zachęcanie i włączanie rodziców w proces doradczy szkoły np. poprzez przedstawianie wykonywanych przez siebie zawodów,
     • Udział w dniach otwartych szkół ponadpodstawowych,
     • Udostępnianie informacji edukacyjnych (prezentacja założeń pracy edukacyjnej na terenie szkoły na rzecz uczniów, informacji na temat zasad i terminów rekrutacji) i zawodowych (o zawodach przyszłości),

      

     Formy adresowane do nauczycieli:

     • Udział w szkoleniach z zakresu doradztwa zawodowego,
     • Tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą,
     • Śledzenie losów absolwentów.

      

     Formy adresowane do środowiska lokalnego:

      • Spotkania z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych,
      • Spotkania z przedstawicielami lokalnych firm i zakładów pracy,
      • Współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły m. in. Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, PUP, WUP, Mobilnym Centrum Doradztwa Zawodowego, Ochotnicze Hufce Pracy i  inne.

      

     Metody pracy doradczej:

      • Metody aktywizujące (burza mózgów, dyskusja, giełda pomysłów, mapy myślowe) - wspólne pracowanie nad rozwiązaniem problemu,
      • Drama – krótkie scenki i inscenizacje, odgrywanie ról; metody plastyczne – komiksy, plakaty,
      • Metody audiowizualne - wykorzystanie Internetu jako narzędzi zdobywania informacji, programy i prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne,
      • Gry i zabawy rozwijające myślenie strategiczne,
      • Trening komunikacji i zachowań społecznych, mini - wykłady, pogadanki, debaty.

      

      

     1. Przewidywane rezultaty (efekty) i korzyści z realizacji WSDZ:

     Dla uczniów i rodziców:

     •     Dostęp do informacji edukacyjnej i zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
     • Świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe.
     • Kształtowanie odpowiednich postaw, nawyków, umiejętności i wiedzy oraz aktywności zawodowej uczniów.
     • Mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia do nauki i pracy.
     • Pomoc rodzinie w kształtowaniu określonych postaw i zachowań związanych z planowaniem kariery zawodowej ich dzieci.
     • Przygotowania uczniów do pełnienia różnych ról społecznych.

      

     Dla szkoły:

     • Utworzenie na terenie szkoły bazy informacji edukacyjnej i zawodowej oraz zapewnienie jej systematycznej aktualizacji.
     • Lepsze wyniki edukacyjne uczniów oraz wyniki sprawdzianu ósmoklasisty.
     • Realizowanie przepisów prawa oświatowego w zakresie doradztwa zawodowego.

      

     Dla środowiska lokalnego:

     • Zwiększenie trafności decyzji edukacyjnych uczniów wybierających szkołę ponadpodstawową,
     • Promocja lokalnych instytucji i zakładów pracy.
     1. Ocena i ewaluacja

     Realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego powinna opierać się na stałym monitorowaniu, ewaluacji i kontroli podjętych działań. Kontrola powinna być dokonywana w celu usprawnienia i ulepszania realizowanych zadań lub wytyczenia nowych form pracy. Wykorzystana zostanie do tego wybranymi technikami i narzędziami; ankiety, wywiadu, obserwacji i analizy sprawozdań. Ewaluacja pozwoli także zaobserwować dynamikę procesu i rodzące się nowe potrzeby czy niezaplanowane rezultaty. Dzięki ewaluacji można dokonywać aktualizacji działań doradczych, odkrywać aktualne potrzeby i oczekiwania - co pozwoli na długoterminowe planowanie działań. Kwestionariusz do ewaluacji programu stanowi Załącznik nr 1.

      

     Opracowanie: Alicja Monastyrska – doradca zawodowy

                           Marta Papis – pedagog szkolny

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Załącznik nr 1 do wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej w Jarosławcu

      

      

      

     KWESTIONARIUSZ EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO                                                       W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAROSŁAWCU

      

     .............................................................

     rok szkolny

      

     Klasa ............................................ wychowawca klasy / nauczyciel / przedmiot ..........................................................................................................

      

      

     L.p.

     Data

     Temat realizowanego zagadnienia

     Podpis