• Regulamin kompleksu boisk „ORLIK 2012”

    •  

     Regulamin korzystania z kompleksu boisk „ORLIK 2012”

     przy Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu

      

      

     POSTANOWIENIA OGÓLNE

      

     1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”, zwanego dalej obiektem, sankcje za nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektu
      i jego trwałości.
     2. Zarządcą obiektu, zwanym dalej zarządcą, jest dyrektor Szkoły Podstawowej w Jarosławcu
     3. Przedstawicielem zarządcy na terenie obiektu, jest pracownik szkoły,                        który czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z obiektu, zwanych dalej użytkownikami. Pracownik  upoważniony jest do wydawania użytkownikom  poleceń związanych z przestrzeganiem regulaminu.
     4. Na całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP                  i p. poż. Wszystkich użytkowników obowiązuje ścisłe przestrzeganie porządku, czystości i estetyki na terenie obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.

      

     ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU

      

     1. Ogólne zasady korzystania z obiektu:

      

     1. obiekt jest dostępny według poniższego harmonogramu:
     • planowe zajęcia szkolne dla uczniów Szkoły w Jarosławcu
     • od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
        1. boiska są dostępne dla wszystkich chętnych:
     • w poniedziałki w godz. 16:00-21:00
     • od wtorku do piątku w godz. 16:00 – 22:00
     • sobota  w godz. 12:00 – 20:00 z wyłączeniem dni zorganizowanych zawodów sportowych i innych imprez szkolnych;
     • niedziela w godz.13.00 – 21.00

     marzec – kwiecień 13.00 – 19.00

      

     W lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram funkcjonowania obiektu.

      

     1. korzystanie z obiektu jest  bezpłatne; Pierwszeństwo korzystania z boisk mają mieszkańcy Gminy Sitno. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania                           z boiska  przez grupy zorganizowane ( co najmniej 12 osób).Grupy zorganizowane uzyskują pierwszeństwo w korzystaniu z obiektu przed użytkownikami indywidualnymi. Rezerwacją boisk koordynuje pracownik szkoły Tel.84  6112028.
     2. przed wejściem na boiska należy obowiązkowo zapoznać się z niniejszym regulaminem i wpisać na listę.
     3. dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej;
     4. młodzież  do lat 16 może korzystać z obiektu pod opieką  osoby dorosłej.
     5. Opiekun boiska „Orlik” ma prawo wylegitymować osoby , co do których wieku ma wątpliwość, w razie odmowy okazania dokumentu może nie wpuścić na boisko.
     6. wszystkich korzystających z boiska obowiązuje  strój sportowy oraz dopuszcza się wyłącznie obuwie sportowe o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie tj. obuwie halowe lub turf (na boisko trawiaste);
     7. w sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych zarządca może zawiesić korzystanie z obiektu;
     8. prowadzący zajęcia / grupy zorganizowane/ winien sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt Zarządcy;
     9. W porze wieczornej, gdy korzystanie z obiektu wymaga oświetlenia boisko udostępnia się, jeżeli liczba korzystających z niego wynosi co najmniej 10 osób.

      

      

      

     1. Podstawowe obowiązki użytkownika:

      

     1. przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu;
     2. stosowanie się do poleceń pracownika Orlika;
     3. korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem;
     4. dokonanie wpisu w Rejestrze użytkowników;
     5. przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
     6. niezwłoczne informowanie pracownika Orlika o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.

      

     1. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:

      

       1. spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji;
       2. palenia papierosów;
       3. przebywania w stanie nietrzeźwym;
       4. wnoszenia na teren boiska materiałów i przedmiotów niebezpiecznych: butelek, puszek, kubków itp. wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału;
       5. wprowadzania zwierząt;
       6. używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi lub plastikowymi oraz kolców;
       7. dopuszczania się zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników;
       8. poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenie nawierzchni boisk;
       9. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
       10. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
       11. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
       12. wchodzenia bez pozwolenia na sąsiadujące z Orlikiem tereny prywatne;
       13. niszczenia trawy wokół ogrodzenia.

      

     1. Regulamin korzystania z szatni „Orlika”:

      

       1. korzystający z szatni zobowiązani są do przestrzegania porządku i dbania
        o czystość;
       2. po wejściu do szatni uczestnicy zajęć zobowiązani są sprawdzić stan faktyczny szatni i zgłosić wszelkie usterki pracownikowi Orlika  
       3. korzystający z szatni będą pociągani do odpowiedzialności za wyrządzone szkody;
       4. zabrania się:
     • zaśmiecania szatni;
     • palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających;
       1. za cenne przedmioty pozostawione w szatni lub na boiskach Zarządca
        i pracownik Orlika nie ponoszą odpowiedzialności;

      

      

     SANKCJE  I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

      

      1. Pracownik Orlika odmawia wstępu na obiekt lub nakazuje jego opuszczenie użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu, a w szczególności:
       1. złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów;
       2. pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków użytkownika;
       3. posiadają nieodpowiednie obuwie.
      2. W uzasadnionych przypadkach pracownik Orlika może wezwać służby mundurowe, w szczególności Policję.
      3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania lub nienależytego stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu lub wynikające ze złego stanu zdrowia użytkowników.
      4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników.
      5. Użytkownik który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu, lub jego wyposażenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy albo wymiany
       w terminie bez zbędnej zwłoki.

      

     TELEFONY ALARMOWE

     a)      z telefonu stacjonarnego:

                             999 Pogotowie Ratunkowe

                             998 Straż Pożarna

                             997 Policja

     b)      z telefonu komórkowego 112

      

      

     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      

     Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu przyjmuje Zarządca w godzinach urzędowania.