• BEZPIECZNA SZKOŁA

    •  

      

     PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ZAGROŻEŃ FIZYCZNYCH W SZKOLE

      

      

      

     1. Zagrożenia zewnętrzne

      

     Do najczęściej występujących zewnętrznych zagrożeń fizycznych należą: podejrzenie podłożenia ładunku wybuchowego, podejrzenie otrzymania podejrzanej przesyłki, włamanie do szkoły połączone z kradzieżą, agresywne zachowanie ucznia, wtargnięcie osoby posiadającej broń, wtargnięcie terrorysty do szkoły, zagrożenie wybuchem pożaru lub wybuch pożaru, zagrożenie wybuchem gazu lub wybuch gazu, zagrożenie niebezpiecznymi środkami chemicznymi lub biologicznymi, zagrożenie katastrofą budowlaną i zagrożenie siła żywiołową.

      

     W niemal każdym z powyższych przypadków dochodzi do ogłoszenia alarmu i ewakuacji uczniów oraz personelu szkoły. Sposób ich przeprowadzenia powinien być znany wszystkim, a ćwiczenia w przeprowadzaniu ewakuacji powinny odbywać się raz w roku szkolnym.

      

      1. Ewakuacja w trakcie lekcji i przerwy – zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu w szkole/placówce oświatowej

      

      

     Alarm lokalny w szkole jest jednym z kilku rodzajów alarmów, które mogą być ogłaszane w konsekwencji wystąpienia zagrożeń ekologicznych lub innych spowodowanych działalnością człowieka. Ma on na celu zapewnienie bezpieczeństwa w razie zagrożenia życia i zdrowia młodzieży przebywającej na terenie szkoły. Najczęstszymi przyczynami, dla których może zajść konieczność ogłoszenia alarmu w szkole, są zagrożenia związane z powstaniem pożaru, a także możliwość rozprzestrzenienia na terenie szkoły niebezpiecznych substancji chemicznych lub ładunków wybuchowych.

      

     Najważniejszym działaniem, jakie należy podjąć w przypadku stwierdzenia zagrożenia, jest jak najszybsze powiadomienie o niebezpieczeństwie wszystkich osób znajdujących się w strefie zagrożenia i natychmiastowe podjęcie działań mających na celu ratowanie zdrowia i życia osób zagrożonych. W tym celu korzystamy z sygnału alarmu lokalnego, którym w szkole są trzy sygnały dzwonka, trwające około 10 sekund każdy, następujące bezpośrednio po sobie.

      

     Alarm lokalny w szkole jest sygnałem, który powinien być znany wszystkim uczniom i pracownikom szkoły. Tylko w wypadku, gdy nastąpiło bezpośrednie zagrożenie życia, nauczyciel sam podejmuje decyzję o ewakuacji, nie czekając na ogłoszenie alarmu.

      

     O ewakuacji decyduje dyrektor, który po otrzymaniu meldunku od nauczyciela lub innej osoby zgłaszającej zagrożenie oraz rozpoznaniu sytuacji podejmuje decyzję o zawiadomieniu służb (policja, straż pożarna) i ogłoszeniu alarmu. W sytuacji braku prądu, sygnał alarmowy może być ogłaszany za pomocą gwizdka lub dzwonka ręcznego z jednoczesnym komunikatem słownym podawanym przez osoby ogłaszające alarm. Jest to sygnał do natychmiastowego działania

      

      

     dla wszystkich pracowników szkoły oraz do bezwzględnego wykonywania poleceń nauczycieli przez uczniów.

      

     W dużej liczbie przypadków wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego niezbędne jest wezwanie odpowiednich służb drogą telefoniczną. Procedura wezwania powinna odbywać się zgodnie z poniższym schematem:

      

     1. wybranie numeru odpowiedniej służby. Po zgłoszeniu się dyżurnego operatora danej służby podanie następujących informacji:

      

     1. potwierdzenie przyjęcie zgłoszenia i zapisanie danych przyjmującego zgłoszenie.

      

      

     Wszystkie działania od tej chwili mają prowadzić do jak najszybszej ewakuacji wszystkich osób znajdujących się na terenie szkoły. Musimy wiedzieć, że od tej chwili bezwzględnie podporządkowujemy się poleceniom osób funkcyjnych. W przypadku uczniów taką osobą jest nauczyciel, z którym w tym momencie mamy zajęcia. Akcją nie może kierować wiele osób, bo prowadzi to tylko do dezorientacji i możliwości wybuchu paniki.

      

     Po rozpoznaniu zagrożenia i dokonaniu oceny sytuacji nauczyciel decyduje o możliwej i najkrótszej drodze ewakuacji z budynku. Uczniowie na polecenie nauczyciela ustawiają się w szeregu i w sposób zorganizowany kierują się do wskazanego wyjścia ewakuacyjnego. Należy się poruszać po prawej stronie korytarzy i klatek schodowych, wykonując polecenia osób funkcyjnych. Jeżeli alarm zostanie ogłoszony w czasie przerwy, uczniowie powinni skupić się wokół najbliżej stojącego nauczyciela. Nauczyciele i uczniowie, którzy mają lekcje na wyższych kondygnacjach, schodzą po stwierdzeniu, że uczniowie niższych kondygnacji opuścili już budynek i drogi ewakuacyjne są już wolne. Po opuszczeniu budynku uczniowie wraz z nauczycielem udają się na miejsce zbiórki. Jeżeli alarm jest ogłoszony w czasie przerwy to natychmiast udajemy się (jeżeli tylko nie zagraża to naszemu bezpieczeństwu) pod salę, gdzie mamy mieć zajęcia i stamtąd pod opieką nauczyciela postępujemy jak wyżej.

      

     Zbiórka na placu alarmowym służy sprawdzeniu obecności uczniów klas i ustalenia osób nieobecnych. Jest to bardzo istotne dla prowadzenia akcji ratunkowej przez wezwane służby ratownicze.

      

     Najważniejsze zasady, które powinien pamiętać i przestrzegać każdy uczeń z chwilą ogłoszenia alarmu w szkole:

      

     1. słuchaj i wykonuj dokładnie polecenia nauczyciela

      

     1. bądź opanowany, nie ulegaj panice

      

     1. po przerwaniu zajęć udaj się na miejsce zbiórki wraz z klasą drogą wskazywaną przez nauczyciela

      

     1. pomagaj osobom słabszym

      

     1. bezwzględnie podporządkowuj się osobom funkcyjnym

      

     1. nie lekceważ zagrożenia, nawet wówczas, gdy nie zagraża ci bezpośrednio.

      

      

     W przypadku osób niepełnosprawnych bezpieczna ewakuacja powinna uwzględniać rodzaj oraz stopień niepełnosprawności, wiek wychowanków i ewentualne wykorzystanie na potrzeby ewakuacji pomocy ze strony innych osób (pracowników, uczniów).

      

     Aby ułatwić ewakuację osób z niepełnosprawnościami możemy wykorzystać informacje zawarte w procedurach ewakuacji lub instrukcji bezpieczeństwa budynku:

      

     1. należy sporządzić listę uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności,

      

     1. należy rozplanować zajęcia klas, w których uczą się osoby niepełnosprawne w taki sposób, by osoby te nie musiały przemieszczać się poza najniższą kondygnację naziemną budynku (przeważnie parter), należy przystosować drogi ewakuacyjne do poruszania się osób z różną niepełnosprawnością

      

     1. należy wyznaczyć opiekuna osoby niepełnosprawnej na czas ewakuacji.

      

      

     Osoby niepełnosprawne ruchowo często są w stanie samodzielnie pokonać drogę do bezpiecznego miejsca Może to jednak opóźniać czas ewakuacji całej placówki. Jest

      

     to szczególnie istotne w pierwszej fazie opuszczania budynku. Warto uwzględnić konieczność przepuszczenia przed osobę niepełnosprawną strumienia ewakuowanych.

      

     Bezpieczne, docelowe miejsce ewakuacji nie zawsze będzie znajdować się poza budynkiem szkolnym. W przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, miejsce takie powinno mieć odpowiednie wymiary (co najmniej 900 x 1400 mm). Jego położenie w pobliżu pionowej drogi ewakuacyjnej (schodów) wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa osoby niepełnosprawnej.

      

     Samodzielne pokonywane dróg ewakuacyjnych przez osoby niewidome i niedowidzące może się wiązać z ogromnym stresem. Pomóc mogą wprowadzone w placówce rozwiązania łagodzące ten efekt: poziome znaki fluorescencyjne na podłogach i ścianach, podświetlone poręcze schodów, progi i przeszkody w kolorach kontrastujących z barwą ścian i otoczenia oraz oświetlenie ewakuacyjne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest organizowanie tzw. grup pomocy koleżeńskiej oraz przydzielanie opiekunów uczniom niewidomym lub niedowidzącym. W pozostałych przypadkach niepełnosprawności aspekt przystosowania dróg ewakuacyjnych należy rozpatrywać indywidualnie.

      

      

     Przykłady technik ewakuacji osób z niepełnosprawnościami:

      

      

     1. wykorzystanie krzesełka lub wózka inwalidzkiego - ratownicy sadzają na nim osobę wymagającą pomocy, a następnie chwytają za nóżki oraz oparcie

      

     1. chwyt strażacki - ratownik przekłada swoją rękę między nogami osoby ratowanej, zaciskając ją na nadgarstku zwisającej ręki ratowanego, kładzie go sobie na barkach. chwyt kończynowy - jeden ratownik staje za głową ratowanego i chwyta go pod pachy, drugi ratownik jest odwrócony do ratowanego plecami i chwyta go pod kolana

      

     1. chwyt na barana - ratowany znajduje się na plecach ratownika, który podtrzymuje go obydwiema rękami za uda

      

     1. chwyt kołyskowy - klasyczny sposób przenoszenia małych dzieci

      

     1. wykorzystanie koca lub innego podobnego rozmiarami materiału - koc owija się wokół rąk

      

      1. głowy

      

     1. ratowanie w ten sposób, by możliwe było ciągnięcie osoby po płaskiej równej powierzchni (szczególnie przydatne przy ewakuacji osób o dużej masie ciała, nieprzytomnych oraz

      

      1. zadymieniu gdzie nie ma możliwości przyjęcia postawy wyprostowanej).
      

      

      1. Wtargnięcie napastnika (terrorysty)1 do szkoły

      

      

     Poniższe rekomendacje odnoszą się do niezbędnej reakcji nauczyciela i dotyczą sytuacji wtargnięcia napastnika z niebezpiecznym narzędziem lub bronią, który strzela do osób znajdujących się na korytarzu i w salach lekcyjnych, tzw. aktywny strzelec.

      

     • Jeżeli nie miałeś szansy na ucieczkę, ukryj się, zamknij drzwi na klucz (zabarykaduj się) - szybkie zamknięcie drzwi może uniemożliwić napastnikowi wejście do pomieszczenia

      

      

     • Wycisz i uspokój uczniów - wszelkie dźwięki wydostające się z sal lekcyjnych mogą spowodować próbę wejścia napastnika do pomieszczenia lub ostrzelanie sali lekcyjnej przez drzwi czy ścianę

      

     • Zaopiekuj się uczniami ze SPE2 i uczniami, którzy potrzebują pomocy - należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci, które specyficznie reagują na stres i mogą mieć problemy

      

      1. opanowaniem emocji

      

     • Każ bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony - niespodziewane sygnały telefonów mogą zdradzić obecność osób wewnątrz zamkniętych pomieszczeń i zachęcić napastnika do wejścia

      

     • Poinformuj policję wysyłając informację tekstową - SMS o zaistniałej sytuacji -
      1. przypadku wtargnięcia napastnika do szkoły niezbędnym jest natychmiastowe przekazanie informacji policji

      

     • Zasłoń okno, zgaś światło - należy zaciemnić salę aby utrudnić obserwację osób

      

     zabarykadowanych w salach lekcyjnych przez osoby współpracujące z napastnikami, a znajdujące się na zewnątrz obiektu szkolnego

      

     • Nie przemieszczaj się - przemieszczanie się może powodować dźwięki lub cień, który może zostać zauważony przez napastników

      

     • Stań poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi - przebywanie w świetle drzwi rzuca cień i może zostać zauważone przez napastników

      

     • Zejdź z linii strzału, połóż się na podłodze - z reguły napastnicy strzelają na wysokości około 1 do 1,5 m. Strzały z broni palnej bez problemu penetrują drzwi i mogą zabić osoby znajdujące się wewnątrz

      

     • Jeżeli padną strzały, nie krzycz - napastnicy oddając na ślepo strzały przez zamknięte drzwi chcą sprowokować krzyki przerażonych osób i upewnić się czy w salach rzeczywiście nikogo nie ma

      

     • Nie otwieraj nikomu drzwi - interweniujące oddziały policji w przypadku takiej konieczności same otworzą drzwi. Napastnicy mogą zmusić osoby funkcyjne do przekazania komunikatu, który ma spowodować otwarcie drzwi

      

     • W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia podejmij walkę, która może być ostatnią szansą na uratowanie życia - w sytuacji obecności aktywnego strzelca jego celem jest zabicie jak największej liczby ludzi. W takiej sytuacji podjęcie walki może dać jedyną szansę na uratowanie życia

      

      

      

     1. Terrorysta - osoba posługująca się bronią, która eliminuje lub próbuje wyeliminować osoby znajdujące się na określonym obszarze, w obiekcie lub budynku.

      

     1. SPE – specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

      

     W przypadku bezpośredniego kontaktu z napastnikami, którzy dążą do przejęcia kontroli nad szkołą:

      

     • Wykonuj bezwzględnie polecenia napastnika - wszelkie próby oporu mogą być uznane przez napastników jako akt agresji i zakończyć się śmiercią zakładników

      

     • Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste, np. telefon - wszelkie próby oszukania napastników mogą zakończyć się śmiercią osoby oszukującej

      

     • Poinformuj, że nie możesz wykonać jakiegoś polecenia - w takim przypadku ewentualne niewykonanie polecenia napastników nie zostanie potraktowane jako próba oporu

      

     • Nie patrz terrorystom w oczy, unikaj kontaktu wzrokowego - w takiej sytuacji patrzenie w oczy może zostać uznane za akt prowokacji i agresji

      

     • Nigdy nie odwracaj się plecami do napastnika - odwracanie plecami może zostać uznane jako akt agresji czy lekceważenia, utrudnia także orientację w sytuacji

      

     • Nie zwracaj na siebie uwagi - niezwracanie na siebie uwagi może zwiększyć szansę na uratowanie życia w przypadku, gdy zamachowcy zdecydują się zabić kogoś dla przykładu

      

     • Nie lekceważ napastnika i nie bądź agresywny - brak szacunku i agresja mogą zostać ukarane przez zamachowców

      

     • Nie oszukuj terrorysty - oszustwo może zostać potraktowane jako brak szacunku czy agresji i zostać ukarane

      

     • Uspokój uczniów, zawsze zwracaj się do nich po imieniu - zwracanie się do uczniów po imieniu pozwala na ich spersonalizowanie, co może spowodować lepsze ich traktowanie przez zamachowców

      

     • Poinformuj napastnika o uczniach ze schorzeniami - wiedza ta w konsekwencji obniży agresję ze strony zamachowców wobec dzieci, których zachowanie odstaje od reszty

      

     • Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów - każda aktywność podjęta bez zgody zamachowców może zostać potraktowana jako akt oporu czy agresji i w konsekwencji ukarana

      

     • Zawsze korzystaj z dobrej woli terrorysty - nigdy nie wiadomo, kiedy kolejny raz będziemy mogli napić się czy zjeść posiłek.

      

     W przypadku działań antyterrorystycznych podjętych przez policję:

      

     • Nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych ruchów – możesz zostać uznany za terrorystę - policja w trakcie operacji odbijania zakładników nie jest w stanie odróżnić napastników od ofiar

      

     • Nie próbuj pomagać służbom ratowniczym, dyskutować z nimi - próba pomocy siłom bezpieczeństwa bez ich wyraźnej zgody czy prośby może zostać potraktowane jako akt agresji

      

     • Połóż się na podłodze, trzymaj ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na wysokości głowy - taka pozycja pozwala widzieć ewentualne niebezpieczne narzędzia będące w posiadaniu zamachowców, którzy wtopili się w szeregi zakładników

      

     • Słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawaj się jej działaniom - postawa taka ułatwia działania policji, a także identyfikację zamachowców, którzy próbują się wtopić w szeregi napastników

      

     • Nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących - tarcie oczu tylko pogarsza skutki użycia gazu łzawiącego

      

     • Pytaj o pozwolenie zaopiekowania się swoimi uczniami - wszelkie samowolne działania mogą zostać potraktowane jako akt agresji i mogą utrudnić akcję ratunkową

      

     • Odpowiadaj na pytania funkcjonariuszy - policja zbiera kluczowe informacje mające się przyczynić do skutecznej akcji uwolnienia zakładników i identyfikacji zamachowców

      

     • Bądź przygotowany na traktowanie ciebie jako potencjalnego terrorysty dopóki twoja tożsamość nie zostanie potwierdzona - w pierwszej fazie operacji odbijania zakładników policja nie jest w stanie odróżnić zakładników od napastników, którzy często próbują się wtapiać w tłum i uciec z miejsca ataku

      

     • Po wydaniu polecenia wyjścia – opuść pomieszczenie jak najszybciej, oddal się we wskazanym kierunku - w przypadku interwencji sił bezpieczeństwa należy wykonać polecenia dokładnie tak, jak tego chcą siły interwencyjne

      

     • Nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru - najważniejsze jest uratowanie życia i zdrowia, a dopiero później ratowanie dóbr materialnych.

      

      1. Podłożenie ładunku wybuchowego

      

     Specyfika zamachu bombowego polega na tym, że nie rozróżnia on „swoich” czy „obcych”, inaczej niż w przypadku porwania lub użycia broni palnej, które dotyczą konkretnych osób. Przez materiał wybuchowy rozumiemy związek chemiczny lub mieszaninę kilku związków chemicznych, która jest zdolna w odpowiednich warunkach do gwałtownej reakcji chemicznej i której towarzyszy wydzielenie wielkiej liczby produktów gazowych w postaci wybuchu (detonacji lub deflagracji). Określenie ładunek materiału wybuchowego oznacza określoną ilość materiału wybuchowego przygotowanego do wysadzenia.

      

     Otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego:

      

     1. Prowadząc rozmowę z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego zapamiętaj jak największą ilość szczegółów - uzyskane informacje/szczegóły mogą być istotne dla policji dla identyfikacji sprawcy alarmu

      

     1. Zapisz natychmiast wszystkie uzyskane lub zapamiętane informacje - w przypadku stresującej sytuacji po pewnym czasie możesz mieć problemy z przypomnieniem sobie istotnych informacji

      

     1. Poinformuj niezwłocznie o otrzymaniu zgłoszenia osobę odpowiedzialną w szkole za uruchomienie procedury - osoba odpowiedzialna może zarządzić ewakuację całości personelu szkoły

      

     1. Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację zgodnie z planem ewakuacji - ewakuacja musi być rozpoczęta niezwłocznie po ogłoszeniu odpowiedniego sygnału. Ma ona na celu ochronę personelu przed skutkami ewentualnej eksplozji ładunku.

      

     1. Nie używaj telefonu komórkowego - eksplozja ładunku może zostać zainicjowana falami emitowanymi przez telefon komórkowy

      

     1. Sprawdź, jeżeli możesz, czy w klasie pozostały przedmioty, które nie należą do jej wyposażenia - stwierdzenie obecności nieznanego przedmiotu w klasie może przyspieszyć akcję policji i zminimalizować skutki ewentualnej eksplozji

      

     1. Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub funkcjonariuszy służb - w trakcie uruchomienia procedury niezbędna jest dyscyplina i niezwłoczne wykonywanie wszystkich poleceń osoby kierującej sytuacją kryzysową

      

     1. W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną za kierowanie działaniami kryzysowymi - szybkie sprawdzenie obecności wszystkich dzieci, ułatwi zakończenie ewakuacji całości personelu szkoły

      

     1. Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu - informacja ta pozwoli rodzicom na sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje blokowania dróg ewakuacyjnych

      

     Przez podejrzany pakunek rozumiemy przesyłkę, która może zawierać ładunek wybuchowy.

      

      

      1. Podłożenie podejrzanego pakunku

      

      

      

     Podejrzany pakunek to przesyłka z ładunkiem wybuchowym lub nieznaną substancją.

      

     W przypadku podejrzenia jej otrzymania:

      

     1. Odizoluj miejsce znajdowania się podejrzanego pakunku - należy założyć, że podejrzany pakunek jest ładunkiem wybuchowym, dopóki taka ewentualność nie zostanie wykluczona

      

     1. Nie dotykaj, nie otwieraj i nie przesuwaj podejrzanego pakunku - w przypadku ładunku wybuchowego może on eksplodować w trakcie próby manipulowania

      

     1. Okryj pakunek w przypadku stwierdzenia wydobywania się z niego innej substancji (tylko jeżeli czas na to pozwala) - okrycie pakunku w przypadku wycieku nieznanej substancji może ograniczyć rozprzestrzenianie się substancji

      

     1. Poinformuj o stwierdzeniu pakunku osobę odpowiedzialną za uruchomienie procedury - osoba odpowiedzialna może zarządzić ewakuację całości personelu szkoły

      

     1. Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację zgodnie z planem ewakuacji - ewakuacja musi być rozpoczęta niezwłocznie po ogłoszeniu odpowiedniego sygnału. Ewakuacja ma na celu ochronę personelu przed skutkami ewentualnej eksplozji ładunku

      

     1. Nie używaj telefonu komórkowego - eksplozja ładunku może zostać zainicjowana falami emitowanymi przez telefon komórkowy

      

     1. Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub funkcjonariuszy służb - w trakcie uruchomienia procedury niezbędna jest dyscyplina i niezwłoczne wykonywanie wszystkich poleceń osoby kierującej sytuacją kryzysową

      

     1. W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną za kierowanie działaniami kryzysowymi - szybkie sprawdzenie obecności wszystkich dzieci, ułatwi zakończenie ewakuacji całości personelu szkoły

      

     1. Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu - informacja ta pozwoli rodzicom na sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje blokowania dróg ewakuacyjnych

      

      

     Poniższa tabela prezentuje instrukcję postępowania w przypadku podejrzenia podłożenia na terenie szkoły ładunku wybuchowego lub podejrzanego pakunku:

      

      

      

     Dyrektor placówki lub w przypadku jego

     Osoby odpowiedzialne za uruchomienie

     nieobecności wicedyrektor

     procedury

     W przypadku ich nieobecności – osoba przez

      

     nich upoważniona

      

      

     Otrzymanie informacji o podłożeniu

     Stwierdzenie podejrzanego pakunku

      

      

      

      

     ładunku wybuchowego

      

     Prowadząc rozmowę z osobą informującą o Odizoluj miejsce znajdowania się podejrzanego podłożeniu ładunku wybuchowego, zapamiętaj pakunku

      

     jak największą ilość szczegółów

      

     Zapisz natychmiast wszystkie uzyskane lub

     Nie  dotykaj,  nie  otwieraj  i  nie  przesuwaj

     zapamiętane informacje

      

      

      

     podejrzanego pakunku

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Poinformuj

     niezwłocznie

     o

     otrzymaniu

     Okryj  pakunek  w  przypadku  stwierdzenia

     zgłoszenia

     osobę

     odpowiedzialną

     za

     wydobywania się z niego innej substancji (tylko

     uruchomienie procedury

      

      

      

     jeżeli czas na to pozwala)

      

      

      

      

      

      

     Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku

     Poinformuj  o  stwierdzeniu  pakunku  osobę

     wybuchowego rozpocznij ewakuację zgodnie z

     odpowiedzialną za uruchomienie procedury

     planem ewakuacji

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Nie używaj telefonu komórkowego

      

      

     Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku

      

      

      

      

      

      

      

     wybuchowego rozpocznij ewakuację zgodnie z

      

      

      

      

      

      

      

     planem ewakuacji

      

      

      

      

      

      

      

      

     Sprawdź, jeżeli możesz, czy w klasie pozostały

     Nie używaj telefonu komórkowego

      

      

     przedmioty,  które  nie  należą  do  jej

      

      

      

      

      

     wyposażenia

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Bezwzględnie

     wykonuj

     polecenia

     osoby

     Bezwzględnie

     wykonuj

     polecenia

     osoby

     kierującej

     sytuacją

      

     kryzysową

     lub

     kierującej

     sytuacją

     kryzysową

     lub

     funkcjonariuszy służb

      

      

      

      

     funkcjonariuszy służb

      

      

      

      

      

      

     W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i

     W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i

     poinformuj

     osobę

     odpowiedzialną

     za

     poinformuj osobę odpowiedzialną za kierowanie

     kierowanie działaniami kryzysowymi

      

     działaniami kryzysowymi

      

      

      

      

      

      

     Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i

     Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i

     drodze dojazdu

      

      

      

      

     drodze dojazdu

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Sposób

      

      

     Ewakuację

     można  przeprowadzić

     tylko  na

     wyraźną

     komendę

     prowadzenia

      

      

     administratora  budynku  (wyznaczonej  osoby  odpowiedzialnej  za

     ewakuacji

      

      

     uruchomienie procedury) lub sił interweniujących i zgodnie

     z ich

      

      

      

     wskazówkami

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Telefony alarmowe

      

     Policja 997

      

      

     Telefon alarmowy 112

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Sposób

      

      

     Wybierz jeden z ww.

     nazwę i adres szkoły

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     powiadamiania

      

     numerów.

      

      

     rodzaj stwierdzonego zagrożenia

      

      

     służb

      

      

     Po zgłoszeniu się

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     dyżurnego operatora

      

      

      

      

      

      

      

      

     telefon kontaktowy

      

      

      

      

      

      

     danej służby podaj

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     następujące informacje:

      

      

      

      

      

      

      

     zrealizowane przedsięwzięcia

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     potwierdź przyjęcie zgłoszenia i zapisz dane

      

      

      

      

      

      

      

      

     przyjmującego zgłoszenie

      

      

      

      

      

      

      

      

     Sposób

      

      

     Nauczyciele odpowiedzialni za opiekę na osobami niepełnosprawnymi

     postępowania z

      

     dbają o zachowanie się przez dzieci zgodnie z potrzebami danej sytuacji.

      

      

      

     W

     przypadku konieczności ewakuacji zapewniają

     pomoc

     zgodnie z

      

      

      

     uczniami ze SPE

     wcześniejszymi ustaleniami.

      

      

     Zarządzanie na

     Czynnościami realizowanymi w  trakcie  procedury kieruje  dyrektor

     wypadek sytuacji

     placówki, wicedyrektor lub osoba przez niego wyznaczona.

     kryzysowej

      

      

      

     Obowiązki

     Zapoznać się z czynnościami realizowanymi w trakcie uruchamiania

     pracowników

     procedury

      

      

      

     Brać udział w treningach i szkoleniach z zakresu stosowania procedury

      

      

      

     Znać sygnał uruchamiający procedurę

      

      

      

     Mieć zapisane numery telefonów osób odpowiedzialnych za uruchomienie

      

     procedury i koordynację ewakuacji osób niepełnosprawnych

      

      

      

     Znać swoje zadania na wypadek uruchomienia procedury

      

      

      

     Znać miejsce ewakuacji.

      

      

      

     Szkolić uczniów w zakresie postępowania na wypadek uruchomienia

      

     procedury

      

      

      

     Stosować się do poleceń osoby zarządzającej sytuacja kryzysową.

      

      

      

      

      1. Wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły

      

      

     Przez zagrożenie chemiczne rozumiemy uwolnienie niebezpiecznych dla ludzi i środowiska pierwiastków chemicznych oraz ich związków, mieszanin lub roztworów występujących w środowisku lub powstałych w wyniku działalności człowieka. Zagrożenie może wynikać także z stosowania broni biologicznej (broń B, broń bakteriologiczna). W broni B ładunki bojowe są wypełnione mikroorganizmami chorobotwórczymi: bakteriami (wąglik, bruceloza etc.) wirusami (ospy, gorączki krwotocznej, zapalenia mózgu, wirusa HIV), toksynami (rycyna, toksyna otulinowa), grzybami lub pierwotniakami.

      

     SYTUACJA, GDY NASTĄPIŁO SKAŻENIE SZKOŁY (SZKOŁA OTRZYMUJE INFORMACJĘ O MOŻLIWYM SKAŻENIU SUBSTANCJĄ CHEMICZNĄ/BIOLOGICZNĄ - NP. TELEFON O ZAMIARZE ATAKU).

      

     Należy wówczas:

      

     1. zaalarmować wszystkich przebywających na terenie szkoły, a osoby przebywające na zewnątrz ewakuować do budynku szkoły przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru

      

     1. natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby - policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe, kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego ataku

      

     1. w budynku - szkole, zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację

      

     1. w miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki - maski pyłowe, gazę, watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, wodę utlenioną, mydło, olej parafinowy, środki pobudzające krążenie, spirytus do zmywania skóry
     2. przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek przeniknięcia środka biologicznego lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń częsta zmiana tamponu lub nawilżanie go wodą zabezpiecza przed nadmiernym pochłanianiem substancji

      

     1. powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających dużego wysiłku

      

     1. do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie wolno opuszczać uszczelnionych pomieszczeń, przebywać w pobliżu okien i innych otworów wentylacyjnych

      

     1. oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od nich wytycznymi.

      

     SYTUACJA, GDY SZKOŁA ZOSTAŁA SKAŻONA SUBSTANCJĄ CHEMICZNĄ/BIOLOGICZNĄ, A ZAGROŻENIE ZOSTAŁO WYKRYTE NATYCHMIAST LUB SZYBKO PO JEGO POJAWIENIU SIĘ.

      

     Należy wówczas:

      

     1. nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie ścierać cieczy

      

     1. aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryć ją np. kocem

      

     1. pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do przeciągów

      

     1. opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej substancji i nie wpuszczać do niego innych osób

      

     1. powiadomić osobę odpowiedzialną za zarządzanie kryzysowe w szkole - dyrektora, zastępcę dyrektora, osobę upoważnioną przez dyrekcję

      

     1. zaalarmować wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły i ewakuować je w rejon ewakuacji, przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru

      

     - rejonów ewakuacji powinno być kilka, znajdujących się w różnych kierunkach od szkoły, gdyż nie znamy kierunku wiatru, z jakiego będzie wiał w czasie przedmiotowego zagrożenia, rejonem ewakuacji powinien być budynek/budynki, a nie otwarta przestrzeń

      

     1. natychmiast po ogłoszeniu ewakuacji powiadomić odpowiednie służby - policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego zagrożenia

      

     1. jeśli miał miejsce kontakt z substancją, należy: umyć dokładnie ręce wodą i mydłem, zdjąć ubranie, które miało kontakt z podejrzaną substancją i włożyć do plastikowego worka

      

      

     1. po kontakcie z substancją nie wolno: jeść, pić, palić do czasu uzyskania zgody odpowiednich służb - policja, straż pożarna, wyspecjalizowana jednostka zwalczania skażeń i zakażeń

      

     1. w obiekcie – budynku, do którego nastąpiła ewakuacja zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację
     2. sporządzić listę osób, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo znalazły się w odległości ok. 5 m od niej. Listę przekazać policji.

      

     1. w miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki - maski pyłowe, gazę, watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, wodę utlenioną, mydło, olej parafinowy, środki pobudzające krążenie, spirytus do zmywania skóry

      

     1. przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek przeniknięcia środków biologicznego lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń - częsta zmiana tamponu lub nawilżanie go wodą zabezpiecza przed nadmiernym pochłanianiem substancji

      

     1. powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających dużego wysiłku

      

     1. oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od nich wytycznymi.

      

      

     SYTUACJA, GDY SZKOŁA ZOSTAŁA SKAŻONA SUBSTANCJĄ CHEMICZNĄ/BIOLOGICZNĄ, A ZAGROŻENIE ZOSTAŁO WYKRYTE PÓŹNO, NP. GDY POJAWIŁY SIĘ OBJAWY REAKCJI NA SUBSTANCJĘ LUB/I OGNISKA ZACHOROWAŃ:

      

     Należy wtedy:

      

     1. nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie ścierać cieczy

      

     1. powiadomić osobę odpowiedzialną w szkole za zarządzanie kryzysowe - dyrektora, zastępcę dyrektora, osobę upoważnioną przez dyrekcję

      

     1. przykryć substancję np. kocem, aby zapobiec jej rozprzestrzenianiu się

      

     1. pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do przeciągów

      

     1. opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej substancji i nie wpuszczać do niego innych osób

      

     1. ogłosić alarm i wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników znajdujących się bezpośrednio poza budynkiem, a przebywających na terenie szkoły ewakuować do wnętrza szkoły

      

     1. natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby - policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe, kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego zagrożenia

      

     1. w szkole zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację a budynek szkoły wraz ze wszystkimi obecnymi wewnątrz osobami odizolować od bezpośredniego otoczenia przygotowując się do ewentualnej kwarantanny

      

     1. oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od nich wytycznymi.

      

      

      

      

      

     Poniższa tabela prezentuje instrukcję postępowania w przypadku skażenia substancją chemiczną lub biologiczną terenu szkoły oraz zagrożenia skażeniem ww. substancjami.

      

     Osoby odpowiedzialne za

     Dyrektor lub wicedyrektor szkoły

      

     uruchomienie procedury

     W przypadku ich nieobecności – osoba przez nich

      

      

      

      

     upoważniona

      

      

      

      

     Szkoła otrzymuje informację o

     zaalarmować wszystkich przebywających na terenie szkoły,

      

     możliwym skażeniu substancją

     osoby przebywające na zewnątrz ewakuować do budynku szkoły

      

     chemiczną/biologiczną (np.

     przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku

      

     telefon o zamiarze ataku) gdy nie

     wiatru

      

     nastąpiło skażenie placówki

      

      

     natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie

      

      

      

      

     służby

      

      

      

      

      

     w budynku - szkole, zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory

      

      

     wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację

      

      

      

      

      

     w miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze

      

      

      

      

      

     przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych,

      

      

     na  wypadek  przeniknięcia  środka   biologicznego  lub

      

      

     chemicznych do wnętrza pomieszczeń

      

      

      

      

      

     powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz

      

      

     prac wymagających dużego wysiłku

      

      

      

      

      

     do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji, nie

      

      

     wolno opuszczać uszczelnionych pomieszczeń, przebywać w

      

      

     pobliżu okien i innych otworów wentylacyjnych

      

      

      

      

      

     oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować

      

      

     zgodnie z otrzymanymi od nich wytycznymi.

      

      

      

      

     Szkoła została skażona

     nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie

      

     substancją

     sprzątać proszku, nie ścierać cieczy

      

     chemiczną/biologiczną,

      

      

     aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryć ją np.

      

     a zagrożenie zostało wykryte

      

     natychmiast lub szybko po jego

     kocem

      

     pojawieniu się

      

      

     pozamykać okna oraz  drzwi i wyłączyć klimatyzację,  nie

      

      

      

      

     dopuścić do przeciągów

      

      

      

      

      

     opuścić  pomieszczenie,  w  którym  wykryto/stwierdzono

      

      

     obecność podejrzanej substancji i nie wpuszczać do niego innych

      

      

      

      

      

      

      

      

     osób

      

      

      

      

      

     powiadomić administratora

      

      

      

      

      

     zaalarmować wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły i

      

      

     ewakuować je w rejon ewakuacji, przemieszczając się pod wiatr

      

      

     oraz poprzecznie do kierunku wiatru

      

      

      

      

      

     natychmiast po ogłoszeniu ewakuacji powiadomić odpowiednie

      

      

     służby

      

      

      

      

      

     jeśli miał miejsce kontakt z substancją, należy: umyć dokładnie

      

      

     ręce wodą i mydłem, zdjąć ubranie, które miało kontakt z

      

      

     podejrzaną substancją i włożyć do plastikowego worka

      

      

      

      

      

     po kontakcie z substancją nie wolno: jeść, pić, palić do czasu

      

      

     uzyskania zgody odpowiednich służb

      

      

      

      

      

     w obiekcie – budynku, do którego nastąpiła ewakuacja zamknąć

      

      

     i  uszczelnić  okna,  drzwi,  otwory  wentylacyjne,  wyłączyć

      

      

     klimatyzację

      

      

      

      

      

     sporządzić  listę  osób,  które  miały  kontakt  z  podejrzaną

      

      

     substancją albo znalazły się w odległości ok. 5 m od niej. Listę

      

      

     przekazać policji.

      

      

      

      

      

     w miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i

      

      

     odtrutki

      

      

      

      

      

     przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych,

      

      

     na  wypadek  przeniknięcia  środków  biologicznego  lub

      

      

     chemicznych do wnętrza pomieszczeń

      

      

      

      

      

     powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz

      

      

     prac wymagających dużego wysiłku

      

      

      

      

      

     oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować

      

      

     zgodnie z otrzymanymi od nich wytycznymi.

      

      

      

      

     Szkoła została skażona

     nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie

      

     substancją

     sprzątać proszku, nie ścierać cieczy

      

     chemiczną/biologiczną

      

      

     powiadomić kierownictwo szkoły

      

     a zagrożenie zostało wykryte

      

     późno, np. gdy pojawiły się

      

      

     aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryć ją np.

      

     objawy reakcji na substancję

      

     lub/i ogniska zachorowań:

     kocem

      

      

      

      

      

     pozamykać okna oraz  drzwi i wyłączyć klimatyzację,  nie

      

      

     dopuścić do przeciągów

      

      

      

      

      

     opuścić  pomieszczenie,  w  którym  wykryto/stwierdzono

      

      

     obecność podejrzanej substancji i nie wpuszczać do niego innych

      

      

     osób

      

      

      

      

      

     ogłosić  alarm  i  wszystkich  uczniów,  nauczycieli  oraz

      

      

      

      

      

     17

      

      

     pracowników znajdujących się bezpośrednio poza budynkiem, a

      

      

     przebywających na terenie szkoły ewakuować do wnętrza

      

      

     szkoły

      

      

      

      

      

      

      

     natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie

      

      

     służby

      

      

      

      

      

      

      

     w szkole zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne,

      

      

     wyłączyć klimatyzację, a budynek szkoły wraz ze wszystkimi

      

      

     obecnymi wewnątrz osobami odizolować od bezpośredniego

      

      

     otoczenia przygotowując się do ewentualnej kwarantanny

      

      

      

      

      

      

     oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować

      

      

     zgodnie z otrzymanymi od nich wytycznymi

      

      

      

      

      

     Sposób prowadzenia ewakuacji

     Ewakuację można przeprowadzić tylko na wyraźną komendę sił

      

      

     interweniujących i zgodnie z ich wskazówkami

      

      

      

      

      

     Sposób reakcji na sygnał

     Sygnał dźwiękowy

     ewakuacja

      

     dźwiękowy

      

      

      

     Sygnał dźwiękowy

     wejść i pozostać w budynku

      

      

      

      

      

      

      

     Telefony alarmowe

     Policja 997

      

      

      

     Straż pożarna 998

      

      

      

     Pogotowie Ratunkowe 999

      

      

      

     Telefon alarmowy 112

      

      

      

      

      

      

     Sposób powiadamiania służ

     Wybierz jeden z ww.

     nazwę i adres szkoły

      

      

      

      

     numerów.

      

      

      

     rodzaj stwierdzonego zagrożenia

      

      

     Po zgłoszeniu się

      

      

      

     imię i nazwisko oraz pełnioną

      

      

     dyżurnego operatora danej

      

      

     funkcję

      

      

     służby podaj następujące

      

      

      

      

      

     informacje:

      

      

      

     telefon kontaktowy

      

      

      

      

      

      

      

     zrealizowane przedsięwzięcia

      

      

      

      

      

      

      

     potwierdź przyjęcie zgłoszenia

      

      

      

     i zapisz dane przyjmującego

      

      

      

     zgłoszenie

      

      

      

      

      

     Sposób postępowania z uczniami

     Nauczyciele odpowiedzialni za opiekę na osobami

      

     ze SPE

     niepełnosprawnymi dbają o zachowanie się przez dzieci zgodnie

      

      

     z potrzebami danej sytuacji. W przypadku konieczności

      

      

     ewakuacji zapewniają pomoc zgodnie z wcześniejszymi

      

      

     ustaleniami.

      

      

      

      

      

     Zarządzanie na wypadek sytuacji

     Czynnościami realizowanymi w trakcie procedury kieruje

      

     kryzysowej

     dyrektor placówki, wicedyrektor lub osoba przez niego

      

      

     wyznaczona.

      

      

      

      

      

     Obowiązki pracowników

     Zapoznać się z czynnościami realizowanymi w trakcie

      

      

     uruchamiania procedury

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Brać udział w treningach i szkoleniach z zakresu stosowania procedury

      

     Znać sygnał uruchamiający procedurę

      

     Mieć zapisane numery telefonów osób odpowiedzialnych za uruchomienie procedury i koordynację ewakuacji osób niepełnosprawnych

      

     Znać swoje zadania na wypadek uruchomienia procedury

      

     Znać miejsce ewakuacji

      

     Szkolić uczniów w zakresie postępowania na wypadek uruchomienia procedury

      

     Stosować się do poleceń osoby zarządzającej sytuacją kryzysową.

      

      

     1. Zagrożenia wewnętrzne

      

     Do najważniejszych zagrożeń wewnętrznych w szkole należą: agresywne zachowania ucznia oraz zjawisko tzw. fali, korzystanie przez uczniów z substancji psychoaktywnych, kradzież lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych, pedofilia, pornografia, prostytucja, picie alkoholu, wypadek lub czyn karalny dokonany przez ucznia.

      

     Zagrożeniom w szkole zwykle towarzyszą poprzedzające je lub im towarzyszące widoczne symptomy zachowań uczniów, na podstawie których można je rozpoznać. Ofiary negatywnych działań w szkole zwykle skarżą się na bóle głowy czy brzucha lub na brak apetytu. Często pojawia się pośród nich niechęć do chodzenia do szkoły (wagary) lub całkowita absencja. W rodzinie pojawia się agresja wobec rodzeństwa i rodziców, widoczny niepokój, rozdrażnienie lub lękowe reagowanie na różne sytuacje. Uczniowie izolują się i szukają samotności. Odbija się to negatywnie na ich wynikach w nauce. Nauczyciele i rodzice powinni zauważyć te zachowania i rozpocząć wyjaśnianie ich przyczyn. Należy pamiętać, że uczniowie na ogół ukrywają, iż stali się ofiarami czynów zabronionych, wstydzą się, nie chcą martwić nauczycieli/rodziców. Wreszcie przypisują sobie winę za to, co ich spotkało.

      

     Niewłaściwe zachowania uczniów a w konsekwencji zagrożenia dla bezpieczeństwa w szkole z ich strony mają wiele przyczyn:

      

     • uwarunkowania osobowościowe sprawcy – jego kłopoty w nauce, nieumiejętność przystosowania się do środowiska szkolnego, zazdrość w odniesieniu do kolegów z rodzin lepiej sytuowanych, rywalizacja w nauce, zazdrość o oceny,

      

     • środowisko pozaszkolne - otoczenie ucznia, uwarunkowania społeczno-rodzinne,

      

     • wpływ rodziny, telewizji, Internetu, gier komputerowych,

      

     • środowisko szkolne - konflikty między rówieśnikami, dominacja starszych kolegów, próba zaistnienia w grupie - zdobycia kontroli nad rówieśnikami, chęć imponowania, wyróżnienia się wśród społeczności szkolnej,

      

      

      

     19

      

     • błędne funkcjonowanie szkoły - duża liczba uczniów, hałas, anonimowość uczniów, brak współpracy z rodzicami, Policją, nieumiejętność zagospodarowania czasu wolnego uczniów, czy brak zajęć pozalekcyjnych,

      

     • błędy popełnianie przez nauczycieli w procesie kształcenia - niesprawiedliwe ocenianie, niedostateczna kontrola ucznia, tworzenie sytuacji stresowych, wyśmiewanie ucznia.

      

      

     Źródłem problemów w szkole może być też zestresowany i przemęczony nauczyciel, nie potrafiący poradzić sobie z agresją dzieci, żyjący w poczuciu niedoceniania jego pracy przez rodziców uczniów i kierownictwo szkoły, niepewny swojej przyszłości zawodowej i dotknięty trudnościami materialnymi, reprezentujący przedmiotowy stosunek do ucznia.

      

     Sytuacje zagrożenia rodzą się w codziennych sytuacjach w szkole, kreowanych przez uczniów, a to przejawia się w:

      

     • systematycznym dokuczaniu, wyśmiewaniu, ośmieszaniu, przezywaniu, robieniu sobie żartów, biciu, popychaniu i kopaniu

      

     • prezentowaniu dominacji wobec innych, chęci podporządkowania ich, w używaniu gróźb i siły

      

     • spadku zainteresowania szkołą,

      

     • niechęcią do podejmowania aktywności na rzecz społeczności lokalnej,

      

     • niekontrolowanych - nieadekwatne do wieku i sytuacji - wybuchach gniewu, impulsywności

      

     • nastawieniu ,,na nie ” i agresji wobec dorosłych

      

     • nieprawidłowym zachowaniu się w stosunku do nauczyciela/wychowawcy - chęć dominacji nad kimś silniejszym, stojącym wyżej w hierarchii

      

     • braku poczucia winy i wstydu, a nawet zadowoleniu z własnych negatywnych zachowań

      

     • prezentacji postaw aspołecznych: kradzieży, wandalizmie, piciu alkoholu, testowaniu narkotyków

      

     • przejawianiu zachowań agresywnych w stosunku do zwierząt

      

     • fascynacji sytuacjami ukazującymi sceny przemocy, inicjowaniu rozmów na tematy związane z używaniem niebezpiecznych narzędzi

      

     • ekspresji wyrażanej w pracach szkolnych, ukierunkowanej na zjawiska związane z przemocą, pracach plastycznych obrazujących sceny agresji

      

     • nadmiernym zainteresowaniem funkcjonowania grup przestępczych (próbach nawiązania kontaktu)

      

     • rozmowach na tematy związane z bronią, przynoszeniu na teren szkoły niebezpiecznych narzędzi (m. in. broni, materiałów wybuchowych).

      

     Przyczyną zagrożeń mogą być także zachowania nauczycieli takie, jak:

      

     • drwina i złośliwość wobec uczniów

      

     • presja psychiczna, ośmieszanie, lekceważenie

      

     • agresja słowna - dokuczanie, wyśmiewanie

      

     • naruszenie nietykalności cielesnej

      

     • groźby w stosunku do ucznia

      

     • niesprawiedliwe ocenianie, ograniczanie możliwości rozwoju zainteresowań lub umiejętności ucznia

      

     • kumoterstwo pośród nauczycieli - tzw. solidarność zawodowa - nauczyciele bronią siebie nawzajem i są w stanie zrobić naprawdę wszystko, by zachować dobre imię i nie wprowadzać zbędnego zamętu do placówki
     • brak autorytetu wśród młodzieży.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Rekomendacje dla działań w szkole

      

     1. Nie należy bagatelizować żadnego sygnału świadczącego o fakcie zaistnienia zagrożenia. Należy przeciwdziałać temu zjawisku na możliwie wczesnym etapie jego powstawania.

      

     1. Należy dać możliwość uczniowi poinformowania nauczyciela lub pedagoga o zaistniałej sytuacji związanej z czynnością niebezpieczną, budując atmosferę zaufania.

      

     1. Należy wyciągać konsekwencje w stosunku do osób dopuszczających się czynów zabronionych.

      

     1. W ramach działań profilaktycznych podczas lekcji wychowawczych, przy współpracy z ekspertami i specjalistami, należy informować uczniów o skutkach i konsekwencjach związanych z zagrożeniami w szkole jak i poza nią.

     Należy tworzyć przyjazne środowisko pracy i nauki poprzez sprawiedliwe ocenianie, jasne,

      

     1. czytelne, sprawiedliwe normy, przyjazny nadzór nad uczniami, sprawną organizację życia szkolnego.

      

     1. Należy podejmować działania integrujące zespoły klasowe, poznawanie się uczniów, sprzyjające budowie pozytywnych relacji w klasie.

      

     1. Należy budować relacje na autorytecie nauczyciela: nauczyciel powinien jasno określić zasady pracy i wymagania wobec uczniów, prowadzić lekcje w sposób zrozumiały, szanować ucznia i udzielać mu wsparcia, sprawować kontrolę w klasie i interweniować w razie zachowania naruszającego normy.

      

     1. Należy diagnozować sytuacje w szkole w kontekście występowania zagrożeń wewnętrznych w placówce, przeciwdziałania i usuwania oraz monitorować postępy i efekty wprowadzonych działań.

      

     1. Niezbędna jest edukacja profilaktyczna jako forma merytorycznego wsparcia w zakresie

      

     rozwiązywania problemów kierowana do nauczycieli, osób współpracujących z uczniami i rodziców

     1. Należy organizować rozmowy, pogadanki i dyskusje z rodzicami.

      

      

      

     Niektóre z czynów stanowiących fizyczne zagrożenie wewnętrzne w szkole mają znamiona czynów zabronionych. Należy pamiętać, że na zasadach określonych w Kodeksie Karnym odpowiada osoba, która popełniła czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat. Określa to art. 10 par.1 Kodeksu Karnego. Także niektóre czyny osoby, która ukończyła 15 lat rozpatrywane są jako przestępstwa – określa je szczegółowo art. 10 par.2 KK.

      

     Nie oznacza to jednak, że odpowiedzialności nie mogą podlegać osoby młodsze. Odpowiedzialność przed Sądem Rodzinnym i dla Nieletnich ponoszą osoby, które w chwili popełnienia czynu ukończyły 13 lat, jednak taki czyn nie stanowi przestępstwa, a jedynie jest to czyn karalny, a sprawca podlega stosowaniu środków wychowawczych przewidzianych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.

      

     Poniżej opisano procedury postępowania w przypadku wystąpienia w szkole przypadków najczęściej występujących fizycznych zagrożeń wewnętrznych:

      

      1. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w szkole

      

      

     2.1

      

      

      

     AGRESYWNE ZACHOWANIA UCZNIA W SZKOLE

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w szkole na wypadek wystąpienia na

      

      

     Cel

      

      

     terenie szkoły zachowań agresywnych tj. agresji fizycznej i agresji słownej ucznia

      

      

      

      

      

      

     wobec ucznia lub nauczyciela.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Procedura  postępowania  jest  uruchamiana  przez  osobę,  która  zauważyła

      

      

     Osoby

      

      

     przedmiotowe zachowanie lub której je zgłoszono. O stopniu zaawansowania

      

      

      

      

     procedury i podejmowanych w niej krokach decyduje: dyrektor placówki, a w

      

      

     odpowiedzialne i

      

      

      

      

      

      

     przypadku jego nieobecności wicedyrektor lub pedagog szkolny.

      

      

     zarządzanie

      

      

      

      

      

      

     Czynnościami realizowanymi w trakcie procedury kieruje dyrektor placówki,

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     wicedyrektor lub osoba przez niego wyznaczona.

      

      

     1. Agresja fizyczna

      

     • Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie i wyeliminowanie tego zjawiska. Obowiązkiem każdego pracownika szkoły, który zaobserwował atak agresji fizycznej lub został o nim poinformowany jest przerwanie tego zachowania. Pracownik szkoły powinien w sposób stanowczy i zdecydowany przekazać uczestnikom agresji, że nie wyraża zgody na takie zachowanie. Należy mówić dobitnie, głośno, stanowczo, używać krótkich komunikatów. W razie potrzeby należy zadbać o uniemożliwienie dalszego kontaktu miedzy uczniami.

      

     §     Należy powiadomić pielęgniarkę szkolną (jeśli taka jest w szkole), pedagoga/psychologa i dyrektora szkoły oraz powiadomić wychowawcę/ów oraz rodziców (opiekunów prawnych) agresora i ofiary.

     • W  przypadku  zagrożenia  życia  (stan  nieprzytomny)  -  pielęgniarka,

      

     pedagog/psycholog

     lub  dyrektor  szkoły

     wzywa

     natychmiast

     karetkę

     Sposób

     pogotowia, nawet bez uzyskania zgody rodziców (opiekunów prawnych).

     § Opiekę  nad  uczniem

      

      

      

      

     postępowania

     podczas  udzielania

     pomocy

     medycznej,

     ale  bez

      

     możliwości udzielenia zgody na operację, sprawuje osoba wyznaczona przez

      

     dyrektora szkoły.

      

      

      

      

      

     • Decyzję o dalszym leczeniu dziecka podejmują rodzice (opiekunowie prawni) poszkodowanego.

      

     • Pedagog szkolny/psycholog szkolny i wychowawcy klas przeprowadzają rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi) obydwu stron oraz ze sprawcą i ofiarą. Z rozmów sporządzają notatkę.

      

     • Pedagog/psycholog szkolny powinien udzielić pomocy terapeutycznej ofierze przemocy, wskazać, jak należy rodzić sobie w kontaktach z innymi,

      

     • W przypadku agresji fizycznej poczucia bezpieczeństwa i wsparcia wymagają również świadkowie ataku. Należy przeprowadzić rozmowę ze świadkami przemocy, wyjaśnić im pojęcie agresji, przypomnieć normy i zasady reagowania na przemoc, ustalić działania w podobnych przypadkach.

      

      

     22

      

     W przypadku wszczynania kolejnych ataków przez agresora, z widocznymi

     skutkami pobicia - szkoła kieruje sprawę na Policję, od postępowania której zależą dalsze losy sprawcy przemocy. Wobec agresora stosuje się konsekwencje przewidziane w statucie i/lub regulaminie szkoły.

      

     1. Agresja słowna

      

     • Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie i wyeliminowanie tego zjawiska

      

     • Należy powiadomić wychowawcę klasy i/lub dyrektora, pedagoga/psychologa.

      

     • Wychowawca (pedagog lub psycholog) przeprowadza rozmowę z uczniem mającą na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Rozmowę z ofiarą i agresorem należy przeprowadzić osobno.

      

     • Wychowawca (pedagog/psycholog) przeprowadza rozmowę ze sprawcą i ofiarą w celu ustalenia okoliczności zdarzenia, ustala wraz ze sprawcą formę zadośćuczynienia.

      

     • O zaistniałym zdarzeniu należy poinformować rodziców/opiekunów prawnych uczestników zdarzenia.

      

     • Pedagog/psycholog szkolny powinien udzielić pomocy terapeutycznej ofierze przemocy, wskazać, jak należy rodzić sobie w kontaktach z innymi,

      

     • W przypadku agresji fizycznej poczucia bezpieczeństwa i wsparcia wymagają również świadkowie ataku. Należy przeprowadzić rozmowę ze świadkami przemocy, wyjaśnić im pojęcie agresji, przypomnieć normy i zasady reagowania na przemoc, ustalić działania w podobnych przypadkach.

      

     • W poważnych przypadkach np. uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa ściganego na wniosek poszkodowanego powiadamiana jest Policja.
     • Wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne stosuje się konsekwencje przewidziane w statucie lub regulaminie szkoły.

      

     Należy:

      

      

      

      

      

      

     §

     zapoznać  się  z

     czynnościami

     realizowanymi

     w  trakcie

     uruchamiania

      

      

      

     procedury.

      

      

      

      

      

      

     ·  brać udział w treningach i szkoleniach z zakresu stosowania procedury.

      

     Obowiązki

     ·  mieć zapisane numery telefonów osób odpowiedzialnych za uruchomienie

      

     pracowników

      

      

     procedury

      

      

      

      

      

     szkoły

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     ·  znać swoje zadania na wypadek uruchomienia procedury.

      

      

      

     ·

     szkolić  uczniów

     w  zakresie

     postępowania  na

     wypadek

     uruchomienia

      

      

      

     procedury.

      

      

      

      

      

      

     ·  stosować się do poleceń osoby zarządzającej sytuacja kryzysową.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      1. Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych

      

      

     2.2

      

      

     ZNALEZIENIE W SZKOLE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego

      

      

     Cel

      

      

     uczniów przebywających w szkole/placówce w sytuacji zagrożeń wewnętrznych

      

      

      

      

     związanych z rozprowadzaniem niebezpiecznych środków odurzających oraz

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     odurzeniem alkoholem, narkotykami lub „dopalaczami”.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Osoby

      

      

     Dyrektor szkoły, pedagog szkolny/psycholog szkolny

      

      

      

      

     odpowiedzialne

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     za zarządzanie

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Podstawy

      

      

     Wystąpienie

     zagrożenia:

     (1)  rozpowszechnianiem

     środków

     odurzających

      

      

      

      

     (narkotyków,

     dopalaczy)

     lub alkoholu, (2) zdrowia

     ucznia po

     użyciu środka

      

      

     uruchomienia

      

      

      

      

      

      

     odurzającego lub spożycia alkoholu oraz (3) zdrowia ucznia w wyniku wypadku

      

      

     procedury

      

      

      

      

      

      

     w szkole lub poza nią.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1. W przypadku znalezienia podejrzanej substancji odurzającej na terenie szkoły, należy:

      

       • zachować szczególne środki ostrożności

      

       • zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej uczniów oraz ew. jej zniszczeniem

      

       • powiadomić dyrektora szkoły, który powiadamia Policję

      

       • ustalić (jeżeli to możliwe), do kogo znaleziona substancja należy

      

       • przekazać Policji zabezpieczoną substancję oraz informację o zaistniałej sytuacji
       • opracować i prowadzić projekty edukacyjne dot. w/w problematyki.

      

      1. W przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie środków odurzających należy:

     Sposób działania

     • odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie

      

     • powiadomić pedagoga/psychologa szkolnego

      

     • powiadomić dyrektora szkoły, dyrektor powiadamia Policję

      

     • zażądać od ucznia w obecności innej osoby/pedagoga przekazania posiadanej substancji

      

     • zażądać od ucznia pokazania zawartości plecaka oraz zawartości kieszeni

      

     • powiadomić rodziców/prawnych opiekunów ucznia

      

     • poinformować rodziców o obowiązujących procedurach w szkole/placówce

      

     • przeprowadzić z uczniem w obecności rodziców / opiekunów prawnych dziecka rozmowę o złamaniu obowiązującego prawa szkolnego W dalszej kolejności należy objąć ucznia działaniami profilaktycznymi lub

      

     24

      

     wychowawczymi. Wsparcia należy udzielić również

      

     rodzicom/opiekunom prawnym ucznia.

      

      • podjąć wraz z rodzicami działania profilaktyczne w zakresie posiadania i rozprowadzania środków odurzających.

      

     1. W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia alkoholem:

      

      • powiadomić wychowawcę klasy ucznia

      

      • odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie

      

      • powiadomić pedagoga/psychologa szkolnego

      

      • przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego

      

      • powiadomić dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji

      

      • powiadomić rodziców ucznia z prośbą o przybycie do szkoły/placówki

      

      • poinformować rodziców o obowiązującej w szkole procedurze postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych. W dalszej kolejności należy objąć ucznia działaniami profilaktycznymi lub wychowawczymi. Wsparcia należy udzielić również rodzicom/opiekunom prawnym ucznia.

      

      • przeprowadzić rozmowę z rodzicami wskazując argumenty dla zagrożenia zdrowia, wskazać działania, instytucje mogące służyć pomocą w zaistniałej sytuacji.

      

      • powiadomić właściwe instytucje zajmujące się zdrowiem ucznia.

      

     1. W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia narkotykami:

      

      • przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy

      

      • poinformować pielęgniarkę/pedagoga szkolnego

      

      • w momencie rozpoznania odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie

      

      • przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego

      

      • poinformować dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji

      

      • wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia

      

      • przekazać rodzicom informację o obowiązującej procedurze postępowania

      

      • przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z uczniem.

      

      • zobowiązać rodziców do pomocy dziecku w odstąpieniu odurzania się, wskazać działania, instytucje mogące służyć pomocą w zaistniałej sytuacji.

      

      • opracować działania profilaktyczne lub wychowawcze pracy z dzieckiem

      

      • wdrożyć program wychowawczo-profilaktyczny. Monitorować i ewaluować efekty

      

      • powiadomić właściwe instytucje zajmujące się zdrowiem ucznia.

      

      

      

     25

      

     1. W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia „dopalaczami”:

      

      • przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy

      

      • w momencie rozpoznania odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie

      

      • poinformować pedagoga/psychologa szkolnego

      

      • przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego

      

      • poinformować dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji

      

      • wezwać karetkę pogotowia ratunkowego

      

      • wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia

      

      • przekazać rodzicom informację o obowiązującej procedurze postępowania

      

      • przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności lub indywidualnie w celu wyciszenia emocji

      

      • udzielić pomocy i zobowiązać rodziców do pomocy dziecku w odstąpieniu od odurzania się

      

      • opracować działania profilaktyczne lub wychowawcze pracy z dzieckiem

      

      • wdrożyć program wychowawczo-profilaktyczny. Monitorować i ewaluować efekty

      

      • powiadomić właściwe instytucje zajmujące się zdrowiem ucznia.

      

     1. W przypadku odmowy współpracy przez rodziców:

      

      • szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny lub Policję

      

      • powiadomione instytucje wdrażają obowiązujące procedury postępowania

      

      • szkoła współpracuje z instytucjami w zakresie pomocy i wsparcia ucznia

      

      • szkoła udziela informacji i przekazuje dotychczasowe sposoby postępowania z uczniem

      

      • szkoła współpracuje z Ośrodkiem Wychowawczym, w którym umieszczono ucznia

      

      • szkoła monitoruje ucznia do czasu osiągnięcia przez niego pełnoletniości.

      

      

     Należy:

      

      

     ·

     zapoznać się ze skutecznymi działaniami profilaktycznymi.

      

      

     ·  zapoznać się z rodzajami i wyglądem środków odurzających.

      

     Obowiązki

     ·

     zapoznać się z symptomami wskazującymi na odurzenie narkotykiem.

      

     pracowników

      

      

      

      

     szkoły

     ·

     zapoznać się z symptomami nadużycia alkoholu.

      

      

     ·

     zapoznać się z symptomami zachowania dealerów środków odurzających.

      

      

     ·

     prowadzić regularnie zajęcia z zakresu zagrożenia zdrowia środkami

      

      

      

     niebezpiecznymi.

      

      

     26

      

     • prowadzić systematyczne zajęcia z zakresu stosowania obowiązującego w szkole Prawa.

      

     • realizować projekty edukacyjne z uczniami o współczesnych zagrożeniach.

      

     • prowadzić cykliczne szkolenia dla rodziców o zagrożeniach zdrowia dzieci.

      

     • prowadzić ciągłą obserwację uczniów w kontekście ich zdrowia i bezpieczeństwa.

      

     • poznać nazwy instytucji pomocowych zajmujących się uzależnieniami

      

     • zapoznawać się ę na bieżąco z przepisami obowiązującego Prawa w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.

      

      

      

      

     2.3 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia kradzieży lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych

      

      

      

     2.3

      

      

      

     KRADZIEŻ LUB WYMUSZENIE PIENIĘDZY

      

      

      

      

      

     LUB PRZEDMIOTÓW WARTOŚCIOWYCH

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Celem

     procedury  jest  określenie  sposobu  postępowania

     na  wypadek

      

     Cel

      

     stwierdzenia w szkole przypadku kradzieży lub wymuszenia pieniędzy lub

      

      

      

      

     przedmiotów wartościowych, dokonanego przez ucznia.

      

      

      

      

      

      

      

     Osoby

      

     Za  uruchomienie  i  anulowanie  procedury  oraz  kierowanie  koniecznymi

      

      

     działaniami  odpowiadają  kolejno:  dyrektor  placówki,  w  przypadku  jego

      

     odpowiedzialne

      

      

      

     nieobecności wicedyrektor, a w przypadku jego nieobecności pedagog/psycholog

      

     za zarządzanie

      

      

      

     szkolny.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1.  Kradzież lub wymuszenie przedmiotu znacznej wartości:

      

      

      

      

      

     § Działania mające na celu powstrzymanie i niwelowanie tego zjawiska

      

      

      

      

      

     winny zostać podjęte bezzwłocznie

      

      

      

      

      

     §

     Osoba,  która  wykryła  kradzież,  winna  bezzwłocznie  powiadomić

      

      

      

      

      

     dyrektora szkoły

      

      

      

      

      

     § Należy przekazać sprawcę czynu (o ile jest znany i przebywa na terenie

      

      

      

      

      

     szkoły) pod opiekę pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły

      

     Sposób działania

      

     §

     Należy   zabezpieczyć   dowody   przestępstwa   tj.

     przedmiotów

      

      

      

     pochodzących z kradzieży lub wymuszenia i przekazanie ich Policji

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     § Należy zażądać, aby uczeń przekazał skradzioną rzecz, pokazał zawartość

      

      

      

      

      

     torby szkolnej oraz kieszeni we własnej odzieży oraz przekazał inne

      

      

      

      

      

     przedmioty budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną

      

      

      

      

      

     rzeczą - w obecności innej osoby, np. wychowawcy klasy, pedagoga

      

      

      

      

      

     szkolnego, psychologa, dyrektora lub innego pracownika szkoły (należy

      

      

      

      

      

     pamiętać, że pracownik szkoły nie ma prawa samodzielnie wykonać

      

      

      

      

      

     czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia. Może to zrobić tylko

      

      

      

      

      

     Policja

      

      

      

      

      

     § We współpracy z pedagogiem szkolnym należy ustalić okoliczności czynu

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     i ewentualnych świadków zdarzenia

      

      

      

      

      

     §

     Dyrektor szkoły winien wezwać rodziców (opiekunów prawnych)

      

      

      

     sprawcy i przeprowadzić rozmowy z uczniem w ich obecności. Należy

      

      

      

     sporządzić notatkę z tej rozmowy podpisaną przez rodziców

      

      

      

     §

     Należy powiadomić Policję.

      

      

      

      

      

      

      

     §

     sprawca

     winien

     dokonać

     zadośćuczynienia  poszkodowanemu

     w

      

      

      

     kradzieży.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     2.  Otrzymanie przez ucznia prawomocnego wyroku ukończenia

      

      

      

     postępowania karnego

      

      

      

      

      

      

      

     §

     Po otrzymaniu

     zawiadomienia

     z sądu o

     prawomocnym ukończeniu

      

      

      

     postępowania karnego wobec ucznia dyrektor szkoły niezwłocznie na

      

      

      

     posiedzeniu   Rady   Pedagogicznej   winien   przedstawić   treść

      

      

      

     zawiadomienia.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     §

     Rada Pedagogiczna może

     podjąć decyzję o skreśleniu

     ucznia z

     listy

      

      

      

     uczniów.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     §

     Następnie dyrektor szkoły powiadamia o decyzji Rady Pedagogicznej

      

      

      

     rodziców.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     §

     Dyrektor

     -

     na

     podstawie

     przepisów

     kodeksu

     postępowania

      

      

      

     administracyjnego oraz po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego -

      

      

      

     wydaje decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły.

      

      

      

      

      

      

     §  Zapoznanie się z czynnościami realizowanymi w trakcie uruchamiania

      

      

      

     procedury

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     §  Wzięcie udziału w treningach i szkoleniach z zakresu stosowania procedury

     Obowiązki

     §

     Posiadanie - dostępnych w każdej chwili – numerów telefonów osób

      

     pracowników

      

      

     odpowiedzialnych za uruchomienie procedury

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     §  Posiadanie wiedzy o swoich zadaniach na wypadek uruchomienia procedury

      

     §  Stosowanie się do poleceń osoby zarządzającej procedurą.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     2.4 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków pedofilii w szkole

      

     2.4

     WYSTĄPIENIE PRZYPADKU PEDOFILII W SZKOLE

      

      

      

     Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów,

     Cel                 na wypadek zagrożenia wewnętrznego wynikającego z możliwości pojawienia się osób, które psychicznie i fizycznie będą molestowały dzieci i nakłaniały do czynności seksualnych.

      

     Osoby Dyrektor lub wicedyrektor szkoły. osoba wyznaczona w przypadku nieobecności odpowiedzialne W przypadku ich nieobecności – osoba przez nich upoważniona.

     za zarządzanie

      

      

      

     28

      

     Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie tego zjawiska.

      

     • w pierwszym kroku po stwierdzeniu zagrożenia należy powiadomić dyrektora oraz pedagoga/psychologa szkolnego

      

     • w przypadku potwierdzenia informacji o pojawianiu się osób obcych, zaczepiających uczniów, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą placówkę Policji

      

     • następnie dyrektor szkoły winien przekazać pracownikom szkoły informację o stwierdzonym zagrożeniu

      

     • wychowawcy klas oraz pedagogowie szkolni winni podjąć działania profilaktyczne wśród uczniów w celu wskazania potencjalnego zagrożenia oraz wskazania możliwych form przekazania informacji o osobach, które mogą stwarzać zagrożenie

      

     Sposób działania

     §  w przypadku stwierdzenia, że uczeń był molestowany, bezzwłocznie

      

     powinni zostać powiadomieni rodzice/prawni opiekunowie ucznia oraz

      

     policja w celu przeprowadzenia czynności sprawdzających, które umożliwią

      

     ustalenie sprawcy molestowania

      

     §  wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny przeprowadza indywidualną

      

     rozmowę z uczniem (w obecności rodziców ustala przyczyny i okoliczności

      

     zdarzenia)

      

     §  dyrektor winien wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia

      

     §  wychowawca  lub  pedagog/psycholog  szkolny  winien  przeprowadzić

      

     rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia sprawcy na temat

      

     zdarzenia

      

     §  dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ustali

      

     działania  z  udziałem  psychologa  dziecięcego  lub  pedagoga  w  celu

      

     zapewnienia opieki na uczennicą/uczniem

      

      

     Podstawy

     Kodeks Karny: art. 197 § 3; art. 200 art. 200a; art. 200b;

     prawne

      

     uruchomienia

      

     procedury

      

      

     2.5 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków rozpowszechniania pornografii w szkole przez ucznia

      

      

     2.5

      

      

     PRZYPADEK ROZPOWSZECHNIANIA PORNOGRAFII W SZKOLE

      

      

      

      

     PRZEZ UCZNIA

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów,

      

     Cel

      

     na wypadek zagrożenia wewnętrznego związanego

      

      

      

      

     z rozpowszechnianiem materiałów o charakterze pornograficznym.

      

      

      

      

      

     Osoby

      

     Dyrektor lub wicedyrektor szkoły.

      

     odpowiedzialne

      

     W przypadku ich nieobecności – osoba przez nich upoważniona.

      

     za zarządzanie

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     29

      

     • W przypadku powzięcia przez nauczyciela/rodzica lub inną osobę informacji o rozpowszechnianiu przez ucznia pornografii w Internecie, w szkole należy bezzwłocznie powiadomić dyrektora szkoły oraz administratora sieci o zaistniałym zdarzeniu

      

     • W przypadku, gdy uczeń przekazuje informację o osobach, które pokazywały materiały pornograficzne, konieczne jest zapewnienie anonimowości w celu uniknięcia ewentualnych konsekwencji, które mogą być związane z przemocą skierowaną wobec tego ucznia przez sprawców zdarzenia.

      

     • Dyrektor szkoły winien przekazać informację o stwierdzonym zagrożeniu

      

     Sposób działania

     pracownikom szkoły.

      

      

     • Wychowawca klasy i pedagog szkolny winien podjąć działania profilaktyczne wśród uczniów w celu wskazania zagrożeń, jakie niesie za sobą upublicznianie materiałów o charakterze pornograficznym oraz wskazania możliwych konsekwencji tego typu działań

      

     • Dyrektor winien wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia, który rozpowszechniał materiały pornograficzne

      

     • Wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny winien przeprowadzić rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia sprawcy na temat zdarzenia.

      

      

      

     2.8