• Regulamin wycieczek szkolnych

    •     

      

     REGULAMIN TURYSTYKI I WYCIECZEK SZKOLNYCH

     SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.M.DĄBROWSKIEJ W JAROSŁAWCU

      


     Podstawą opracowania regulaminu są następujące akty prawne:

      

     Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U z 2017, poz. 2198 i 2200 ze zm). – art. 92a, ust 1, art. 92d, art.92e, art.92t

     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 28 sierpnia 2014 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (DZ. U. z 2014 r. poz. 1150)

     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. ,,W sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach" (Dziennik Ustaw nr 6 poz. 69 ze zm.)

     Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240), 6. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1241),

     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 marca  2016 r. ,,W sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży” (Dz.U. 2016 poz. 452)

      

     Zasady Ogólne

     • Szkoła dla swoich uczniów może organizować różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki, współdziałając ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem jest krajoznawstwo i turystyka.
     • Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.

      

     Warunki i sposób organizowania przez szkołę krajoznawstwa i turystyki

      

     1. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki ma na celu:
     • poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;
     • poznawanie kultury i języka innych państw;
     • poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;
     • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody;
     • upowszechnianie form aktywnego wypoczynku;
     • podnoszenie sprawności fizycznej;
     • przeciwdziałanie patologii społecznej;
     • wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
     • poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
     1. Krajoznawstwo i turystyka w szkole może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
     2. Organizacja imprez o charakterze krajoznawczym i turystycznym może mieć następujące formy:
     • wycieczki przedmiotowe, organizowane w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych;
     • wycieczki krajoznawczo-turystyczne;, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych,
     • wyjazdy, imprezy kulturalno- oświatowe,
     • imprezy wyjazdowe związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły,
     • wycieczki zagraniczne.
     1. Organizację wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych:
     2. Ze względu na czas trwania wyróżnia się wycieczki:
     • jednodniowe trwające do kilkunastu godzin,
     • dwu- lub kilku dniowe z noclegami poza miejscem zamieszkania.
     1. Ze względu na rodzaj podróżowania uczniowie biorą udział w wycieczkach:
     • pieszych – nizinnych i górskich,
     • koleją,
     • autobusem,
     • rowerem,
     • narciarskich i saneczkarskich(kuligi).

      

     1. Udział uczniów w wycieczkach i imprezach za wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych wymaga pisemnej zgody rodziców bądź prawnych opiekunów, którzy powinni przed jej rozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem dziecka. Podpisane oświadczenia przechowuje kierownik wycieczki.
     2. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora. Listę tych uczniów wychowawca dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.
     3. Uczestnicy wycieczki i imprezy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie nie jest jednak obligatoryjne.  W przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej, obowiązkowe jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
     4. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika i opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor szkoły.
     5. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.
     6. W czasie wycieczki autokarowej, przy wyjeździe poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien być zapewniony jeden opiekun na 15 uczniów.
     7. W czasie wycieczki na terenie miejscowości, w której znajduje się szkoła, jeden nauczyciel może mieć pod opieką najwyżej 30 uczniów.
     8. Opiekę nad uczestnikami wycieczek wyjazdowych poza miejscowość która jest siedzibą szkoły-  sprawuje jeden opiekun dla grupy 15 uczniów.
     9. W czasie wycieczki pieszej organizowanej na terenia Parków Narodowych oraz na szlakach turystycznych leżących powyżej 1000 m npm, jeden nauczyciel może mieć pod opieką 10 uczniów. W wycieczce takiej musi uczestniczyć przewodnik górski, a uczniowie muszą mieć ukończony 12 rok życia.
     10. Podczas wycieczek wymagających korzystania z przejazdu PKP jeden nauczyciel może sprawować opiekę nad 9 uczniami.
     11. Podczas wycieczek rowerowych jeden nauczyciel może sprawować opiekę nad 10 uczniami, którzy ukończyli 12 rok życia i posiadają kartę rowerową oraz kask rowerowy.
     12. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek szkolnych pełnego bezpieczeństwa na jedną wycieczkę klasową przydziela się jako opiekunów dwóch nauczycieli, na kolejne jeden nauczyciel + rodzic. W klasach IV- VIII dopuszcza się maksymalnie 5 dni wycieczkowych w roku szkolnym. Pod pojęciem wycieczki rozumie się zajęcia odbywające się poza szkołą (w tym np.: wyjazdy do teatru).
     13. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba. W przypadku większej niż jeden liczby opiekunów przynajmniej jeden z nich powinien być nauczycielem.
     14. Wycieczka powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu, trasy, bazy noclegowej i przewidywanej ceny oraz regulaminu zachowania uczniów podczas wycieczki (stosowny zapis powinien się znaleźć w dzienniku lekcyjnym, a regulamin wraz z podpisami uczniów powinien przechowywać kierownik wycieczki).
     15. Organizator wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.
     16. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest plac szkolny, skąd uczniowie udają się do domu; po godzinie 19:00 – wyłącznie pod opieką rodziców.
     17. Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki opracowuje kierownik tej wycieczki.
     18. Kierownikiem wycieczki może być każdy nauczyciel. Kierownika wycieczki wyznacza dyrektor szkoły z pośród nauczycieli biorących udział w planowanej wycieczce. Kierownikiem wycieczki klasowej jest wychowawca, chyba że dyrektor wyznaczy inną osobę która będzie spełniać tę funkcję.
     19. Kierownik wycieczki i opiekunowie nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Koszty faktycznie poniesione wliczane są w koszty uczestników wycieczki.
     20. Wycieczki krajowe i zagraniczne należy odpowiednio wcześniej zgłosić u dyrektora szkoły. Zgodę na zorganizowanie wycieczek zagranicznych wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
     21. Kierownik wycieczki wypełnia kartę wycieczki /wzór w sekretariacie szkoły/ oraz listę jej uczestników - dokumenty te składa w sekretariacie szkoły najpóźniej 3 dni przed wycieczką celem ich zatwierdzenia przez Dyrektora.
     22. Rodzice najpóźniej dwa dni przed wycieczką powinni być pisemnie powiadomieni o:

     - miejscu i godzinie zbiórki na wycieczkę;

     - miejscu i przewidywanej godzinie powrotu z wycieczki;

     - dokładnym adresie pobytu wraz z nr telefonu;

     - przewidywanej trasie wycieczki;

     1. Rozliczenia kosztów wycieczki dokonuje kierownik wycieczki. Z rozliczeniem zapoznaje uczniów oraz ich rodziców. Rozliczenie przechowuje wraz z dokumentacją wycieczki do końca etapu edukacyjnego.
     2. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą lub w górach.
     3. Wycieczki górskie powinny odbywać się po oznakowanych szlakach turystycznych, jeśli leżą na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody muszą być prowadzone przez licencjonowanych przewodników.  
     4. W wycieczkach narciarskich uczestnicy muszą posiadać umiejętność jazdy na nartach, sprawdzoną przez kierownika wycieczki posiadającego odpowiednie przygotowanie( instruktor lub pomocnik instruktora narciarskiego PZN).
     5. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

      

     Zalecane normy bezpieczeństwa

     1. WYCIECZKA AUTOKAROWA         

     Pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat, oznakowany jest z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej.W warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone chyba, że są wykonane z materiału odblaskowego.

     Kierowca powinien posiadać potwierdzenie sprawności technicznej pojazdu, apteczkę pierwszej pomocy i gaśnicę.

     Opiekun musi przebywać ze swoją grupą w pojeździe, nie wolno rozdzielać grupy na dwa lub więcej pojazdów.

     Ilość uczestników wycieczki nie może przekraczać ilości miejsc siedzących w pojeździe, przejście w autokarze musi być wolne. Opiekunowie zajmują miejsca przy drzwiach oraz w części środkowej autokaru. Uczniowie sprawiający trudności wychowawcze oraz źle znoszący podróż siedzą przy opiekunach.

     Należy zabronić w czasie jazdy: spacerowania po autokarze, podnoszenia się ze swoich miejsc, siedzenia tyłem, na oparciu. Kierownik wycieczki powinien dysponować apteczką pierwszej pomocy. Bagaż uczestników powinien być umieszczony w bagażniku i na półkach.

     Przerwy dla zapewnienia odpoczynku i załatwienia potrzeb fizjologicznych należy organizować tylko na terenie specjalnych parkingów. W czasie postoju należy zabronić wchodzenia na jezdnię i jej przekraczania. Po każdej przerwie organizator sprawdza obecność uczestników.

     Nie wolno wysadzać dzieci powracających z wycieczki, z autokaru poza miejscem kończącym wycieczkę. Wyjątek- pisemna  prośba rodzica, który będzie stał w miejscu wcześniej ustalonym.

      

     2. PRZEJAZDY POCIĄGAMI

     Opiekun musi przebywać z grupą w wagonie, nie wolno rozdzielać grupy na dwa lub więcej wagonów, w tym celu wskazane jest dokonanie wcześniejszej rezerwacji miejsc lub przedziałów jeżeli pociąg takie prowadzi.

     Zasady rozmieszczenia uczniów i bagażu oraz zapewnienia środków pierwszej pomocy – jak w przypadku autokaru.

     Należy zabronić uczniom opuszczania wagonu oraz wychylania się przez okna. W czasie postoju pociągu uczniowie powinni znajdować się na swoich miejscach siedzących.

     Bilety na przejazd wraz z zaświadczeniem o przejeździe grupowym oraz legitymacje szkolne uczestników powinien posiadać kierownik wycieczki.

     3. WYCIECZKA PIESZA

     W czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu.

     Uczestnicy powinni posiadać ubiór (szczególnie buty) odpowiedni do miejsca i warunków atmosferycznych

     Poza miastem należy poruszać się  lewą stroną drogi, ustępując z drogi nadjeżdżającym pojazdom

     W lesie należy poruszać się po znakowanych szlakach turystycznych (na terenie parków narodowych lub krajobrazowych – wyłącznie) lub wyznaczonych ścieżkach

     Opiekunowie powinni posiadać mapę (wskazana jest znajomość terenu).

     Przed wyruszeniem sprzed szkoły uczestnicy powinni być poinformowani o zasadach poruszania się po drogach i po lesie.

     4. WYCIECZKA GÓRSKA

     Wyruszając w góry należy dokładnie zaplanować trasę, uwzględniając wiek, a także płeć uczestników – dla uczniów w wieku 7-8 lat 3-4 km tj. 2 godz. dla uczniów 9 – 12 lat 6 – 10 km, tj. 3 - 5 godz.  marszu wraz z odpoczynkiem. Na wędrówkę należy wyruszyć wcześnie rano, aby przed zmrokiem dojść do miejsca noclegu.

     Uczestnicy powinni posiadać odpowiedni ubiór – buty sznurowane, kurtka (ze względu na zmienność pogody w górach oraz spadek temperatur wraz ze wzrostem wysokości). Ekwipunek należy zabrać w plecaku.

     Wszyscy uczestnicy wycieczki powinni poruszać się wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych, w ten sposób, że na początku (za przewodnikiem) ustawione są osoby słabsze kondycyjnie, a na końcu osoby najsilniejsze, kolumnę otwiera i zamyka osoba dorosła.

     5. WYCIECZKA ROWEROWA

     Zgodnie z prawem o ruchu drogowym w kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób. W przypadku kilku grup odstępy między nimi powinny wynosić, co najmniej 200 metrów. Wszyscy uczniowie musza posiadać kartę rowerową.

     Prowadzący wycieczkę powinien jechać na początku, za nim najsłabsi w grupie, następnie pozostali uczniowie, drugi opiekun na końcu grupy. Tempo jazdy powinno być dostosowane do możliwości najsłabszego uczestnika, odstępy pomiędzy jadącymi do 5 m.

     Uczestnicy wycieczki powinni jechać jeden za drugim ( nie wolno jechać obok siebie), jak najbliżej prawej krawędzi drogi, zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

     Opiekun grupy powinien posiadać apteczkę pierwszej pomocy oraz narzędzia do ewentualnej naprawy rowerów, także zapasowe dętki i wentyle oraz pompkę.

     Uczestnicy powinni posiadać ubiór odpowiedni do jazdy oraz kask ochronny na głowę, z boku tylnego bagażnika (z lewej strony) powinno być przymocowane tzw. ramię bezpieczeństwa ze światłem odblaskowym na końcu.

     6. ZASADY PORUSZANIE SIĘ Z GRUPĄ W MIASTACH

     Przed rozpoczęciem zwiedzania obiektu lub miasta, każdy uczestnik musi być poinformowany o harmonogramie wycieczki,(adresie, miejscu pobytu docelowego) aby w razie zgubienia się potrafił dotrzeć do miejsca zbiórki.

     W trakcie pieszego poruszania się z grupą w terenie miejskim opiekunowie powinni tak podzielić obowiązki, by jeden z nich znajdował się na czele grupy i kierował nią, a drugi na końcu ją zamykał. Opiekun zamykający grupę nie może dopuścić, by któryś z uczniów pozostał za nim. Obaj opiekunowie powinni poruszać się z granicach wzajemnego kontaktu wzrokowego, aby zapobiec zbytniemu rozciągnięciu grupy.

     Prowadzenie grup po ulicach, drogach i terenach publicznych powinno odbywać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, szczególną ostrożność należy zachować przy przechodzeniu z grupą przez jezdnię, należy pamiętać, że przechodzenie powinno się odbywać w taki sposób, by cała grupa przekroczyła jezdnię razem.

     W przypadku korzystania ze środków komunikacji miejskiej należy zadbać, by wszyscy uczestnicy wycieczki: znajdowali się w jednym pojeździe lub w jednej jego części (dotyczy pociągu, tramwaju, metra), znali nazwę przystanku, na którym grupa będzie wysiadać, znali orientacyjny czas przejazdu lub ilość przystanków do przejechania, posiadali ważne bilety na przejazd.

      

     7.SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOTYCZĄCE TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ (NP.  SPŁYWY KAJAKOWE, NARCIARSTWO) 

     Zajęcia z zakresu turystyki kwalifikowanej (narciarstwo, spływ kajakowy):

     1. zajęcia mogą się odbywać tylko pod opieką osób do tego uprawnionych (np. instruktor narciarstwa, snowboardu, instruktor kajakarstwa itp.);
     2. jeżeli opiekun wycieczki nie posiada takich uprawnień, to kierownik wycieczki zawiera stosowną umowę z podmiotem posiadającym uprawnienia z zakresu turystyki kwalifikowanej;
     3. za bezpieczeństwo młodzieży podczas zajęć z zakresu turystyki kwalifikowanej odpowiada także opiekun wycieczki, który powinien być obecny na zajęciach;
     4.  dla bezpieczeństwa uczestników należy zapewnić 1 opiekuna na grupę 10 uczniów;
     5.  w szczególnych okolicznościach konieczne jest zwiększenie liczby opiekunów przy uwzględnieniu m.in. ukształtowania terenu, wieku i aktualnego stanu zdrowia uczestników, predyspozycji psychofizycznych oraz aktualnych i przewidywanych warunków atmosferycznych;
     6.  każdą wycieczkę, w czasie której odbywają się zajęcia z zakresu turystyki kwalifikowanej należy omówić na spotkaniu z rodzicami, podczas którego wychowawca ma obowiązek przedstawić wszystkie zagrożenia wynikające z uprawiania danej dyscypliny sportu (przed wyjazdem na obóz każdy rodzic podpisuje oświadczenie, iż jest świadomy zagrożeń związanych z uprawianiem sportów wodnych, narciarskich).

      

      Zajęcia z zakresu sportów zimowych:

     1) każdy z uczestników obozu jest zobowiązany do noszenia kasku ochronnego w czasie przebywania na stoku narciarskim;

      2) każdy z uczestników obozu jest zobowiązany do noszenia na stoku emblematu ułatwiającego opiekunom jego identyfikację;

     3) na każdą 10-osobową grupę początkujących uczniów przypada jeden opiekun z uprawnieniami instruktorskimi;

     4) uczniowie powinni być zapoznani z zasadami bezpieczeństwa na stoku

      Zajęcia z zakresu turystyki wodnej:

     1) jeden nauczyciel na 7 uczniów na wycieczkach wodnych (np. spływach kajakowych);

     2) jeden z opiekunów powinien mieć uprawnienia ratownika wodnego;

     3) używane na wycieczkach wodnych kajaki i łodzie powinny być wyposażone w odpowiednią ilość sprzętu ratunkowego;

     4) uczniowie powinni być przeszkoleni pod kątem umiejętności posługiwania się sprzętem ratunkowym;

     5) uczniowie powinni być zapoznani z zasadami bezpieczeństwa.

      

      

      

      Obowiązki kierownika wycieczki.

     • opracowanie programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy;
     • opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników,
     • zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz stosowanie nadzoru w tym zakresie,
     • wypełnienie oraz przedłożenie dyrekcji karty wycieczki w celu zatwierdzenia, na trzy dni przed planowanym wyjazdem ( jeżeli jest przewidziany nocleg, należy dołączyć adres i numery telefonów)
     • opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników oraz ich rodziców;
     • zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;
     • zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków ich przestrzegania;
     • jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga należy zaznajomić jej uczestników z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą lub w górach;
     • określenie zadań opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa nad przydzieloną grupą uczniów,
     • nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny sprzęt i ekwipunek oraz posiadanie apteczki pierwszej pomocy;
     • organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników;
     • podział zadań dla opiekunów,
     • posiadanie przy sobie listy wszystkich uczestników z adresem, numerem telefonu i numerem PESEL;
     • udzielenie natychmiastowej pomocy w razie wypadku, w szczególnym wypadku wezwanie pogotowia;
     • dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy;
     • podsumowanie, ocena i rozliczenie finansowe imprezy po jej zakończeniu.

      

      

      

     Do obowiązków opiekuna wycieczki należy

     • sprawdzanie stanu liczbowego jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego;
     • opieka nad powierzonymi mu uczniami;
     • współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy;
     • nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;
     • nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom;
     • wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika;
     • sprawdzenie, czy wyposażenie pokojów spełnia wymagania, a otoczenie miejsca noclegu jest bezpieczne.
     • opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci,
     • funkcję opiekuna wycieczki może pełnić kierownik wycieczki.

      

      

      

          Uczestnicy wycieczki – obowiązki

      

     • przybyć na miejsce zbiórki najpóźniej 15 min. przed wyjazdem;
     • swoje przybycie zgłosić kierownikowi wycieczki;
     • poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu;
     • wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika;
     • w środkach transportu zająć miejsce w wyznaczone przez opiekuna;
     • w czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez okno;
     • nie zaśmiecać pojazdu;
     • w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna;
     • nie oddalać się z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna;
     • w czasie przebywania w obiektach turystycznych przestrzegać postanowień i regulaminów tych obiektów;
     • zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury;
     • pomagać słabszym i być życzliwym wobec innych uczestników.
     • wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania
     • w przypadku przerwania wycieczki ze względu na niewłaściwe zachowanie pojedynczych uczniów lub całej grupy, uczestnicy są zobowiązani do pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych.
     • W razie odesłania ucznia z wycieczki do domu z powodu niewłaściwego zachowania, rodzice zobowiązani są bezzwłocznie na własny kosz odebrać dziecko z miejsca pobytu grupy i zapewnić mu opiekę w drodze do domu. Rodzice ponoszą również koszt udziału dziecka w wycieczce.

      

      

     .

      

      

     Finansowanie  wycieczek

      

     •  plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika wycieczki oraz przewidywalne koszty organizacyjne i programowe,
     •  wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków rady rodziców lub innych źródeł,
     •  rodzice którzy zdeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklaracje tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu,
     •  rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego,
     •  dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci listy wpłat oraz rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze- w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach mogą to być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika oraz wszystkich opiekunów, jednak wydatki tego typu nie mogą przekroczyć 20% kosztów wycieczki.

      

      

      

      

      

     Postanowienia końcowe

      

     •  jeżeli wycieczka ma odbyć się podczas planowanej lekcji danego przedmiotu, należy zgłosić zamiar wyjścia poza teren szkoły i odnotować wyjście na wycieczkę w dzienniku lekcyjnym i zeszycie wyjść znajdującym się w sekretariacie szkoły.
     •  wszystkie  pisma wysłane w sprawie wycieczki powinny być podpisane przez kierownika wycieczki i zatwierdzone przez dyrektora szkoły,
     • w razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postepowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

      

      

     Załączniki

      

      

     zał. 1.   karta wycieczki,

     zał. 2.  lista uczestników wycieczki,

     zał. 3.  regulamin zasad bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych,

     zał. 4.  oświadczenie rodziców potwierdzające znajomość i akceptację regulaminu       wycieczek szkolnych,

     zał. 5.  oświadczenie rodziców,

     zał. 6.  harmonogram wycieczki,

     zał. 7.  rozliczenie finansowe wycieczki

     zał.8. karta wycieczki /zagraniczne/

      

      

      

      

      

     Regulamin został zatwierdzony i przyjęty do stosowania na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu ……………... r.

      

                                                                                                        Załącznik nr 1 

                                                                                                            do Regulaminu turystyki i wycieczek szkolnych  

                                                                                                            Szkoły Podstawowej    im.M.Dąbrowskiej                             w Jarosławcu

      

                                     

                                                                                                   

                                                                                                                           Jarosławiec, dnia…………………….

      

                                                              

                                                         KARTA WYCIECZKI

      

      

      

     Cel i założenia programowe wycieczki:

      

     …………………………………………………………………………………………………

      

     …………………………………………………………………………………………………

      

     …………………………………………………………………………………………………..

      

     Trasa wycieczki:………………………………………………………………….......................

      

     …………………………………………………………………………………………………..

      

     Termin………………, liczba dni……….., klasa………………….., liczba uczestników………..

      

     Liczba opiekunów………………, środek lokomocji…………………………………………..

      

     …………………………………………………………………………………………………..

      

      

     OŚWIADCZENIE

     Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży.

      

          Opiekunowie wycieczki:                                                         Kierownik wycieczki:

      

     …………………………   ………………                     …………………………   …………....

      

     …………………………   ………………                              

      

     …………………………   ………………                            

          ( imię i nazwisko, podpis)                                                                          (imię i nazwisko, podpis)

      

      

      

      

                                                                                                                 Zatwierdzam

                                                                                                 Pieczęć i podpis dyrektora szkoły

      

      

                                                                                                 

                                                                                                    …………………………………

      

      

      

      

      

      

      

      

     HARMONOGRAM WYCIECZKI (IMPREZY)

      

     Data i godz. wyjazdu

     Ilość km

     Miejscowość

     Program

     Adres punktu noclegowego i żywieniowego

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                                               Zatwierdzam

                                                                                             

      

                                                                                                                                          (pieczęć i podpis dyrektora)                                        

      

      

     W załączeniu:

      

     1. Lista uczestników (§ 10.1).

      

      

                                                                                                            Załącznik nr 2 

                                                                                                            do Regulaminu turystyki i wycieczek szkolnych  

                                                                                                            Szkoły Podstawowej im.M.Dąbrowskiej                             w Jarosławcu

      

                                 LISTA  UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

      

     L.p

      

              IMIĘ    NAZWISKO

      

     WIEK /

     KLASA

      

                 PESEL

      

     TELEFON

     KONTAKT.

       1.

      

      

      

      

       2.

      

      

      

      

       3.

      

      

      

      

       4.

      

      

      

      

       5.

      

      

      

      

       6.

      

      

      

      

       7.

      

      

      

      

       8.

      

      

      

      

       9.

      

      

      

      

     10.

      

      

      

      

     11.

      

      

      

      

     12.

      

      

      

      

     13.

      

      

      

      

     14.

      

      

      

      

     15.

      

      

      

      

     16.

      

      

      

      

     17.

      

      

      

      

     18.

      

      

      

      

     19.

      

      

      

      

     20.

      

      

      

      

     21.

      

      

      

      

     22.

      

      

      

      

     23.

      

      

      

      

     24.

      

      

      

      

     25.

      

      

      

      

     26.

      

      

      

      

     27.

      

      

      

      

     28.

      

      

      

      

     29.

      

      

      

      

     30.

      

      

      

      

     31.

      

      

      

      

     32.

      

      

      

      

                                   

      

                                                                                                            Załącznik nr 3

                                                                                                            do Regulaminu turystyki i wycieczek szkolnych  

                                                                                                            Szkoły Podstawowej   im.M.Dąbrowskiej                             w Jarosławcu

                                                                                     

                      ,,Zasady bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych”          

               obowiązujące wszystkich uczestników wycieczki bez względu na ich wiek.

                                       

                                                REGULAMIN

     1.Uczestnikiem wycieczki może być wyłącznie uczeń, którego rodzice/opiekunowie wyrazili

        pisemną zgodę na udział w niej, po spełnieniu wymogów formalnych.

      

     2.Uczestnicy wycieczki przez cały czas jej trwania, to jest od momentu sprawdzenia list

        obecności przed wejściem do środka lokomocji do momentu sprawdzenia listy przed

        pożegnaniem uczestników przez kierownika wycieczki podporządkowują się poleceniom

        wydawanym przez opiekuna grupy.

      

     3.Na wycieczkę uczestnicy zabierają wyłącznie przedmioty przydatne do turystyki-w

         przypadku przedmiotów ostrych starannie zabezpieczone i zapakowane.

      

     4.W żadnym wypadku w żadnym momencie wycieczki szkolnej nie jest dopuszczalne

        posiadanie ani używanie środków odurzających, spożywanie alkoholu, palenie tytoniu.

      

     5.We wszystkich zwiedzanych miejscach i obiektach obowiązuje kultura oraz zachowanie nie

        powodujące zagrożenia zdrowia i życia uczestnika ani towarzyszących mu osób.

      

     6.W przypadku istnienia jakiegokolwiek zagrożenia każdy uczestnik zobowiązany jest do

        natychmiastowego poinformowania o tym opiekuna lub wezwania pomocy fachowej.

      

     7.Na zbiórki uczeń stawia się punktualnie, a w miejscu noclegowym stosuje się do ciszy

         nocnej.

     8. Rodzice ucznia są zobowiązani do wyposażenia dziecka w ubiór stosowny do rodzaju wycieczki.

      

     9.Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązują się do odpowiedzialności finansowej związanej z

        pokryciem kosztów wynikających z niewłaściwego zachowania ucznia np.: uszkodzeń, dewastacji,

         kradzieży.

     10.Rodzice ucznia biorącego udział w wycieczce lub prawni opiekunowie zobowiązani są do pisemnej

         deklaracji w sprawie:

     a) zgody na udział swojego dziecka w wycieczce szkolnej,

     b) braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w wycieczce,

     c) zgody na udzielanie pierwszej pomocy w razie wypadku, (pesel dziecka),

     d) podania telefonu kontaktowego dostępnego przez cały czas trwania wycieczki.

      

     11.Opiekunowie wycieczki nie ponoszą odpowiedzialności za drogie przedmioty zabrane na wycieczkę, takie jak np: zegarki i inna biżuteria, radia i odtwarzacze, telefony komórkowe, pieniądze...

     Z regulaminem wycieczek szkolnych zostają zapoznani uczniowie w ramach godzin wychowawczych.

     Regulamin został umieszczony na stronie www.spjaroslawiec.edupage.org oraz w bibliotece szkolnej.

     Regulamin wycieczek szkolnych podpisują własnoręcznie rodzice lub prawni opiekunowie, co jest równoznaczne z jego akceptacją.

      

     W przypadku braku akceptacji (braku podpisu) - uczeń nie może uczestniczyć w wycieczce.

                                                                          Załącznik nr 4

                                                                                                            do Regulaminu turystyki i wycieczek szkolnych  

                                                                                                            Szkoły Podstawowej   im.M.Dąbrowskiej                             w Jarosławcu

      

        

                

      

                                                                                                                                         

      

                                                  

                                                    OŚWIADCZENIE

                                             

                                                      RODZIC (PRAWNY OPIEKUN)

      

      Oświadczam iż zapoznałem(am) się z regulaminem zasad bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych i w pełni akceptuję jego postanowienia co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

                                                                  

                                                                      KLASA……….

      

      

      

       L.p

           IMIĘ I NAZWISKO (rodzic, prawny opiekun)

                     PODPIS

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                                                                         Załącznik nr 5

                                                                                                            do Regulaminu turystyki i wycieczek szkolnych  

                                                                                                            Szkoły Podstawowej    im.M.Dąbrowskiej                             w Jarosławcu

      

       

      

      

                                                                                                                                                        

      

                                                                                                      Jarosławiec, dnia………………….       

      

                                                            

                                                              OŚWIADCZENIE

      

                                    I ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE SZKOLNEJ

      

     Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ( imię i nazwisko)……………………………………..

     w wycieczce szkolnej do ………………………….. w dniach …………………… Jednocześnie zobowiązuję się do wpłaty zaliczki w wysokości ………… zł i pokrycia wszystkich kosztów związanych z wyjazdem. Oświadczam, że znany mi jest koszt uczestnictwa dziecka w wycieczce, który wynosi ………… zł. Zobowiązuję się do zapewnienia opieki mojemu dziecku przed wyjazdem i po powrocie od wskazanego miejsca zawiązania i rozwiązania wycieczki.

     Wyrażam też zgodę na udzielenie w razie potrzeby, pierwszej pomocy mojemu dziecku.

     Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w wycieczce.

      Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się i w pełni akceptuję zasady bezpieczeństwa i regulaminu wycieczek szkolnych.

      

     Pesel dziecka:…………………………………                                    Podpis rodzica, (prawnego opiekuna):

      

     Tel. kontakt. : …………………………………                                …………………………………………..

                                                          

                                                                                                                 ……………………………………..........

                                                                                             

                                                                                                             

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                                                                           

      

      

      

      

      

      

     Załącznik nr 6

                                                                                                            do Regulaminu turystyki i wycieczek szkolnych  

                                                                                                             Szkoły Podstawowej  im.M.Dąbrowskiej                             w Jarosławcu

      

      

                                                                                                                                           

                                                                                                                                          

      

                                               HARMONOGRAM WYCIECZKI

      

      

                                                    do………………………………

      

     1. Data, miejsce i godzina wyjazdu:……………………………………

      

     1. Trasa wycieczki:……………………………………………………………………

      

     …………………………………………………………………………………………..

      

     1. Środki lokomocji:……………………………………………………………………

      

     1. Zakres programowy wycieczki na poszczególne dni:

      

     I dzień :……………………………………………………………………………………

      

     ………………………………………………………………………………………………

      

      II dzień:…………………………………………………………………………………….

      

     ……………………………………………………………………………………………...

      

     III dzień:…………………………………………………………………………………….

      

     ………………………………………………………………………………………………

      

     ……………………………………………………………………………………………….

      

     ……………………………………………………………………………………………….

      

     ……………………………………………………………………………………………….

      

     ……………………………………………………………………………………………….

      

     4. Miejsce, data i godzina rozwiązania wycieczki:………………………………………….

      

     ………………………………………………………………………………………………

      

                                                                                                       

                                                                                                               Organizator:

      

      

                                                                                                 ………………………………..

                                                                                                                    podpis

      

      

      

      

      

      

                                                                                                            Załącznik nr 7

                                                                                                            do Regulaminu turystyki i wycieczek szkolnych  

                                                                                                            Szkoły Podstawowej im.M.Dąbrowskiej                             w Jarosławcu

      

      

      

                                                                                                                                                        

                                    

      

                                     ROZLICZENIE FINANSOWE WYCIECZKI

      

      

      

     Rozliczenie finansowe wycieczki klasy ………….. do ……………………………………

      

      w dniach……………………………….

      

     1.Liczba uczniów…………………………..

      

     2.Całkowity koszt wycieczki na jednego uczestnika              ……………..zł.

      

      3. Całościowy koszt przejazdu (autokar, pociąg)                  ……………....zł.

      

      4. Całkowity koszt noclegów                                                ………………zł.

      

      5. Całkowity koszt wyżywienia                                           ……………….zł.

      

       6. Bilety wstępu                                                                   ……………….zł.

         

       7. Ogólna kwota wpłaty wszystkich uczniów                      ………………zł.

      

       8. Ogólna kwota wydatków                                                  …. ………….zł.

     ………………………………………………………………………………..

      

       9. Pozostała kwota po rozliczeniu wydatków                       ……………….zł.

      

      

       W złączeniu:

         

       10. Rachunki, faktury, paragony, bilety wstępu.

                                                                                                                

      

                                                                                                                   Organizator:

                                                        

                                                                                                     ……………………………..

                                                                                                                      podpis

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                                                                             

                                                                                                           

     Załącznik nr 8

                                                                                                            do Regulaminu turystyki i wycieczek szkolnych  

                                                                                                            Szkoły Podstawowej im.M.Dąbrowskiej                             w Jarosławcu

      

      

      

      

                                                                                             

      

     KARTA WYCIECZKI (IMPREZY)

      

      

     Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy) .............................................................................

     ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

     ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

     ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

      

     Trasa wycieczki (imprezy) ..................................................................................................................

     ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

      

     Termin wycieczki (imprezy) ................................. liczba dni .......................... klasa/grupa ..............

      

     Liczba uczestników ..............................................................................................................................

      

     Kierownik (imię, nazwisko) ................................................................................................................

      

     Liczba opiekunów ................................................................................................................................

      

     Środek lokomocji .................................................................................................................................

      

      

      

     OŚWIADCZENIE

      

     Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży.

      

      

      

     Opiekunowie wycieczki/imprezy                              Kierownik wycieczki (imprezy)

      

     ...................................................                                     ....................................................

     ..................................................                                      ....................................................

     ..................................................                                      ....................................................

          (imiona i nazwiska oraz podpisy)                                                (podpis)                                                                           

      

      

      

      

      

      

      

      

     HARMONOGRAM WYCIECZKI (IMPREZY)

      

     Data i godz. wyjazdu

     Ilość km

     Miejscowość

     Program

     Adres punktu noclegowego i żywieniowego

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Adnotacje organu prowadzącego

     i sprawującego nadzór pedagogiczny                                                                             Zatwierdzam

                                                                                             

      

      

      

      

                                                                                                                                          (pieczęć i podpis dyrektora)                                        

     Informuję, że:

      

     1. Rodzice/opiekunowie niepełnoletnich uczniów wyrazili zgodę na ich udział w wycieczce, w każdym indywidualnym przypadku (potwierdzenia znajdują sie w dokumentacji szkoły).
     2. Zgodnie z § 15 rozp. uczestnicy wycieczki zostali ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. Nazwa firmy ubezpieczającej: ……................................... nr polisy: ……………………………………………………………
     3. Zgodnie z § 14 rozp.  znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym posługiwanie sie w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki posiada ………………………….............................................................................

      

      

     W załączeniu:

      

     1. Lista uczestników (§ 10.1).